Het Jezus Evangelie heeft een heel ander verhaal dan de Bijbel.

Reflectieportfolio, Gedachtegoed van Jezus Christus. Deel 3.

Hier, in het Gedachtegoed van Jezus, herken ik mijn overtuiging. Jij ook. Denk ik.

Het Evangelie van Jezus gaf de Joodse geestelijkheid, het Sanhedrin, redenen om Jezus met Zijn Leer niet in ‘de boeken’ op te nemen, maar als ondermijnend te verwerpen en Hem te doden.

NB Het Evangelie van Jezus komt niet met regels en wetten.

Het Evangelie van Jezus komt niet aan met stadia van groei naar verheerlijking. De volwassenendoop in Zijn Naam is het keerpunt, de bevestiging van de statuswissel van verloren naar herboren*.

Het discrimineert niet naar volk, huidskleur of geslacht.

Hij beschuldigd (belast) ons niet met schuld, zonden en boetedoening, maar schenkt genade.

Het bereiken van Vrede, de kern van de blijde Boodschap, is Niet het instrueren van de ratio maar is een Hartaangelegenheid!

Het Jezus Evangelie is realistisch met de waarheid over ons tijdelijk bestaan op aarde (ons zijn). Stellig geeft Hij aan dat wij, net als onze hemelse Vader, tijdloos en onzichtbaar Geest een entiteit of karakter zijn, en wij (blijkbaar) dus niet het lichaam zijn, zoals de Bijbel dat duidt.

Het belooft geen perfect (aards) paradijs. Jezus waarschuwt wel tegen het kwaad, de tijd-/wereldgeest, Moeder natuur (de duisternis), die, met haar grillig karakter, onrust zaait en daarmee ons geluk in de weg staat.

Hij grijpt niet naar macht. Integendeel! Hij verkondigt liefde in dienstbaarheid.

Jezus roept ons op; om Hem als Heer en Herder aan te stellen. Hem in de plaats van de heersende tijd-/wereldgeest waarmee wij allen, als wereldlingen (bengels), zijn geboren.

Het gevolg van onze statuswissel* (van de ziel) van bengel naar Engel is dat wij het eeuwige Leven krijgen, van kwaad worden gezuiverd en zelfs de macht hebben om in Zijn Naam kwaden te keren*.

(Herboren in Christus*, de statuswissel*, keren*:
De wereldling wordt voor altijd en eeuwig Geestverwant van Jezus. Van ondeugd naar deugdzaam. Beklemmende stilte wordt beleving van vrijheid. Verslagenheid wordt vastberadenheid. Rationeel geloven wordt een hartaangelegenheid in Zijn. Haat wordt Liefde. Vals wordt rechtvaardig. Misbruik wordt verzorgend. Angst wordt vertrouwen in tegemoetkomen. Treuren wordt kunnen loslaten. Aandacht eisend wordt aandacht gevend. De narcist wordt behulpzaam. Hebzucht wordt gunnen in geven en vergeven. Aandoeningen/ziekten w.o. verslavingen worden genezen, enz.)

Zo een status van Leven en mentaliteit wensen wij ons en ook bij onze levenspartner(s). Toch?!

In Christus herboren* vinden wij, ongeacht moeilijke omstandigheden, dankbaarheid, moed en vreugde op ons hart. De Vrede van GOD.

Hij komt ons te hulp, met de aanbeveling ‘de geest van kwaden’ in Zijn Grote Naam, de Naam van Jezus, te bestraffen en haar te onttronen; zoals pijn, negatieve stemmingen, aandoeningen, verslavingen of verdriet. Laat de Heer Koning zijn!

In relatie* met GODs Geest kunnen wij Hem ook bevragen. Bijvoorbeeld om onze gedachten te ordenen en deze in wijsheid en liefde aan te vullen. Regelmatig vraag ik: “Heer, als het U belieft, orden mijn denken.”

Met Hem inwonend kunnen wij op onze ingevingen (intuïtie) vertrouwen. Als wereldling kon dat voorheen, met de destructieve tijdgeest aan het hoofd, niet.

Jezus gaf ook uitleg over de zin van onze onderlinge verscheidenheid in uiterlijk en karakters. Dit, zodat wij geen narcist blijven, maar geprikkeld worden aandacht te geven…

Ik (Stichting Inderdaad) heb van de Geest van GOD de opdracht, het inzicht en het recht gekregen om al deze dingen naar waarheid wereldwijd bekend te maken.

Ja, de Stichting komt zelfs, dankzij Internet, met een spiegel van onze individuele aanleg, waarbij deze in percentages van de drie primaire kleuren kunnen worden geduid.

Het Evangelie van Jezus is een blijde boodschap voor jou, en de hele mensheid!

Ga je ook voor de mentaliteit van Jezus, voor jezelf en de wereld om je heen, bid dan het ‘onze Vader’ zoals Hij ons in Mattheus geleerd heeft.

Het Evangelie van Jezus heeft een heel ander verhaal dan de Bijbel.

Omdat het mij om de waarheid gaat en een relatie met GOD, ben ik geen lid meer van een kerk. Die met hun hypocriet en schijnheilig gedrag meer oog hebben voor hun verordeningen, dan antwoord te geven op jouw zoeken naar kennis aan en een relatie met GOD.

Omdat de wereld verbeteren bij onszelf begint, heb ik mij op de website van Stichting Inderdaad bij de Vriendenkring van Welzijn en Vrede aangemeld. www.karaktersinkleur.nl/word-vriend

Hier ‘in het Gedachtegoed van Jezus’ herken ik mijn relatie met GOD. Jij toch ook? Ik hoop het van harte.

Zo een status van Leven en mentaliteit wensen wij ons, en ook bij onze levenspartner(s). Toch?!

SVP Steun Stichting Inderdaad met een donatie. Niemand mag onwetend blijven!

NB Bij het schrijven van het boek ‘Engel of bengel’ was het heel bijzonder te ervaren; dat de Geest van GOD mijn hand leidde naar 1 van de 15 Bijbels (4 talen) die op mijn bureau stonden, waarin ik, in antwoord op een gestelde vraag, de juiste duiding kon opslaan van het Bijbelvers dat ik nachts in de Geest had ontvangen…

Koop en lees het boek ‘Engel of bengel’: boekenbestellen.nl

Wie het goede doet, ontmoet GOeD.

Reflectieportfolio, Gedachtegoed van Jezus Christus. Deel 2.

“Toen ik dacht: Mijn voet glijdt weg, hield Uw trouw mij staande, HEER. Toen ik door zorgen werd overstelpt, was Uw troost (Uw aanwezigheid) de vreugde van mijn ziel.” (Psalm 94:18-19)
Amen.

Het kinderliedje dat mij enige jaren terug aanzette om op Internet het Gedachtegoed van de Heer te gaan evangeliseren: “Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht; dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. En Hij wenst dat ieder tot Zijn ere schijnt. Jij in jouw klein hoekje en ik in het mijn.” https://www.youtube.com/watch?v=aHM5TcGQUiE

Ja, lieve mensen, het kwaad (de tijd-/wereldgeest) waarmee wij zijn geboren tracht ons, ongeacht onze zielstatus, tot de laatste ademsnik in haar greep vast te houden in angst, zorgen, verdriet, ziekten, verslavingen en pijn.

Nu wij in de eindtijd van moeder aarde zijn, is de omgekeerde evolutie met haar geweld meer en meer waar te nemen. Wij ontdekken wie over haar, de materie, heerst. Juist; de geest van duisternis, het kwaad.

Golven van destructie, het kwaad, razen over de wereld met haar stormen en het doen uitsterven van planten- en diersoorten. Constructieve ecosystemen brokkelen af…

De degeneratie van de natuur, inclusief ons fysieke lichaam, kan niet langer verhullen dat alleen de Heer Jezus, De vertegenwoordiger van GOD de Vader (Bron van Licht en Leven) het Goede met de mensheid voorhad en gezien Zijn onsterfelijkheid voorheeft.

“Al gaat de leugen nog zo snel, de Waarheid (Jezus) achterhaald haar wel.” Het Evangelie van Jezus vertelt een heel ander verhaal dan de Bijbel.

Hij gaf aan, in tegenstelling tot het plot van de Schriften, (specifiek de boeken van Mozes) dat wij niet ons lichaam zijn, maar wezenlijk een tijdloos karakter. (zie ‘Engel of bengel’ en de hele Website www.karaktersinkleur.nl/ daaraan besteed.)

Om deze stellige reden werd de Heer Jezus door de gevestigde kerkorde veroordeeld, Zijn genadeboodschap in de Bijbel ontkracht en werd Hij met geweld gedood.

Het altijd durende gevecht om de macht, het gelijk, de sterkste, is met Pasen beslecht! Halleluja.

Jezus heeft het gelijk van ons bestaan, het leven als tijdloze geest, een karakter, bewezen. Of heeft het Paasfeest, de opstanding van de Heer, soms geen werkelijkheidswaarde?

De incarnatie/reïncarnatie is toch echt feitelijk wanneer wij Jezus mogen geloven…

Gelukkig zijn wij*, de Geestverwanten met de inwonende Geest van Jezus, van GOD. (*wij, die in Christus herboren zijn.)

Niet alleen zijn wij* van de eeuwige dood gered, maar met Zijn Naam zijn wij ook met Zijn macht, kracht en waardigheid gesterkt, en Getuigen wij naar Zijn voorbeeld van Goddelijke aanwezigheid…

Wij kunnen alle persoonsgerichte verbondenheden van het kwaad keren*, wanneer wij in Jezus Naam en in geloof ons tot het kwaad uitspreken. (De geest van bijvoorbeeld geërgerd zijn zal bij aanspreken moeten wijken en plaatsmaken voor rust en vrede!)

(keren* = Verslagenheid wordt; vastberadenheid. Haat wordt; Liefde. Angst wordt; vertrouwen in tegemoetkomen. Vasthouden wordt; kunnen loslaten. Hebzucht wordt; gunnen in geven en vergeven. Ziekten w.o. verslavingen worden genezen, enz.)

Met de inwoning van GODs Geest, en Zijn Naam gesterkt, kunnen wij stralen als bloemen in het veld en schitteren als diamanten.

Ik schrijf ‘kunnen stralen’, omdat het kwaad met de indoctrinatie van de oude wettische leerstellingen ons denken zal blijven torpederen met twijfels als angst voor roddel, Bijbelse onbekendheid en hoogmoed.

Heb vertrouwen in de Grote Naam van de Heer Jezus.
Zo GOD voor ons is, wie of wat zal tegen ons zijn?
Aan Jezus is alle macht, kennis in wijsheid, gegeven, in de hemel en op aarde.

Dan, ja dan, kan je ondanks en ongeacht moeilijke omstandigheden blijmoedig zingen: “Wat de toekomst brenge moge, mij geleid des Heren hand”. Dit lied https://www.youtube.com/watch?v=j-h2bVo9dHg is aan de hele mensheid (dus ook aan jou) gericht.

Strek je naar Hem uit. Ja, neem Hem ook aan, als jouw Heer en Herder! Lees ‘Engel of bengel’ en www.karaktersinkleur.nl/inzicht/… en ontdek het verschil met het plot van de Bijbel, zodat de redenen waarom Zijn woorden van de Waarheid aan de Bijbelse Schriften zijn onttrokken ook jou helder mogen zijn…

De boodschap (het Gedachtegoed van de Heer) dat ik met Stichting Inderdaad breng, is: “zet het wettisch Bijbels geloven om in het geloof dat wij* als de familie/vrienden, Geestverwanten van Jezus, Kinderen van GOD de Vader, in Christus herboren, in een nieuwe zielstatus Zijn gekomen. Én, wij ‘in Jezus Naam’ elk dreigend kwaad gebiedend mogen en kunnen doen keren, door het aan te spreken.”

In de status van Zijn* verbeteren wij de wereld, beginnend met onszelf…

Koop en lees het boek ‘Engel of bengel’ bij boekenbestellen.nl

“Vrede op aarde, in de mensen, een welbehagen.”

Het Evangelie van Jezus belooft geen aards paradijs. Het komt niet met regels en wetten. Zij discrimineert niet naar volk, huidskleur of geslacht. Zij is met de waarheid over onze tijdelijkheid (ons zijn) realistisch. Werkelijk een blijde boodschap voor de hele mensheid!

Houdt je van de Heer en Zijn Gedachtegoed, en dus niet van een boek met condities (zoals de Bijbel met haar regels en wetten) beken dan nu kleur en steun de ware Heilsboodschap. Registreer je als vriend van Jezus! Word Vriend van Vrede en Welzijn!

Ere zij aan GOD de Vader, ere zij aan GOD de Zoon, ere zij aan hen die Liefde delen met Zijn Heerlijkheid. Halleluja, halleluja, de drie-eenheid op Zijn troon.

Reflectieportfolio, Gedachtegoed van Jezus Christus. Deel 1.

God én de mens zijn wezenlijk tijdloze onzichtbare* karakters.

De mens bestaat uit twee componenten; de onzichtbare geest (de ziel genoemd) dat samen met de materie (de stof, het lichaam) de mens vormt.

De tijdloosheid kent twee machten, ‘rijken’: Het hemels Vrederijk van GOD de Vader, Bron van Licht en Leven, en het rijk van duisternis, het tot stof* gematerialiseerde hemellicht met haar gevallen engelen, de demonen.

Over het hemels Vrederijk van Licht en Leven heerst de Liefde, de Heer Jezus.

Over het rijk van de duisternis heerst de hebzucht en het geweld, met de geest van het kwaad, bekend als de grillige Moeder natuur, als heerseres.

Op zeker moment heeft de vooraanstaande engel Lucifer de heerschappij van GOD met geweld willen overnemen. Zij verloor die strijd en werd met haar gevolg, de engelen, naar de buitenste duisternis verbannen.

GOD is GOeD en heeft opgemerkt dat de engelen die onder Lucifer stonden ook door Hem waren aangesteld. Hij ontwierp een Heilsplan dat resulteerde in de Schepping, met een genadetijd voor de veroordeelde engelen, om zich alsnog te kunnen bekeren, te verzoenen, met GOD de Vader.

Naar ontwerp van GOD kreeg Lucifer de opdracht om vanuit het stof de evolutie in gang te zetten, zodat de verbannen en gevangen engelen in een onderbreking van de tijdloosheid zich op aarde met GOD konden/kunnen verzoenen.

Aldus, verkleefd bij de eerste buitenmoederlijke ademhaling kon/kan een naar de duisternis verbannen engel zich voor een zekere tijd* aan de adem van onze levensgeest hechten.

(het onzichtbare* karakter, dat voor de mens met de geboortedatum als incarnatiegegeven inmiddels in kleurnuances van het licht [het EGO-DNA.ID] is gevisualiseerd.)

(*de genadetijd).

(stof*, de lichtloze zwarte gaten.)

Uit: ‘Engel of bengel. ISBN 9789082754308’  en ‘Blik op oneindig tot voorbij ons begin. ISBN 978-90-827543-1-5’

Belicht op persoonlijke Facebook-account van Erik Visser en de website van Stichting Inderdaad.

Het onzichtbare is wezenlijk.

Goedendag vriend.

Dus jij/u dacht dat het Bijbelse woord, geschreven door diegenen die Jezus visie en woorden verwierpen, discrimineren, en zelfingenomen bleven vasthouden aan de Schriften, die zichzelf als geboren uitverkorenen beschouwen en Hem, Jezus onze Verlosser, hebben vermoord, ons de waarheid voorleggen? Niet dus!

Jezus kwam naar de aarde vanuit het hemelse Licht voor al haar bewoners!

Lees ‘Engel of bengel’ en de toelichtingen op Facebook en de hele website www.stichtinginderdaad.nl . De Bijbel deugt niet!

Het WOORD van de Heer is zuiver en oprecht.

Met de erkenning dat wij niet het lichaam zijn, maar een tijdloos karakter, is de Heilsboodschap van de Heer met bijgaand schema makkelijker te begrijpen. Lees de Homepage. Het Schema over het Begin weergeeft de Waarheid over de weg die wij kunnen gaan… Niet, in een moeten!
Niet voor Jezus als Herder kiezen en eigenzinnig vasthouden aan wetten, religie en tradities leiden naar de dood. Maar in Christus herboren, de zielstatus met Jezus als Heer, leidt de keuze voor Hem als Herder naar het eeuwige Leven in het Hemellicht.
Een vrije keuze Die GOD ons in deze Genadetijd uit Liefde gegeven heeft. 
Hij wil dat niemand verloren blijft/gaat, maar verzoend bij Hem terugkeert!

Ik zeg het nog maar eens: de Bijbel blijkt een samenstelling van Joodse geschiedschrijving, vermengd met verzamelde profetische uitspraken en (inmiddels achterhaalde) wetenschappelijke aannames, dat als handboek voor een religieuze onderneming wordt gehanteerd om macht te verkrijgen…

Het plot van de Bijbel is, gelet op de profetische uitspraken, verdraait naar een wettische leer vol van tegenstellingen. De titel ‘de waarheid’ verdient zij niet!

Door het ontbreken van de visie en oproep van de Heer Jezus om Hem (Zoon van de GOD) als vervanger van de tijd-/wereldgeest (waarmee ieder mens is geboren) aan te nemen, wordt de hele mensheid in haar onzekerheid gelaten. Lees dom gehouden.

Met de Bijbel als ‘de basis’ te geloven blijven wij gevangen in de netten van ondeugd, de wet, het kwaad.

Zij, de Schriften, gaan uit van het zichtbare, de waarneming, in plaats van het onzichtbare vernoemd in Hebreeën 11:1.

Handteer de Bijbel als naslagwerk waar zij eenstemmig is met het Gedachtegoed van de Heer Jezus (beschreven in ‘Engel of bengel’ en deze website).

Maak je los van Bijbels denken en wordt veranderd in je denken; van geloven naar weten! Een hartaangelegenheid en niet dat van de ratio!

Ben je naar GOD op zoek gegaan en je weet dat de Geest van GOD bij jou is komen inwonen, doordat jouw mentaliteit gezuiverd van ondeugd en veranderd naar Die van Jezus (GOeD) is, dan ben je een gelukkig mens.

Wordt je opmerkzaam gemaakt op persoonlijk verdreven kwaad en je Zijn bemoedigingen in vreugde, inspiratie en in dankbaarheid ervaart, dan maak je tot in eeuwigheid deel uit van Zijn Vrederijk.

Persoonlijk kan ik verhalen van situaties waaruit mij bleek dat ik geen materialist en narcist meer ben… Halleluja, welk een vrede!

Word wakker en stel je ook op tegen de ondeugd en verenig je als vriend van Jezus in Zijn vriendenkring op www.karaktersinkleur.nl/word-vriend

Het onzichtbare van ons bestaan, van de drie-eenheid ziel, geest en lichaam, is, naar de woorden van de Heer Jezus het onzichtbare en tijdloze karakter (de ziel*) wezenlijk. (*Zonder nadere toelichting in de Bijbel vernoemd in: 1 Thessalonicenzen 5:23 en Hebreeën 11:1)

GOD is GOeD, en Hij, de Bron van Licht en Leven, wil dat niemand achterblijft in duisternis, angst en onzekerheid.

Om de ondeugd, de duisternis, van onze inborst te verlichten kwam Hij, Jezus, speciaal naar de aarde, om ons met het Licht van GODs Liefde bekend te maken en ons met GOD de Vader te verzoenen. Heel wat anders dus, dan de aardse genotmiddelen die tijdelijk voor ‘verlichting’ kunnen zorgen.

“Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest van Liefde, Jezus, zal Ik u van het kwaad bevrijden.”

Begin bij jezelf en verzoen je met GOD, wanneer je ook de intentie hebt de wereld te verbeteren!

Jezus kwam en overwon angst, verdriet en de aanvallen van het kwaad met de inwonende Geest van GOD, het Licht.

Laat je de kans van verlichting voor deze tijd en de eeuwigheid niet ontgaan. Strek je uit naar de Heer. Alleen Hij kan je vrede op je hart geven!

Laat je leren en lees wat nu aan waarheid wel helder, eensluidend, deugdzaam en geloofwaardig, is.

SVP. Laat een religie met haar Schriften los en besluit; je verder uit te strekken naar GOD Zelf Die leven en liefde is. Hij is zonder omwegen direct in gebed bereikbaar en boven machten en krachten verheven.

Met Jezus inwonend ben je in alle opzichten beter af! Laat los en verblijdt je in de Heer!

PS. Koop en lees het boek ‘Engel of bengel’ bij boekenbestellen.nl

Erik Visser. (karakteroloog en Evangelist/Geestverwant van Jezus)

Vrede, een status van Zijn.

Vredelievend zijn, is inhoud geven aan het gebed ‘het Onze Vader’.

“Niet mijn wil, maar Uw wil zal geschieden” is onderdeel van het gebed dat, de Heer Jezus bekend als ‘het Onze Vader’, ons leerde.

Het gebed verteld ons ook wat er zoal mis was, en is, met de gewortelde gedachte over ons zijn.

Ervan uitgaande dat de mens het zichtbare uiterlijk betrof tracht de mens, sinds mensheugenis, in haar zelfingenomenheid macht over de ander te verkrijgen, door deze en zelfs de Goden, haar de wil op te leggen.

De macht-/bezitsdrang uit zich in het opleggen van wetten, discriminatie, het veroveren van andermans bezit (zowel een land als haar bewoners), het ontnemen van individuele vrijheid en de mannelijkheid bij slaven (castratie).

Het groeibelemmerend afbinden van de kindervoetjes, dat wij uit de geschiedenis van het Oosten kennen, zou ‘de jeugd’ vasthouden, is ook weer zo’n voorbeeld van bijgeloof en machtsmisbruik. Lees, opleggen van de wil.

Ook het offeren van wat persoonlijk waardevol was (kinderen en bezittingen) aan de ‘goden’ (mythologie) om zekere gunsten te verkrijgen (lees kopen cq. de wil opleggen), het kannibalisme (antropofagie) en met het scalperen van de scalp bij de Inca’s dacht men macht te verkrijgen over de aan dat vlees en het haar toebedachte geestelijke krachten.

Het met geweld kruisigen van de Heer Jezus is wel het meest aangrijpende bewijs dat wij van doen hebben met de natuurlijke inborst van kwaad (lees ondeugd), waarmee een ieder is/wordt geboren.

Over het stelen, verdraaien en deels misbruiken van Jezus woorden binnen de opmaak van de Bijbel wordt regelmatig door mij op Facebook, alsook op de website Stichting Inderdaad.nl gewaarschuwd.

Dat de kerkvaders de misleiding in de Schrift in stand hielden en daarmee de macht over het gehoor hielden, heeft de Heer Jezus er niet van weerhouden om, met gevaar voor eigen leven, hen daarop aan te spreken en Zijn Gedachtegoed met betrekking onze identiteit en de weg naar wezenlijke vrede en welzijn bekend te maken.

Jezus leeft (Zijn Geest is opgestaan) en roept de mensheid toe: “kom tot Mij. Vind rust in de verzoening met GOD de Vader. Ik zal en kan je Die rust geven, wanneer je Mij (Zoon van GOD de Vader) als jouw Heer en Herder aanneemt!”

Vrede ervaren is een status van zijn! Om die vrede (mentaliteit) te kunnen uitdragen en bij anderen te kunnen bewerkstelligen is de wissel van onze geboortestatus nodig. Jezus is als Zoon van GOD de enige tot wie wij ons kunnen wenden om die verandering van status te verkrijgen. Bij Zijn inwoning op ons hart zijn wij niet langer kinderen van het kwaad, maar kinderen van GOeD, Geestverwanten van Jezus, geworden.

Om jouw intentie GODs wil van Goed te willen doen, en het zijn, te bekrachtigen word je natuurlijk ook vriend van de vriendenkring van Jezus. Ga naar www.karaktersinkleur.nl/word-vriend en vul daar het registratieformulier in. Doen hè?!

Jezus zei ook nog: “wie niet voor Mij is, is tegen Mij.” Daarmee aangevend dat de gevestigde kerkorde, die vasthoud aan de oude Schriften en Hem, Jezus, op basis daarvan hebben vermoord, vertegenwoordigers van het kwaad zijn… én blijvend zijn verloren, wanneer zij zich niet tijdig bekeren.

AUB. Blijf niet onwetend, maar laat de Geest van Jezus toe te komen inwonen! Laat je niet in slaap houden met mooie woorden, maar wordt wakker en kom met de Geest van GOD op je hart tot Leven!

Jarenlang zijn wij met indoctrinatie misleid, waarbij de woorden, het Gedachtegoed van de Heer ons in essentie is onthouden. Jezus is de Vredevorst Die echte vrede brengt. Laat je leren wat je identiteit is!

Koop en lees het boek ‘Engel of bengel’ boekenbestellen.nl

Zing met mij mee: “Heer, laat mij nog zingen wanneer de avond valt. Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.”

Erik Visser.

(karakteroloog en Evangelist/Geestverwant van Jezus)

Jezus laat ons weten

Jezus laat ons weten: Het deugt of het deugt niet.

GOD de Vader (Bron van Licht en Leven) heeft mij Erik Visser opgedragen om het Gedachtegoed, de kennis waarmee de Heer Jezus op aarde kwam, te beschrijven en op Internet uit te dragen.

Ik schreef in conclaaf met de Heilige Geest het boek ‘Engel of bengel’. Tijdens mijn studie werd mijn hand, heel bizar, naar die Bijbel* geleidt waarin het juiste antwoord stond van de nachts in de Geest ontvangen tekst, op de vraag die ik Hem avonds gesteld had. (*één van de 15 Bijbels (4 talen) die op mijn tafel stonden.)

Jezus kwam speciaal en als enige rechtstreeks uit het hemelse Licht om ons te waarschuwen en op te roepen Hem als de Heer over ons bestaan aan te nemen, in de plaats van de heersende tijd-/wereldgeest waarmee wij geboren zijn.(!!!)

Hij waarschuwde tegen de religieuze leringen, met hun wettische instellingen als regels en tradities, waarin om de waarheid heen wordt gedraaid.

Jezus kwam met de boodschap dat wij Niet het lichaam zijn, zoals religieuze stromingen ons voorhouden, maar wezenlijk het onzichtbare en tijdloze karakter (de Ziel) dat voor een levenstijd van genade dit lichaam is toegewezen, om zich met GOD de Vader te verzoenen!

Omdat Jezus ook van de verhalen van Mozes aangaf als zijnde onjuist (zie het onlangs gevonden Thomas Evangelie), werd Hij als rebel en opstandig tegen de gezaghebbende kerk veroordeeld en gekruisigd.

Vindt jij de metafoor, de verwijzing naar ‘de God van Abraham, Isaac en Jacob’, aan GOD de Vader, de Almachtige recht doen? Ik niet!

Dat de Bijbel met de aanduiding ‘GOD’ geen onderscheidt maakt in de Geest van GOeD en een geest van kwaad, maakt haar en haar leer discutabel, ongeloofwaardig en in de ogen van de Heer Jezus verwerpelijk.

Zolang er leven op aarde is manifesteert de tijd-/wereldgeest (de verworpen geest van duisternis) zich in al haar kracht en macht om ons in gevangenschap vast te houden, zodat wij de status van GODs Heil niet zullen bereiken. Maar eeuwig van het hemelse Licht verdoemd blijven …

Beste vriend, jij bent mogelijk één van de 4950 bij mij ‘aangesloten’ Fb-vrienden, waarvan Facebook er dagelijks maximaal 30 selecteert om een bericht van mij op de startpagina te kunnen zien.

Lieve mensen, de geest van het kwaad (de heerseres van het rijk der duisternis, onze vormgeefster die ons in opdracht van GOD de Vader uit het stof voor een tijdelijk verblijf op de aarde (dit lichaam) heeft gegeven) is degene die wij in de geheiligde status, als de handen en voeten van de Heilige Geest, met hart en ziel kunnen en moeten ‘bevechten’.

Dat er gisteren op mijn website (Stichting Inderdaad) slechts één bezoeker werd geregistreerd doet mij verdrietig omzien met de vraag; hemelse Vader, waar ben ik in Vredes Naam mee bezig?

Lieve mensen, goede vriend, wordt wakker!

Goddelozen zoals geweldenaars, leugenaars, dieven en overspelers zijn de handen en voeten van de geest van het kwaad.

Niet alleen met de mensheid manifesteert de geest van het kwaad zich. Nee, de aarde in heel haar bestaan behoort haar toe. Haar bestaan is tijdelijk en loopt ten einde….

Kijk eens goed om je heen en ontdek de destructie van het ecosysteem,  dat ook in de Bijbel is voorzegt en beschreven. De aarde en al het stoffelijke kent geen duurzaamheid!

Degenen die de statuswissel kennen en weten in Christus herboren te zijn doen geen ondeugende dingen meer. Onze handen en voeten, in Christus herboren, staan klaar ten dienste voor de medemens.

De Homepagina van Stichting Inderdaad begint met de uitleg; het deugt of het deugt niet.

Ik merk de invloed van ons Bijbelse verleden op Facebook.

Gedeelde teksten als ‘Jezus leeft’ en zalvende woorden als: ‘REMEMBER: YOU ARE NEVER ALONE. GOD IS ALWAYS WITH YOU’ worden meer geliked dan de artikelen die ik als commentaar op Bijbelteksten schrijf. Overigens is dat laatste een leugen, wanneer jij je nog niet in de herboren status van Christus weet.

SVP Laat je niet langer zoet houden met de gestolen woorden van de Heer, Die in de Bijbel zijn opgenomen.

GOD de Vader heeft ons wezenlijk* lief! (*wezen; is ons zijn, het karakter.) Hij wil dat niemand verstoten buiten blijft en straks voor eeuwig verloren is!

Jezus, en nu ook op Stichting Inderdaad, kwam/komt met de waarheid over ons wezen en de Heilsboodschap van verzoening met GOD de Vader.

Lees en bestudeer de Waarheid! Er wordt niet omheen gedraaid.

Koop, lees en bestudeer het boek ’Engel of bengel’ en ga naar de website en loop bezinnend door alle pagina’s.

Laat je kennen en geef jouw intentieverklaring af op: www.karaktersinkleur.nl/word-vriend  strek je vervolgens uit naar Hem die (gratis) eeuwig Leven geeft, in Rust en Vrede!

Niemand weet of hij/zij het komend weekend nog haalt.

De dood dreigt, zonder een uitzondering te maken.

Stel daarom de bezinning niet uit en reageer nu, als Leven je lief is!

GODs zegen!

Opgelegde tradities.

GOEDENDAG VRIEND.

Vasten. Door wie en waarom is dit ingesteld?

Kijken we naar de kerkgeschiedenis, dan komen we een traditie als het vasten bij alle religies tegen.

Zowel bij het Rooms Katholicisme, Protestantisme als de Islam worden tradities als onderdeel van hun regels aan het gehoor opgelegd. Tradities, waaronder ook vasten valt, zijn voorwendselen om macht uit te oefenen op het gehoor. Zij heeft, buiten verootmoediging, niets met Godsdienst te maken.

In de wereld van overvloed en neiging tot overmaat is het zeker zinnig om dosering van consumptief gedrag als onderwerp onder de aandacht te brengen. Helaas lijdt een groot deel van de wereld honger. Het aan alle volgers opleggen van onder andere een 40 dagen vastenperiode, getuigt niet te handelen in het belang van de volgers.

Zelfs als het motief verootmoediging is, zoals ook de kerkgang zou moeten zijn, behoort verplichting niet thuis onder Godsdienst.

Het is het opleggen van regels, tradities en wetten door de kerk, waar de Heer Jezus destijds tegen in opstand kwam.

Jezus kwam ons bevrijden van de wettische geest (van kwaad) die de mens haar gegunde vrijheid ontneemt en gevangen houdt.

Hij, Jezus, kwam GOD de Vader bekendmaken met de Heilsboodschap dat wij ons kunnen ontdoen van de grillige tijd-/wereldgeest waarmee wij geboren zijn.

Helaas gaan de religieuze instellingen, de kerken, allemaal aan de status van de individuele ziel voorbij en ‘volstaat’ met de omschrijving ‘geboren in duisternis’.

De natuur waarin wij geboren zijn legt ons reeds vele beperkingen en onzekerheden op.  Wij zijn niet ons lichaam, zoals de ‘heilige boeken’ beweren, maar zijn, zoals op deze website uitgelegd, tijdloze gevangenen in en met de geest van duisternis geboren!

Laat de kans om vrede op je hart te vinden door je te verzoenen met GOD, niet voorbijgaan! Wij mensen zijn de kroon van de schepping, bedoeld om goed gezond te zijn en om anderen te helpen wanneer zij nood kennen en ervaren.

GOD is GOeD en wil gekend zijn. Zolang wij in de zielstatus verkeren van onze geboorte zijn wij incompetent om onheil te voorkomen.

Maar, in de herboren status van onze ziel, in Christus, genieten wij hulp en bescherming. Wij zijn de handen en voeten van de Heer geworden om het Goede te doen en het kwaad te omzeilen, ‘te bestrijden’ en te kunnen laten.

De kerk is kwaadaardig! Zij is, onder het mom van een religieuze organisatie, uit op ons vertrouwen én macht.

Intussen weten wij wel beter:

A; is het plot van de Bijbel (de Thora en de Koran) geënt op regelgeving; het beïnvloeden van de intelligentie, het manipuleren van de psyche, het verstand.

B; erkennen zij niet de geest (het tijdloze karakter, de ziel) als wezenlijk, maar gaat zij op in de enkele erkenning van het fysieke deel van ons bestaan.

C; hebben de schrijvers essentiële uitspraken van de Heer Jezus in haar boeken verzwegen.

Wat ik het meeste ergerlijke vind is dat zij, de kerk, al jaren de mensheid misleiden met een valse leer die ons tot de dood in onzekerheid laat over de zielstatus; dat wij GOD, gelijk als in de tijd van de mythologie, met offers gunstig zouden kunnen/moeten stemmen, om in het hemelse te geraken.

Dat hun leer voortkomt uit angst, (en het dreigen met geweld ook als middel wordt aangewend om de vromen vast te houden) zou al veel eerder reden moeten zijn geweest om de kerk als ongeloofwaardig te verlaten. Het niet vinden van zielenrust is voor velen dé terechte reden dat de kerkgang al jaren terugloopt.

Door vast te houden aan tradities, de wet, met haar verdienmodel van de Bijbelse leer wordt Jezus beledigd, wordt jouw verkregen vrijheid beknot en van de gegeven prijs van genade afgenomen.

Niet de kerk met haar regels en wetten verdiend eer, maar de Heer en Zijn grote genade!

Hij riep/roept ons op: “ komt allen tot Mij en neem Mij aan als Heer, uw GOD, en Ik zal u van het kwaad verlossen.”

Laat je leren en lees ‘Engel of bengel’. Ga alvast naar de openingspagina  op website van Stichting Inderdaad www.karaktersinkleur.nl  waarop deels het Gedachtegoed van de Heer (dat door de Bijbelschrijvers is genegeerd) staat.

Ons denken moet veranderen; van onwetend naar wetend!

De Heer is GOD en Geest. Hij is opgestaan en heeft Zich opnieuw met Zijn Heilsboodschap bekend gemaakt.

Wij mensen, kroon van de schepping, zijn, in de herboren status van onze ziel in Christus, Zijn handen en voeten om het Goede te doen en het kwade te ontwijken en te kunnen laten.

Laat de kans om rust en vrede op je hart te vinden niet voorbijgaan! GOD is GOeD en wil binnen jouw bewust Zijn als zodanig gekend zijn.

Onder het plaatje nog een voorbeeld van de kerkelijke dwaalleer.

Een voorbeeld waarbij de lezing van de Bijbel moet worden gecorrigeerd: In Kolossenzen 3:23-24 staat: “Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen, want u weet dat u van de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen – uw meester is Christus!”

Correctie op de tekst in Kolossenzen:

Niet uit verdienste (dus ook géén erfenis), maar uit Genade zijn wij kinderen van GOD de Vader geworden!

Door de statuswissel van mijn ziel, mijn zijn, mijn wezen, ben ik, zijn wij een nieuwe schepping; GODs familie in Christus herboren…

De Bijbelse leer is misleidend in haar verwachtingsbeeld, en kan/mag zich zo, naar Geest en Waarheid, niet uitspreken.

Volgens de Joodse Bijbelschrijvers gaan zij er van uit dat het volk Israël als eerste geheiligd werd geboren en daarna de rechtvaardiging pas kan/mag gelden voor andere volken.

Volgens de Heer, de Geest van Waarheid en mij, is dat een leugen in zelfingenomenheid en hoogmoed destijds opgetekend.

Ook de opsplitsing van oude en nieuwe testament heeft niets met de aardse geschiedenis van doen, maar zou de verwijzing moeten zijn naar onze geestelijk status! Van verloren geest naar herboren in Christus. Wij zijn Niet ons lichaam!

Allen zijn wij, met uitzondering van de Heer Jezus, onder de tijd-/wereldgeest met beperkingen en in ellende als verbannen (b)engelen van het hemellicht geboren.

Jezus kwam vanuit het hemellicht (met de Geest van GOD) ons van de Bijbelse lezing het tegendeel uitleggen en bevrijdde ons van de wet, door haar te overwinnen. Door uit de dood te zijn opgestaan en Zich aan meerderen heeft getoond, heeft Hij bewezen dat wij Niet ons lichaam zijn, maar wezenlijk het onzichtbare karakter (de ziel).

Dit, deze lezing, was tot ongenoegen van de geestelijke overheid, het Sanhedrin, die Hem, Jezus, daarom hebben veroordeeld.

Hij riep/roept ons op: “ komt allen tot Mij. Neem Mij aan als Heer, uw GOD, en Ik zal u van het kwaad verlossen.”

NB. Zolang Hij niet onze Herder is, genieten wij óók niet GODs genade en hulp. Het bidden zonder waarneembare verbeteringen opvolgend is te verklaren in het feit dat er nog geen directe persoonlijke relatie, lees verzoening, met GOD de Vader is.

GOD de Vader is er niet om de wereld te redden, maar ziet er naar uit dat wij Jezus Naam inzetten om onze zielen van de eeuwige dood te redden!

Neem dus Jezus uitnodiging serieus, en kies voor de Heer als Herder. Laat je keuze voor Hem ter bevestiging vastleggen in de daad van de doop in Zijn Heilige Naam!

De kerk met de Bijbel heeft de mensheid al te lang misleid, om geloofwaardig te kunnen zijn. Jezus was in hun ogen een rebel, maar is voor ons onze sekteleider die bevrijding biedt.

Lees ‘Engel of bengel’ en neem de tijd op de website van Stichting Inderdaad www.karaktersinkleur.nl voor nadere uitleg.

De Heer is opgestaan, en met Zijn Geest terug gekeerd om ons te onderwijzen en opnieuw op te roepen ons het met GOD de Vader in orde te maken. Ons te verzoenen.

De mensheid is op aarde gekomen om in deze genadetijd, met de statuswissel naar de Geest van GOD, Christus inwonend dus, vrede te vinden en bij de laatste adem terug te kunnen keren bij GOD, in het hemelse Licht.

Zolang er adem is leeft men in de gegunde en gegeven genadetijd…

Wij weten dat ons aardse leven tijdelijk is, maar niet wanneer onze adem stopt…

Ik bid je Zijn zegen toe, in Jezus Naam.

Getekend Erik Visser,

(Evangelist, Geestverwant en Getuige van de Heer Jezus.)

Het boek ‘Engel of bengel’ boekenbestellen.nl

Wetten waren onze eerste kennismaking.

De natuurwet het ‘recht van de sterkste’ was onze eerste kennismaking met de harde aardse werkelijkheid. Zij werd daarmee bepalend voor de houding van onze oude leermeesters.

De Bijbel is met veel ‘mooie verhalen’ en profetische woorden gevuld. Helaas gebruikt de kerk haar als handboek soldaat; een misleidende  wegwijzer voor “religieuze” ondernemingen, om al manipulerend en met schijnheiligheid zoveel mogelijk zieltjes te winnen; lees gewin aan macht en geld te verkrijgen…

Dáár kwam de Heer Jezus tegen in opstand.

  

Naar Filippenzen 2:5-8)  Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte, het Karakter (de Geest) van God had, hield zijn macht aan God gelijk niet vast. Jezus nam de houding van een dienaar aan en werd in alles aan de mens gelijk. In de mens verschenen (geïncarneerd), heeft hij zich voor GOD de Vader vernederd en bleef Hij Hem in oprechtheid en waardigheid trouw tot in de dood.

Ik ben boos en verontwaardigt over het gegeven dat de kerk en haar dienaren zich niet als christen (en dus overwinnaar op de oude natuur) voorbeeldig gedragen, maar zich als roofdieren naar de oude natuur* beestachtig manifesteren.

(*de oude natuur is de geest waarin en waarmee wij geboren zijn.)

Geloofwaardig is de kerk als religieuze organisatie als onderwijzer van Godsdienst en Heil (welke dan ook) al lang niet meer.

Wanneer men, de kerk en de mensheid, zich niet openlijk zal bekeren tot de Leer van Christus (het wetticisme achterlaten), en Jezus (Die werd verworpen en gekruisigd) tot Heer verheffen boven hun boeken, voorzie ik dat de kerken nog verder zullen leeglopen.

Om het ‘anders denken’ dan het Bijbelse plot (dat aangeeft) te leren kennen, heeft het GOD de Vader de Heer behaagt; Zich opnieuw bekend te maken.

En wel op www.stichtinginderdaad.nl gevoed met het boek ‘Engel of bengel’ van Erik Visser (geworden tot Geestverwant van Jezus.)

GOD is GOeD!

GOD wil ook jou als Zijn Kind, als Lid van Zijn hemelse Familie, als Geestverwant van Jezus, als Vriend van de ‘Vriendenkring van Vrede en Welzijn’ kennen!

Een oud, maar treffend gebed:

O Vader dat Uw Liefde mij blijkt, o Zoon maak mij Uw Beeld gelijk, O Geest zendt Uw Troost mij neer. Drie-enig God, U alleen komt toe alle eer. Amen.

Verontwaardigd.

De afgelopen week hield Paus Franciscus drie dagen een concilie naar aanleiding van het seksueel misbruik binnen de kerk.

De slotverklaring die werd voorgelezen was niet erg hoopvol voor de slachtoffers, maar ook niet bemoedigend voor ons de geloofsgenoten; de Godzoekers.

Terecht merkte een genodigd slachtoffer op: “jullie worden geacht de heelmeesters van de ziel te zijn, maar jullie werden de moordenaars ervan – en van het geloof.’’

De meest sterke verontschuldiging kwam van een kardinaal uit Bogota: ,,We moeten erkennen dat de vijand in ons midden is’’. Daarmee stelde hij, in zijn status als kardinaal, zichzelf daarmee dus niet persoonlijk aansprakelijk…

Wat een onmiskenbaar schijnheilige vertoning tonen de kerken haar gehoor, die juist uit zijn om zelfvertrouwen en GOD te vinden…

“Uw Koninkrijk komt. Uw wil geschiedde in de hemel, zo ook op de aarde…” Dit zijn de woorden, uit het ‘Onze Vader’, waarmee ik mijn verontwaardiging over de pauselijke houding mag beginnen te verwoorden. Ook sprak de Heer tot mij met: “Laat je niet intimideren door de welsprekendheid van anderen!”

Als Geestverwant van de Heer, de Bijbel kennend, herinner ik mij dat de Heer in een situatie in de synagoge destijds Zich verontwaardigt heeft geuit tegenover de Schriftgeleerden en Farizeeën. In Mattheüs 23:27 Jezus sprak Hij: “Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeeën, gij geveinsden, want jullie zijn aan witgepleisterde graven gelijk, die van buiten wel schoon en zuiver lijken, maar van binnen zijn er doodsbeenderen en is alles onrein.”

Hiermee is de grond van Jezus verontwaardiging niet bekend gemaakt. Dát hebben de schrijvers van de Joodse geschiedenis buiten de boeken gehouden, omdat dat niet overeenstemt met de zgn. heilige Schriften en het plot van de Bijbel.

In Mattheüs 23:39 verwees Hij naar Zijn opstanding*, met de woorden: “Ik zeg u: Gij zult Mij vanaf nu niet meer zien, totdat u zeggen zult: Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heren!”

(*Het Gedachtegoed van de Heer, met de waarheid over ons wezenlijk zijn ‘het tijdloze karakter’ (de ziel), vindt je in ‘Engel of bengel’ en op deze website.)

Ik ben verontwaardigd over het gegeven dat de kerk* met de Bijbel deze inzet om het volk te manipuleren en zich niet als overwinnaar op de oude natuur, als christen, voorbeeldig gedraagt. Maar zich toont naar de oude natuur als (niet geheiligde) roofdieren. Beestachtig, en voorzeker voorgangers onwaardig!

Ik ben verontwaardigd over het gegeven dat de kerk* haar positie misbruikt om zich als mens boven anderen te verheffen. Een zondige fout die reeds haar intrede deed bij het opmaken van de Bijbel (hun handboek), door daarin het Joodse volk, als uitverkoren, boven andere volken te stellen.

Jezus, als enigste ziel (karakter) vanuit het hemellicht op aarde gekomen kwam voor de hele mensheid, maar de Joden vonden in het feit van Zijn geboorte in Bethlehem (centraal op de aardbol) aanleiding, om hun identiteit gelijk aan dat van Hem, GOD, te stellen. Dit ondanks, dat de Joden tot hun teleurstelling moesten vaststellen dat deze invloedrijke en charismatische man Jezus hen niet kwam bevrijden van hun bezetter de Romeinen, maar van de tijd-/wereldgeest sprak, waarmee de waarheid omtrent ons wezen bekend werd. Hypocriet kwam er van de kerk geen erkenning van Jezus Zijn Goddelijke status.

Ik ben verontwaardigd over het zich onbekend houden van de waarheid over ons wezen, door het volharden in een leer ‘gebaseerd op fysieke waarnemingen, het lichaam’ en ‘het psychologisch manipuleren van het verstand’. En zelf, tegen beter weten in, geen voorbeeld is van zuiverheid in karakter toont, kan tonen.

Ik ben verontwaardigd over het gegeven dat de kerk* zich het recht heeft verschaft en handhaaft om te (blijven) beoordelen wat voor ons, haar gehoor (de Godzoekers) goed of slecht is. In plaats van Heil te bewerkstelligen en de weg naar vrede en welzijn (Gods hemellicht) te wijzen, blijft zij naar haar Schriften, de wet, de Bijbel wijzen, dat van kaft tot kaft gelooft moet worden.

(met de kerk* wordt bedoeld de religieuze organisaties en haar bestuursleden met de voorgangers, priesters e.d.)

Het is niet te geloven!

In de Schriften, gebonden tot de Thora, Tenach en de Bijbel, gelden de profetische uitspraken, voor zover goed geduid, als waarheden. De historische verhalen zijn er ter illustratie en als metafoor voor de beeldvorming opgenomen, maar dragen verder niet bij tot kennis aan GOD!

Ik ben verontwaardigd dat wij de vergelijkingen in de Bijbel opgenomen voor waarheid moeten aannemen/geloven! Dit omdat dat met het plot van de Bijbel op verstandelijke herkenning is gebaseerd, en daarmee niet de kern,  het hart, de ziel, de Geest raakt.

Zoals op deze website bekend gemaakt en benadrukt zijn wij niet het fysieke lichaam, dat slechts ons tijdelijk onderkomen is! Helaas is het de Bijbel dat met leugens, een misleidende plot; een kleiend God, het fysieke benadrukt.

Jezus uitleg over ons wezen vraagt van ons; evangelisten, voorgangers en de kerken onze trots aan verzamelde Bijbelkennis in te ruilen naar deemoed in persoonlijke getuigenissen van GODs wonderen in ons leven ervaren!

GODs oproep is: “verander je denken vandaag in overeenstemming met Jezus Gedachtegoed.”

Hopelijk kan en zal men, met het juiste inzicht tot capitulatie overgaan en kan Jezus als Heer en Herder, inwonend, over het hart van hen en ons leven gaan waken.

De website www.stichtinginderdaad.nl met het boek ‘Engel of bengel’ maken je wijzer.

Indien het overeenstemt met jouw intenties om Vredelievend te zijn, schrijf je dan in bij de Vriendenkring en help ons daarmee anderen helpen!

Wij zijn een tijdloos karakter dat op aarde in het tijdelijke zijn geïncarneerd, om ons met GOD de Vader te verzoenen.

Door GOD zijn wij, onder de opstandige engel Lucifer dienend, naar de buitenste duisternis verbannen. Onze aardse tijd is een genadetijd uit Vaderlijk omzien en liefde ontworpen.

Hij weet dat wij als verlorenen, omringd met beperkingen en ellende, worden geboren. Hij wil dat niemand als gevangene van het kwaad in duisternis blijft, maar dat wij Jezus als Heer en Herder ter vervanging van de tijd-/wereldgeest aannemen. Opdat wij verlost, verlicht en verblijd het leven met gebruikmaking van onze talenten ten dienste gaan invullen.

Door vervanging van de oude tijd-/wereldgeest en de hulp van de nu inwonende Geest van GOD kunnen en mogen wij voor 100% onszelf zijn. Zelfs het kopiëren van een idool (op wiens voorspraak dan ook) komt niet meer aan de orde. Jij bent jij, jezelf, in het heden van het nu, als je dat echt wilt! Met de Geest van GOD inwonend gaat het ook lukken!

Vrede en welzijn zijn de aspecten waar de Heer voor staat.

GODs zegen!

Onbekend maakt onbemind.

‘Onbekend maakt onbemind’.  Ophef over sekte, kerk en geloof, hebben deze week de koppen van de landelijke dagbladen bereikt. Dit is aanleiding om dit artikel over Stichting Inderdaad, met haar informerend en onderscheidend karakter ter informatie, naar buiten te brengen.

Sekte.

Volgens Wikipedia is een sekte een religieuze beweging met opvattingen en gebruiken die zich onderscheiden van overige geloofsgemeenschappen.

Sekten zijn vaak gesticht door een charismatische leider met een nieuwe leer of openbaring. Zoals wij de Heer Jezus vanuit de Bijbel reeds kennen was Hij een rebel in de ogen van de gevestigde orde.

In de volksmond heeft ‘sekte’ een negatieve connotatie (een woord dat ongunstige associaties oproept.) Zij wordt in verband gebracht met mistige onbekende uitgangspunten, incidenten en het kritiekloos volgen van voorgangers.

Inmiddels zijn de schandalen die zich ook binnen de kerk afspelen algemeen bekend en is de drempel naar een “vertrouwde” religieuze instelling met de tijd niet verlaagt, maar daardoor alleen maar hoger geworden.

De beperkte kennis over een sekte is vaak de oorzaak dat zij, soms onnodig, oppositie ervaren. Opgelopen teleurstellende ervaringen met een kerk zullen op voorhand ‘zonder kennis aan’ niet makkelijk meer het vertrouwen aan iets nieuws geven, is mijn vaststelling. Dus, voordat men zich ergens voor opgeeft of meld eerst (vrijblijvend op Internet) kennis verzamelen is zeker aan te bevelen.

Terecht, zegt de nuchtere Hollander. ‘Wat een boer niet kent dat eet hij niet’. Nu ook ons is gebleken dat bij de kerkelijke instellingen niet alleen sprake is van grove misleiding m.b.t. het geloof en wat te geloven is, is ‘Stichting Inderdaad’ in het leven geroepen om het herontdekte ‘zijn’ van ons wezen, op een neutrale manier (lees Internet) bekend te maken.

Overigens ben ik met de waarheid ‘dat wij in strijd met de Schriften niet ons lichaam zijn, maar wezenlijk het tijdloze en onzichtbare karakter’, bij geen bestaande christelijke kerk meer welkom…

Onbekend maakt onbemind! Internet, en dus niet een kerk is mijn podium. Met angst voor de kerkelijke duiding; ‘opvolging tot persoonsverheerlijking’ maakt dat de Auteur in deze de afstandelijke weg via de stichting en Internet gebruikt om de verkregen kennis aan GOD, met de verschillen aan ingewortelde onwaarheden, bekendmaakt.

Het zijn de kerken die zich moeten herbezinnen over hun grondbeginselen, willen zij aan de Leer van de opgestane Heer waarheid kunnen hechten!

De term sekte in de wetenschap.

Oorspronkelijk duidde sekte: “een groep mensen [aan] die iemand volgt. Deze betekenis is vanuit ‘afscheidingsbeweging’ ontstaan.”

De Heer Jezus Die zich destijds ook onderscheidde met een andere leer dan de gevestigde orde, was daarmee een rebel. Te kennen als sekteleider.

Dr. Reender Kranenborg schreef: “Een sekte is een groep mensen die zich van een bestaande religie heeft afgescheiden of daarvan is komen los te staan. Het is verder een neutrale aanduiding. Er wordt niets ten goede of ten kwade mee gezegd.”

(*Stichting Inderdaad is met de Vriendenkring van Vrede en Welzijn, naar deze definiëring als religieuze beweging, als een sekte aan te merken, met Jezus als Leider en Voorganger.)

Ernst Troeltsch (leerling van Weber) werkte het verschil tussen kerk en sekte verder uit en stelt dat de kerk het zichtbare (de wereld) als uitgangspunt neemt, en er in zekere zin een compromis mee aangaat. Terwijl de sekte zich juist afzet tegen de wereld en er in ieder geval geen compromissen mee sluit.

Stichting Inderdaad stelt geen compromissen en hoeft dat ook niet, omdat wij, naar de leer van de Heer, uitgaan van het onzichtbaar en tijdloze karakter, de geest, als wezenlijk!

 Typische kenmerken van Stichting Inderdaad t.o.v. religieuze organisaties:

 • wij beschouwen ons zoals wij zijn; gewone mensen, begiftigd met de intentie tot verbeteren van het welzijn en de dienstbaarheid in het algemeen;
 • inschrijving uit vrije keuze. Niet discriminerend naar geboorte, overtuiging, volk, huidskleur, ras, geaardheid of geslacht;
 • er is in gemeenschappelijke zin een streven naar persoonlijke zuiverheid, met name in het terugdringen van onrust en geweld;
 • er is sprake van ideologie, duidelijk herkenbaar in/naar het karakter van de Heer Jezus te zijn;
 • naar Jezus voorbeeld; geen persoonsverheerlijking maar een ‘herkenbaar’ individueel persoonlijk charisma;
 • er is alle ruimte om het persoonlijk gevoel van betrokkenheid bij de medemens individueel tot uiting te brengen;
 • de inschrijving tot ‘Vriend van de Vriendenkring’ staat niet voor een besloten kring. De inschrijving is niet meer dan ergens geregistreerd te willen staan met de intentie de kwade inborst de rug te willen toekeren;
 • Stichting Inderdaad vertegenwoordigt een levensbeschouwing die, wegens het vredelievend karakter en het niet verplicht opleggen van wet en recht, zich goed verdraagt met de multiculturele samenleving;
 • Stichting Inderdaad kent geen tradities, wetten of regels, anders dan de morele, respect voor de natuur en respect voor de opvattingen van de medemens.
 • wij kennen (nog) geen gemeenschappelijke activiteiten en stellen de bepaalde initiatieprocedure niet verplicht, maar bevelen de geloofsdoop voor de statuswissel van de ziel wel aan.
 • Stichting Inderdaad is een stichting ten dienste van het algemeen nut en zal de ANBI-status wel krijgen, zodra er een meervoudig bestuur is aangesteld;
 • Ontvangen gelden als donaties, royalty’s en vergoedingen voor het KleurID e.d. zijn er ter dekking van de kosten; voorlichting van/over de identiteit, de ontwikkeling en onderhouden van Internetverbindingen, promotionele activiteiten en zij komen ten goede aan de door ons geselecteerde Goede Doelen, die naast humanitaire hulp ook het Gedachtegoed willen uitdragen;

Historisch gezien.

Historisch gezien hebben sommige katholieke landen ooit de Protestanten als ketters vervolgd. De aanzienlijke protestantse bevolking van Frankrijk (de Hugenoten) werden bijvoorbeeld in 1680 na het herroepen van het Edict van Nantes uit het koninkrijk verdreven.

In Spanje probeerde de Inquisitie niet alleen het protestantisme uit te roeien, maar ook crypto-joden en crypto-moslims (moriscos); elders had de pauselijke inquisitie vergelijkbare doelen.

Op de meeste plaatsen waar het protestantisme de meerderheid of “officiële” religie is, zijn er voorbeelden geweest van vervolgingen.

In heel Europa drukte de religieuze moordpartijen op de protestantse kerk de onuitwisbare overtuiging dat het katholicisme een kwaaddragende en verraderlijke religie is.

Nu hun basis, de zogenaamde heilige Schriften van Mozes, door de Heer zijn weerlegd en zij dus niet meer ter discussie kan staan, is ook de geloofsbasis met haar wettische insteek (het plot van de Bijbel) naar de Leer van de Heer van geloven, naar ‘zijn’ verlegd. (Het is, of het is niet gezuiverd.)

Duidelijk mag zijn dat de gestreden geloofsoorlogen, bij zowel de katholieken als de protestanten, om ‘het religieus gelijk’ ging. De van de door de kerk wettisch vastgelegde opvattingen (wetten en stellingen) blijken met de rationele benadering geen ruimte te laten/geven aan een bevrijdende individuele persoonlijke beleving; de geestelijke relatie met GOD.

Ons devies luidt: niet een religie, maar de Relatie in de statuswissel met de Heer telt!

Hopelijk vinden wij nu, vanuit de afwijkende optiek tot zijn en geloven, meer ruimte en waardering voor het persoonlijke welbevinden. En kan er nu vanuit het geloof in verkregen genade (en niet vanuit verdienste, het verstand) de persoonlijke vrede naar wereldvrede leiden.

Zo, aub indien het mogelijk is, schrijf je als Vredelievend in en help ons daarmee anderen helpen!

GOD Almachtig is de Bron van het Levende Licht. Alles wat wij kunnen waarnemen is vanuit De Geest, van Hem, voortgekomen.

Bij spijt over een belast geweten/verleden, kan ook jij rechtstreeks bij Hem en door Hem in Genade worden gezuiverd. En met Zijn Geest inwonend verzoend in Vrede en Welzijn verder leven.

Getekend Erik Visser,

(Evangelist, Geestverwant en Getuige van de Heer Jezus)

(Informatie deels uit Wikipedia overgenomen.)