Thomas, met het Gedachtegoed van Jezus.

Vriend, laat je niet verleiden om van de weg met de Heer af te wijken, maar houd vol (houd moed) door Zijn Naam dankbaar te blijven inzetten om kwalen en kwaden te verjagen!

De mens heeft niet te vechten tegen mensen, van vlees en bloed, maar tegen boze en duistere machten die ons leven op aarde willen vergallen. Door o.a. het plotseling ervaren van kramp, pijn en het doen uitbreken van conflicten en ziektes kunnen wij haar herkennen.

Allen zijn wij met deze grillige tijd-/wereldgeest geboren, om in deze gegeven genadetijd (de onderbroken tijdloosheid) te komen tot Het Licht Jezus, met wie wij onoverwinnelijk zijn en kunnen optreden om gezond te blijven.

“Thomas, met het Gedachtegoed van Jezus.” verder lezen

Open brief

20201020 Open brief aan Ank Bijleveld, minister van Defensie.

“We weten niet wat er in de toekomst kan gebeuren.”

Beste minister, is het u, met het voortschrijdende inzicht, nog niet opgevallen dat de kern van haat en agressie bij onze vormgeefster de geest van duisternis ligt?

Zij is het, die in opdracht van GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) over de aarde (voor een genadetijd) en haar bewoners heerst, en onze ziel (karakter) een grillige behuizing gaf, dat ten dode is opgeschreven.

Nu ook de aarde in haar ouderdom trilt, klaagt en zwoegt, tracht zij ons in haar greep te vermorzelen door, naast het onderuit halen van functionerende ecosystemen, onderlinge strijd, onze levensverwachting ook nog eens met pandemieën belast, om al vernietigend ons korte leven in zorgen (aandacht) vast te houden om zo ‘het geluk van de verzoening met GOD de Vader’ te voorkomen.

“Open brief” verder lezen

Eerherstel.

Hij, GOD de Heer, zal genade en ere geven. Met de liederen van Psalm 84 : 3, 5-6 in de oude berijming gezongen werd ik vanmorgen wakker.

De inhoud van de Psalm haakt in op ontdekte parallellen die lopen met de situatie van President Trump en mijn zelfingenomenheid en machtswellust van vóór mijn burn-out, waarbij ik mijn volledige geheugen ben verloren en alles zwart om mij heen was.

In antwoord op mijn zoeken en roepen om licht (genezing) kreeg ik in de geest het antwoord: “Laat los en u zult worden losgelaten.”

Op zoek naar wát ik moest loslaten, kwam ik uit bij het ‘narcistisch denken’*. (*narcistisch denken, staat voor zelfliefde, waarbij de aandacht, lees liefde, niet naar een ander uitgaat maar volledig op jezelf is gericht.)

Het was naar een Bijbels verhaal, ik denk van de Profeet Daniël, dat hij bij een keizer werd geroepen om hem betreffende zijn nood te adviseren omtrent de volksziekte, de melaatsheid, dat ook hem had getroffen.

“Eerherstel.” verder lezen

Aandachtspunten

Aandachtspunten van individuele aanleg m.b.t. de gezondheidszorg en de focus van het karakter.

Gedurende 30 jaar van waarnemen blijkt uit mijn onderzoeken met de tijdloze Brainshow® Kleurenkalender® (het EGO-DNA), de duiding van de tijd naar haar wetmatigheid, dat, hoe dichter de 100 % van een kleurgroep in een KleurID aanwezig is, hoe meer het verschil in aanleg (het karakter) t.o.v. een andere kleur werd vastgesteld.

Analyses met dit Algoritme, ‘deze sleutel’, brachten bij de verenigingen van reumapatiënten, voetbal en watersport, respectievelijk de dominantie op van violet, oranje en blauw in beeld…

“Aandachtspunten” verder lezen

Individualisering.

Blijkt uiteindelijk individualisering de weg naar zelfkennis?

Openbaringen en voortschrijdend inzicht brengen ons dichter bij de waarheid.

Heel spijtig dat de harde ‘hand’ van de coronapandemie er voor nodig is om ons wakker te schudden, door, op onszelf teruggeworpen, tot bezinning te kunnen komen. GOD de Heer heeft het goede met ons voor. Niet het slechte!

De ecologische destructie op aarde, gepaard gaande met onverklaarbare ziektes onder plant-/en dierenrijk, de overvloedige regenval met overstromingen tot gevolg en de grote natuurbranden vertellen ons; dat de vormgeefster (de heerseres) die opdracht had de schepping uit de stof te vormen de regie over de wereld aan het verliezen is.

“Individualisering.” verder lezen

Misleidingen van de kerk aan de kaak gesteld.

Misleidingen van wet en kerk aan de kaak gesteld.

Bij mijn waarneming zijn de kerken (die de Bijbel als de waarheid hanteren) hypocriet en spreken zij met het interpreteren van de Bijbel zichzelf (hun eigen leer) tegen!

Gelet op het gegeven dat Jezus vele jaren later, nadat de Schriften waren opgemaakt, pas verscheen om GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) bekend te maken, verwonderd het mij niet dat het plot van de Bijbel verwarrend, misleidend en zoals de Heer in het inmiddels vertaalde Evangelie van Thomas verklaard; ‘ondeugdelijk en bezijden de waarheid’ is.

“Misleidingen van de kerk aan de kaak gesteld.” verder lezen

Bidden wordt danken.

Elke munt heeft een keerzijde. Zo heeft óók het leven ons een andere kant te leren. Anders dan het masochistisch dulden/gedogen van onrust, ziektes en zorgen in ontevredenheid.

Doordat de zintuiglijke waarneming (het zichtbare) als uitgangspunt werd genomen, blijken wij jarenlang door de kerk m.b.t. de waarheid te zijn misleidt. Zo werd onze tijdloosheid van ons onzichtbaar bestaan (het karakter alsook het geheugen) wel bestudeerd, maar nooit als bewijs of universele lesstof aangeboden. (M.u.v. de enige verwijzing; Hebreeën 11:1.)

In het vorige artikel; ‘Het verstaan van ons mysterieuze bestaan’ is er een uiteenzetting gegeven van aanknopingspunten/studies met aansluitingen naar het bewijs van ons onzichtbaar bestaan, tot en met ‘het kunnen aantonen van onze individuele basiskarakters’ door de klok, de tijd, naar haar karakteristieke bewegingen in procenten van de drie primaire kleuren (het EGO-DNA) te duiden.

NB. De Leer van Jezus heeft niets van doen met het bedrijven van een religie! Noch het aanhangen van de antroposofie van Rudolf Steiner en zijn vinding van ‘de vierkleurenmens’!

Ik verkondig géén geloof, religie of een beeld, maar de veranderlijkheid van onze tijdloze zielstatus!

“Bidden wordt danken.” verder lezen

Het verstaan van ons mysterieuze bestaan.

Onze onzichtbare identiteit in de status van zijn is getraceerd in de pijnappelklier.

INLEIDING:

Met vijf benaderingen, geleend uit Wikipedia, gaan wij even terug in de tijd om wat ‘als serieuze onderzoeken’ bekend zijn m.b.t. entiteiten, het dualisme en ons wezen.

  1. Een entiteit is iets wat een bestaan heeft. De term beklemtoont de hoedanigheid dat het er is. In het Latijn is een ‘ens’; een “zijnde”, en is de entitas het “er zijn van een zijnde”. Een entiteit kan zowel materieel als geestelijk (abstract) van aard zijn. Een materiële entiteit staat gelijk aan een, al dan niet levend, object. Een geestelijke entiteit is bijvoorbeeld een wet, een idee, een vereniging, een verzameling.
  2. Theologie (synoniem: godgeleerdheid) betekent letterlijk ‘godsleer of godenleer’. De naam komt van het Griekse θεός (theos), wat ‘God’ betekent, en van het Griekse λόγος (logos), wat voor ‘woord’, ‘leer’, ‘kennis’ of ‘verhandeling’ staat. Gnosis staat voor: kennis in vrede of vrede in kennis. De term theologie is afkomstig uit de christelijke traditie en is daarom overwegend gebruikt voor de studie van de geloofsinhoud van het christendom.
  3. Metafysica, de wijsgerige leer (Plato) die niet de werkelijkheid onderzoekt zoals wij ze uit zintuiglijke waarneming ervaren, maar op zoek gaat naar het wezen van die werkelijkheid. De ontologie (van het Grieks ὀν = zijnde en λόγος = woord, leer) of zijnsleer is onderdeel van de metafysica, de filosofische tak die het wezen onderzoekt dat achter de waargenomen werkelijkheid schuilgaat. De ontologie onderzoekt en beschrijft de eigenschappen, of breder: het zijn van het geheel van dingen, “entiteiten” of zijnden, waarvan aangenomen wordt dat ze bestaan, of beter: zijn. De klassieke ontologie probeert, op grond van hun eigenschappen, de entiteiten vervolgens in te delen in fundamentele categorieën. Daarom wordt de ontologie soms ook wel ‘categorietheorie’ genoemd.
  4. Van de klassieke oudheid tot en met de middeleeuwen waren metafysica en ontologie volledig synoniem aan elkaar. Met Christian Wolff (1679-1754) begonnen in de moderne tijd allerlei afsplitsingen van de algemene metafysica, te beginnen met (toentertijd) de kosmologie, de psychologie en allerlei apologetische stromingen binnen de theologie.
  5. De kosmologie was in de 17e en 18e eeuw een breder begrip dan wat er tegenwoordig onder wordt verstaan. Ze omvatte alle beschikbare kennis omtrent de wereld, dat wil zeggen het wereldse afgezet tegen bijvoorbeeld het goddelijke.  
“Het verstaan van ons mysterieuze bestaan.” verder lezen

Word aan de Heer gelijk.

Lieve mensen, beste tijdgenoten,

Word veranderd in je denken!

Mogen wij, vanuit de (wetenschappelijke) waarneming naar uiterlijkheden en gedrag sterke overeenkomsten vertonen met het dierenrijk, voor GOD de Vader (de Bron van Licht, Liefde en Leven) zijn wij een tijdloos onzichtbare ziel (karakter) in een tijdelijk lichaam van stof; een tijdloos karakter!

Het aardse leven is een onderbreking in de tijd. Jij bepaalt met een vrije wil of je ‘bewapend’ en verheugd ‘met de Heer inwonend’ wilt leven. Of dat, blijvend onwetend van Zijn zegeningen dat niet wilt.

“Word aan de Heer gelijk.” verder lezen

Het onzichtbare zijn.

De onzichtbare waarheid: Het Evangelie van Jezus.

Vóór de grondlegging van de wereld zijn alle verbannen engelen, die onder de rebel Lucifer (de geest van duisternis) stonden, een zekere Genadetijd in een menselijk lichaam op aarde gegund om tot verzoening met GOD te komen.

Elk mens is uniek, maar zeker niet volmaakt! Zowel de ‘verpakking’ (gevormd door de geest van duisternis) als onze ontheemde inborst is fragiel, en gevoelig voor invloeden van buitenaf.

De waarheid ligt niet in het waarneembare, maar in het onzichtbare van de geest, de tijdloosheid; de geestelijke wereld die nader in het Gedachtegoed van de Heer Jezus als de Gnostiek bij de Katharen haar entree heeft gemaakt.

“Het onzichtbare zijn.” verder lezen