Welzijn met levenszekerheid

Bij jou ligt de keus vóór Jezus, of te blijven bij de tijd-/wereldgeest (het kwaad).

Beste tijdgenoot, lieve mensen,

De gebruikers van de Bijbel vereren mét het volk Israël ‘en masse’ het product van de tijd-/wereldgeest; het ego, de emotie (het lichaam). Maar omdat wij niet het lichaam zijn en deze slechts tijdelijk bewonen, is dit onjuist en geheel ten onrechte!

De Heer Jezus spreekt individueel ons wezen aan, naar de status van de tijdloze ziel, opdat wij niet verloren blijven…

De kennis aan de tijdloze ziel gaat aan de moraliserende schuldvraag van de Bijbelse leer ‘goed of slecht’ voorbij.

Overigens heeft iedere cultuur haar eigen normen en waarden, die in essentie niet veel van elkaar verschillen.

De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.— Johannes 1:17-18

NB. Wij zijn als tijdloze entiteit als eenling geboren en gaan na de laatste ademsnik ook alleen de tijdloosheid, het hiernamaals, in!

Jezus heeft Zijn inzichten, dat wij niet het lichaam zijn maar deze slechts tijdelijk bewonen met een tijdloze entiteit (de ziel,) aan Nicodemus, een Farizeeër, proberen uit te leggen zodat wij als een verbannen engel ons toch met GOD de Vader, in de gegeven genadetijd, kunnen verzoenen. Maar helaas! De schriftgeleerden en farizeeërs verstokten, met de Bijbelschrijvers, bij hun opgemaakte Schriften, de Tenach…

Én, zij ontkrachte de woorden van Jezus in Psalm 23 bij latere uitgaven…

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 1strijden.jpg

www.karaktersinkleur.nl/identiteit

Bestel het boek ‘Engel of bengel’ online bij boekenbestellen.nl

In de webshop vindt je in pdf het manuscript van ‘Ken de mens, jezelf én de ander’, aangevuld met het ISBN nummer.

www.stichtinginderdaad.nl/webshop

Wanneer het je menens is om bij GOD de Vader (Jezus) in het vredige hemellicht de eeuwigheid door te brengen, neem, nu het (nog) kan, de Heer Jezus tot jouw Koning, Herder en Beschermheer aan!

Volg Zijn voorbeeld; ga het kwaad uit de weg en zuiver je leven! Laat je, net als Jezus deed, je met de volwassendoop dopen (cruciaal) waardoor de zielstatus ‘van verloren’ naar ‘in Christus geborgen’ veranderd.

GOD de Vader (Jezus) heeft ons welzijn (geluk) voor ogen!

Zolang er adem is, is er hoop dat GOD ook jou waardig acht, dat je weer tot Zijn Engelenwacht toetreed, en jij ‘in Christus herboren’ bent bewapend en als erfgenaam Zijn Naam mag dragen én kan inzetten.

PS. De inzet om goede werken te doen is verdienstelijk, maar daarmee kan je de verzoening niet verdienen!

Auteur: Erik Visser; onderzoeker, karakteroloog, evangelist van Jezus, CEO van Stichting Inderdaad.

Laatst bijgewerkt op 9 juni 2024

Pasen 2024

Pasen 2024

Vandaag viert de kerk en haar volgers de traditie van Pasen, het feest van de opgestane Jezus uit het graf.

Helaas moet ik, met Jezus, constateren dat de Bijbelschrijvers de waarheid, met fantasierijke verhalen en vanuit de waarnemingen in haar geschiedenis, hebben verdraaid.

Jezus leeft en is nooit dood geweest!

Dit, omdat Hij en wij tijdloze entiteiten zijn, die in de gegeven genadetijd in dit lichaam uit genade voor GOD de Vader kunnen kiezen. Of eeuwig verbannen blijven van het vredige hemellicht.

Hopelijk dringt het bij de mensen, dus ook bij jou door, dat wij niet het lichaam zijn, maar onafhankelijk met de eigen wil kunnen kiezen onder welk universum wij tijdloos willen behoren. Die van het vredige Hemellicht of als banneling blijvend in duisternis.

Ik spreek de hoop uit dat je door de aanname van Heer ook het Licht bent gaan zien, en daarmee de leugen van de kerk hebt herkend!

Ik doe met hun onheilige voorgekauwd gedruis, die kermissen met Kerst, Pasen en Pinksteren, niet mee!

GOD is Geest, tijdloos en onzichtbaar!

Door karakter te tonen en zich te ontdoen van geweld, macht-/eerzucht werd Jezus verhoogt en voorzien van een nieuwe zielstatus.

Aan jou en mij om Zijn voorbeeld te volgen, zodat wij worden als Hij, en door Zijn Naam in te zetten ons kunnen beschermen tegen kwade invloeden.

Terwijl de kerk nota bene in haar wetten verboden heeft opgenomen en zij zich daar zelf niet aan houden, hebben zij zichzelf veroordeeld… De bedriegers komen bedrogen uit.

Ik zing in die stilte waar ik anderen niet stoor, in dank aan GOD de Vader (Jezus), “Juicht!  Want Jezus is Heer”.

Hij, de Geest van Jezus, is waarlijk opgestaan. Nee, niet in persoon, maar bij allen die Hem tot GOD behorend hebben aangenomen, maar in de Geest omdat Hij, net als wij, een tijdloze entiteit is!

Vriend, stel je voor dat jij ook de sleutel van het hemels Vrederijk in handen hebt…

Je kan en mag dat geloven, omdat je de Naam van Jezus met succes hebt ingezet om een ongemak (pijn, kramp, jeuk of groter ongemak als kanker) hebt ingezet en het kwaad (uiteindelijk) op jouw bevel moest wijken.

Dit heb jij alleen kunnen doen wanneer je in Jezus Zijn Naam gelooft!

GOD de Vader is jou bij geval dus genadig geweest én heeft je waardig geacht om de erfenis van Zijn Naam in te mogen zetten, te gebruiken…

Dagelijks verhoog ik Jezus Naam, door een kwaad uit mijn lichaam te verjagen. Van een van de wonderen geef ik hier een getuigenis:

In m’n linker borst begon een knobbel te groeien en dat begon steeds meer te steken en te jeuken. Op een dag was ik het zat en sprak haar aan met: “ga weg! Ga weg kwaad, kanker of hoe je ook heten mag, ga weg ‘in Jezus Naam’! Jezus is mijn Heer en Hij regeert, dus jij niet meer. Weg jij! In Jezus Naam!”

Direct hield het steken en jeuken op, en drie dagen later was ook de knobbel verdwenen…

Het kwaad laat zich niet zomaar gezeggen en is koppig. Dus herhaal met geloof en in de autoriteit van de Heer, je bezwering, totdat je opgelucht kan ademhalen.”

Jezus is waarlijk opgestaan! Sterker nog; Hij is nooit als onzichtbare tijdloze entiteit dood geweest! Dat betrof alleen Zijn lichaam! Jezus zei tegen de medegekruisigde; “heden zal je met mij bij GOD de Vader in het Licht zijn”. Let op het woordje ‘heden’!

Zijn lichaam werd vermoord, maar met de laatste ademhaling ging Hij op naar de troon van genade, het vredige hemellicht.

Alle mensen die in Hem geloven dat Hij (in tegenstelling tot het Bijbelse plot niet fysiek op de wolken zal terugkeren), maar Hem als onzichtbare entiteit (Geest) erkennen en in Zijn erfenis geloven, zullen zijn als Hem, wanneer zij de Heer oprecht willen dienen!

Zal jij dan, bij geval, ook Zijn Naam willen inzetten om als ‘bestrijder van ondeugd en onrecht’ (dat Jezus was) in gezondheid willen leven en alsnog rechtdoen aan allen die jij in het verleden onrecht hebt aangedaan?

Wanneer je de Heer bevraagt: “Heer wat kan ik doen, om in Uw ogen en die van de mensen waardig te zijn”, dan zal de Geest van GOD je dat in de geest in herinnering brengen.

Houd er rekening mee, dat wanneer jij je als Christus gedraagt, de tijd-/wereldgeest (het kwaad) je zal willen breken. Zij, het kwaad, zal alles doen wat in haar macht is om je goede intenties te torpederen!

Weet, dat de Heer heeft gezegd “wie volhoud Mijn Naam te verhogen en Deze inzet om kwaden te bezweren, die zal met Mij de overwinning behalen en met Mij op de troon van genade zal zitten!”. Met andere woorden; voor eeuwig geborgen zal zijn in het vredige Hemellicht, bij GOD de Vader.

“Bid, en het zal u worden gegeven. Klopt, en u zal worden opengedaan”, zijn woorden (beloften) van GOD.

Op mijn hart klinken nu de Psalmen 42 en 84; “maar de Heer zal uitkomst geven. Hij die daags Zijn gunst gebied, zal in dit vertrouwen leven Hem verhogen is mijn lied…

www.karaktersinkleur.nl/webshop

Om het voorbeeld van Jezus te volgen heb ik Stichting Inderdaad opgericht waarin ik o.a. Zijn woord verkondig in de samenvatting ‘Ken de mens, jezelf én de ander’.

Ga dus naar www.stichtinginderdaad.nl/blog en laat je leren!

Jezus leeft! Laat Hem toe en leef verder in gezondheid met Hem!

GOD’s zegen in blijvende gezondheid wens ik je van harte toe!

Erik Visser

Bestrijder van misleidingen, ondeugd en onrecht, CEO van Stichting Inderdaad.

Gunsten

Beste tijdgenoot, lieve mensen,

Van GODs wegen kennen wij drie soorten gunsten:

1. De verkregen levenstijd op aarde om ons met GOD de Vader (Bron van Licht, Liefde en Leven) te kunnen verzoenen.

2. De gunst om de Naam van de Heer Jezus te kunnen inzetten om kwalen en kwaden te verjagen.

3. Het kunnen bestellen van Bundels van het EGO-DNA, het ColorID en/of de Anima, van onze individuele aanleg.

Jezus zei; “wij leven niet van brood alleen”, en vroeg daarmee aandacht voor onze tijdelijkheid van het aardse bestaan!

Hij, Jezus, bracht met de waarheid inzicht over ons wezen, in perspectief van de eeuwigheid en ook; Hij was het die de opstanding van de onbekende heilstaat ‘de onzichtbare inwendige mens (de ziel) belichtte. Zijn volgelingen, de katharen, werden door de inquisitie van de Rooms Katholieke kerk, tot in het zuiden van Frankrijk vervolgd en uitgemoord.

Zijn onderwijs is niet gestoeld op geschiedenis, noch op de Schriften of tot verbeelding sprekende verhalen, maar gestoeld op onze plaats op aarde in een genadetijd* van de eeuwigheid. (*een mensenleven.)

Zijn onderwijs is ook niet gebaseerd op onze angsten of wij het wel of niet goed doen…

Lees verder “Gunsten”

Identiteit

Identiteit.

De identiteit van het individu is Nìet onze conceptie, maar de ziel (het karakter), die bij de eerste buitenmoederlijke ademhaling met haar vrije wil en aanleg meelift op de adem en ons hele wezen (de ziel, geest en het lichaam) zelfstandig managet.

Het ‘nieuwe weten’ heeft het volgende standpunt: “het universum, waarin zielen toeven, bestaat uit twee machtige domeinen; Het Licht en de duisternis; Goed en het kwaad.” Beiden onmetelijk en zonder tijdgrens.

Door mij is ‘de tijd/-wereldgeest, de kleermaker of Moeder natuur’, waarin mens en dier als entiteit zijn geboren, geduid als de destructieve macht van het kwaad*. In de Schriften summier geduid met ‘in duisternis geboren’.

Op www.karaktersinkleur.nl/webshop/ vindt je naast het kunnen kopen van een Bundel met het ego-dna, als Anima in een kleurnuance geduid, een samenvatting van ‘Blik op oneindig’ met de 5e versie van ‘Ken-de-mens, jezelf én de ander’.

Lees verder “Identiteit”

Twee Goden.

Twee Goden.

Wanneer ‘de Schriften’ (de Kronieken) zich hadden beperkt tot een verslag van de Joodse geschiedenis en de woorden van de Profeten niet verdraaid hadden weergegeven, dan had de Heer Jezus niet hoeven komen om GOD de Vader (de Bron van Licht, Liefde en Leven) en ons ‘beeld van bestaan’; ziel, levensgeest en het lichaam, bekend te maken.

Wezenlijk zijn wij een tijdloze entiteit (de ziel van een verbannen Engel) die voor een genadetijd in de mens op de levensadem meereist, om het alsnog met de Schepper GOD de Vader in orde te maken.

Jezus was een mensenzoon Die de kwade inborst, waarmee ieder mens wordt geboren, overwon! Door deze heiliging werd Hij (Zijn wezen) als eerste mens verhoogt en door GOD de Vader tot het hemelrijk aangenomen.

Inmiddels weten wij dat het de geest van duisternis GODs opponent in karakter (de kleermaker van ons lichaam) was, die zich in de Bijbel beschrijft (verhoogd) heeft als degene die de belichaming van de ziel ten onrechte aanbidt en zich als God laat aanbidden.

Zij is verantwoordelijk voor alle vreugde én ellende (de emoties) die ons mensen ten deel vallen.

Met de uitleg van ‘Het Licht en de duisternis’ als de Goden van ons bestaan weten wij nu óók; waar dat ‘korte lontje’ en die agressie van vandaag de dag vandaan komt…

Of, om het anders te zeggen; ‘de beest uithangen’, of de kreet; ‘het is bij de beesten af’ heeft een (oer-)natuurlijk verleden.

Lees verder “Twee Goden.”

Handleiding Bundels

De gratis handleiding van de Bundels is ook onder ColorID in de webshop te vinden.

De Bundels zijn een wereldprimeur!  Een Tool om mensen in een kleurnuance individueel én genderneutraal te detecteren:

… Typering van de vinding van de Anima: Het genderneutraal identificeren van de individuele mens naar de karakters van de overeenkomstige astronomische beweging van dat tijdstip (de geboortedatum), in percentages van de drie primaire kleuren.

BUNDELS; De bestelling /betaling wordt in twee e-mails bevestigd. Het downloaden van de Boeken wordt met een enkele mail bevestigd, waarin de optie van downloaden staat.

Om de Bundel ColorID’s te beheren, ontvang je in de mail een link naar de beheerpagina. Als de link niet werkt, kan je met deze informatie een venster in de browser openen, waarin je een kopie van de link plaatst.

Door op ‘show’ te klikken komt dát ColorID als icoon gekleurd in beeld. Om deze te kunnen uitprinten, sla je het resultaat in de Computer/Laptop op.

Hieronder vindt je voorbeelden van ingevulde Bundels met fictieve gegevens.

Lees verder “Handleiding Bundels”

Kinderen GODs

20240121 Beste tijdgenoot, lieve mensen,

Item: Zonen en Dochters van GOD de Vader, de Bron van Licht, Liefde en Leven.

Wat de toekomst brengen zal, mij geleid des Heren hand.

Laat je leren door de Zonen en Dochters van GOD de Vader!

Een ieder zal naar GODs plan naar zijn of haar kwaliteiten opdracht hebben en ‘het beste been’ voor zetten. Ik ben er ook één van, gelooft zei de Heer!

Ook al ben ik een autodidact en niet universitair geschoold en is mijn naam onbekend, ook ík ben gezegend met iets aparts dat niemand anders wist:

Lees verder “Kinderen GODs”

Ken je tegenstander

Het kwaad overwinnen.

Beste tijdgenoot, lieve mensen.

Ik breng je een blijde boodschap!

Wanneer je de plaaggeest nog niet kent die ons mensen met pijn, ziektes en ongemakken belaagd, is het van essentieel belang dat je de volgende kennis eigen maakt.

De plaaggeest is het kwaad; de geest van duisternis (onze vormgeefster, de kleermaker, moeder gods, waarmee ieder mens is geboren).

Zij manifesteert zich op meerdere manieren: met narcisme/egoïsme, de Mammon/geldzucht, de Moloch/immoraliteit, de Wolf/valse leer en de Leeuw/geweld.

Lees verder “Ken je tegenstander”

Welgemeend

Beste tijdgenoot, lieve mensen,

De tijd, onze identiteit en de geest van deze tijd, zijn mijn ding van onderzoek.

Zo komt binnenkort mijn 2e boek ‘Blik op oneindig’ uit, waarvan ik reeds onderdelen in de weblog heb gepubliceerd.

Nu ga ik je een leuk aspect voorhouden van onze geest; de verbeelding.

Stel je een kat voor!

Wat zie je in de geest? Precies een kat.

Stel je een beer voor! Nou? Precies, je ziet een beer die je ooit op een plaatje of in het echt hebt gezien.

Lees verder “Welgemeend”