Heengaan

‘Heengaan’ het begrip van de tijdloosheid van onze levensgeest, de ziel.

Beste tijdgenoot, lieve mensen, vriend,

Om in veilige en betere levensomstandigheden te komen roept Jezus ons op om in actie te komen.

Als eerste, respecteer het lichaam door het goed te verzorgen.

Opvolgend, ontdoe jezelf van ondeugd, gewelddadige neigingen en hebzucht.

Daarbij (niet in de laatste plaats) roept Hij ons op; om Hem (GOD) ‘Gezaghebbend’ in de plaats te stellen van de tijd-/wereldgeest waarin wij geboren zijn, zodat wij met de Geest van Waarheid (de Trooster inwonend) de macht hebben om kwaden en kwalen in Zijn heilige Naam te verjagen wanneer die zich aandienen.

Ook, om genezingen te verkrijgen moeten wij in actie komen. Niet wachten en bidden, maar gebieden!

“Heengaan” verder lezen

Twee Goden.

Twee Goden.

Wanneer ‘de Schriften’ (de Kronieken) méér dan alleen verslag van de geschiedenis hadden gemaakt en de woorden van de Profeten correct hadden geduid, dan had de Heer Jezus niet vanuit Zijn hemels verblijf naar de aarde hoeven komen GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) bekend te maken.

Inmiddels weten wij dat de geest van duisternis, GODs opponent in karakter (de kleermaker van ons lichaam) is, die zich in de Bijbel heeft beschreven (verhoogd) als de drie-enig God die aanbeden moet worden.

Zij is verantwoordelijk voor alle vreugde én ellende (de emoties) die ons mensen treffen kan.

“Twee Goden.” verder lezen

Jezus zei: “Wees Mijn getuige!”

Kennis (Gnosis): De mens bestaat als wezen uit de drie-eenheid; de ziel, de levensgeest en het stoffelijk kwetsbaar vergankelijke lichaam.  

De ziel (het karakter van de geest) is het tijdloze deel en daarmee het meest wezenlijke!

Wij mensen dragen de verantwoording over heel ons wezen en hebben in deze tijd van leven (de Genadetijd) de mogelijkheid gekregen om met een vrije keus de keuze te maken van kwaliteit en duur van leven.

Het is, of verlicht en gesterkt met de Geest van Jezus (de Trooster) inwonend, of, ons ego en het uiterlijk verheerlijkend onverlicht te blijven in duisternis, zoekend naar de zin van het leven.

De blijde Boodschap is, dat de Heer Jezus ons niet als wezen achterliet!

DE KEUS IS EEN ZAAK TUSSEN ONS INDIVIDUEEL EN GOD. Daar staat geen kerk of gemeenschap tussen!

Met het ondertekende Codicil erkennen wij dat de Geest van Jezus leeft, wij onze ziel aan Jezus (GOD de Almachtige) geven.

Codicil Document (CD)

De persoonlijke verklaring (erkenning) dat Jezus onze GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) is kunnen wij schriftelijk vastleggen door het Codicil Document uit te Printen, in te vullen en te ondertekenen.

•      Ik …                                  Geboren d.d. …                             te…             

•      wil met deze schriftelijke verklaring betekenen: dat ik de Heer Jezus als mijn GOD, Heer en Gezaghebber, over mijn wezen erken.

•      Ondertekent heb ik het Recht om Zijn Naam ‘Jezus’ in te zetten om ongemakken als pijnen, aandoeningen en ziektes, te bezweren weg te gaan.

•      Ook psychische ‘aandoeningen’ als gemoedstoestanden van onrust, angsten, gevoelens van depressie of ergernis moeten bij het horen van ‘Jezus Naam’ wijken!

•      Luistert de geest van het kwaad niet direct op ons, in geloof en vertrouwen op in ‘Jezus Naam’ uitgesproken bevel, dan herhaal ik het bevel ‘in Jezus Naam’ totdat ik zeggen kan; (en zal) ‘Dank U Vader’.

•      Ook al komen bepaalde klachten terug, door hen in ‘Jezus Naam’ direct aan te spreken moeten zij, bij het horen van de Naam Jezus, direct weer ‘het veld ruimen’! 

•      Aldus in vertrouwen op de waarheid (Jezus) opgemaakt en getekend,

•      Plaats …                                 , d.d. …

•      Handtekening     … … … … … … … … …  

Dit document wil ik regelmatig lezen ter herinnering aan mijn Verbond met Jezus, mijn GOD. Het herlezen zal mij herinneren aan de verkregen zegeningen om Hem wéér te willen danken, te loven en te prijzen.

Jezus sprak: “Wees Mijn Getuige en doe dit tot Mijn gedachtenis!”

Dit ingevulde document gaat bij mijn waardepapieren, waardoor mijn nabestaanden weten dat ik in vrede en veilig bij Jezus (GOD) in het Licht ben.

GEEN ANDERE NAAM, DAN DE NAAM VAN JEZUS IS WAARDIG LOF EN EER TE ONTVANGEN.

Nood breekt wetten.

Nood breekt wetten.

Luister vriend. Dankzij het vastlopen in onze beperkingen, onze incapabelheid, zoeken wij oplossingen.

Dit noodzaakt ons de kijk op het leven te veranderen.

Eerst zoeken wij oplossingen in wat wij weten of zelf kunnen doen, om vervolgens ‘het Hogerop‘ te vinden…

Allen worden wij geleid door de geest die wij adoreren.

Dat kan de aardse tijd-/wereldgeest zijn, waarmee wij worden geboren, herkenbaar in de zelfingenomenheid, het ego.

Het kan ook de positieve houding van een geliefde voorouder zijn, die wij als voorbeeld volgen en ons naar succes leidt.

Geslaagde sporters hoor ik op het podium vaak zeggen, dat zij zich optrokken aan het karakter, het doorzettingsvermogen, van hun geliefde vader, oma of opa, en hem of haar als voorbeeld voor ogen hielden om vol te houden.

“Nood breekt wetten.” verder lezen

Vrede op aarde.

Het artikel ‘Vrede op aarde’ is de samenvatting van het veertig jarige onderzoek naar de waarheid.

  1. Dat het bewerkstelligen van Vrede geen zaak is van een collectieve aardse strijd (in het gelijkhebben van een overtuiging of bezit), maar betrekking heeft op onze individuele strijd tot welke macht wij (willen) behoren is een feitelijk gegeven. Het is de eeuwige strijd tussen de Geestelijke Machten die het gezag over de eeuwigheid voeren; ‘de duisternis of Die van het Licht’.
  2. De creationisten alsook de evolutionisten blijken beiden ‘het gelijk’ aan hun kant te hebben. Zij het, dat aan deze strijders om het gelijk een derde en belangrijkste factor ‘de incarnatie van de tijdloze ziel’, ontbreekt! 
  • Volgens de Geest van GOD (Jezus) is de ziel wezenlijk een tijdloos karakter, verbonden aan een levensgeest, dat een genadetijd op aarde beleeft…
“Vrede op aarde.” verder lezen

Word gelijk aan Jezus.

Word in handelen aan de Heer gelijk!

Lieve mensen, beste tijdgenoten,

Word veranderd in je denken!

Mogen wij, vanuit de visuele (wetenschappelijke) waarneming naar uiterlijkheden en gedrag sterke overeenkomsten vertonen met het dierenrijk, voor GOD de Vader (de Bron van het Karakter van Licht, Liefde en Leven) zijn wij een tijdloos onzichtbare ziel (karakter) in een tijdelijk lichaam van stof; een tijdloos karakter.

Het aardse leven is een onderbreking in de tijd. Jij bepaalt met een vrije wil of je ‘bewapend’ en verheugd ‘met de Geest van de Heer Jezus inwonend’ wilt leven. Of dat, blijvend onwetend van Zijn zegeningen dat niet wilt.

“Word gelijk aan Jezus.” verder lezen

Narcisme.

Narcisme.

Is GOD, de Bron van Licht, Liefde en Leven, een narcist?

Nee! Wanneer men Zijn omzien naar de ons (de verbannen engelen) speciaal de tijdloosheid heeft doen onderbreken voor een genadetijd als mens op aarde (met de optie tot verzoening), blijkt toch wel duidelijk de aanwezige empathie, dat volgens Freud bij een narcist ontbreekt.

Freud doelde met narcisme vooral op mensen die hun energie te veel aan zichzelf en te weinig aan anderen besteden.

Ook het doen incarneren van Jezus (Zijn vertegenwoordiger en Zoon van Het Licht) als mens in deze gewelddadige wereld vol haat en zwaktes om Hem en onze zielstatus bekend te maken, geeft aan; dat GOD met veel empathie omzag. Hij, Jezus het kwaad kennend, was zelfs bereidt daarvoor de prijs van martelaarschap te betalen…

Wij weten hoe het met Jezus en de Profeten is afgelopen…

Desondanks span ik mij als Jezus-fan met vertrouwen op Zijn aanwezigheid (inwoning) in, om de Blijde Boodschap die Jezus had, middels Internet (Facebook en Stichting Inderdaad), te verwoorden.

NB. Mogen er ook waarheden in de Bijbel zijn opgenomen; in beginsel is het een sprookjesboek dat door de geest van duisternis is geïnspireerd! Het plot van de Bijbel is namelijk verwarrend. Zij is gericht op het fysieke, op het niet willen veranderen van denken, maar het vasthouden, en wachten op Jezus op de wolken…

Samen tracht zij (de geest van duisternis, onze kleermaker) ons vast te houden in de verloren en verbannen status, waarbij idolatrie (beeld verheerlijking) niet wordt geschuwd…

Jezus, met de Geest van GOD, daarentegen kwam ons met GOD en met Zijn Erfenis (de macht van Zijn Naam Jezus) bekendmaken; lees Verlichting brengen!

www.karaktersinkleur.nl/faq

Kikjournaal

Dit is het kikjournaal van 30 mei 2021.

De Geest van GOD (Bron van Licht, Liefde en Leven) sprak: “Onthoud van Mij: “Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest van Liefde (Jezus) is het Mijn wil; jou te verlossen van de ‘geest van duisternis’, die over de wereld heerst.

Ik zal jou, bij erkenning van Jezus tot GOD (de Almachtige Heer) met de inwoning van Mijn Geest ‘de Trooster’ voorzien van een zuivere zielstatus.

Met Mijn Geest ‘de Trooster’ inwonend, is jou de macht van ‘Jezus Naam’ gegeven om pijnen, kwalen en kwaden, te verjagen!”

NB. Het Bijbelse verhaal van het geweten, zonden en schuld is niet van GOD, maar van de geest van duisternis. Die met angsten, zorgen en zinloos bidden onze aandacht wil vasthouden, waardoor GODs oproep tot verlichting, om ‘Jezus Naam in te zetten’ niet gehoord wordt, maar verloren dreigt te gaan.