Het onzichtbare is wezenlijk.

Goedendag vriend.

Dus jij/u dacht dat het Bijbelse woord, geschreven door diegenen die Jezus visie en woorden verwierpen en zelfingenomen bleven vasthouden aan de Schriften, die zichzelf als geboren uitverkorenen beschouwen, discrimineren en Hem, Jezus onze Verlosser hebben vermoord ons de waarheid voorleggen? Niet dus!

Jezus kwam naar de aarde vanuit het hemelse Licht voor al haar bewoners!

Lees ‘Engel of bengel’ en mijn toelichtingen op Facebook, met de hele website www.stichtinginderdaad.nl . De Bijbel deugt niet!

Lees verder “Het onzichtbare is wezenlijk.”

Vrede, een status van Zijn.

Vredelievend zijn, is inhoud geven aan het gebed ‘het Onze Vader’.

“Niet mijn wil, maar Uw wil zal geschieden” is onderdeel van het gebed dat, de Heer Jezus bekend als ‘het Onze Vader’, ons leerde.

Het gebed verteld ons ook wat er zoal mis was, en is, met de gewortelde gedachte over ons zijn.

Ervan uitgaande dat de mens het zichtbare uiterlijk betrof tracht de mens, sinds mensheugenis, in haar zelfingenomenheid macht over de ander te verkrijgen, door deze en zelfs de Goden, haar de wil op te leggen.

De macht-/bezitsdrang uit zich in het opleggen van wetten, discriminatie, het veroveren van andermans bezit (zowel een land als haar bewoners), het ontnemen van individuele vrijheid en de mannelijkheid bij slaven (castratie).

Het groeibelemmerend afbinden van de kindervoetjes, dat wij uit de geschiedenis van het Oosten kennen, zou ‘de jeugd’ vasthouden, is ook weer zo’n voorbeeld van bijgeloof en machtsmisbruik. Lees, opleggen van de wil.

Ook het offeren van wat persoonlijk waardevol was (kinderen en bezittingen) aan de ‘goden’ (mythologie) om zekere gunsten te verkrijgen (lees kopen cq. de wil opleggen), het kannibalisme (antropofagie) en met het scalperen van de scalp bij de Inca’s dacht men macht te verkrijgen over de aan dat vlees en het haar toebedachte geestelijke krachten.

Het met geweld kruisigen van de Heer Jezus is wel het meest aangrijpende bewijs dat wij van doen hebben met de natuurlijke inborst van kwaad (lees ondeugd), waarmee een ieder is/wordt geboren.

Over het stelen, verdraaien en deels misbruiken van Jezus woorden binnen de opmaak van de Bijbel wordt regelmatig door mij op Facebook, alsook op de website Stichting Inderdaad.nl gewaarschuwd.

Dat de kerkvaders de misleiding in de Schrift in stand hielden en daarmee de macht over het gehoor hielden, heeft de Heer Jezus er niet van weerhouden om, met gevaar voor eigen leven, hen daarop aan te spreken en Zijn Gedachtegoed met betrekking onze identiteit en de weg naar wezenlijke vrede en welzijn bekend te maken.

Jezus leeft (Zijn Geest is opgestaan) en roept de mensheid toe: “kom tot Mij. Vind rust in de verzoening met GOD de Vader. Ik zal en kan je Die rust geven, wanneer je Mij (Zoon van GOD de Vader) als jouw Heer en Herder aanneemt!”

Vrede ervaren is een status van zijn! Om die vrede (mentaliteit) te kunnen uitdragen en bij anderen te kunnen bewerkstelligen is de wissel van onze geboortestatus nodig. Jezus is als Zoon van GOD de enige tot wie wij ons kunnen wenden om die verandering van status te verkrijgen. Bij Zijn inwoning op ons hart zijn wij niet langer kinderen van het kwaad, maar kinderen van GOeD, Geestverwanten van Jezus, geworden.

Om jouw intentie GODs wil van Goed te willen doen, en het zijn, te bekrachtigen word je natuurlijk ook vriend van de vriendenkring van Jezus. Ga naar www.karaktersinkleur.nl/word-vriend en vul daar het registratieformulier in. Doen hè?!

Jezus zei ook nog: “wie niet voor Mij is, is tegen Mij.” Daarmee aangevend dat de gevestigde kerkorde, die vasthoud aan de oude Schriften en Hem, Jezus, op basis daarvan hebben vermoord, vertegenwoordigers van het kwaad zijn… én blijvend zijn verloren, wanneer zij zich niet tijdig bekeren.

AUB. Blijf niet onwetend, maar laat de Geest van Jezus toe te komen inwonen! Laat je niet in slaap houden met mooie woorden, maar wordt wakker en kom met de Geest van GOD op je hart tot Leven!

Jarenlang zijn wij met indoctrinatie misleid, waarbij de woorden, het Gedachtegoed van de Heer ons in essentie is onthouden. Jezus is de Vredevorst Die echte vrede brengt. Laat je leren wat je identiteit is!

Koop en lees het boek ‘Engel of bengel’ boekenbestellen.nl

Zing met mij mee: “Heer, laat mij nog zingen wanneer de avond valt. Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.”

Erik Visser.

(karakteroloog en Evangelist/Geestverwant van Jezus)

Jezus laat ons weten

Jezus laat ons weten: Het deugt of het deugt niet.

GOD de Vader (Bron van Licht en Leven) heeft mij Erik Visser opgedragen om het Gedachtegoed, de kennis waarmee de Heer Jezus op aarde kwam, te beschrijven en op Internet uit te dragen.

Ik schreef in conclaaf met de Heilige Geest het boek ‘Engel of bengel’. Tijdens mijn studie werd mijn hand, heel bizar, naar die Bijbel* geleidt waarin het juiste antwoord stond van de nachts in de Geest ontvangen tekst, op de vraag die ik Hem avonds gesteld had. (*één van de 15 Bijbels (4 talen) die op mijn tafel stonden.)

Jezus kwam speciaal en als enige rechtstreeks uit het hemelse Licht om ons te waarschuwen en op te roepen Hem als de Heer over ons bestaan aan te nemen, in de plaats van de heersende tijd-/wereldgeest waarmee wij geboren zijn.(!!!)

Hij waarschuwde tegen de religieuze leringen, met hun wettische instellingen als regels en tradities, waarin om de waarheid heen wordt gedraaid.

Jezus kwam met de boodschap dat wij Niet het lichaam zijn, zoals religieuze stromingen ons voorhouden, maar wezenlijk het onzichtbare en tijdloze karakter (de Ziel) dat voor een levenstijd van genade dit lichaam is toegewezen, om zich met GOD de Vader te verzoenen!

Omdat Jezus ook van de verhalen van Mozes aangaf als zijnde onjuist (zie het onlangs gevonden Thomas Evangelie), werd Hij als rebel en opstandig tegen de gezaghebbende kerk veroordeeld en gekruisigd.

Vindt jij de metafoor, de verwijzing naar ‘de God van Abraham, Isaac en Jacob’, aan GOD de Vader, de Almachtige recht doen? Ik niet!

Dat de Bijbel met de aanduiding ‘GOD’ geen onderscheidt maakt in de Geest van GOeD en een geest van kwaad, maakt haar en haar leer discutabel, ongeloofwaardig en in de ogen van de Heer Jezus verwerpelijk.

Zolang er leven op aarde is manifesteert de tijd-/wereldgeest (de verworpen geest van duisternis) zich in al haar kracht en macht om ons in gevangenschap vast te houden, zodat wij de status van GODs Heil niet zullen bereiken. Maar eeuwig van het hemelse Licht verdoemd blijven …

Beste vriend, jij bent mogelijk één van de 4950 bij mij ‘aangesloten’ Fb-vrienden, waarvan Facebook er dagelijks maximaal 30 selecteert om een bericht van mij op de startpagina te kunnen zien.

Lieve mensen, de geest van het kwaad (de heerseres van het rijk der duisternis, onze vormgeefster die ons in opdracht van GOD de Vader uit het stof voor een tijdelijk verblijf op de aarde (dit lichaam) heeft gegeven) is degene die wij in de geheiligde status, als de handen en voeten van de Heilige Geest, met hart en ziel kunnen en moeten ‘bevechten’.

Dat er gisteren op mijn website (Stichting Inderdaad) slechts één bezoeker werd geregistreerd doet mij verdrietig omzien met de vraag; hemelse Vader, waar ben ik in Vredes Naam mee bezig?

Lieve mensen, goede vriend, wordt wakker!

Goddelozen zoals geweldenaars, leugenaars, dieven en overspelers zijn de handen en voeten van de geest van het kwaad.

Niet alleen met de mensheid manifesteert de geest van het kwaad zich. Nee, de aarde in heel haar bestaan behoort haar toe. Haar bestaan is tijdelijk en loopt ten einde….

Kijk eens goed om je heen en ontdek de destructie van het ecosysteem,  dat ook in de Bijbel is voorzegt en beschreven. De aarde en al het stoffelijke kent geen duurzaamheid!

Degenen die de statuswissel kennen en weten in Christus herboren te zijn doen geen ondeugende dingen meer. Onze handen en voeten, in Christus herboren, staan klaar ten dienste voor de medemens.

De Homepagina van Stichting Inderdaad begint met de uitleg; het deugt of het deugt niet.

Ik merk de invloed van ons Bijbelse verleden op Facebook.

Gedeelde teksten als ‘Jezus leeft’ en zalvende woorden als: ‘REMEMBER: YOU ARE NEVER ALONE. GOD IS ALWAYS WITH YOU’ worden meer geliked dan de artikelen die ik als commentaar op Bijbelteksten schrijf. Overigens is dat laatste een leugen, wanneer jij je nog niet in de herboren status van Christus weet.

SVP Laat je niet langer zoet houden met de gestolen woorden van de Heer, Die in de Bijbel zijn opgenomen.

GOD de Vader heeft ons wezenlijk* lief! (*wezen; is ons zijn, het karakter.) Hij wil dat niemand verstoten buiten blijft en straks voor eeuwig verloren is!

Jezus, en nu ook op Stichting Inderdaad, kwam/komt met de waarheid over ons wezen en de Heilsboodschap van verzoening met GOD de Vader.

Lees en bestudeer de Waarheid! Er wordt niet omheen gedraaid.

Koop, lees en bestudeer het boek ’Engel of bengel’ en ga naar de website en loop bezinnend door alle pagina’s.

Laat je kennen en geef jouw intentieverklaring af op: www.karaktersinkleur.nl/word-vriend  strek je vervolgens uit naar Hem die (gratis) eeuwig Leven geeft, in Rust en Vrede!

Niemand weet of hij/zij het komend weekend nog haalt.

De dood dreigt, zonder een uitzondering te maken.

Stel daarom de bezinning niet uit en reageer nu, als Leven je lief is!

GODs zegen!

Opgelegde tradities.

GOEDENDAG VRIEND.

Vasten. Door wie en waarom is dit ingesteld?

Kijken we naar de kerkgeschiedenis, dan komen we een traditie als het vasten bij alle religies tegen.

Zowel bij het Rooms Katholicisme, Protestantisme als de Islam worden tradities als onderdeel van hun regels aan het gehoor opgelegd. Tradities, waaronder ook vasten valt, zijn voorwendselen om macht uit te oefenen op het gehoor. Zij heeft, buiten verootmoediging, niets met Godsdienst te maken.

In de wereld van overvloed en neiging tot overmaat is het zeker zinnig om dosering van consumptief gedrag als onderwerp onder de aandacht te brengen. Helaas lijdt een groot deel van de wereld honger. Het aan alle volgers opleggen van onder andere een 40 dagen vastenperiode, getuigt niet te handelen in het belang van de volgers.

Zelfs als het motief verootmoediging is, zoals ook de kerkgang zou moeten zijn, behoort verplichting niet thuis onder Godsdienst.

Het is het opleggen van regels, tradities en wetten door de kerk, waar de Heer Jezus destijds tegen in opstand kwam.

Jezus kwam ons bevrijden van de wettische geest (van kwaad) die de mens haar gegunde vrijheid ontneemt en gevangen houdt.

Hij, Jezus, kwam GOD de Vader bekendmaken met de Heilsboodschap dat wij ons kunnen ontdoen van de grillige tijd-/wereldgeest waarmee wij geboren zijn.

Helaas gaan de religieuze instellingen, de kerken, allemaal aan de status van de individuele ziel voorbij en ‘volstaat’ met de omschrijving ‘geboren in duisternis’.

De natuur waarin wij geboren zijn legt ons reeds vele beperkingen en onzekerheden op.  Wij zijn niet ons lichaam, zoals de ‘heilige boeken’ beweren, maar zijn, zoals op deze website uitgelegd, tijdloze gevangenen in en met de geest van duisternis geboren!

Laat de kans om vrede op je hart te vinden door je te verzoenen met GOD, niet voorbijgaan! Wij mensen zijn de kroon van de schepping, bedoeld om goed gezond te zijn en om anderen te helpen wanneer zij nood kennen en ervaren.

GOD is GOeD en wil gekend zijn. Zolang wij in de zielstatus verkeren van onze geboorte zijn wij incompetent om onheil te voorkomen.

Maar, in de herboren status van onze ziel, in Christus, genieten wij hulp en bescherming. Wij zijn de handen en voeten van de Heer geworden om het Goede te doen en het kwaad te omzeilen, ’te bestrijden’ en te kunnen laten.

De kerk is kwaadaardig! Zij is, onder het mom van een religieuze organisatie, uit op ons vertrouwen én macht.

Intussen weten wij wel beter:

A; is het plot van de Bijbel (de Thora en de Koran) geënt op regelgeving; het beïnvloeden van de intelligentie, het manipuleren van de psyche, het verstand.

B; erkennen zij niet de geest (het tijdloze karakter, de ziel) als wezenlijk, maar gaat zij op in de enkele erkenning van het fysieke deel van ons bestaan.

C; hebben de schrijvers essentiële uitspraken van de Heer Jezus in haar boeken verzwegen.

Wat ik het meeste ergerlijke vind is dat zij, de kerk, al jaren de mensheid misleiden met een valse leer die ons tot de dood in onzekerheid laat over de zielstatus; dat wij GOD, gelijk als in de tijd van de mythologie, met offers gunstig zouden kunnen/moeten stemmen, om in het hemelse te geraken.

Dat hun leer voortkomt uit angst, (en het dreigen met geweld ook als middel wordt aangewend om de vromen vast te houden) zou al veel eerder reden moeten zijn geweest om de kerk als ongeloofwaardig te verlaten. Het niet vinden van zielenrust is voor velen dé terechte reden dat de kerkgang al jaren terugloopt.

Door vast te houden aan tradities, de wet, met haar verdienmodel van de Bijbelse leer wordt Jezus beledigd, wordt jouw verkregen vrijheid beknot en van de gegeven prijs van genade afgenomen.

Niet de kerk met haar regels en wetten verdiend eer, maar de Heer en Zijn grote genade!

Hij riep/roept ons op: “ komt allen tot Mij en neem Mij aan als Heer, uw GOD, en Ik zal u van het kwaad verlossen.”

Laat je leren en lees ‘Engel of bengel’. Ga alvast naar de openingspagina  op website van Stichting Inderdaad www.karaktersinkleur.nl  waarop deels het Gedachtegoed van de Heer (dat door de Bijbelschrijvers is genegeerd) staat.

Ons denken moet veranderen; van onwetend naar wetend!

De Heer is GOD en Geest. Hij is opgestaan en heeft Zich opnieuw met Zijn Heilsboodschap bekend gemaakt.

Wij mensen, kroon van de schepping, zijn, in de herboren status van onze ziel in Christus, Zijn handen en voeten om het Goede te doen en het kwade te ontwijken en te kunnen laten.

Laat de kans om rust en vrede op je hart te vinden niet voorbijgaan! GOD is GOeD en wil binnen jouw bewust Zijn als zodanig gekend zijn.

Onder het plaatje nog een voorbeeld van de kerkelijke dwaalleer.

Een voorbeeld waarbij de lezing van de Bijbel moet worden gecorrigeerd: In Kolossenzen 3:23-24 staat: “Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen, want u weet dat u van de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen – uw meester is Christus!”

Correctie op de tekst in Kolossenzen:

Niet uit verdienste (dus ook géén erfenis), maar uit Genade zijn wij kinderen van GOD de Vader geworden!

Door de statuswissel van mijn ziel, mijn zijn, mijn wezen, ben ik, zijn wij een nieuwe schepping; GODs familie in Christus herboren…

De Bijbelse leer is misleidend in haar verwachtingsbeeld, en kan/mag zich zo, naar Geest en Waarheid, niet uitspreken.

Volgens de Joodse Bijbelschrijvers gaan zij er van uit dat het volk Israël als eerste geheiligd werd geboren en daarna de rechtvaardiging pas kan/mag gelden voor andere volken.

Volgens de Heer, de Geest van Waarheid en mij, is dat een leugen in zelfingenomenheid en hoogmoed destijds opgetekend.

Ook de opsplitsing van oude en nieuwe testament heeft niets met de aardse geschiedenis van doen, maar zou de verwijzing moeten zijn naar onze geestelijk status! Van verloren geest naar herboren in Christus. Wij zijn Niet ons lichaam!

Allen zijn wij, met uitzondering van de Heer Jezus, onder de tijd-/wereldgeest met beperkingen en in ellende als verbannen (b)engelen van het hemellicht geboren.

Jezus kwam vanuit het hemellicht (met de Geest van GOD) ons van de Bijbelse lezing het tegendeel uitleggen en bevrijdde ons van de wet, door haar te overwinnen. Door uit de dood te zijn opgestaan en Zich aan meerderen heeft getoond, heeft Hij bewezen dat wij Niet ons lichaam zijn, maar wezenlijk het onzichtbare karakter (de ziel).

Dit, deze lezing, was tot ongenoegen van de geestelijke overheid, het Sanhedrin, die Hem, Jezus, daarom hebben veroordeeld.

Hij riep/roept ons op: “ komt allen tot Mij. Neem Mij aan als Heer, uw GOD, en Ik zal u van het kwaad verlossen.”

NB. Zolang Hij niet onze Herder is, genieten wij óók niet GODs genade en hulp. Het bidden zonder waarneembare verbeteringen opvolgend is te verklaren in het feit dat er nog geen directe persoonlijke relatie, lees verzoening, met GOD de Vader is.

GOD de Vader is er niet om de wereld te redden, maar ziet er naar uit dat wij Jezus Naam inzetten om onze zielen van de eeuwige dood te redden!

Neem dus Jezus uitnodiging serieus, en kies voor de Heer als Herder. Laat je keuze voor Hem ter bevestiging vastleggen in de daad van de doop in Zijn Heilige Naam!

De kerk met de Bijbel heeft de mensheid al te lang misleid, om geloofwaardig te kunnen zijn. Jezus was in hun ogen een rebel, maar is voor ons onze sekteleider die bevrijding biedt.

Lees ‘Engel of bengel’ en neem de tijd op de website van Stichting Inderdaad www.karaktersinkleur.nl voor nadere uitleg.

De Heer is opgestaan, en met Zijn Geest terug gekeerd om ons te onderwijzen en opnieuw op te roepen ons het met GOD de Vader in orde te maken. Ons te verzoenen.

De mensheid is op aarde gekomen om in deze genadetijd, met de statuswissel naar de Geest van GOD, Christus inwonend dus, vrede te vinden en bij de laatste adem terug te kunnen keren bij GOD, in het hemelse Licht.

Zolang er adem is leeft men in de gegunde en gegeven genadetijd…

Wij weten dat ons aardse leven tijdelijk is, maar niet wanneer onze adem stopt…

Ik bid je Zijn zegen toe, in Jezus Naam.

Getekend Erik Visser,

(Evangelist, Geestverwant en Getuige van de Heer Jezus.)

Het boek ‘Engel of bengel’ boekenbestellen.nl