Doelen van de stichting

Het doel van Stichting Inderdaad is horizonbreed.

Stichting Inderdaad beoogt inzicht te geven in ons individueel wezen, het verschillend karakter. Het zelfvertrouwen te voeden en daarmee het onderlinge begrip te verbeteren. Lees Vrede te bewerkstelligen.

Heeft de informatie op deze website je zelfvertrouwen gesterkt en hoop op verlichting gegeven, dan hebben wij bij tenminste één persoon al iets zinnigs bereikt.

Ook informeren wij onze Geestverwanten (de Vrienden van Vrede en Welzijn) graag hoe wij optimaal kunnen functioneren. Dit m.b.t. relaties, gezondheid (voeding) en beroepskeuze. Dankzij bekendheid met ‘de weg van ons wezen’, zijn wij beter opgewassen in het avontuur van het aardse bestaan.

Onze overtuiging is, dat ‘gelukkig zijn’ in de kern de gesteldheid van het hart betreft.

Inderdaad! Het ware geluk is gevonden bij de gevolgen van de ‘mentaliteitswissel’ van macht/hebzuchtig naar dienstbaar zijn. De zielstatus van gelijkwaardigheid.

Met de mentaliteitswissel bouw je niet meer op jezelf (met het beschadigt verleden) maar pak je gezuiverd, dankbaar en Goedwillend de tweede kans van leven mét Jezus aan, en richt deze in met orde en recht: Met de Goede Herder, de Heer Jezus inwonend; met vertrouwen, rust en vrede op het hart met betrekking tot de Schepper en de eeuwigheid; de destructieve ingevingen van onze inborst te kunnen negeren en beheersen; de positieven in de aanleg verder te kunnen ontwikkelen; dat wij deel uitmaken van een betere wereld waarin de mentaliteit van dienstbaarheid ‘in gunnen, geven en vergeven’ meer ‘vrede, begrip en verdraagzaamheid’ zullen bewerkstelligen én doen ervaren, dan bij handhaving van de egostrijd om ‘bezit, macht en het gelijk…’.

Voor meer inzicht lees je het boek Engel of bengel.

Word Vriend van Vrede en Welzijn!

STELLING:

Vrede is een hartsaangelegenheid die gevonden wordt in gevoelens van dankbaarheid en vreugde.

Vrede is dus trouw aan het Goede in jezelf!

Geluk in rust en vrede is geen doel buiten jezelf, maar is een status van zijn!

– EOV

 

Ter voorkoming dat het ‘Gedachtegoed van de Heer’ weer onbeschreven blijft, heeft de Auteur besloten om het van duurzaamheid te verzekeren door zijn openbaringen van het Gedachtegoed van de Heer in een boek te beschrijven en deze bij een Stichting onder te brengen.

In wezen pretendeert Stichting Inderdaad inzicht en de zin van ons aardse bestaan te kennen met als doel:

Doel enerzijds: door inzicht te geven vanuit het Gedachtegoed die Jezus ter kennisname aandroeg. GOD de Vader (bron van Licht en leven) als hoogste Geestelijk GOeD te erkennen, Die boven alle machten en krachten staat die wij kunnen ervaren.

Als mens (wezen/karakter) geboren vanuit duisternis, verbannen van het hemellicht (een geestelijk verloren status), willen wij inzicht met de Heilsboodschap van Jezus uitdragen. Daarmee uitzicht gevend op herstel van rust en vrede op het hart. Kortom Vrede. Lees Identiteit.

In het boek Engel of bengel (Engel of ondeugd) leest men van voorkomende tegenstellingen. Het is óf de gekozen levensweg met Jezus gaan; die leidt naar verlichting, harmonie en vrede op het hart, om daarmee o.a. voorkomende weerstanden rustig met wijsheid tegemoet te gaan. Óf, dat wij de controle op onze destructieve inborst definitief verliezen en onrust, geweld en respectloos gedrag, zal toenemen.

Met het aannemen van Jezus als geestelijke Herder wordt men verlost van de kwade geestelijke overheersing (waarmee wij geboren zijn) en de kwaliteit van leven met rust en vrede op het hart verbetert.  Wanneer je Hem niét toestaat te komen inwonen, besef dan; dat je onder het regiem van de grillige tijd-/wereldgeest blijft, met haar hebzucht, haat, afgunst, machtswellust en de niet te beheersen voortwoekerende ellende met de eeuwige dood tot gevolg.

Doel  anderzijds:  het maatschappelijk welzijn.

Praktische informatie en toepassingsmogelijkheden aan te reiken vanuit onze identiteit, het Archetype, dat bij geboorte is bepaald. De unieke ontdekking van het EGO-DNA.ID duidt het individuele karakter naar aanleg en persoonlijke voorkeuren in kleurnuances (samengesteld door percentages van de primaire kleuren). Deze duiding is uniek en op vele terreinen in te zetten. Waaronder; als relatiespiegel, ter onderlinge vergelijking, onze drive t.g.v. beroepskeuze of, bij aanleg en bestrijding van ziekten in een database. Meer op de pagina EGO-DNA.ID en de FAQ.

Stichting Inderdaad staat voor het verbeteren van de kwaliteit van leven. Lees bewerkstelligen van innerlijke vrede en welzijn, in de breedste zin van het woord.

Met de uitgave van het boek ‘Engel of bengel’ wordt uitleg gegeven wat de Kennis en Boodschap van Jezus inhield en wat en waartoe de mens is geboren.

Opvallend is onze tweeslachtigheid; de scheiding tussen de tijdloze geest (het karakter) en het aan de meetbare tijd gebonden lichaam. Als product van Moeder natuur wordt de (tot mens geworden) boreling bij de geboorte een bengel  (een ondeugd) . (ISBN 9789082754308)

Daar de wetmatigheid van de geboortedata naar de tijd gemeten ons nu bekend is, wordt de onderhanden website ego-dna.id  bekend als spiegel van onze aanleg, lees talenten. Dit ludieke gegeven geeft in kleurnuances en procenten inzicht in onze karakteristieke verschillen.

Met de exploitatie van ‘het EGO-DNA.ID’ en de daaruit te verkrijgen baten willen wij ruimhartig wereldwijd Goede Doelen gaan steunen.

PS. Wij zijn geen politieke beweging. Dit omdat het doel van het economisch belang geen voorrang heeft boven de eeuwigheidswaarde van Heil in persoonlijke vrede.

Stichting Inderdaad is geen kerkelijk instituut, noch politiek gekleurd, maar een kenniscentrum van ons wezen; het karakter.

In navolging van de Heer Jezus, hebben wij geen band met Religieuze instellingen en het plot van hun ‘Bijbels’.