Het doel van Stichting Inderdaad is horizonbreed

Stichting Inderdaad heeft een missie.

Stichting Inderdaad streeft naar een wereld waarin ieder mens soeverein is: ieder mens heeft het recht zijn leven naar GODs wil in geweldloosheid, vrede en welzijn, te leiden.

Stichting Inderdaad staat voor het verbeteren van de kwaliteit van leven. 

Dit doen wij door:

    1. Niet het lichaam als identiteit te nemen, maar de status van de ziel (het karakter) als wezenlijk. Dit betekend in de praktijk dat er niet wordt gediscrimineerd naar huidskleur, volk, achtergrond en geslacht.
    2. Het uitdragen van kennis aan de Heer Jezus, GOD. Die ons bij onze erkenning van Hem tot de Geestelijke macht (GOD) voorziet van Zijn Naam, die wij als ‘stok’ kunnen inzetten om kwaden, als aanhoudende pijnen en kwalen, in Zijn Naam bezweren weg te gaan. NB. Wij achten de Bijbel niet volledig en in meerder opzicht misleidend.
    3. Door de vinding, de tijd (de klok) in kleurnuances te kunnen duiden, willen wij de synchroon lopende aanleg van het menselijk karakter in het EGO-DNA.ID vanuit de geboortedatum (ddmmjjjj) aanreiken, in percentages van de drie primaire kleuren, waardoor het mogelijk is databestanden op te bouwen. NB. De identiteit van het Archetype, is/wordt bij geboorte bepaald.
    4. Het verlenen van noodhulp, door het financieel steunen van Goede Doelen.
    5. Kortom, vanuit de hartgesteldheid Vrede en Welzijn te bewerkstelligen.

Stichting Inderdaad heeft Internet als haar platform, waardoor in principe elke plaats op de wereld waar het Wereld Wijde Web is, deze kennis van Vrede en Welzijn kan worden ontvangen.

Door zelf als voorbeeld van betamelijk handelen in ‘Vrede en gezondheid’ te getuigen, kunnen wij allemaal, net als Jezus, als vredestichters worden herkend.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is www-WELZIJN.jpg

Het Zijn in Jezus zet aan tot humaniteit. Lees hulpverlenen.

Laten wij ‘lief zijn’ voor elkaar. Vriendelijkheid kost niets!

Print de afbeelding uit en plak/bevestig dit op de blokkades op de stoep, zoals reclameborden en de vuilcontainers e.d. . Doe het ook voor onze slechtziende Burger die met een blindenstok de weg moet vinden!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 20200803-DOORGANG-VRIJHOUDEN.jpg

Sticker uitgegeven door de commissie Burger Belang (cBB) van Stichting Inderdaad.

NB. Stichting Inderdaad is een Niet Gouvernementele Organisatie. (ngo)

stelling: Vrede is een hartaangelegenheid die gevonden wordt in gevoelens van dankbaarheid en vreugde. Vrede is dus trouw aan het Goede in jezelf!

stelling: Geluk in rust en vrede is geen doel buiten jezelf, maar is een status van zijn!

De filosofie

Door onderling begrip en kennis te hebben van de diverse individuele aanleg, zal het (zelf)vertrouwen toenemen. Lees, wordt Vrede bewerkstelligd.

Dankzij de acceptatie van het karakter als het tijdloze bestaan en de herboren zielstatus van het Zijn ‘in Christus’, zijn wij met de bewapening van ‘Jezus Naam’ beter opgewassen in het avontuur van het grillige aardse bestaan.

Onze overtuiging is dat ‘gelukkig zijn’ in de kern de gesteldheid van het hart is.

Steun AUB met een donatie, uit liefde voor de medemens de Evangelisatie.

NB. Wie zichzelf kent, is mild voor een ander.

De tijd-/wereldgeest (Moeder natuur) waarin wij allemaal worden geboren moet plaats maken voor de Geest van GOD, Jezus de Heer van Liefde!

Een betere wereld waarin de mentaliteit van dienstbaarheid ‘in gunnen, geven en vergeven’ meer ‘vrede, begrip en verdraagzaamheid’ zal bewerkstelligen én doet ervaren, dan bij handhaving van de egostrijd om ‘bezit, macht en het (eigen) gelijk’.

Inderdaad! Het ware geluk is te vinden (gevonden) bij de gevolgen van de ‘mentaliteitswissel’ van macht/hebzuchtig naar dienstbaarheid.

Met de Goede Herder, de Heer Jezus op het hart, is angst verdreven en kan het onbekende met liefde en vertrouwen tegemoet worden gezien.

Met de mentaliteitswissel leef en bouw je niet meer op een beschadigd verleden, maar ga je mét Jezus de tweede kans van leven gezuiverd, dankbaar en Goedwillend, aan.

Ter voorkoming dat het ‘Gedachtegoed van de Heer, de Geest van GOD’ weer onbeschreven blijft, heeft de Auteur besloten om het van duurzaamheid te verzekeren door zijn openbaringen van het Gedachtegoed van de Heer in een boek te beschrijven en deze bij een Stichting onder te brengen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 20200229-ANGST-GEEN-OPTIE.jpg

Met de uitgave van het boek ‘Engel of bengel’ en op deze website wordt uitleg gegeven wat de Kennis en Boodschap van Jezus inhield en wat en waartoe de mens is geboren. Voor meer inzicht lees je het boek Engel of bengel. ISBN 9789082754308 en word Vriend van Vrede en Welzijn.

Als mens (wezen/karakter) geboren vanuit de duisternis, verbannen van het hemellicht (een geestelijk verloren status), willen wij met de wijsheid van Jezus rust en vrede bewerkstelligen. Uitzicht gevend op herstel van rust en vrede op het hart.

Met het aannemen van Jezus als geestelijke Herder wordt men verlost van de geestelijk kwade overheersing (waarmee wij allen geboren zijn) en wordt de kwaliteit van leven met rust en vrede op het hart verbetert.

Wanneer je Hem niét toestaat te komen inwonen, besef dan; dat je onder het regiem van onze kleermaker, moeder natuur, de grillige tijd-/wereldgeest blijft, met haar hebzucht, haat, afgunst, machtswellust en de niet te beheersen voortwoekerende ellende, met de eeuwige dood tot gevolg.

Het is óf de gekozen levensweg met Jezus gaan; die met de inwonende Trooster leidt naar verlichting, het eeuwige licht in harmonie en vrede op het hart, om daarmee o.a. voorkomende weerstanden rustig met waardigheid en wijsheid tegemoet te gaan. Of, en dit is een serieuze waarschuwing; dat wij de controle op onze destructieve inborst definitief verliezen en onrust, geweld en respectloos gedrag, zal toenemen.

Met de exploitatie van ‘het EGO-DNA.ID’ en de daaruit te verkrijgen baten willen wij wereldwijd ruimhartig Goede Doelen gaan steunen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image.png

Stichting Inderdaad is géén kerkelijk instituut, noch politiek gekleurd, maar een Niet Gouvernementele Organisatie. (ngo) 

In navolging van de Heer Jezus, heeft onze organisatie óók geen band met Religieuze instellingen, en staan zeker niet achter het plot* van ‘hun Bijbels’. (*Jezus citeert in het recent gevonden en vertaalde Thomas Evangelie, dat de verhalen van Mozes (de schrijver van de eerste vijf Bijbelboeken) geen weergave van de waarheid zijn!

NB. De Bijbelse God heeft haar instrumenten, de evolutie emolumenten ‘ruimte, licht en materie’ tot God verheven. In Relatie met de Geest van GOD heb ik aspecten geverifieerd en heeft GOD mijn ingenomen standpunten bevestigd.

Op deze website komt de opstand en afwijzing van de Heer Jezus tegen de kerkelijk boeken (de religieuze stromingen) aan het licht. 

Geen mens of kerk, maar de Geest van GOD, Jezus Zijn Naam, helpt ons, dankzij de inwonende Trooster, uit de greep van een kwaad te ontsnappen en stand te houden!

Wanneer je in gezondheid in harmonie met jezelf en de omgeving leven wilt, strek je dan uit, met respect voor de kwetsbaarheid van het lichaam, naar GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) de Vredevorst Jezus!

Het boek ‘Engel of bengel’ dat ik samen met de Geest van GOD schreef, kan je online inzien en kopen bij boekenbestellen.nl

Hierbij nodig ik jou uit, om ook ‘als Jezus-fan’ onze vriend te worden op www.stichtinginderdaad.nl/word-vriend Ook hiermee ondersteun je Stichting Inderdaad in haar doelstellingen.

Fijn dat je achter onze doelstellingen staat en alvast bedankt voor de support!