Het doel van Stichting Inderdaad is horizon breed.

Stichting Inderdaad wijst de weg, van de waarheid naar het hemellicht.

Stichting Inderdaad heeft een missie.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 20220722-van-hoger-hand-1.png

Stichting Inderdaad staat voor het bewustmaken van ons zijn.

Onze wortels van bestaan liggen in de natuur, het kwaad met haar geweld en agressie. Maar wij zijn niet het lichaam! Wij besturen het vanuit onze wil, de ziel.

Waar staat Stichting Inderdaad voor?

Antwoord: Vanuit de verkregen gelden (donaties, royalty’sverkopen van KleurID–bundels) wordt noodhulp verleent aan oprechte GOD-zoekers, om hen te voorzien van de correcte informatie over onze identiteit*.

Het filosofisch standpunt: “De mens wordt geboren met de inborst; status verbannen, in duisternis. Er zijn twee machten in het universum: Die van het Licht (GOD, is goed) en die van duisternis, het kwaad.”

*De eyeopener: De identiteit van het individu is nìet onze conceptie, maar de status van de tijdloze ziel (het karakter, de anima) die, bij de eerste buitenmoederlijke ademhaling indaalt om met haar vrije wil, en aanleg, het hele wezen (de ziel, geest en het lichaam) beeld (het karakter) te vormen.

Onze natuurlijke weetgierigheid brengt ons niet altijd op paden die goed voor ons zijn. Daarom is het goed om te weten dat wij in deze genadetijd op aarde voor de keuze staan te kiezen welke GOD wij willen toebehoren. Die van GOeD, of niet te kiezen en te blijven in de verloren (van het hemellicht verbannen) zielstatus, onder de tijd-/wereldgeest (onze kleermaker) die ons als onderdeel van de natuur, als baby, gevormd heeft.

Met het kennen van het ColorID komen wij in relatie tot een ander achter de intentie van GOD de Vader: Hij is het Licht! Lees Liefde! Hij heeft het aardse bedacht, zodat wij met een vrije wil geschapen voor Hem kunnen kiezen voor tijd en eeuwigheid.

Stelling: “De Liefde van de GOD, de Hemelse Vader, komt tot uitdrukking door Hem te vertrouwen in alles dat bijdraagt tot ons Welzijn.”

Het kennen van ons individele basiskarakter met specifieke informatie over onze individuele aanleg, geduid in een KleurID (ColorID), helpt ons onszelf te ontdekken. En met het kunnen inzetten van de macht van ‘Jezus Naam’ zuiveren wij ons van duistere aanvallen die ons fysiek bedreigingen.

Nog een stelling: De geboortedag van een mens, is het moment dat het verwekte natuurlijke wezen, vanwege de incarnatie van de ziel, die gaat meeliften op de levensadem, de status mens krijgt!

Het KleurID geeft de unieke aanleg weer! De basis,  waarop het karakter op de levensweg haar weg zoekt.

De visualisatie van het basiskarakter, de ziel, is opgebouwd in percentages van de drie primaire kleuren, Rosy, Yellow en Blue.

Al met al, dankzij de verscheidenheid van de mens zijn wij tot een onderlinge strijd uitgenodigd, waarbij het gelijk van ‘de macht van het ik’ een grote rol is toebedeeld. De strijd om ‘het gelijk’ kan met aanvaarding en liefde worden beslecht!

Stichting Inderdaad streeft naar een wereld waarin door ieder mens de authenticiteit wordt erkend, vanuit de erkenning dat wij niet ons lichaam zijn maar een tijdloos karakter in een tijdelijk lichaam!

Met de acceptatie van ons wezen (ziel, geest en lichaam) kunnen wij de keuze maken om het kwaad uit ons leven te verbannen, door daadwerkelijk gehoor te geven aan GODs oproep (gebod), verwoord in ‘het Onze Vader’: “niet mijn wil, maar Uw wil zal geschieden!”

Niet GOD, ik of wij, maar jijzelf bent verantwoordelijk voor het verbeteren van de kwaliteit van dit leven!

Dit doen wij door:

  1. De kennis van onze wil te onderbouwen; dat wij niet het lichaam zijn, maar dit lichaam (tijdelijk) bewonen met een tijdloze ziel (het karakter).
  2. Niet het lichaam als identiteit te nemen, maar de status van de ziel (het karakter) als wezenlijk. Praktisch gezien, betekend dit, dat er niet gediscrimineerd wordt naar huidskleur, volk, achtergrond en geslacht.
  3. Het uitdragen van kennis aan de Heer Jezus, GOD, Die ons bij onze erkenning van Hem tot de Geestelijke macht voorziet van Zijn Naam. Die wij als ‘stok’ kunnen inzetten om kwaden (aanhoudende pijnen en kwalen) bezweren weg te gaan. NB. Wij achten de Bijbel, conform het Thomas evangelie, niet volledig en in haar plot in meerder opzicht ondeugdelijk; Jezus komt nìet in persoon terug, dat is een misleidende valse leugen! GOD is Geest en tijdloos! Hij is!
  4. Onze aanleg of identiteit van het Archetype is/wordt bij de geboorte bepaald. Ons lichaam is de tempel waarmee wij GOD in zuiverheid en oprechtheid (kunnen) dienen!
  5. Door de wetmatigheid van de tijd (de klok) te hebben gevonden en deze bewegingen naar hun karakter in kleurnuances te hebben geduid, kunnen wij de synchroon lopende aanleg (van het individueel menselijk karakter) vanuit de geboortedatum (dd-mm-jjjj) in kleurnuances aanreiken in percentages van de drie primaire kleuren, waardoor het mogelijk is de aanleg van het individu te vergelijken met die van andere individuen. 
  6. Het verlenen van noodhulp; het financieel steunen van die organisaties die ook als prioriteit geestelijke gezondheid hebben, kunnen wij mondiaal, met u, streven naar (harts)vrede in geweldloosheid!
  7. Kortom, vanuit een beschaaft hart komt geweldloosheid (Vrede) en Welzijn mondiaal dichterbij.

NB. Ieder mens heeft ‘van hoger hand’ het recht gekregen om zijn/haar leven in gezondheid, vrede en welzijn, te leven.

Stichting Inderdaad heeft Internet als haar platform, waardoor elke plaats op de wereld waar het Wereld Wijde Web is, deze kennis van en naar Vrede en Welzijn kan worden ontvangen.

Door zelf van betamelijk handelen in ‘Vrede en gezondheid’ te getuigen, kunnen wij allemaal, net als Jezus, als vredestichters worden herkend.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is www-WELZIJN.jpg

Het Zijn ‘in Jezus’ zet aan tot dienstbaarheid. Lees hulpverlenen.

Laten wij ‘lief zijn’ voor elkaar. Vriendelijkheid kost niets!

stelling: Beschaving en Vrede is een hartaangelegenheid die gevonden wordt in gevoelens van dankbaarheid en vreugde. Vrede is dus trouw aan het Goede in onszelf.

Stelling: Geluk in rust en vrede is geen doel buiten jezelf, maar is de zielstatus van zijn!

De filosofie

Door onderling begrip en kennis te hebben van de diverse individuele aanleg is er ruimte voor respect en zal het (zelf)vertrouwen toenemen. Lees, wordt Vrede bewerkstelligd.

Dankzij de acceptatie van het karakter als het tijdloze bestaan en de herboren zielstatus van het Zijn ‘in Christus’, zijn wij met de bewapening van ‘Jezus Naam’ beter opgewassen in het avontuur van het grillige aardse bestaan.

Onze overtuiging van ‘gelukkig zijn’ is het intense gevoel van dankbaarheid, de gesteldheid van het eigen hart.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is RESULT.png Voorbeeld KleurID uit de tijdloze kalender 

Steun ons met een donatie, uit liefde voor de medemens!

Wie zichzelf en Liefde kent, is mild voor een ander!

De tijd-/wereldgeest (Moeder natuur) waarin wij allemaal worden geboren moet plaats maken voor de Geest van GOeD, Jezus de Heer van Liefde!

Een betere wereld waarin de mentaliteit van dienstbaarheid ‘in gunnen, geven en vergeven’ meer ‘vrede, begrip en verdraagzaamheid’ zal bewerkstelligen én doet ervaren, dan bij handhaving van de egostrijd om ‘bezit, macht en het (eigen) gelijk’!

Inderdaad! Het ware geluk is te vinden (gevonden) bij de gevolgen van de ‘mentaliteitswissel’ van macht/hebzuchtig naar dienstbaarheid.

Met de Goede Herder, de Heer Jezus op het hart, is angst verdreven en kan het onbekende met liefde en vertrouwen tegemoet worden gezien.

Met de mentaliteitswissel leef en bouw je niet meer op een beschadigd verleden, maar ga je mét Jezus de tweede kans van leven gezuiverd, dankbaar en Goedwillend, aan.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 1strijden-1.jpg

Ter voorkoming dat het ‘Gedachtegoed van de Heer, de Geest van GOeD’ weer onbeschreven blijft, heeft de Auteur besloten om het van duurzaamheid te verzekeren door zijn openbaringen van het Gedachtegoed van de Heer in een boek te beschrijven en deze bij de Stichting onder te brengen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 20200229-ANGST-GEEN-OPTIE.jpg

Met de uitgave van het boek ‘Engel of bengel’ wordt uitleg gegeven wat de Kennis en Boodschap van Jezus inhield en wat en waartoe de mens is geboren. Voor meer inzicht lees je het boek ‘Engel of bengel’ dat in 2017 werd uitgegeven. Zij kan online worden ingezien en besteld bij www.boekenbestellen.nl

ISBN 9789082754308.

Als mens (wezen/karakter) geboren vanuit de duisternis op weg naar de eeuwige dood, verbannen van het hemellicht (een geestelijk verloren status), willen en kunnen wij met de wijsheid van Jezus rust en vrede bewerkstelligen. Uitzicht geven op herstel van rust en vrede op het hart!

Als het goed is, herkennen en waarderen wij de leer van Jezus (met de wil van de ziel) als de waarheid! En waarderen a priori GOD in de mens, in haar onderbreking van de tijdloosheid, als grootste goed.

Met het aannemen van Jezus als geestelijke Herder wordt men verlost van de geestelijk kwade overheersing (waarmee wij allen geboren zijn) en wordt de kwaliteit van leven met rust en vrede op het hart verbetert.

Wanneer je Hem niét toestaat te komen inwonen, besef dan; dat je onder het regiem van onze kleermaker, moeder natuur, de grillige tijd-/wereldgeest blijft met haar hebzucht, haat, afgunst, machtswellust en de niet te beheersen voortwoekerende ellende van agressie, dat eindigt met de eeuwige dood.

Het is óf de gekozen levensweg met Jezus gaan; die ons met de inwonende Trooster leidt naar verlichting, het eeuwige licht in harmonie en vrede op het hart, om daarmee o.a. voorkomende weerstanden rustig, beschaaft met waardigheid en wijsheid tegemoet te gaan.

Of, en dit is een serieuze waarschuwing; dat wij de controle op onze destructieve inborst definitief verliezen en onrust, geweld en respectloos gedrag, zal toenemen, waarvan de wereld rondom ons steeds meer en meer getuigt.

Met de exploitatie van ‘het EGO-DNA.ID’ (het KleurID) met de daaruit te verkrijgen baten willen wij wereldwijd ruimhartig Goede Doelen gaan steunen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image.png

Stichting Inderdaad is géén kerkelijk instituut, noch politiek gekleurd, maar een Niet Gouvernementele Organisatie. (ngo) = SBBI

In navolging van de Heer Jezus, heeft onze organisatie óók geen band met Religieuze instellingen, en staan zeker niet achter het plot* van ‘hun Bijbels’. (*Jezus citeert in het recent gevonden en vertaalde Thomas Evangelie dat de Schriften ondeugdelijk zijn en de verhalen van Mozes (de schrijver van de eerste vijf Bijbelboeken) geen weergave zijn van de waarheid!

NB. De Bijbelse God heeft haar instrumenten, de evolutie emolumenten ‘ruimte, licht en materie’ tot God verheven. In Relatie met de Geest van GOD heb ik aspecten geverifieerd en heeft GOD mijn ingenomen standpunten bevestigd.

Op deze website komt de opstand en afwijzing van de Heer Jezus tegen de kerkelijk boeken (de religieuze stromingen) aan het licht. 

Geen mens of kerk, maar de Geest van GOD, Jezus Zijn Naam, helpt ons, dankzij de inwonende Trooster, uit de greep van een kwaad te ontsnappen en stand te houden!

Wanneer je in gezondheid in harmonie met jezelf en de omgeving leven wilt, strek je dan uit, met respect voor de kwetsbaarheid van het lichaam naar GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) de Vredevorst Jezus!

Het boek ‘Engel of bengel’ dat ik samen met de Geest van GOD schreef, kan je online inzien en kopen bij boekenbestellen.nl

Laten wij omzien naar elkaar!

Een hartsaangelegenheid van de eerste orde!

Print onderstaande afbeelding uit en plak/bevestig dit op de blokkades op de stoep, zoals reclameborden en de vuilcontainers e.d. . Doe het ook voor de minder validen die met een blindenstok de weg moet vinden!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 20200803-DOORGANG-VRIJHOUDEN.jpg

Sticker uitgegeven door de commissie Burger Belang van Stichting Inderdaad.

NB. Stichting Inderdaad is een Niet Gouvernementele Organisatie. (ngo) = SBBI

Hierbij nodig ik jou uit, om ook ‘als Jezus-fan’ onze vriend te worden op www.stichtinginderdaad.nl/word-vriend . Hiermee houdt je Stichting Inderdaad overeind en steunt haar doelstellingen.

Fijn dat je achter onze doelstellingen staat en alvast bedankt voor de support!