De ware identiteit van ons wezen:

Please, use always the F5 restore button to look the latest changes.

De ware identiteit van het zijn (naar de aard van ons wezen) is de status van de ziel.

Niet naar de oude inborst (mijn wil), maar naar GODs wil te leven in Zijn geborgenheid en het Licht is mijn keus.

Ons leven komt in rustiger vaarwater wanneer wij haar begrijpen en daardoor verstandige keuzes kunnen gaan maken. Hopelijk wordt jouw keuze na beoordeling van deze website ook bepaald door de behoefte aan innerlijke rust en vrede als Geestverwant van Jezus. Te lezen als de oprechte zelfliefde!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 20191116-indeed.jpg

Mijn ziel is herplaatst en nu ondergeschikt aan GODs Geest (wil). En dat is niet gelijk, laat staan hetzelfde, als gehoorzaamheid aan regels van een religie!

NB Ons functioneren is een wilsbeschikking; een keuze, met de nadruk op de wil.

Ons ego ten spijt, moeten wij erkennen dat wij boven ons wezen twee geestelijke machten (rijken) hebben: GODs Vrederijk (het Licht) en Zijn opponent het grillige rijk van de duisternis (de tijd-/wereldgeest) waarin wij zijn geboren.

GOD de Vader (de Bron van Licht en Leven) gaf ooit de opdracht aan de geest van duisternis: “Laat Ons mensen maken” (Genesis 1:26). 

Onze behoefte (wil) naar orde, rust en welzijn, wordt gesterkt/gezegend door de Geest van het hemelse Vrederijk (Jezus*) en wordt ondermijnt door de geest van duisternis (Moedernatuur), ook al hebben wij haar het gezag ‘in Christus herboren’ ontnomen en zijn er, in Jezus Naam meermalen diverse kwalen (w.o. aandoeningen, ziekten en verslavingen) bezworen.

(*Ten minste, wanneer onze zielstatus Hem toebehoort. Lees, de keus voor GOeD als Heer ook met de doop is bevestigd.)

‘Keuzes maken’ betekend opties onderscheiden. Kies de weg van verlichting en leef in vrede met de Geest van GOeD, Jezus, inwonend!

Al gaat de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaald haar wel!

Aan de basis van deze website ligt het boek ‘Engel of bengel’ met het Gedachtegoed van de Heer Jezus*. (*Hij zegt: door Zijn Geest, dat wij niet het lichaam zijn; maar wezenlijk de ziel/het karakter, dat slechts tijdelijk in dit lichaam met een verbannen zielstatus is gekomen, om ons op aarde met GOD de Vader te verzoenen.)

NB De kennis aan onze zielstatus en de mogelijkheid deze te kunnen vervangen naar de zielstatus ‘herboren in Christus’ staat in de vroegchristelijke stromingen beschreven als Gnosis; de goddelijke kennis aan de beide Goden, de kosmos en de mens.

Het aardse leven is de mens gegeven om in de zielstatus van Welzijn te komen* (*GODs Vrederijk). Een status die wij bij geboorte letterlijk en figuurlijk niet hebben!

Dat, de geest van duisternis; de tijd-/wereldgeest/ de formeerster van Moeder aarde en haar natuur verantwoordelijk is voor alle kwaad en onrust, en zij haar destructief einde in alle denkbare vormen liefdeloos over de mensheid uitspreidt wordt ook bij beschouwing van de kerkgeschiedenis duidelijk. 

www.karaktersinkleur.nl/blog  

Stichting Inderdaad introduceert ‘de Blijde Boodschap’ naar het Gedachtegoed van de Heer Jezus: “Ons menselijk bestaan bestaat uit drie delen; ziel, levensgeest en lichaam. Waarvan wezenlijk; het tijdloze karakter* (*bekent als de ziel.)”

De eerste Levensles: Met de GOD van Liefde (Jezus, de Bron van Licht en Leven) kan ieder mens zich vanuit de oprechte en vaste wil daartoe verzoenen.

Tenminste, wanneer wij durven erkennen dat de schrijvers van de Kronieken door de geest van duisternis* (*waarmee de mensheid is geboren) bij de opmaak van het Nieuwe Testament wéér door haar (de geest van duisternis) zijn misleidt. Correct verwoord heet dat; ‘zijn beduveld’.

Met overname van de Tenach uit de Joodse Kronieken (het oude Testament) en deze honderden jaren na Jezus kruisdood aan te vullen met een Tweede-/of Nieuwe Testament, was het de Rooms Katholieke kerk die ons ‘het christendom’ introduceerde.

Onze onrustige ondernemende inborst kwam goed van pas om een rustpunt/platform te gaan exploiteren, dat als titel godsdienst kreeg.

Kernwetenschap: Dat macht-/hebzucht de liefde dood is een feit van eeuwigheidswaarde.

Al gaat de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaald haar wel.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 20191116-LOOK-FORWARDS.jpg

De inborst van hebzucht en het gevecht om het gelijk in het ‘mijn en dijn’ komt ook uit de verf in de kerkgeschiedenis.

 De R.K. zette namelijk genadeloos de vervolging in van de eerste christengemeenten (de volgelingen van Jezus) en werd haar gewelddadige aard, ingegeven door de tijd-/wereldgeest, snel zichtbaar.

De Katharen in Zuid-Frankrijk (die de JezusLeer erkenden) kregen zelfs speciaal een tweede paus aangesteld, die vanuit Avignon hun uitroeiing moest bewerkstelligen.

De tegenstelling ‘macht-/hebzucht’ tegenover het ‘gunnen, geven en vergeven’ van de JezusLeer maakt duidelijk bij welke leer de ware Liefde huist.

De tweede Levensles: Wij zijn niet het lichaam!

Wezenlijk zijn wij het karakter (een ziel) dat, als onderdeel van het verbannen rijk in een onderbreking van de tijd* in dit lichaam aan de levensgeest verkleefd, door de tijd reist. (*lees: de tijdloosheid).

De aardse onderbreking van de tijdloosheid.

Voor GOD de Heer zijn onze aardse daden van ‘goed en slecht’ niet bekend (zoals de Boeken ons met angst in het geweten prenten).

GOD de Vader kent alleen diegenen die in de verlichte zielstatus ‘in Christus herboren’ zijn!

Het vormen van een GODwelgevallig karakter wordt door transformatie van de zielstatus bereikt.

Wanneer wij ons uitstrekken naar kennis aan de Heer Jezus, Hem als Heer/Herder aannemen en onze wil daartoe in de daad van de doop bevestigen, dan, pas dán behoren wij Hem toe!

De derde Levensles: Het vormen van een volledig gezuiverd en mooi karakter, ontdaan van afgunst/haat, macht-/hebzucht, kunnen wij bij aanname van de Heer Jezus als Koning, uit Genade, verkrijgen. En, spijtig voor ons ego, niet op eigen kracht bewerkstelligen!

De veranderingen van het karakter, die met de statuswisseling van de ziel gepaard gaan, staan (met de nieuw verkregen rechten) in mijn getuigenis van Transformatie in de Weblog. www.karaktersinkleur.nl/blog

Met het uitstappen uit het doopbad is onze voorkeur welke Heer wij dienen willen bekrachtigt en betreden wij voor altijd en eeuwig GODs Vrederijk. Amen!

Met de transformatie van de oude geest (de verloren zielstatus van duisternis) naar de geborgen Geest van GOD zijn/worden wij geestelijk gezuiverd en beginnen wij schoon/fris, blijvend gesterkt door de Geest van GOD, Jezus, aan een nieuw leven. (Zij het, nog in hetzelfde sterfelijke lichaam met haar natuurwetten.)

NB Conclusie uit ‘het worden als Jezus’: Vanaf de dag dat je uit het doopbad stapt denk je het niet alleen, maar ben je ook veranderd/getransformeerd* (*voor GOD geregistreerd), gelijk Jezus was; in een mens met een GOeD karakter.

Het beeld van ons zijn (aan wie wij toebehoren) doet er toe: de zielstatus deugt, of het deugt niet!

Hoe je het ook wendt of keert: Jezus sprak in alle opzichten de Waarheid.
Herboren in de status van Christus hebben wij de macht gekregen om met de krachtterm ‘in Jezus Naam’ alle vormen van leed te bezweren.

NB De God van duisternis maakte de onderzoekers bekend met de wetten van de natuur en inspireerde zo de oude schrijvers (waar onder die van de Kronieken…) dat wetten noodzaken tot gehoorzaamheid, op straffe van vervolging bij ongehoorzaamheid, pijn, boete en schuld.

De natuur met haar heerseres kent het recht van de sterkste. Maar Jezus niet! Hij rekent ons zelfs helemaal geen verleden of nieuwe schulden aan, maar plaatst ons bij aanname/erkenning van Hem als Heer, door ons Zijn Naam te geven, boven de natuurwetten en schenkt ons ‘niet uit verdienste of boetedoening’, maar uit genade een nieuwe schone zielstatus. Een zielstatus van Zijn dat geheel los staat van ons functioneren, doen en laten!

Zijn inwonende Geest leert ons De Weg naar Verlichting.

Zijn Geest leert ons De Weg naar Verlichting.

Echte Verlichting dus! En niet de tijdelijke verlichting dat wij met drank, drugs of loltrappen bereiken.
(Al is daar op zich, gedoseerd, niets op tegen.)

Én, dankzij het internet en de duiding van de tijd rijken wij jou hier, met het KleurID (het EGO-DNA.ID) in een percentage van de primaire kleuren, de persoonlijke aanleg (talenten) met de voorkeuren aan. Daar kan je wat mee!

Jezus luidde met Zijn komst, destijds en Zijn Inwoning nu, het tijdperk van GODs Vrederijk in zoals dat ooit met de Schepping bedoeld was.

Laat je leren! Lees www.stichtinginderdaad.nl. Bestudeer deze van A tot Z.

Bestel het boek ‘Engel of bengel’ bij boekenbestellen.nl en lees ook regelmatig de updates op www.karaktersinkleur.nl

De Heer, GOeD van Licht en Leven, wil dat het je goed gaat en jij niet verloren blijft! GODs zegen!


Op de website van STICHTING INDERDAAD vindt je alles over ons wezen met betrekking tot ons zijn, de behoefte aan rust en persoonlijke harts-vrede.

.       Als eerste wordt met het schema van ons ontstaan en bestaan onderbouwt dat wij niét ons tijdelijk lichaam zijn.

Ons wezen wordt in de status van een tijdloos karakter belicht, met de hemelse oproep je te beheersen en te ontdoen van ondeugende gedachten en daden. Geboren vanuit de duisternis (de van het hemellicht verbannen ruimte) zijn wij in een verloren zielstatus met een ondeugdelijk karakter (verkleefd aan de levensgeest) voor een zekere tijd in dit lichaam bij de geboorte ‘in het stof’ ingedaald (geïncarneerd).

.       Als tweede wordt uit het boek ‘Engel of bengel’ het weerwoord van de Heer over ‘het Begin’ met het hemelse gesprek geciteerd, dat aan de verslaglegging van de Bijbel is onttrokken. 

Het is GODs Gedachtegoed dat Jezus, Zijnde De Waarheid, ons met het karakter van GOD de Vader bekend maakt, en ons vanuit de statuswissel de weg wijst tot Leven, bevrijdt van angst en onrust. Lees te leven in verzoening met GOD, de Geest van Liefde, met Hem. 

.       Als derde, en niet als laatste relevant voor ons Welzijn, wordt met het ontdekte EGO-DNA.ID iedereen de mogelijkheid geboden om inzicht te verkrijgen in het persoonlijke Archetype.

Inderdaad. Wij draaien er niet omheen: Jezus, de Vredevorst, kwam de onrust op ons hart wegnemen; een Blijde Boodschap!

De weg naar Vrede en Welzijn is er een van kennis en aanvaarding. Én in geloof het nemen van actie.

Uit openbaring en grondig onderzoek blijkt dat wij niet ons lichaam zijn! Wezenlijk zijn wij, naar het inzicht en verkondiging van de Heer Jezus een tijdloos karakter. Dat, voor verbetering vatbaar, in een stoffelijk (door evolutie ontwikkeld menselijk) lichaam gedurende een levenstijd gevangen is, om de eeuwige toekomst verzoend met GOD en Geestverwant van Jezus in te gaan.

Met de acceptatie dat het onzichtbare karakter (de ziel met de levensgeest) wezenlijk is, erkennen wij óók dat discriminatie (naar volk, huidskleur en geslacht) verwerpelijk is. Daar zijn/waren wij het toch al over eens?!

Naar ‘Geest en Waarheid gesproken’ zijn wij (verbannen van het hemellicht) in een verloren status geboren. Bij onze geboorte maakten wij (letterlijk en figuurlijk) deel uit van het rijk ‘van duisternis’, een destructieve macht die ik de tijd-/wereldgeest noem.

De grillige natuur is ons tot voorbeeld met haar tegenstellingen ‘dag en nacht’ en ‘licht en donker’ en zij helpen ons om verder inzicht te krijgen.

Met de stelling dat wij als goedwillend mens uit zijn om het voor GOD* en onze omgeving ‘goed’* te doen (*gewaardeerd te worden), zijn wij aan ieder ander mens gelijk.

Dat wij naast goedwillendheid ook gedachten en karaktereigenschappen hebben die ons niet sieren, dáár zijn wij inmiddels wel achter. Één of meerdere negatieve karaktereigenschappen zullen wij zeker ook bij onszelf kunnen ontdekken. ‘Negatieven van de inborst’* zijn onder meer bekend onder de noemer ‘ingevingen’ en ‘geneigd  zijn tot’, zoals: “handtastelijkheden, aanranden, vloeken, het meegaan met de geest van ondeugd, ergernis, zwaktes, overdaad, geweld, wetteloosheid, kwaden als macht-/hebzucht, vruchten van het kwaad.” Het eigenwijs vasthouden aan ingevingen van destructie en besmettingen van de ziel moeten wij, willen wij rust en vrede hebben, radicaal afwijzen!

Bij het doen/het uitvoeren van ondeugden belasten wij, volgens de kerk en hun boeken, ons geweten met zonden: “met een schuldig zijn aan”.

Daar waar kerken anticiperen op de inborst van angst, (en kortzichtig hameren op schuld en de ongehoorzaamheid aan hun regels en wetten) is het de Geest van GOD Die aan onze zonden uit Genade voorbijgaat* wanneer wij persoonlijk Jezus als Zoon van GOD de Vader (Bron van Licht en Leven) erkennen, en Hem als onze Herder aannemen. Lees; tot Heer verheffen, in de plaats van de heersende tijd-/wereldgeest waarmee wij geboren zijn.

(*de zonden zijn met onze mentaliteitswissel [de aanname van Jezus als Heer in die statuswissel van de ziel bevestigt met de doop, in Zijn Heilige Naam] automatisch vergeven.)

Het recent gevonden en vertaalde Evangelie van Thomas bevestigd de leer en concrete uitspraken van de Heer Jezus, zoals in ‘Engel of bengel’ verwoord en hier op de website van Stichting Inderdaad zijn opgenomen.

De Joden die verantwoordelijk zijn/waren voor de opmaak van de Schriften, de Thora, Tenach en later de Bijbel, hebben Jezus niet geloofd en gelet op hun geschiedschrijving het Gedachtegoed monddood gemaakt door Hem te doen kruisigen.

 Wil je even niet weten met welke negatieven wij geboren zijn en je wél wilt weten waar God een afkeer van heeft en als ondeugd afwijst, sla dan dit stukje over de negatieve inborst van onze natuurlijke neigingen maar over: “gewelddadigheid, boosaardigheid, dwang, zelfingenomenheid, onruststoken, destructie, onredelijkheid, ondankbaarheid, respectloosheid, eigenzinnigheid, onberekenbaarheid, bewust onwetend, haat, wraakzuchtig, rebellie, bloeddorstig, hebzuchtig, gierigheid, hoogmoedig, snobistisch, koppig, ontkenning, liegen en bedriegen, discrimineren, egocentrie, ongeduldig, onbeheerst, eigenwijsheid, mateloos in ‘lol, lust, leuk en lekker’; kortom ‘overdaad’, verslaving, instinctief in drift en drang, het aan ondergeschikten bewust onthouden van zorg en educatie, idolatrie, bestialiteit, biseksualiteit,  pedofilie, masochisme, sarcasme, sadisme, crimineel, moordlustig”.

Waar je ook op deze aarde geboren bent en welke overtuiging je ook mag hebben; de destructieve (negatieve) neigingen zijn van natuurlijke aard! Van genoemde negatieven zien wij niet graag, dat die ons op nog enig moment zal kunnen worden verweten. Het is een gewetenszaak tegenover GOD* en onze directe omgeving; de mensheid. (*GOD de Vader, Bron van Licht en Leven.)

De kerk (met de Bijbel) beoogd onze inborst van ondeugd en wezenlijke angsten te beteugelen door het opleggen van wetten en stimulering van het zogenaamde mythologisch verdienmodel; het doen van goede werken om GODs gunst te verkrijgen.  Het geloven is bij hen een zaak van het intellect, het verstand. Zo misleiden zij het gehoor van Goedwillende rust-/vredezoekers op basis van angst.

De Heer Jezus kwam daarentegen met de bevrijdende Genadeboodschap: “Komt allen tot Mij! Neem Mij aan als Heer en Ik zal je rust geven!” De op macht beluste kerken hebben met het verzwijgen/verhullen van die Waarheid* (*zie het hemelse gesprek in ‘Engel of bengel’), intussen terecht aan vertrouwen en macht ingeboet. 

De 1e stap naar welzijn, rust en vrede, is bewustzijn. De 2e stap is het verstandelijk afstand houden tot het gehoor geven aan destructieve neigingen!

De meest effectieve stap naar de status van welzijn is het Zijn in de Vredestaat! De Geest van Christus heeft dan de controle en de leiding over ons wezen. Door het verwisseld Zijn naar de gezuiverde status van GODs Geest, is de tijd-/wereldgeest met haar ‘destructieven’ uit ons onderbewustzijn verdreven. ‘In Christus herboren’ zijn wij ook van angst om te zondigen en de controle daarover bevrijdt! Halleluja!

Jezus, de Vredevorst, kwam voor heel de mensheid. Hij heeft ons allen aanbevolen: Hem als Heer over ons wezen tot Heil en Welzijn aan te nemen, ter vervanging van de geest waarmee wij geboren zijn!

Jezus, en wij Die in Christus herboren zijn, zijn de levende getuigen van verlichting, het Licht, de Waarheid en het Leven. Erkenning van Hem is daarom de weg naar Verlichting en Welzijn! De statuswisseling van de ziel, die bereikt wordt bij acceptatie van Jezus als Heer en Herder is van levensbelang!

Niet uit verdienste, maar puur uit genade zijn wij bij GOD geborgen, middels de erkenning van Jezus, als GODs Zoon ‘in Christus’, en tot verandering van onze mentaliteit, ongeacht onze afkomst of verleden! 

(Dus niet door het bedrijven van een religie. Noch het volgen van tradities, noch het gehoorzamen aan wet en regel, noch het doen van goede werken, noch het intellectueel (van kaft tot kaft) geloven van heilige boeken plaatst ons in GODs Vrederijk.)

NB. Bij inwoning van Zijn Heilige Geest vinden wij, naar Zijn wil, hulp én bevrijding van onrust en destructieve neigingen.

Plato benoemde het fenomeen van de tijdloosheid: ‘ons tijdloos geheugen’. Jezus verkondigde de tijdloosheid van onze ziel, het karakter. Hetgeen naadloos aansluit bij Zijn boodschap tegen discriminatie  en vóór emancipatie te zijn.

Jezus was degene die op basis van Zijn kennis als eerste ‘mensenrechten in gelijkwaardigheid’ bepleitte en, tot ongenoegen van de kerkelijke macht, daarmee de emancipatie moraliserend in beweging zette.

Dankzij de aanwezige en levende Geest van GOD introduceren wij belangrijke fundamentele kennis over ons wezen. Niet alleen de geestelijke status met de valkuilen wordt je bekend. Ook onze individuele aanleg en voorkeuren worden met de vinding van het EGO-DNA.ID voorgehouden, waarmee wij ons individueel naar elkaar kunnen onderscheiden.

Het nu opnieuw geïntroduceerde juiste mensbeeld heeft een grote impact op het bestaande mensbeeld. Voorbeeld: Omdat het basiskarakter bij de geboorte blijkt te zijn bepaald en dat moment de incarnatie van de ziel een feit is, kan men ook juridisch dán pas van mens-zijn spreken! Vóór de geboorte is het fysieke deel volgens de Heer, en ons, een biologische aangelegenheid van Moeder natuur dat ons in staat heeft gesteld te incarneren. Daarmee en daarom zou volgens de nieuwe zienswijze abortus niet (meer) onder de juridische term moord mogen vallen!

Wereldvrede (Gnosis) begint bij rust en vrede te kennen, in en met jezelf!

Dat wij onderling verschillend van karakter zijn is menigeen wel opgevallen. Vanuit onze vondst; de wetmatigheid van de wereldtijd in de karakters van de drie primaire kleuren te kunnen duiden, kunnen wij vanuit een geboortedatum van elk persoon (ongeacht in een ver verleden of een toekomstige) het individuele basiskarakter met de Tool van het EGO-DNA.ID het KleurID traceren.

Helaas is het mensbeeld wat wij hebben in grote mate door aangeboren angst, onzekerheden, geweld en door de kerk bepaald.
Gelukkig mogen en kunnen wij nu aannemen dat wij niet ons lichaam zijn, maar (volgens de Heer Jezus) een tijdloos karakter dat op aarde een genadetijd is aangeboden…

Het gedachtegoed van Jezus staat lijnrecht tegenover de visuele waarneming, zoals die in de ‘Boeken’ zijn beschreven. Met machtsmisbruik zijn wij door kerk en Bijbel misleid en leerden zo helaas en verkeerd GOD-/mensbeeld te hanteren.

In navolging van de Leer van Jezus, hebben wij ‘Stichting Inderdaad’ afstand genomen van het plot van ‘de heilige Schriften’ en staan voor de schematische voorstelling van “de schepping” van de mens, zoals in ‘Engel of bengel’ is weergegeven: De geest van het karakter (ziel) als wezenlijk!

==

NB. Stichting Inderdaad is geen kerkelijk instituut, noch politiek gekleurd, maar inderdaad; een kenniscentrum. 

Stichting Inderdaad werkt intussen door aan de tweede druk van ‘Engel of bengel’, met de titel: ‘Blik op oneindig’.

Wanneer het Crowdfonds voor het maken van de site www.ego-dna.id  voldoende inschrijvingen heeft, kan die website voor het publiek toegankelijk worden gemaakt. Schrijf ajb nu in bij het Crowdfonds, zodat wij de duiding van elke datum met haar toepassingen kunnen gaan tonen.

Voor de ‘Vrienden van Vrede en Welzijn’ is er een exclusieve actie gestart om een deel van het EGO-DNA.ID met het KleurID in te zien. (Zie KARAKTERS) Word ook Vriend van Vrede en Welzijn.

Aanvaarding van het nieuwe weten geeft aan alle volken de boodschap af om elkander niet en nooit meer op het uiterlijk af te rekenen.

Het motto van Dienstbaarheid is: It’s nice to be nice!