De eerste Levensles: De GOD van Liefde (Jezus, de Bron van Licht en Leven) is te bereiken wanneer wij afstand nemen van de geest van het kwaad, waarmee wij geboren zijn.

De tweede Levensles: Wij zijn niet het lichaam! Wezenlijk zijn wij het karakter in een onderbreking* van de tijdloosheid (*lees genadetijd).

De derde Levensles: het krijgen van een gezuiverd karakter ontdaan van macht-/hebzucht en haat (d.m.v. de verandering van onze Zielstatus) staat o.a. verwoord in ‘worden als Jezus’ in de Weblog.

PS For a direct view on the mobile of the WEBLOG articles, put ‘index’ in the search bar above. To be able to read the previously saved page with the latest changes, change the page.

Het aardse leven is gegeven om te komen tot de status van Welzijn. Een status dat wij bij geboorte duidelijk nog niet hebben.

Ons wezen ‘het zijn’ is herontdekt: Wij zijn niet het lichaam zoals ‘de Boeken’ duiden. Maar naar Waarheid (Jezus verkondiging) een tijdloos karakter*. (*bekent als de ziel.)

Het beeld van ons zijn, het mens-zijn, doet er toe; het deugt, of het deugt niet!

Hoe je het ook wendt of keert: Jezus sprak in alle opzichten de Waarheid. Hij is de Weg naar verlichting van het leven.

De Bijbelse duiding; het moeten wachten op Zijn komst tot bevrijding van het kwaad, is achterhaald. 

Jezus luidde met Zijn komst, destijds en ‘Zijn Inwoning’ nu, het tijdperk van de bevrijding (vrede) en welzijn in.

Herboren in Christus hebben wij de macht gekregen om met de krachtterm ‘in Jezus Naam’ leed te bezweren.

Bestel het boek ‘Engel of bengel’ bij boekenbestellen.nl en lees regelmatig de weblog van karaktersinkleur.nl.

Laat je leren! Lees www.stichtinginderdaad.nl en bestudeer het van A tot Z.

Op de website van STICHTING INDERDAAD vindt je alles over ons wezen met betrekking tot ons zijn, de behoefte aan rust en persoonlijke harts-vrede.

.       Als eerste wordt met het schema van ons ontstaan en bestaan onderbouwt dat wij niét ons tijdelijk lichaam zijn.

Ons wezen wordt in de status van een tijdloos karakter belicht, met de hemelse oproep je te beheersen en te ontdoen van ondeugende gedachten en daden. Geboren vanuit de duisternis (de van het hemellicht verbannen ruimte) zijn wij met een ondeugdelijk karakter (verkleefd aan de levensgeest) voor een zekere tijd in dit lichaam bij de geboorte ‘in het stof’ ingedaald (geïncarneerd).

.       Als tweede wordt uit het boek ‘Engel of bengel’ het weerwoord van de Heer over ‘het Begin’ met het hemelse gesprek geciteerd, dat aan de verslaglegging van de Bijbel is onttrokken. 

Het is GODs Gedachtegoed dat Jezus, Zijnde De Waarheid, ons met het karakter van GOD de Vader bekend maakt, en ons in de statuswissel de weg wijst tot Leven, bevrijdt van angst en onrust. Lees te leven in verzoening met GOD, de Geest van Liefde, met Hem. 

.       Als derde, en niet als laatste relevant voor ons Welzijn, wordt met het ontdekte EGO-DNA.ID iedereen de mogelijkheid geboden om inzicht te verkrijgen in het persoonlijke Archetype.

Inderdaad. Wij draaien er niet omheen: Jezus, de Vredevorst, kwam met een Blijde Boodschap!

De weg naar Vrede en welzijn is er een van kennis, aanvaarding en het in geloof nemen van actie.

Uit openbaring en grondig onderzoek blijkt dat wij niet ons lichaam zijn! Wezenlijk zijn wij, naar het inzicht en verkondiging van de Heer Jezus een tijdloos karakter. Dat, voor verbetering vatbaar, in een stoffelijk (door evolutie ontwikkeld menselijk) lichaam gedurende een levenstijd gevangen is.

Met de acceptatie dat het onzichtbare karakter (de ziel met de levensgeest) wezenlijk is, erkennen wij óók dat discriminatie (naar volk, huidskleur en geslacht) verwerpelijk is. Daar zijn wij het al over eens. Toch?!

Naar ‘Geest en Waarheid gesproken’ zijn wij (verbannen van het hemellicht) in een verloren status geboren. Bij onze geboorte maakten wij (zowel geestelijk als lichamelijk) deel uit van het rijk ‘van duisternis’, een destructieve macht! De natuur is ons tot voorbeeld met haar tegenstellingen ‘dag en nacht’ en ‘licht en donker’ en helpen ons om verder inzicht te krijgen.

Met de stelling dat wij als goedwillend mens uit zijn om het voor GOD* en onze omgeving ‘goed’* te doen (*gewaardeerd te worden), zijn wij aan ieder ander mens gelijk.

Dat wij naast goedwillendheid ook gedachten en karaktereigenschappen hebben die ons niet sieren, dáár zijn wij inmiddels wel achter. Één of meerdere negatieve karaktereigenschappen zullen wij zeker ook bij onszelf kunnen ontdekken. ‘Negatieven van de inborst’* zijn onder meer bekend onder de noemer ‘ingevingen’ en ‘geneigd  zijn tot’, zoals: “handtastelijkheden, aanranden, vloeken, het meegaan met de geest van ondeugd, ergernis, zwaktes, overdaad, geweld, wetteloosheid, kwaden als macht-/hebzucht, vruchten van het kwaad.” Het eigenwijs vasthouden aan ingevingen van destructie en besmettingen van de ziel moeten wij, willen wij rust en vrede hebben, radicaal afwijzen!

Bij het doen/het uitvoeren van ondeugden belasten wij, volgens de kerk en hun boeken, ons geweten met zonden: “met een schuldig zijn aan”.

Daar waar kerken anticiperen op de inborst van angst, (en kortzichtig hameren op schuld en de ongehoorzaamheid aan hun regels en wetten) is het de Geest van GOD Die aan onze zonden uit Genade voorbijgaat* wanneer wij persoonlijk Jezus als Zoon van GOD de Vader (Bron van Licht en Leven) erkennen, en Hem als onze Herder aannemen. Lees; tot Heer verheffen, in de plaats van de heersende tijd-/wereldgeest waarmee wij geboren zijn.

(*de zonden zijn met onze mentaliteitswissel [de aanname van Jezus als Heer in die statuswissel van de ziel bevestigt met de doop, in Zijn Heilige Naam] automatisch vergeven.)

Het recent gevonden en vertaalde Evangelie van Thomas bevestigd de leer en concrete uitspraken van de Heer Jezus, zoals in ‘Engel of bengel’ verwoord en hier op de website van Stichting Inderdaad zijn opgenomen.

De Joden die verantwoordelijk zijn/waren voor de opmaak van de Schriften, de Thora, Tenach en later de Bijbel, hebben Jezus niet geloofd en naar hun geschiedschrijving monddood gemaakt door Hem te doen kruisigen.

 Wil je even niet weten met welke negatieven wij geboren zijn en je wél wilt weten waar God een afkeer van heeft en als ondeugd afwijst, sla dan dit stukje over de negatieve inborst van onze natuurlijke neigingen maar over: “gewelddadigheid, boosaardigheid, dwang, zelfingenomenheid, onruststoken, destructie, onredelijkheid, ondankbaarheid, respectloosheid, eigenzinnigheid, onberekenbaarheid, bewust onwetend, haat, wraakzuchtig, rebellie, bloeddorstig, hebzuchtig, gierigheid, hoogmoedig, snobistisch, koppig, ontkenning, liegen en bedriegen, discrimineren, egocentrie, ongeduldig, onbeheerst, eigenwijsheid, mateloos in ‘lol, lust, leuk en lekker’; kortom ‘overdaad’, verslaving, instinctief in drift en drang, het aan ondergeschikten bewust onthouden van zorg en educatie, idolatrie, bestialiteit, biseksualiteit,  pedofilie, masochisme, sarcasme, sadisme, crimineel, moordlustig”.

Waar je ook op deze aarde geboren bent en welke overtuiging je ook mag hebben; de destructieve (negatieve) neigingen zijn van natuurlijke aard! Van genoemde negatieven zien wij niet graag, dat die ons op nog enig moment zal kunnen worden verweten. Het is een gewetenszaak tegenover GOD* en onze directe omgeving; de mensheid. (*GOD de Vader, Bron van Licht en Leven.)

De kerk (met de Bijbel) beoogd onze inborst van ondeugd en wezenlijke angsten te beteugelen door het opleggen van wetten en stimulering van het zogenaamde mythologisch verdienmodel; het doen van goede werken om GODs gunst te verkrijgen.  Het geloven is bij hen een zaak van het intellect, het verstand. Zo misleiden zij het gehoor van Goedwillende rust-/vredezoekers op basis van angst.

De Heer Jezus kwam daarentegen met de bevrijdende Genadeboodschap: “Komt allen tot Mij… en Ik zal je rust geven!” De op macht beluste kerken hebben met het verzwijgen/verhullen van die Waarheid* (*zie het hemelse gesprek in ‘Engel of bengel’), intussen terecht aan vertrouwen en macht ingeboet. 

De 1e stap naar welzijn, rust en vrede, is bewustzijn. De 2e stap is het verstandelijk afstand houden tot het gehoor geven aan destructieve neigingen!

De meest effectieve stap naar de status van welzijn is het Zijn in de Vredestaat! De Geest van Christus heeft dan de controle en de leiding over ons wezen. Door het verwisseld Zijn naar de gezuiverde status van GODs Geest, is de tijd-/wereldgeest met haar ‘destructieven’ uit ons onderbewustzijn verdreven. In Christus herboren zijn wij ook van angst om te zondigen en de controle daarover bevrijdt! Halleluja!

Jezus, de Vredevorst, kwam voor heel de mensheid. Hij heeft ons allen aanbevolen: Hem als Heer over ons wezen tot Heil en Welzijn aan te nemen, ter vervanging van de geest waarmee wij geboren zijn!

Jezus, en wij Die in Christus herboren zijn, zijn de levende getuigen van verlichting, het Licht, de Waarheid en het Leven. Erkenning van Hem is daarom de weg naar Verlichting en Welzijn! De statuswisseling van de ziel, die bereikt wordt bij acceptatie van Jezus als Heer en Herder is van levensbelang!

Niet uit verdienste, maar puur uit genade zijn wij bij GOD geborgen, middels de erkenning van Jezus, als GODs Zoon ‘in Christus’, en tot verandering van onze mentaliteit, ongeacht onze afkomst of verleden! 

(Dus niet door het bedrijven van een religie. Noch het volgen van tradities, noch het gehoorzamen aan wet en regel, noch het doen van goede werken, noch het intellectueel (van kaft tot kaft) geloven van heilige boeken plaatst ons in GODs Vrederijk.)

NB. Bij inwoning van Zijn Heilige Geest vinden wij, naar Zijn wil, hulp én bevrijding van destructieve neigingen.

Plato benoemde het fenomeen van de tijdloosheid: ‘ons tijdloos geheugen’. Jezus verkondigde de tijdloosheid van onze ziel, het karakter. Hetgeen naadloos aansluit bij Zijn boodschap tegen discriminatie  en vóór emancipatie te zijn.

Jezus was degene die op basis van Zijn kennis als eerste ‘mensenrechten in gelijkwaardigheid’ bepleitte en, tot ongenoegen van de kerkelijke macht, daarmee de emancipatie moraliserend in beweging zette.

Dankzij de aanwezige en levende Geest van GOD introduceren wij belangrijke fundamentele kennis over ons wezen. Niet alleen de geestelijke status met de valkuilen wordt je bekend. Ook onze individuele aanleg en voorkeuren worden met de vinding van het EGO-DNA.ID voorgehouden, waarmee wij ons individueel naar elkaar kunnen onderscheiden.

Het nu opnieuw geïntroduceerde juiste mensbeeld heeft een grote impact op het bestaande mensbeeld. Voorbeeld: Omdat het basiskarakter bij de geboorte blijkt te zijn bepaald en dat moment de incarnatie van de ziel een feit is, kan men ook juridisch dán pas van mens-zijn spreken! Vóór de geboorte is het fysieke deel volgens de Heer, en ons, een biologische aangelegenheid van Moeder natuur dat ons in staat heeft gesteld te incarneren. Daarmee en daarom zou volgens de nieuwe zienswijze abortus niet (meer) onder de juridische term moord mogen vallen!

Wereldvrede begint bij rust en vrede te kennen, in en met jezelf!

Dat wij onderling verschillend van karakter zijn is menigeen wel opgevallen. Vanuit onze vondst; de wetmatigheid van de wereldtijd in de karakters van de drie primaire kleuren te kunnen duiden, kunnen wij vanuit een geboortedatum van elk persoon (ongeacht geboren in een ver verleden of een toekomstige) het individuele basiskarakter met de Tool van het EGO-DNA.ID of KleurID traceren.

Helaas is het mensbeeld wat wij hebben in grote mate door aangeboren angst, onzekerheden, geweld en door de kerk onderhouden bepaald.
Gelukkig mogen en kunnen wij nu aannemen dat wij niet ons lichaam zijn, maar (volgens de Heer Jezus) een tijdloos karakter, dat op aarde een genadetijd is aangeboden…

Het gedachtegoed van Jezus staat lijnrecht tegenover de visuele waarneming, zoals die in de ‘Boeken’ zijn beschreven. Met machtsmisbruik zijn wij door kerk en Bijbel misleid en leerden zo helaas en verkeerd mensbeeld te hanteren.

In navolging van de Leer van Jezus, hebben wij ‘Stichting Inderdaad’ afstand genomen van het plot van ‘de heilige Schriften’ en staan voor de schematische voorstelling van “de schepping” van de mens, zoals in ‘Engel of bengel’ is weergegeven: De geest van het karakter (ziel) als wezenlijk!

==

NB. Stichting Inderdaad is geen kerkelijk instituut, noch politiek gekleurd, maar inderdaad; een kenniscentrum. 

Stichting Inderdaad werkt intussen door aan de tweede druk van ‘Engel of bengel’, met de titel: ‘Blik op oneindig’.

Wanneer het Crowdfonds voor het maken van de site www.ego-dna.id  voldoende inschrijvingen heeft, kan die website voor het publiek toegankelijk worden gemaakt. Schrijf ajb nu in bij het Crowdfonds, zodat wij de Tool volledig kunnen gaan tonen.

Voor de ‘Vrienden van Vrede en Welzijn’ is er een exclusieve actie gestart om een deel van het EGO-DNA.ID met het KleurID in te zien. (Zie KARAKTERS) Word ook Vriend van Vrede en Welzijn.

Aanvaarding van het nieuwe weten geeft aan alle volken de boodschap af om elkander niet en nooit meer op het uiterlijk af te rekenen.

Het motto van Dienstbaarheid is: It’s nice to be nice!