De ware identiteit van ons wezen:

Please, use always the F5 restore button to look the latest changes.

Dat mijn taalkennis onder de maat blijkt te zijn is aanleiding de teksten regelmatig te herlezen, om te ontdekken dat er (wel/niet) staat wat ik bedoel.

Beste tijdgenoot,

In deze wereld van onrust en haast die zo kenmerkend door Herman van Veen met: ‘Opzij, opzij, opzij, maak plaats, maak plaats, maak plaats, wij hebben ongelofelijke haast’ wordt bezongen, nodigt “Stichting Inderdaad” jou uit je basisinstellingen nog eens tegen het licht te houden.

De website van Stichting Inderdaad geeft uitleg over ons zijn, ons wezen, naar onze ware identiteit: het onzichtbare. Te lezen als het Eerste Testament…

Met de verruiling van het oude gezag (de tijd-/wereldgeest van duisternis waarin wij zijn geboren) naar dat van GOD (het Licht) zijn wij in de nieuwe zielstatus met Onze Wil sterker dan aardse zwaktes.

In de Naam van de Heer Jezus, de Almachtige, bevelen wij (de herborenen in Christus) de geest van angst (het kwaad) met haar aandoeningen, pijn en ziekten te verdwijnen. Ook kanker en het coronavirus vallen onder de verliezers!

Bovendien kunnen wij op onze andere website (www.ego-dna.nl), dankzij verkregen inzicht in het persoonlijk KleurID, verantwoord richting geven aan onze verlangens en doelen die aan onze individuele persoonlijkheid zijn verbonden.

De Auteur van ‘Engel of bengel’, Karakteroloog en Voorzitter van Stichting Inderdaad kan en wil jou, nu op de leeftijd van 70+ vanuit de gevonden rust zijn verzamelde liefde voor wijsheid, lees zijn opgedane inzichten, bekendmaken.

Goed nieuws dus! Een blijde boodschap.

Hopelijk wordt ook jouw keuze ‘voor een beter leven’ bepaald door de erkenning dat er behoefte is aan stabiliteit en deugdelijke standpunten die leiden tot innerlijke rust en vrede. Het ligt, gegund en van GOD in deze Genadetijd gegeven binnen bereik.

Naar de voorhanden kennis gaan wij nu samen terug naar datgene wat wij hebben overgenomen van onze voorouders met hun verouderde boeken.

Het oude beeld van God: De autonomie van de drie karakters binnen de drie-eenheid van het licht (de primaire kleuren rood, geel en blauw) was, vanuit de waarneming van onze basis (ruimte, licht en ruimtestof) voor de schrijvers van de Kronieken en de Bijbel het overtuigende bewijs “de waarheid” over ons bestaan (ons wezen) te kennen en daarom óók God (Die boven de schepping staat) deze te beschrijven als een aardse familie van drie personen: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.

Intussen leert ons de kerkgeschiedenis (zie weblog) dat het niet GOD de Vader was Die de regie had over het plot van de geschiedschrijvers, maar de geest van het kwaad.

De ware identiteit van ons wezen is onze zielstatus, de status van het zijn, geboren in/met beperkingen. Niet ons zichtbare lichaam, maar de onzichtbare geest, het karakter, toont ons ‘ware gezicht’!

Met de kennis aan Jezus en Zijn Gedachtegoed, is het onze overtuiging dat wij niet ons lichaam zijn, maar het karakter wezenlijk is. Deze opvatting is deels door beschrijving van de wil door enkele wijsgeren gedeeld.

Met meer overtuiging, optimisme en onderbouwing dan de Filosofen Arthur Schopenhauer en zijn collega Friedrich Nietzsche hun visie over ‘het onzichtbare zijn van de wil’ brachten, verduidelijkte de Heer Jezus 2000 jaar geleden al dat het tijdloze begrip van ons ‘zijn’ de onzichtbare ziel (het karakter), de wil is! Helaas werd de overtuiging van Jezus niet door het kerkelijk gezag gedeeld, laat staan beschreven en overgenomen…

Dankzij de levende Geest van de Heer is het hemelse gesprek, dat aan “de evolutie/schepping” voorafging, alsnog 2017 jaar na Zijn kruisdood gepubliceerd. Beschreven in de unieke uitgave ‘Engel of bengel’. Online aan te schaffen bij boekenbestellen.nl

In ‘de wetenschap’ werd de leer van genoemde filosofen ondergebracht onder de noemer nominalisme, terwijl de “Leer over de wilsbeschikking” van de Heer (de JezusLeer) door het Sanhedrin (het kerkelijk gezag van destijds) als rebellerend werd afgedaan, veroordeeld en buiten de Boeken gehouden…

Daar de Heer Jezus GOD (de Bron van Licht en Leven) nog niet bekend had gemaakt, behoeft het geen betoog dat genoemde filosofen ook, gelijk de Bijbelschrijvers, onder regie stonden van de geest van duisternis, waarin ieder mens is geboren.

Onze conclusie m.b.t. het plot van de Bijbel is dan ook; dat zij onbetrouwbaar en onvolledig is. En onwaarheden als waarheden (uit commercieel oogpunt) heeft geponeerd. Zie de onderbouwing op: www.karaktersinkleur.nl/de-kerkgeschiedenis

Het uitgangspunt dat wij niet ons zichtbare lichaam zijn bevrijdt ons van alle vormen van discriminatie… De JezusLeer sluit discriminatie uit!

Traditiegetrouw houden wij graag vast aan het oude en zijn wij dus min of meer gevangen bij de ideeën van onze ouders en voorouders. Maar, je bent het met mij eens dat discriminatie naar geslacht en huidskleur, alsook de ‘cultuur gebruiken’, door de meerderheid van de wereldbevolking als onrecht wordt ervaren.

Het eigen gelijk wordt nog steeds geëtaleerd, met de bereidheid om voor het eigen gelijk zelfs geweld te willen gebruiken wanneer men daarin niet direct meegaat. Dit zowel binnen-/en buiten het gezin, de familie, de buurt, dorp en stad, volk en landsgrenzen.

Dat het kopieergedrag van de omgeving waarin wij opgroeien als kind tot ongeveer het 8e levensjaar, onze normen (o.a. die van waarden en waarheid) ons leven bepaalt, geeft verantwoordelijkheid aan de opvoeders.

Het bijbrengen van normen en disciplines in die periode van ons leven bepaalt onze houding, en stimuleert dus wel of niet onze educatie binnen de samenleving, waar wij nog geen deel van uitmaken.

Triest te moeten opmerken dat bij oude culturen, die geen gelijkwaardigheid kennen van man en vrouw en zelfs de kinderen tot goden verheffen, de leergierigheid, vanwege de negatieve inborst, bij hen wordt afgeremd. Bij emigratie komt dit verschil in empathie, het kunnen handhaven, en het ‘zelf willen’ bepalen negatief in beeld.

Ik maak je opmerkzaam op ‘het begrip willen’ dat hier, tussen de regels door, staat. Het is dit ‘willen’ dat mijn inziens als begrip teveel buiten beeld is gebleven bij de ontwikkeling van het zelfbewustzijn.

Het is heel goed, om regelmatig even stil te worden en afstand te nemen van dat wat je zo bezighoud en in beslag had genomen. De onderbreking met een pauze, een stilte moment, blijkt een heel verstandige actie te zijn!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 20191116-indeed.jpg

Ons functioneren staat onder de constante druk te moeten kiezen, een wilsbeschikking. De nadruk ligt dus op onze wil de verantwoording te nemen waarvoor, voor wie of voor wat, wij kiezen!

Ons ego ten spijt, moeten wij erkennen dat wij boven ons wezen twee geestelijke machten (hemelrijken) hebben: GODs Vrederijk (het Licht) en Zijn opponent het grillige rijk van de duisternis, de tijd-/wereldgeest (die ik, omdat wij daarin zijn geboren gemakshalve Moedernatuur noem).

GOD de Vader (de Bron van Licht en Leven) gaf ooit de opdracht aan de geest van duisternis: “Laat Ons mensen maken” (Genesis 1:26).

Onze behoefte (wil) naar orde, rust en welzijn, wordt gesterkt/gezegend door de Geest van het hemelse Vrederijk, Jezus*, en wordt ondermijnt door de geest van duisternis (Moedernatuur) met al haar fratsen. Ook al hebben wij haar met de statuswissel, het gezag ‘in Christus herboren’, ontnomen en zijn er, in Jezus Naam meermalen diverse kwalen (w.o. aandoeningen, ziekten en verslavingen) bezworen.

(Jezus*. Ten minste, wanneer onze zielstatus Hem toebehoort. Lees; de keus voor GOeD als Heer ook met de doop door onderdompeling is bekrachtigd.)

‘Keuzes maken’ betekend opties onderscheiden. Kies de weg van verlichting en leef in vrede met de Geest van GOeD, Jezus, inwonend!

Al gaat de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaald haar wel!

Aan de basis van deze website ligt het boek ‘Engel of bengel’ met het Gedachtegoed van de Heer Jezus*. (*Door Zijn Geest zegt Hij:”dat wij niet het lichaam zijn; maar wezenlijk de ziel/het karakter, dat slechts tijdelijk in dit lichaam in een verbannen zielstatus is gekomen, zodat de Heer Jezus ons met GOD de Vader kan verzoenen.”)

De Geest van GOD, de Bron van Licht en Leven, sprak ooit: “Onthoud dit: Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest van Liefde, Jezus, is het Mijn wil jou te bevrijden van de geest van het kwaad die over de wereld heerst. Ik zal jou, bij erkenning van Jezus als Heer, van een nieuw en zuiver hart (een gezuiverde zielstatus) voorzien.”

NB De kennis aan onze zielstatus en de mogelijkheid deze te kunnen vervangen naar de zielstatus ‘herboren in Christus’ staat in de vroegchristelijke stromingen beschreven als Gnosis; de goddelijke kennis aan de beide Goden; het Licht en de duisternis.

Het aardse leven is de mens gegeven om in de zielstatus van Welzijn te komen* (*GODs Vrederijk). Een status die wij bij geboorte letterlijk en figuurlijk niet hebben!

Dat de geest van duisternis; de tijd-/wereldgeest/ de formeerster van Moeder aarde en haar natuur verantwoordelijk is voor alle kwaad en onrust, en zij haar waarneembaar destructief einde in alle denkbare vormen liefdeloos over de mensheid uitspreidt wordt ook bij bestudering van de kerkgeschiedenis duidelijk.

Stichting Inderdaad introduceert ‘de Blijde Boodschap’ naar het Gedachtegoed van de Heer Jezus: “Ons menselijk bestaan bestaat uit drie delen; ziel, levensgeest en lichaam. Waarvan wezenlijk; het tijdloze karakter* (*bekent als de ziel!)”.

Helaas gingen zij, de oude schrijvers, aan de kernwetenschap voorbij dat macht-/hebzucht liefde dood. Een feit van eeuwigheidswaarde!

De tegenstelling ‘macht-/hebzucht’ tegenover het karakter van de JezusLeer in ‘gunnen, geven en vergeven’ maakt duidelijk bij welke leer Leven, de ware Liefde, huist!

De eerste Levensles

De eerste Levensles: Wij zijn Niet het lichaam en kunnen kiezen welke Heer wij van de twee Goden willen dienen; GOD de Heer, Bron van Licht en Leven, of de geest van duisternis waarmee wij worden geboren.

Van de tijd-/wereldgeest kregen en krijgen wij tot onze laatste ademsnik veel onrust en onheil mee. Ik noem er een paar: eigenwijsheid, koppigheid, opstandigheid, afgunst/haat, macht-/hebzucht, kwetsbaarheid van het lichaam, alsook gevoeligheid voor ziekten en aandoeningen, mede als gevolg van mateloosheid en verslavingen.

Wezenlijk zijn wij het karakter (een ziel) dat als bengel, onderdeel van het verbannen rijk in een onderbreking van de tijd*, in dit lichaam aan de levensgeest verkleefd, door de tijd reist. (*lees: de tijdloosheid).

2000 jaar kerkleer noodzaakt mij om hier heel duidelijk stelling te nemen tegen de geïndoctrineerde misleidingen.

Als eerste wil ik noemen: Voor GOD de Heer is ons uiterlijk niet bekend, evenals zijn onze aardse daden van ‘goed en slecht’ niet bekend (zoals de Boeken ons met angst willen inprenten…).

Het begrip ‘zonden’ is door de Bijbelschrijvers bedacht om, onder druk van wetten en angst voor ellende (de hel), ons te bewegen verstandig de weg van de oprechtheid te volgen…

De Heer, GOD de Vader/ Jezus, kent alleen diegenen die Hem hebben erkend* en Hem hebben aangenomen! (*in de verwisselde zielstatus.)

De vorming van een GODwelgevallig karakter bereikt men Niet door religie te bedrijven en braaf de kerkelijke wetten en regels op te volgen, of het doen van goede werken, maar is bereikt bij de transformatie van de zielstatus, het uitstappen van het doopbad!

Wanneer wij ons uitstrekken naar kennis aan GOD, de Heer Jezus, Hem als Heer/Herder aannemen en onze wil daartoe in de daad van de doop bevestigen, dan, pas dán, zijn wij verlicht en behoren wij aan GODs Vredevolk toe.

Het vormen van een volledig gezuiverd en mooi karakter, ontdaan van afgunst/haat, macht-/hebzucht, kunnen wij bij aanname van de Heer Jezus als Koning, uit Genade, verkrijgen.

Spijtig voor ons ego, kunnen wij dát niet op eigen kracht bewerkstelligen!

De tweede Levensles

De tweede Levensles: Wij zijn in dit lichaam tijdelijk op aarde om ons met GOD te verzoenen. Met de GOD van Liefde (Jezus, de Bron van Licht en Leven) kan ieder mens zich vanuit de oprechte en vaste wil daartoe verenigen/verzoenen. Tenminste, wanneer wij ‘de Bijbel’ opzij durven leggen, en erkennen dat de schrijvers van de Kronieken door de geest van duisternis* (*waarmee de mensheid is geboren) bij de opmaak van het Nieuwe Testament wéér door haar is misleidt. Correct verwoord heet dat: ‘zijn beduveld’. Zie www.karaktersinkleur.nl/de-kerkgeschiedenis

Met de overname van de Tenach uit de Joodse Kronieken (het oude Testament) en deze honderden jaren na Jezus kruisdood in haar plot van speculatieve verwachtingen aan te vullen met een Tweede-/Nieuwe Testament, was het de Rooms Katholieke kerk (de R.K.) die ons “het christendom”  introduceerde.

Onze onrustige en ondernemende inborst kwam goed van pas om een rustpunt/platform te gaan exploiteren, dat onder de noemer godsdienst haar gehoor kreeg.

Helaas gingen zij, de schrijvers, aan de kernwetenschap voorbij dat macht-/hebzucht de liefde dood. Een feit van eeuwigheidswaarde!

De inborst (het karakter) van hebzucht en het gevecht om het gelijk in het ‘mijn en dijn’ komt ook uit de verf in de opgemaakte kerkgeschiedenis en de nog altijd voortdurende strijd tussen de volken.

De R.K. zette nota bene genadeloos de vervolging in op de eerste christengemeenten (de volgelingen van Jezus). Haar gewelddadige aard werd blijkbaar ingegeven door de tijd-/wereldgeest.

De Katharen in Zuid-Frankrijk (die de JezusLeer erkenden) kregen zelfs speciaal een tweede paus aangesteld, die vanuit Avignon hun uitroeiing moest bewerkstelligen.

De tegenstelling ‘macht-/hebzucht’ tegenover het karakter van de JezusLeer in ‘gunnen, geven en vergeven’ maakt duidelijk bij welke leer de ware Liefde huist!

De derde Levensles

De derde Levensles: De overtuiging van Jezus was; dat Hij geloofde dat Hij, met de Geest van GOD gezegend* (met GODs Geest inwonend) Zijn wil sterker was dan de kwalen, aandoeningen of virussen die Het lichaam, bedreigden. (*gezegend wil zeggen; dat de Geest GODs inwoont en Deze de tijd-/wereldgeest heeft vervangen, waarmee wij zijn geboren.)

Hij, Jezus, was de overwinnaar op alles wat de tijdgeest (het kwaad, Moeder natuur) Hem aan kwaad kon aandoen!

Wij nu, die Zijn Naam rechtens dragen en gezegend Zijn met GODs Geest, kunnen óók dezelfde overwinningen boeken!

Het in geloof nemen van Zijn autoriteit en je wil van genezing uitspreken is ons helaas door de Bijbel en kerken niet voorgehouden, lees; niet geleerd.

Maar Jezus zegt: “wees niet ongelovig, maar geloof in Mijn Aanwezigheid. Geloof in Mijn Naam en getuig van Mij door Mijn Naam in te zetten bij het verdrijven van kwade geesten en het doen van genezingen!

Wij, van Stichting Inderdaad, hebben Jezus Zijn Lessen ter harte genomen en hanteren Zijn ‘stok en staf’ die vertroosting bieden.

Bij dreigend ongemak als ziekte; spreek je dan hardop en meermalen uit, en benoem het kwaad: “kwade geest van pijn, griep, kanker of hoe je ook heten mag, ‘in Jezus Naam’ verdwijn!” Dit is de Blijde Boodschap, de Vredesboodschap, die ik jullie verkondig.”

Terecht wordt de Heer Jezus de Koning (de Vredevorst) genoemd Die de wereld kwam verlossen van het kwaad en daarmee Vrede bracht.

Gedogen is goed, maar bewust lijden is uit en van de boze! Heb je honger eet! Heb je dorst, neem te drinken en weet daarbij maat te houden!

De Heer onze GOD wil dat het ons GOeD gaat! Daarom zond Hij Jezus om ons met GOD, de Bron van Licht en Leven, bekend te maken.

Het geloof ‘de JezusLeer’ heeft dus niets, maar dan ook helemaal niets met kerk en religiebedrijven te maken!

Jezus Zijn boodschap (stellingen) van heil en zegen was tegen het zere been van het kerkelijk gezag en daarom werd Jezus door hen gezocht om Hem te doden.

Met het uitstappen uit het doopbad is onze voorkeur welke Heer wij willen dienen bekrachtigt en betreden wij voor altijd en eeuwig GODs Vrederijk. Amen!

Conclusie: Vanaf de dag dat je uit het doopbad stapt dénk je niet alleen dat je GOD en Zijn Vredevolk toebehoord, maar ervaar/ben je ook veranderd/ getransformeerd* (*voor GOD geregistreerd) in een mens met een GOeD karakter, gelijk Jezus was.

(Zij het, nog in hetzelfde sterfelijke kwetsbare lichaam met haar natuurwetten die wij respecteren.)

Hoe je het ook wendt of keert: Jezus sprak in alle opzichten de Waarheid.

Herboren in de status van Christus hebben wij de macht gekregen om met de krachtterm ‘in Jezus Naam’ alle vormen van leed te bezweren.

Het beeld van ons zijn (aan wie, welk hemelrijk, wij toebehoren) doet er voor het leven alsook voor de eeuwigheid toe!

De zielstatus, het karakter deugt, of het deugt niet!

Het geloof ‘de JezusLeer’ heeft dus niets, maar dan ook helemaal niets met kerk en religie-bedrijven te maken!

==

De veranderingen van het karakter, die met de statuswisseling van de ziel gepaard gaan, staan (met de nieuw verkregen rechten) in mijn getuigenis van Transformatie in de Weblog. www.karaktersinkleur.nl/blog

NB De God van duisternis maakte de onderzoekers bekend met de wetten van de natuur en inspireerde zo de oude schrijvers (waar onder die van de Kronieken…) dat wetten noodzaken tot gehoorzaamheid, op straffe van vervolging bij ongehoorzaamheid, pijn, boete en schuld.

De natuur met haar heerseres kent het recht van de sterkste. Maar Jezus niet! Hij rekent ons zelfs helemaal geen verleden of nieuwe schulden aan, maar plaatst ons bij aanname/erkenning van Hem als Heer, door ons Zijn Naam te geven, boven de natuurwetten en schenkt ons ‘niet uit verdienste of boetedoening’, maar uit genade een nieuwe schone zielstatus. Een zielstatus van Zijn dat geheel los staat van ons functioneren, doen en laten!

Zijn inwonende Geest leert ons De Weg naar Verlichting.

Echte Verlichting dus! En niet de tijdelijke verlichting dat wij met drank, drugs of loltrappen bereiken.
(Al is daar op zich, gedoseerd, niets op tegen.)

Én, dankzij het internet en de duiding van de tijd rijken wij jou hier, met het KleurID (het EGO-DNA.ID) in een percentage van de primaire kleuren, de persoonlijke aanleg (talenten) met de voorkeuren aan. Daar kan je wat mee!

Jezus luidde met Zijn komst, destijds en Zijn Inwoning nu, het tijdperk van GODs Vrederijk in zoals dat ooit met de Schepping bedoeld was.

Laat je leren! Lees www.stichtinginderdaad.nl. Bestudeer deze van A tot Z.

Bestel het boek ‘Engel of bengel’ bij boekenbestellen.nl en lees ook regelmatig de updates op www.karaktersinkleur.nl

De Heer, GOeD van Licht en Leven, wil dat het je goed gaat en jij niet verloren blijft! GODs zegen!


Op de website van STICHTING INDERDAAD vindt je alles over ons wezen met betrekking tot ons zijn, de behoefte aan rust en persoonlijke harts-vrede.

Als eerste wordt met het schema van ons ontstaan en bestaan onderbouwt dat wij niét ons tijdelijk lichaam zijn.

Ons wezen wordt in de status van een tijdloos karakter belicht, met de hemelse oproep je te beheersen en te ontdoen van ondeugende gedachten en daden. 

Geboren vanuit de duisternis (de van het hemellicht verbannen ruimte) zijn wij in een verloren zielstatus met een ondeugdelijk karakter (verkleefd aan de levensgeest) voor een zekere tijd in dit lichaam bij de geboorte ‘in het stof’ ingedaald (geïncarneerd).

.       Als tweede wordt uit het boek ‘Engel of bengel’ het weerwoord van de Heer over ‘het Begin’ met het hemelse gesprek geciteerd, dat aan de verslaglegging van de Bijbel is onttrokken. 

Het is GODs Gedachtegoed dat Jezus, Zijnde De Waarheid, ons met het karakter van GOD de Vader bekend maakt, en ons vanuit de statuswissel de weg wijst tot Leven, bevrijdt van angst en onrust. Lees te leven in verzoening met GOD, de Geest van Liefde, met Hem. 

.       Als derde, en niet als laatste relevant voor ons Welzijn, wordt met het ontdekte EGO-DNA.ID iedereen de mogelijkheid geboden om inzicht te verkrijgen in het persoonlijke Archetype.

Inderdaad. Wij draaien er niet omheen: Jezus, de Vredevorst, kwam de onrust op ons hart wegnemen; een Blijde Boodschap!

De weg naar Vrede en Welzijn is er een van kennis en aanvaarding. Én, in geloof het nemen van actie.

Uit openbaring en grondig onderzoek blijkt dat wij niet ons lichaam zijn!

Wezenlijk zijn wij, naar het inzicht en verkondiging van de Heer Jezus een tijdloos karakter. Dat, voor verbetering vatbaar, in een stoffelijk (door evolutie ontwikkeld menselijk) lichaam gedurende een levenstijd gevangen is, om de eeuwige toekomst verzoend met GOD en Geestverwant van Jezus in te gaan.

Met de acceptatie dat het onzichtbare karakter (de ziel met de levensgeest) wezenlijk is, erkennen wij óók dat discriminatie (naar volk, huidskleur en geslacht) verwerpelijk is. Daar zijn/waren wij het toch al over eens!

Naar ‘Geest en Waarheid gesproken’ zijn wij (verbannen van het hemellicht) in een verloren status geboren. Bij onze geboorte maakten wij (letterlijk en figuurlijk) deel uit van het rijk ‘van duisternis’, een destructieve macht die ik de tijd-/wereldgeest of Moedernatuur noem.

De grillige natuur is ons tot voorbeeld met haar tegenstellingen ‘dag en nacht’ en ‘licht en donker’ en zij helpen ons om verder inzicht te krijgen.

Met de stelling dat wij als goedwillend mens uit zijn om het voor GOD* en onze omgeving ‘goed’* te doen (*gewaardeerd te worden), zijn wij aan ieder ander mens gelijk.

Dat wij naast goedwillendheid ook gedachten en karaktereigenschappen hebben die ons niet sieren, dáár zijn wij inmiddels wel achter. Één of meerdere negatieve karaktereigenschappen zullen wij zeker ook bij onszelf kunnen ontdekken. ‘Negatieven van de inborst’* zijn onder meer bekend onder de noemer ‘ingevingen’ en ‘geneigd  zijn tot’, zoals: “handtastelijkheden, aanranden, vloeken, het meegaan met de geest van ondeugd, ergernis, zwaktes, overdaad, geweld, wetteloosheid, kwaden als macht-/hebzucht, vruchten van het kwaad.” Het eigenwijs vasthouden aan ingevingen van destructie en besmettingen van de ziel moeten wij, willen wij rust en vrede hebben, radicaal afwijzen!

De psychiatrie weet er nog wel meer te melden…

Bij het doen/het uitvoeren van ondeugden belasten wij, volgens de kerk en hun boeken, ons geweten met zonden: “met een schuldig zijn aan”.

Daar waar kerken anticiperen op de inborst van angst, (en kortzichtig hameren op schuld en de ongehoorzaamheid aan hun regels en wetten) is het de Geest van GOD Die aan onze zonden uit Genade voorbijgaat* wanneer wij persoonlijk Jezus als Zoon van GOD de Vader (Bron van Licht en Leven) erkennen, en Hem als onze Herder aannemen.

Lees; tot Heer verheffen, in de plaats van de heersende tijd-/wereldgeest waarmee wij geboren zijn.

(de zonden* zijn met onze mentaliteitswissel {de aanname van Jezus als Heer in de statuswissel van de ziel} in en met Zijn Heilige Naam automatisch vergeven!) Dus daar blijven geen zorgen of angst van achter.

Het recent gevonden en vertaalde Evangelie van Thomas bevestigd de leer en concrete uitspraken van de Heer Jezus, zoals in ‘Engel of bengel’ verwoord en hier op de website van Stichting Inderdaad zijn opgenomen.

De Joden die verantwoordelijk zijn/waren voor de opmaak van de Schriften, de Thora, Tenach en later de Bijbelschrijvers, hebben Jezus niet geloofd en gelet op hun geschiedschrijving het Gedachtegoed monddood gemaakt door Hem te (doen) kruisigen.

 Wil je even niet weten met welke negatieven wij geboren zijn en je wél wilt weten waar God een afkeer van heeft en als ondeugd afwijst, sla dan dit stukje over de negatieve inborst van onze natuurlijke neigingen maar over: “gewelddadigheid, boosaardigheid, dwang, zelfingenomenheid, onruststoken, destructie, onredelijkheid, ondankbaarheid, respectloosheid, eigenzinnigheid, onberekenbaarheid, bewust onwetend, haat, wraakzuchtig, rebellie, bloeddorstig, hebzuchtig, gierigheid, hoogmoedig, snobistisch, koppig, ontkenning, liegen en bedriegen, discrimineren, egocentrie, ongeduldig, onbeheerst, eigenwijsheid, mateloos in ‘lol, lust, leuk en lekker’; kortom ‘overdaad’, verslaving, instinctief in drift en drang, het aan ondergeschikten bewust onthouden van zorg en educatie, idolatrie, bestialiteit, biseksualiteit,  pedofilie, masochisme, sarcasme, sadisme, crimineel, moordlustig”.

Waar je ook op deze aarde geboren bent en welke overtuiging je ook mag hebben; de destructieve (negatieve) neigingen zijn van natuurlijke aard. Van genoemde negatieven zien wij niet graag, dat die ons op enig moment nog zal kunnen worden verweten. Het is een gewetenszaak tegenover GOD* en onze directe omgeving; de mensheid. (*GOD de Vader, Bron van Licht en Leven.)

De kerk (met de Bijbel) beoogd onze inborst van ondeugd en wezenlijke angsten te beteugelen door het opleggen van wetten en stimulering van het zogenaamde mythologisch verdienmodel; het doen van goede werken om GODs gunst te verkrijgen. 

Het geloof, het geloven, is bij hen een zaak van het intellect, het verstand. Zij misleiden hun gehoor van Goedwillende rust-/vredezoekers op basis van angst.

De Heer Jezus kwam daarentegen met de bevrijdende Genadeboodschap: “Komt allen tot Mij! Neem Mij aan als Heer en Ik zal je rust geven!” De op macht beluste kerken hebben met het verzwijgen/verhullen van die Waarheid* (*zie het hemelse gesprek in ‘Engel of bengel’), intussen terecht aan vertrouwen en macht ingeboet. 

De 1e stap naar welzijn, rust en vrede, is bewustzijn. De 2e stap is het verstandelijk afstand houden in het gehoor geven aan destructieve neigingen!

De meest effectieve stap naar de status van welzijn is het Zijn in de Vredestaat! De Geest van Christus heeft dan de controle en de leiding over ons wezen. Door het verwisseld Zijn naar de gezuiverde status van GODs Geest, is de tijd-/wereldgeest met haar ‘destructieven’ uit ons onderbewustzijn verdreven.

‘In Christus herboren’ zijn wij van angst om te zondigen, en de controle daarover, bevrijdt! Halleluja!

Jezus, de Vredevorst, kwam voor héél de mensheid. Hij heeft ons allen aanbevolen: Hem als Heer over ons wezen tot Heil en Welzijn aan te nemen, ter vervanging van de geest waarmee wij geboren zijn!

Jezus, en wij Die in Christus herboren zijn, zijn de levende getuigen van verlichting, het Licht, de Waarheid en het Leven. Erkenning van Hem is daarom de weg naar Verlichting en Welzijn! 

De statuswisseling van de ziel, die bereikt wordt bij acceptatie van Jezus als Heer en Herder, is van levensbelang!

Niet uit verdienste, maar puur uit genade zijn wij bij GOD geborgen, middels de erkenning van Jezus, als GODs Zoon ‘in Christus’, en tot verandering van onze mentaliteit, ongeacht onze afkomst of verleden! 

(Dus niet door het bedrijven van een religie. Noch het volgen van tradities, noch het gehoorzamen aan wet en regel, noch het doen van goede werken, noch het intellectueel (van kaft tot kaft) geloven van heilige boeken plaatst ons in GODs Vrederijk!)

NB. Bij inwoning van Zijn Heilige Geest vinden wij, naar Zijn wil, hulp én bevrijding van onrust, pijn en destructieve neigingen.

Plato benoemde het fenomeen van de tijdloosheid: ‘ons tijdloos geheugen’. Jezus verkondigde de tijdloosheid van onze ziel, het karakter. Hetgeen naadloos aansluit bij Zijn boodschap tegen discriminatie  en vóór emancipatie te zijn.

Jezus was degene die op basis van Zijn kennis als eerste ‘mensenrechten in gelijkwaardigheid’ bepleitte en, tot ongenoegen van de kerkelijke macht, daarmee de emancipatie moraliserend in beweging zette.

Dankzij de aanwezige en levende Geest van GOD introduceren wij belangrijke fundamentele kennis over ons wezen. Niet alleen de geestelijke status met de valkuilen worden je bekend. Ook onze individuele aanleg en voorkeuren worden met de vinding van het EGO-DNA.ID voorgehouden, waarmee wij ons individueel naar elkaar kunnen onderscheiden.

Het nu opnieuw geïntroduceerde juiste mensbeeld heeft een grote impact op het bestaande mensbeeld. Voorbeeld: Omdat het basiskarakter bij de geboorte blijkt te zijn bepaald en dat moment de incarnatie van de ziel een feit is, kan men ook juridisch dán pas van mens-zijn spreken! 

Vóór de geboorte is het fysieke deel volgens de Heer, en ons, een biologische aangelegenheid van Moeder natuur dat ons in staat heeft gesteld in deze genadetijd in dit lichaam te incarneren. Daarmee en daarom zou volgens de nieuwe zienswijze abortus niet (meer) onder de juridische term moord mogen vallen!

Wereldvrede (Gnosis) begint bij rust en vrede te kennen, in en met jezelf!

Dat wij onderling verschillend van karakter zijn is menigeen wel opgevallen. Vanuit onze vondst; de wetmatigheid van de wereldtijd in de karakters van de drie primaire kleuren te kunnen duiden, kunnen wij vanuit een geboortedatum van elk persoon (ongeacht in een ver verleden of een toekomstige) het individuele basiskarakter met de Tool van het EGO-DNA.ID het KleurID traceren.

Helaas is het mensbeeld wat wij hebben in grote mate door aangeboren angst, onzekerheden, geweld en door de kerk bepaald.
Gelukkig mogen en kunnen wij nu aannemen dat wij niet ons lichaam zijn, maar (volgens de Heer Jezus) een tijdloos karakter dat op aarde een genadetijd is aangeboden…

Het gedachtegoed van Jezus staat lijnrecht tegenover de visuele waarneming, zoals die in de ‘Boeken’ zijn beschreven. Met machtsmisbruik zijn wij door kerk en Bijbel misleid en leerden zo helaas en verkeerd GOD-/mensbeeld te hanteren.

In navolging van de Leer van Jezus, hebben wij ‘Stichting Inderdaad’ afstand genomen van het plot van ‘de heilige Schriften’ en staan voor de schematische voorstelling van “de schepping” van de mens, zoals in ‘Engel of bengel’ is weergegeven: De geest, de zielstatus van het karakter is wezenlijk!

NB. Stichting Inderdaad is geen kerkelijk instituut, noch politiek gekleurd, maar inderdaad; een kenniscentrum voor de hele mensheid. 

Stichting Inderdaad werkt intussen door aan de tweede druk van ‘Engel of bengel’, met de titel: ‘Blik op oneindig’.

 Word ook Vriend van Vrede en Welzijn.

Aanvaarding van het nieuwe weten geeft aan alle volken de boodschap af om elkander niet en nooit meer op het uiterlijk af te rekenen.

Het motto van Dienstbaarheid is: It’s nice to be nice!