Inzicht

Stichting Inderdaad presenteert op Karaktersinkleur.nl de waarheid over ons tijdloos wezen; wezenlijk het karakter. Ook wel ‘de Ziel’ genoemd.

Karaktersinkleur.nl, de website van Stichting Inderdaad waar het standpunt over het begrip ‘geloven’ is vervangen tot de twee enige opties van zijn; deugt of ondeugt; nog verbannen van het hemels Licht of van status verwisseld naar welbevinden; of nog een kind van de grillige en niet deugende tijd-/wereldgeest of van status veranderd (in Christus herboren) naar een deugdzaam kind van GOD de Vader.

‘Lekker in je vel’ dat is Welzijn met Jezus inwonend!

JEZUS IS DE VREDEVORST. HIJ IS HEER en HÉT TOONBEELD VAN KARAKTER!  Zijn uniciteit, als enigste ooit gekomen vanuit hemelse Licht, overstijgt elke andere opvatting. Zijn uniciteit met Zijn ‘verhaal’ zijn verwoord in het boek Engel of bengel.

De leerstellingen: het inzicht in de Leer van de Heer Jezus:

 1. Jezus verkondigde: Wij zijn wezenlijk een tijdloos karakter! Dat uit genade, gegund, voor een levenstijd aan de adem van dit aardse lichaam is verkleefd. Dit om onze verloren status van verbannen van het hemellicht te verruilen voor verzoening met GOD de Vader, de Bron van Licht en Leven. Lees te komen tot rust, vrede en welbevinden.
 2. Naar ontwerp van GOD de Vader (Die het Licht is) heeft ‘de tijd-/wereldgeest’ (Moeder natuur) ons lichaam uiteindelijk in de buik van onze moeder, in circa 9 maanden, doen vormen!
 3. Wij zijn wezenlijk dus níet ons lichaam, zoals de Bijbel in haar plot vasthoudt! Er gaat een verhaal aan vooraf van Licht en duisternis.
 4. Moeder natuur was, en is, de heerseres van de wereld, de duisternis (het kwaad zelf), de tegenpool van GOD de Vader Die liefde heet.
 5. Uit liefde en omzien gaf GOD de Vader aan ons; wij die onder de geest van het kwaad uit het hemelse licht waren verbannen, een levenstijd van genade om ons op aarde van de heerschappij van het kwaad te ontdoen, door deze geest van kwaad te verruilen voor Die van Jezus, van Goed!
 6. De Heer Jezus kwam uniek, als het enige karakter als mens geboren vanuit het hemelse Licht op aarde om de hele mensheid dit, in het liefdevolle en Goede karakter van GOD de Vader, bekend te maken. (Wetend dat Zijn oproep Hem, door de gewelddadige mensheid, niet in dank zal worden afgenomen.)
 7. De oproep van de Heer tijdens Zijn publiek optreden was: “kom allemaal tot Mij die vermoeid en met zorgen overladen zijn, want IK de Zoon van GOD, zal je rust en vrede brengen!”
 8. Zijn oproep tot bekering (verzoening met GOD de Vader) en Hem als de Herder en Verlosser te erkennen, strookte in het geheel niet met de opvattingen van het kerkelijk gezag en hun geschriften. Dit, omdat zij de wettisch natuurlijke aanpak voorstonden om de slechte inborst met eigen wilskracht onder controle te brengen, én een aardse verlosser voor ogen hadden die hen van de bezetters (de Romeinen) zou gaan verlossen.
 9. Wij weten uit de Bijbelse geschriften hoe de leerstelling van Jezus (het fundament van de Heilsboodschap) in ongeloof werd ontvangen, wat in die barbaarse tijd en de macht van de kerk tot Zijn kruisdood heeft geleid.
 10. Met Pasen vieren wij het feest van de opstanding van de Heer uit de zgn. dood en bewees hij de tijdloosheid van de Ziel, ons karakter. Door zuiver naar GODs wil te leven en zich niet tot ondeugden te laten verleiden door de tijd-/wereldgeest (Moeder natuur) zegeviert Hij het leven in het hemelse Licht bij GOD de Vader. Dat ook ons is gegund!
 11. Zijn oproep klinkt nog steeds! Nu klopt Hij aan de deur van ons hart en vraagt of Zijn Geest van Goed mag komen inwonen om de geest van het kwaad te vervangen.
 12. Bij de oprechte keuze voor de Heer als Herder van ons leven, verruilen wij onze oude geestelijke meester (tot Heil) met Die van de Heer.  Wij ontvangen vrede op ons hart, in de vorm van de inwoning van de Trooster; de Heilige Geest van GOD, Die ons helpt met onze wil tot zuivering, en telkens weer wil vergeven wanneer wij een verleiding niet konden weerstaan en “in de fout” zijn gegaan.
 13. Diegenen die Hem als hun Heer hebben aangenomen en daarmee het kwaad hebben veroordeeld, zullen vanaf de datum van haar bevestiging met de  volwassenendoop zijn ontslagen van schuld en angsten. En met rust en vrede op het hart, lees verlicht met gemoedsrust verder leven. (2 Corinthians 5:17)
 14. Jezus riep ons op: Kom, koopt en neemt (zonder prijs of geweld*) het leven waartoe je geschapen en geroepen bent!                                                                                                            Let op: De statuswissel is dé zin van ons aardse bestaan! 

 15. Om de dreiging en verleidingen van de actuele tijdgeest (Moeder natuur) te keren, en de mond te kunnen snoeren, is het aan te bevelen de keuze voor GOD als Heer over ons wezen, naar Jezus voorbeeld; met de doop in de Naam van de levende GOD te bevestigen.
 16. Bij geval dat wij een beroep moeten doen op GODs vergevingsgezindheid, kunnen wij naar deze dag en gebeurtenis én in ons gebed verwijzen.
 17. AMEN!

Uit het boek Engel of bengel, waar dit nader onderbouwd is beschreven.

GELUKKIG KUNNEN WIJ ONS zonder tussenkomst van kerk (priesters of voorgangers) RECHTSTREEKS IN GEBED TOT GOD DE VADER RICHTEN!

De feiten die de zgn. heilige schriften van haar geclaimde waarheid ontkrachten:

A:  met het óók door de Joodse Bijbelschrijvers herhaald aangeven dat de mens ‘in duisternis’ is geboren, en wij derhalve verloren zielen zijn, staat lijnrecht tegenover het ten onrechte geschetste beeld als dat dit niet zou gelden voor het Israëlische volk, dat volgens hen (o.a. Jesaja 58:1) als Gods volk geboren is.  Er staat toch in Romeinen 10:12-13: “Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered (uit hun verloren status)”*  Dit geldt óók voor de Israëlieten! Hun plot van de Bijbel met ‘Israël eerst’ komt overeen met de discriminerende  insteek van de ons bekende machtswellustige en grillige Donald Trump, de president van de USA… ( )* Aanvulling noot van redactie.

B:  de beschrijving van haar verhalingen intellectueel te moeten begrijpen én aannemen als de onwrikbare waarheid (gekend als ‘het geloof’) is een leugen! Zelfs de geest van het kwaad (de tijd-/wereldgeest) weet en geloofd in het hebben bestaan van de Heer Jezus op aarde, maar siddert in haar verbannen status van angst.  Een zaak van geloven (de intelligentie) is wezenlijk géén zaak  van het hart, maar van het verstand. Jezus spreekt door en tot onze geest in een status van zijn; een zekerheid die het hart aangaat!

C. Inmiddels heeft de Paus de Bijbelse lezing dat de aarde plat zou zijn in navolging van de onbetwiste wetenschap herzien en erkend dat de aarde bolvormig is en deze ook niet het centrum is van het universum. Zo zal men ook de lezing van de Heer Jezus als de waarheid gaan inzien, met betrekking tot de Bijbels misleidend beschreven terugkeer van de Heer: Niet fysiek voor iedereen waarneembaar, maar wel in de Geest voor allen (individueel) die Hem als Heer hebben aangenomen; zijnde de Trooster, Zijn inwonende heilige Geest, de tijd-/wereldgeest vervangend.

D:  Ook het propageren van een te verwachten paradijselijk en geweldloze wereld vanuit de wettische opstelling van recht en handhaving van wet en regel, zonder zelf Die vrede op het hart te kennen, is ongeloofwaardig! (Zie de destructie van de aarde en de aanhoudende strijd rond Jeruzalem)

E. Met het opdelen van de Bijbelse geschiedenis in het Oude- en het Nieuwe Testament zaten zij dichtbij de strekking van de Blijde Boodschap; het moeten verruilen van de geestelijke macht.

CONCLUSIE

Naast de misleiding om een verstandelijk geloven (wat geen statuswijziging van de Ziel inhoudt) als dienst aan GOD te moeten aanvaarden, werken de religies waarin de Schriften als de Thora, Koran of de Bijbel zijn opgenomen, aan een aards machtsimperium. Hetgeen, wat ons ook de tijd heeft geleerd; rivaliteit en onderlinge conflicten ontwikkelt.

In ieder geval hebben de schrijvers van het Nieuwe Testament (de Bijbel) de vredesboodschap van de Heer Jezus zelf niet begrepen en aangenomen, zoals wij uit hun verslag van Pasen kunnen concluderen.

De op religieuze gronden gebaseerde samenkomsten in kerken en moskeeën zijn zónder verheerlijking van de Heer Jezus en erkenning van Zijn Leer niet meer dan sociale gebeurtenissen van gelijkgestemde zoekers. Lees zoekenden naar GOD en de Waarheid.

Het ‘ongeloof’, het niet aannemen van de Heer als de Verlosser werd en wordt allen fataal, wanneer wij blijven uitgaan van de waarneming ‘het geloven van verhalen en geschiedenis’ en ons niet bekeren naar de status van Christus! 

WIJ ZIJN NIET HET LICHAAM.  HET LICHAAM IS SLECHTS DE WAGON WAARIN WIJ (HET KARAKTER) EEN LEVENSTIJD IN GENADE DOORMAKEN.

Zij, die de Heer Jezus als Heer hebben aangenomen, die zullen in heel hun wezen rust en vrede vinden. Fysiek bevrijdt van verslavingen en Geestelijk verlicht in een welbevinden tot in eeuwigheid!

 De WEG naar het geluk van WELZIJN (van leven), is slechts één (geestelijke) stap om de Geest van GOD toe te laten!

‘Lekker in je vel’ dat is Welzijn met Jezus inwonend!

Ontdek de Waarheid over ons wezen. De Leer Die de Heer Jezus ooit zelf als DE WEG en DE WAARHEID naar HET LEVEN aanreikte!

DATA

De opmaak van de website vraagt nog steeds veel tijd, waardoor het uitkomen van het boek ‘Blik op oneindig’ is vertraagt. Wij rekenen nu op 2021 dat het boek uitkomt.

27 juli 2015
Oprichting van Stichting Inderdaad
KvK 63820137 (statuten)

27 september 2017
Fundamentele kennis over ons ontstaan/ bestaan en zin van het leven,  beschreven in Engel of bengel is op 27-09-2017 uitgegeven.
Het boek ‘Engel of bengel’ is te bestellen bij: boekenbestellen.nl 

De website van Stichting Inderdaad bijna compleet. AUB wilt u ook een steentje bijdragen? Voor support is er de pagina TE DOEN.