ENGEL OF BENGEL

De duiding van de ziel, nog verbannen of geborgen ‘in Christus herboren’.

‘Engel of bengel’ is het boek met de Waarheid over ons wezen; het ontstaan, bestaan en perspectief.

‘Engel of bengel’ is een boek dat niet vergeleken kan worden met een boek als de Bijbel, de Koran of ander handboek dat een religie van regels voorziet. Hij, Jezus, laat ons de vrije keus welke GOD wij willen toebehoren: De God van de tijd (onze kleermaker/ Moeder natuur) of de GOD van Verlichting en eeuwig Licht (Jezus).

Het is het beknopte Gedachtegoed van de Heer Jezus, dat gaat over onze zielstatus, Die Zelf, bij de geboorte met de Geest van GOD ingedaald, ons, de mens, over GOD en Verlossing van de tijd-/wereldgeest, de geest van het kwaad kwam informeren.

Hij, Jezus, heeft het Goede met de ons (de mens) voor!

In tegenstelling tot ‘de Boeken’, in gebruik binnen het Christendom en de Islam, deed, en sprak Hij van Verlossing en de erfenis om ongemakken die onze gezondheid geweld aandoen te verjagen.

Hij riep ons op om Hem, in de plaats komend van de heersende en wrede tijd-/wereldgeest, het gezag over ons wezen toe te kennen.

Daarbij legt Hij ons geen verplichtingen regels of wetten op, noch schulden!

Dat de Bijbel ons met zondeschuld en de verplichting van boetedoening dat wel doet, kan men afleiden dat de geest van duisternis, het kwaad, daarvan de inspirator was.

Jezus kwam ons niet alleen verlossen van ergernis en ellende, maar ook het inzicht geven dat wij niet ons lichaam zijn en er twee Goden in dit tijd-/grenzeloze universum zijn, waarvan wij in deze genadetijd kunnen kiezen bij wie wij, nog verbannen engelen, nu en in de toekomst willen behoren…

Zij, de geest van het kwaad, Moeder natuur (onze kleermaker), tracht in al haar grilligheid onze aandacht gevangen te houden in zorgen, of verslaaft aan een teveel aan ‘lol, lust, leuk en lekker’ ons af te houden van een ‘tijd van bezinning’ om ons te kunnen uitstrekken naar GOD, de Vader (de Bron van Licht, Liefde en Leven) zodat wij in de door haar voorgestelde afwachtende houding van het hemellicht verbannen blijven…

Jezus kwam met adviezen. Niet met wetten!

Gedurende ons aardse leven regeert de tijd-/wereldgeest (het kwaad) over alle materie van de wereld. Zij is het die Jezus met Zijn Heilsboodschap tegenwerkt en, middels de aangeboren zelfingenomenheid van de mens, Hem deed veroordelen en kruisigen.

In de stilte van het rechtstreekse gesprek met de Geest van GOD, de hemelse Vader (Jezus) worden wij gesterkt in ons gevecht en vinden wij verlichting in rust, heil en zegen!

GOD is Geest, tijdloos en onzichtbaar. De geest van het kwaad, die ons lichaam in opdracht van de Heilige Geest vormde, noemt zich in de Bijbel ook God en Heer. Weet dus heel goed tot welke Heer jij een gebed richt!

Wij zijn de ‘handen en voeten’ van de Heer wie wij hebben erkend, en gemachtigd, onze Heer te zijn!

Door Hem, Jezus, als Zoon van God de Vader te accepteren en als Heer over ons leven te hebben aangesteld, zijn de natuurwetten niet vervallen. Nee nee, maar, we zijn wel van haar bedreigingen verlost en kunnen ‘in relatie met de inwonende Trooster’ met het aanroepen van Jezus haar kwade invloed met succes bestrijden!

Met Hem ‘aan het roer’ vinden wij (individueel) rust op het hart en de weg van leven, verlichting en bescherming. Ja, het eeuwige leven!

Het is onze verantwoordelijkheid hoe wij met de wetten van de natuur, waaronder ook ons lichaam valt, omgaan. Maar ook onze persoonlijke verantwoording om niet te blijven aanmodderen, maar de Heer Jezus in ons leven te betrekken.

Inderdaad. Stichting Inderdaad volgt de Heer Jezus in Zijn advies naar het andere denken: “Niet de macht-/hebzucht als levensregel, maar een voorbeeld zijn van deugdelijkheid, in de mentaliteit van gunnen, geven en vergeven!

Bevrijdt van de grillige tijd-/wereldgeest (waarmee wij worden geboren) mogen, en kunnen wij in de vernieuwde zielstatus in gezondheid onszelf zijn en blijven, dankzij de inzetbare Naam van Jezus.

Word vriend van de vriendenkring (www.karaktersinkleur.nl/word-vriend)

De Waarheid en de Woorden van Jezus lees je in ‘Engel of bengel’!

‘Lekker in je vel’ dat is Welzijn met Jezus inwonend!

De Auteur Erik Visser (karakteroloog, onderzoeker, kleurendeskundige en in Christus herboren*) beschrijft het menselijk wezen naar haar karakter: het ontstaan, bestaan en haar zin in “Engel of bengel”.

Als ervaringsdeskundige, ontvouwt en onderbouwt hij in zijn boek de theorie over de parallel tussen het principe van de drie-eenheid; het evolutionair creationisme en het onzichtbaar tijdloze karakter (de Ziel) als een status van de mentaliteit binnen het bewuste zijn.

‘Zijn’ dus! Bewust zijn, en niet een bewust vasthouden (geloven) van wat geestelijken als standpunt hebben ingenomen en verwoord in zogenaamde heilige Bijbelboeken!

Kort en simpel gesteld: Wij zijn niet ons lichaam! Wij zijn in wezen de ziel (het onzichtbare karakter) die vanaf het geboortemoment voor een levenstijd haar inwoning heeft!

Aldus in de verruilde zielstatus van zijn, neemt de Auteur (gekomen in relatie met de Geest van GOeD en in navolging van de Heer Jezus) stelling tegen de leer van de gevestigde orde met haar Geschriften, de Bijbel en haar kerken.

In ‘Engel of bengel’ zijn Bijbelteksten opgenomen en in conclaaf met de Geest van GOeD met Zijn alles overtreffende Wijsheid opnieuw geduid. Hij verwijt de kerk dat wij met het verstand de boeken naadloos moeten geloven. En zo zijn/werden en worden wij door de gevestigde geloofsorde op intellectuele wijze op het verkeerde been gezet…

Wat aan de Schepping vooraf ging.

Toen de rebelse bengel Lucifer (een engel van GOD en overste over vele engelen) Gods troon wilde bezetten werd zij, nadat haar coupe was mislukt, met haar onderdanen uit de Hemel van het Licht (de bron van Licht en Liefde) verstoten en verbannen naar de buitenste duisternis. (Judas:6, 1 Petrus 1:14 en 2:5

De voortijd. 

Het verhaal uit de hemel: De getrouwe karakters (Engelen) die bij GOD in de hemel verbleven waren blij en gelukkig om als familie van GOD in het hemelse Licht te zijn, maar vroegen zich na de overwinning op Lucifer af, in hoeverre zij de verstoting van hun vrienden uit de gevoerde burgeroorlog in de hemelse gewesten wel eerlijk vonden. Tenslotte waren de andere engelen die nu verbannen uit het hemellicht waren, voorheen hun maten, leden van GODs Koninkrijk/familie en nu met Lucifer verjaagt en van licht en leven verstoten. Zij, die andere zielen (karakters) voorheen hun broeders/zusters, waren toch door GOD ooit onder Lucifer geplaatst. Zij hadden voortijds hun overste niet vrijelijk gekozen…

GOD liet de verworpen rebel/bengel Lucifer (geest van duisternis) bij zich komen om dit te bespreken. GOD sprak zich genadig uit en ontwierp een plan, een Heilsplan, om alle verworpen zielen/karakters (onderdanen van Lucifer) als mensen op aarde te voorzien van een eigen wil en een eigen verantwoordelijkheid te geven, gevangen in een tijdelijk en met beperkingen voorzien kwetsbaar lichaam, om vrijwillig alsnog de keuze te maken GOD de Vader te willen dienen en zich met Hem (in Christus Jezus) te verzoenen. Om zo, vanuit verkregen genade gezuiverd en met een schone zielstatus na de aardse genadetijd terug te kunnen keren naar GOD de Vader in het hemellicht. Of, bij hun eigen wil en zinnen in zelfingenomenheid blijvend voor altijd van GOD verstoten in de duisternis te blijven.

GOD sprak zich uit: “laat Ons mensen maken die op Ons lijken, naar Ons beeld* en Onze gelijkenis*!” (*beeld = geest. *Gelijkenis wijst op het verschillende karakter van GOeD en Lucifer. (naar Genesis 1:26)

Zowel het Goede als het slechte is in ons aanwezig.

GOD maakte het scheppingsplan, waarin “bestek/condities en tekeningen” waren opgenomen en legde dat aan de bengel, aan Lucifer (aangesteld als de tijd-/wereldgeest) hier nader genaamd ‘Moeder natuur’ (de kleermaker) voor, om, gebruikmakend van het nutteloze zwarte gematerialiseerde hemellicht deze te gaan vormen en in de resultaten zowel het Goede én het kwade karakter te laten uitkomen.(!)

GOD stelde een tijd van genade vast dat de eeuwigheid (de bestaande tijdloosheid) voor de te vormen aarde en alle verbannen zielen individueel voor een zekere periode van behuizing in een mens zou worden onderbroken. 

Een evolutieproces van ‘donker naar licht, van zwart naar wit, van vast naar verlicht, van grof naar fijn’ in de breedste zin van het woord.

Deze zogenaamde genadetijd zal ook een einde kennen voor de aarde, waarvan haar einde* waarneembaar zou zijn aan de oplopende natuurrampen.

*Gelet op het gegeven dat dieren ‘natuurrampen’ eerder opmerken dan mensen, kunnen wij aan het uitsterven van diersoorten met de zelfvernietiging o.a. de grienden en de afbrekende ecosystemen zien, dat het einde van de genadetijd in zicht is. Ook is inmiddels bekend dat het percentage vruchtbare zaadcellen bij de mens afneemt…

Gelukkig zijn wij niet het zichtbare deel van ons bestaan, maar wezenlijk, naar de uitleg van de Heer Jezus het onzichtbare deel, het karakter (Ziel en geest).

Bij onze laatste ademtocht zal de status van onze Ziel bepalend zijn of wij bij GOD de Vader in het hemellicht komen. Of tijdloos verloren blijven in duisternis.

NB. Niks geen beoordeling door Petrus aan de hemelpoort over de balans van goed of slecht, waarbij wel/geen vergeving van zonden nog haar rol heeft! Een grove leugen dat de duivel ons via de kerk voorhoudt!

Wij die herboren zijn weten dat bevestigd, middels de ingetreden vrede en vreugde vanaf de eerste dag dat wij ontdekte dat GOD gehoor gaf aan ons uitgesproken gebod (gericht aan de geest van kwaad) om in Jezus Naam een ongemak, kwaal of aandoening, te verjagen.

‘Hoop’ is verwisseld voor ‘Verwachten’!

Stelling: Het geboortemoment van de mens is de ontknoping van haar zijn in een onzichtbaar karakter (Ziel en levensgeest) in haar onderbreking binnen de groter orde van de tijdloosheid, nu tijdelijk verbonden/gevangen aan het door de tijd-/wereldgeest Moeder natuur gevormde en voortgeplante zichtbare deel, het lichaam. Het Goede en het kwade in zich dragend.

Enfin, GOD de Vader legde als de Architect van ons bestaan in het zo genaamde “bestek” de voorwaarden en omschrijvingen vast, waaraan de schepping (de onderbreking van de tijdloosheid) in haar vormgeving zou moeten voldoen. Vanuit het midden van het universum, tussen het hemellicht en de buitenste duisternis, moest een zonnestelsel de basis vormen voor de uitwerking van het heilsplan.

Uit voorafgaande fases zal uit de stoffelijke universele materie de aarde met een vurige kern en aardkorst worden gevormd. Dat op de aarde uiteindelijk via evolutie van plant, dier tot mens moest worden gevormd.

Hier maakt het Darwinisme haar entree met de fysieke mens tot hoofd. Aanvaard, dat wij niet het lichaam zijn, maar dit lichaam tijdelijk bewonen!

Stelling: Vanaf de eerste buitenmoederlijke ademhaling van de mens, zal de geïncarneerde verbannen Ziel (het karakter) tijdens de genadetijd van leven op de adem meeliften, om deze, bij vrije keuze en aanname van de Heer Jezus tot Heer, de zielstatus van verloren naar geborgen in Christus, kunnen verwisselen.

Moeder natuur, de rebel Lucifer, Satan of welke naam je ook aan haar geeft, heeft gehoor gegeven aan de opdracht van GOD de Vader en haar eigen grillige inborst van kwaad alsook het Goede in de opdracht en deelopdrachten verwerkt. De zichtbare natuur en haar grillige uitwerkingen geven veel voorbeelden van tegenstellingen; aangenaam/prettig en onprettig, van mooi en lelijk en van Goed en slecht, waardoor de intelligentie is en wordt gevoed en de mens in staat is om beperkt* over de wereld te heersen en oplossingen tot verbeteringen van welzijn te vinden.

(*De mens is beperkt en zal met frustraties aan zijn zelfingenomenheid moeten worden ontdekt.)

De inborst van zelfingenomenheid (door Moeder natuur ingebracht) heeft wijsgeren en zelfs theologen tot dwalen aangezet om maar vast te houden aan het ego te strelen; het spiegelen van het karakter van de rebel Lucifer; de persoonsverheerlijking, de verheerlijking van het stoffelijke lichaam tot en met de hoop op ‘een paradijs’ ooit.

Men nam en neemt de natuur wel als voorbeeld (dat zich bij het onderbroken en gedoseerde licht van de zon voor groei en bloei van de plantenwereld zorgt), maar leerden pas van de Heer Jezus, ruim 2000 jaar geleden, dat dit alles is ‘geschapen’ tot verwijzing naar het grotere Zijn (GOeD of slecht) in de tijdloosheid, om ons met GOD, Jezus (de Bron van Licht, Liefde en Leven) te verzoenen.

Het boek ‘Engel of bengel’ is uitgegeven op 27-09-2017 en hier te bestellen: boekenbestellen.nl 

Met de Geest van Jezus (GOD) inwonend komen wij tot leven!

Lees het boek ‘Engel of bengel’ en betrek Jezus in je leven. Nu! Als je leven je lief is!