FAQ

FAQ.

Vanwaar de naam “Stichting inderdaad”?

Dit, omdat het onderzoek over 40 jaar van Erik Visser (de auteur van de website) onomstotelijk aantoont dat onze identiteit van ons wezen bestaat uit een drie-eenheid (ziel, geest en het lichaam), waarvan de ziel (het karakter van de geest) wezenlijk en tijdloos is!

En wij, in tegenspraak tot wat de Bijbelse leer die door het opleggen van discriminerende wetten gehoorzaamheid eist, wij niet door het verstand (de intelligentie), maar door de inwoning van GODs Geest (de wissel van de zielstatus) Verlossing en Verlichting is/wordt bewerkstelligt. En daarmee, dankzij de inwoning van de door de Heer Jezus beloofde Trooster (GODs Geest) onze wil plaats heeft gemaakt voor GODs wil: geweldloosheid, in vrede en welzijn!

NB. Deze aannames/stellingen betekenen dat de personen, die in de ogen van een kerk gehoorzame ‘brave burgers’ zijn, zonder zielstatuswissel niet tot het Licht, het hemels Vrederijk, zijn gekomen! Het in de Naam van Jezus kunnen ‘terugfluiten’ van een kwade geest is het bewijs van het ware geloof dat wij GOD en Zijn Koninkrijk toebehoren.

Jezus gaf destijds, in strijd met de Schriften, al aan dat wij niet ons lichaam zijn, maar wezenlijk het tijdloze karakter (de ziel), waarvan de zielstatus tot op heden ‘over onze hoofden heen’ als eigendom bestreden wordt tussen de twee geestelijke machten; de Goden; het Licht en de duisternis.

Jezus maakte ons GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) bekent. Hij bracht de mensheid de bevrijding, waarvan de Profeten spraken, met Licht en Verlichting. Hij deed grote wonderen door natuurlijk kwaad als aandoeningen en ziektes aan te spreken, en te bevelen weg te gaan.

Wij, met de Trooster inwonend* die Jezus (GOD) aanbidden (en niet de heer van het maaksel, de stof, de Bijbelse God) kunnen haar (de geest van duisternis) bevelen; voor onszelf, of op verzoek van een gedupeerde, (*dankzij Zijn erfenis) in de Naam van Jezus óók bevelen zich terug te trekken. Opdat GOD de Heer verheerlijkt wordt!

Go with Jezus and the Power of His Name!

NB. Stichting Inderdaad is géén kerkelijk instituut, noch politiek gekleurd, maar een Niet Gouvernementele Organisatie, ten dienste van het algemeen nut. (NGO) 

Veel gestelde vragen:

1. Wat is de filosofie van Stichting Inderdaad?

Antwoord: Wij mensen zijn tweeledig: het tijdloze karakter (de ziel) dat tijdens dit aardse leven aan de adem verkleefd is, en het door stof (evolutie) gevormde lichaam.

2. Wat is de geestelijke opvatting van de Stichting?

Antwoord: Wij gaan uit van het bestaan van twee Goden: GOD (Jezus de Bron van Licht, Liefde en Leven) en de geest van duisternis, onze ‘kleermaker’ die het lichaam vormde in opdracht van GOD.

Schema van onze vorming vanuit de stof.

Als aardling, geboren in duisternis, staan wij onder invloed van twee Goden; Het Licht en de geest van duisternis.

Wij hebben met de uitgave ‘Engel of bengel’ afstand genomen van ‘het plot’ van de kerkelijke Boeken. De Schriften/Boeken en het van daaruit bedrijven van een religie beschouwen wij als een misleidend vangnet van de geest van duisternis die onze aandacht naar zorgen met bidden wil vasthouden!

Wij erkennen GOD (Jezus, de Bron van Licht, Liefde en Leven) als de Schepper, Die in genade omzag en de opstandige en verbannen engel Lucifer opdracht gaf om alle onder haar ressorterende verbannen engelen in een aards leven Verzoening en Verlossing te bieden, door onze ziel vanuit de duisternis (door evolutie van ruimtelijk stof) van een tijdelijk lichaam te voorzien.

Jezus leert ons dat wij niet het lichaam maar een tijdloze ziel zijn, waaraan wij in deze tijd van leven het gezag aan GOD (Het Licht) kunnen toekennen, én wij in relatie met de Trooster in de machtige Naam van ‘Jezus’ pijnen, kwalen en kwaden kunnen bezweren. Bij de erkenning van de Heer Jezus tot GOD ontvangen wij niet alleen de Trooster inwonend, maar ook “de bonus” van het eeuwige leven in het Hemellicht.

NB. Het aangeleerde bidden blijkt een valkuil van ‘de geest van duisternis’ te zijn. Deze tijd-/wereldgeest (de kleermaker van onze ziel, het natuurlijke lichaam waarmee men is geboren) heeft de intentie onze wil en aandacht naar onze zwaktes en zorgen vast te houden i.p.v. bevrijdend naar het Licht van Jezus, Boven…

Wij staan voor kennis (Gnosis) aan Christus; de Heer Jezus (GOD) en Zijn Gedachtegoed; waarbij de zielstatus ‘in Christus herboren’ (van ons wezen, het Zijn) meer bepalend is voor Vrede en Welzijn, dan dat ‘een religie bedrijven’ zou kunnen waarmaken.

3. Wat is de zin van ons aardse bestaan?

Antwoord: Het is onze individuele verantwoording om met GOD verzoend (de Trooster inwonend) te komen tot eeuwig Leven in geweldloosheid vanuit de status; gezond, welzijn en dankbaarheid.

Als verbannen engel uit het hemellicht is de statuswisseling van de ziel naar de verzoening met GOD (Bron van Licht, Liefde en Leven) met de inwonende Trooster in deze genadetijd gegund en gegeven. Ten minste, wanneer jij Jezus als Heer en Herder hebt aangenomen, heeft GOD de Vader Zijn doel met de Schepping ‘van deze genadetijd’ en het herstel en redding van de verbannen zielen naar Zijn Vrederijk bereikt!

Het is aan ons het kwaad* te vermijden, respect-/en liefdevol met het lichaam/de natuur om te gaan. Vormen van kwaad* naar onze natuurlijke aard zijn onder andere; hoogmoed, eer-/hebzucht, machtswellust, boosaardigheid, uitbuiting, mateloosheid, gewelddadigheid, wetteloosheid, een ander te discrimineren naar huidskleur, volk en gender. Idolatrie.

Dankzij de inwonende Trooster, in de zielstatus ‘in Christus herboren’, kunnen wij als Naamdrager van de Heer pijnen, kwalen en kwaden in ‘Jezus Naam’ verjagen. Met andere woorden: geloof in de kracht van de Naam Jezus en je zult slagen!
Verheerlijk GOD en neem ‘in Jezus Naam’ actie; het met Jezus (GOD de Heer) in orde te maken!

NB. Van een ‘voltooid leven’ is pas sprake, wanneer dit leven naar GODs doel/opzet zuiver en waardig eindigt, met de zielstatus ‘in Christus herboren’.

4. Waar staat Stichting Inderdaad voor?

Antwoord: Informatie te geven over onze ware identiteit met specifieke informatie over onze individuele aanleg en inzicht in de inwisselbare zielstatus.

5. Wat kunnen wij doen om in vrede en welzijn te leven?

Antwoord: Start met te erkennen dat je niet je lichaam bent, en strek je uit naar kennis aan de Heer Jezus (GOD). Dit, naar het Gedachtegoed van de Heer Jezus dat wij tijdloze zielen (het karakter) zijn: engelen , in duisternis geboren van het hemellicht verbannen, dat verkleeft aan de levensadem bij geboorte is ingedaald, in een kwetsbaar biologisch door evolutie ontwikkeld lichaam, dat onder invloed staat van hogere machten en krachten, die sterker zijn dan onze wil en daadkracht.

6. Is het mogelijk om in harmonie met onze omgeving te komen door je te omringen met één, twee of meer mensen met een ander karakter, een ander KleurID?

Antwoord: Mits leergierig, bij benadering, tijdelijk ja.

Maar… zonder de statuswissel van de ziel ‘in Christus herboren’ (onze verzoening met GOD, de Bron van Licht, Liefde en Leven) raken wij de natuurlijke onrust (agressie, ongeduld en andere negatieven) niet kwijt, en vinden dus geen duurzame vrede, vreugde en dankbaarheid, op het hart. Ook hebben wij, zonder de zielstatuswissel, geen voldoende wilskracht om aandoeningen, als pijnen en ziektes, te verjagen én komen (betreurenswaardig) ook niet na de laatste ademsnik tot verblijf bij GOD in het eeuwige hemellicht.

7. Is onze zielstatus in termen* van het karakter van het zonlicht te duiden?

Antwoord: Ja. De natuur is ons tot voorbeeld en tot nut gegeven. Wij, de verbannen Engelen, zijn in deze mist tussen hemel en volledige duisternis door de geest van duisternis (de kleermaker) gevormd voor de genadetijd. Geboren uit de stof, met een niet zuiver karakter als deel* van het karakter van het zonlicht. (Zie het Schema en de pagina EGO-DNA.)

Het karakter van de zon (die qua licht een bescheiden weergave is van het GODDELIJKE LICHT) werd door de kleermaker, de geest van duisternis misbruikt! Zij, die de opdracht had om voor de gevallen engelen een genadetijd uit de stof te vormen, heeft zich in de Bijbel tot enig Heer, tot God verhoogd, gebruikmakend van de visuele materie als karakteristieke waarheid. Het EGO-DNA, dat ons KleurID naar onze karakteristieke aanleg in een kleurpercentage beschrijft; in één van de *drie primaire kleuren Rood, Geel en Blauw aangeeft, zijn afgeleid van de karakters van de drie evolutie emolumenten Ruimte, Licht en de Materie.

8. Waarmee wordt de wisseling van de verloren zielstatus naar ‘geborgen in Christus’ een feit?

Antwoord: In relatie met de Geest van Jezus, GOD! Met het succesvol inzetten van ‘Jezus Naam’ om ongemakken als aandoeningen, pijnen en ziektes te verjagen hebben wij de macht (het bewijs) in handen en erkennen/verhogen wij voortdurend Jezus (GOD) als de Almachtige. Ga naar www.karaktersinkleur.nl/heengaan Kopieer het CODICIL, vul het in en onderteken het. PS. Luistert zij (de geest van het kwaad, onze kleermaker) niet, ga dan door met je naar Jezus uit te strekken en je leven, je wezen, te zuiveren door ondeugden tegenover GOD te belijden, en die weg te doen. Jezus zei/zegt: “Gaat heen en zondig niet meer!”

9. Waar staat de Heilstaat voor?

Antwoord: de Heilstaat staat voor GODs Vrederijk op aarde. Met Jezus te erkennen als de Geest van GOD komen wij met de Trooster inwonend qua karakter tot het volle Licht. Het karakter wordt van haar belastte geweten, kwade en negatieve eigenschappen gezuiverd. Én wij kunnen ‘de Stok’ de Naam van Jezus inzetten om kwaden en kwalen te bezweren weg te gaan, met als bonus het eeuwige Leven bij GOD…

10. Zijn wij van andere mensen te onderscheiden?

Antwoord: Ja, als de positief ingestelde geweldloze bescheiden dienstverleners en natuurlijk van gezondheid stralend. Voor de rest zijn wij net zo kwetsbaar als ieder ander.

Gezond onderweg naar Het hemellicht.

11. Wat kom ik te weten met de KleurID van het EGO-DNA, dat ik op de website www.ego-dna.id ga vinden?

Antwoord: Er van uitgaand dat ieder mens ten opzichte van de ander in karakter verschilt, levert het KleurID ook het basisprofiel van die mens op in een procentueel ander deel van de drie primaire kleuren.

De KleurID van het EGO-DNA geeft de aanleg weer en is geen voorspelling van een toekomst. Dit is logisch, omdat de verwerking van levenservaringen het uiteindelijke karakter vormen, en dus niet in de geboortedatum kan zijn verwerkt!

12. Wat kan ik allemaal doen met de KleurID van het EGO-DNA?

Antwoord: Als eerste traceer je natuurlijk de eigen spiegel van het onderbewuste dat ‘de aanleg’ in haar unieke kleurnuance duidt.

Naar Nederlands gebruik kan je met deze informatie een leuke kleurrijke verjaardagskalender gaan opmaken, te beginnen met de familie, hobby, club en collegae. 2. Het opmaken van diverse Relatiescans. Waardoor je zicht krijgt op een mogelijk aanvullend karakter, dan wel bij gelijke KleurID de aanleg en voorkeuren van smaak en wonen deelt… 3. De gevonden kleurnuance op de Smartphone aan de verkoper te tonen bij aankoop van bril, kleding, auto, enz. enz. voor jezelf, of om een ander in haar/zijn KleurID een origineel cadeau te doen. 4. Voor zover beroepsgroepen in RESULTS in kaart zijn gebracht, kan men met de eigen voorkeuren, in kleur geduid, deze vergelijken met de genoemde opties als hulp bij een beroepskeuze. 5. Het in kaart brengen van databases van collegae, werk, beroep of diverse ziektes…

NB. Met het gegeven in de KleurID kan men met één oogopslag vaststellen wie, welke geboortedatum, de zgn. “vreemde eend in de bijt” in de opgemaakte database is! Én wie er baat blijkt te hebben gehad bij een specifieke behandeling, of bepaald medicijn…

13. Wat worden de kosten om gebruik te maken van een KleurID van het EGO-DNA?

Antwoord: Voornemend; Jaarlijkse inschrijvingskosten van € 6,– met eenmalig 200 Credits gratis, dat vrij te besteden is binnen de geboden toepassingsmogelijkheden.

14. Wat bewijst het EGO-DNA?

Antwoord: Een willekeurige geboortedatum (geduid in een KleurID) bewijst de biologische verbondenheid/binding van de karakters met de getraceerde kleurnuance, in die wetmatigheid. PS. Is te vergelijken met de tijdmetingen die bij de Astrologie worden gebruikt.

15. Is de basis van de Jezus-Leer in boekvorm verkrijgbaar?

Antwoord: Ja. Het Nederlandstalige boek ‘Engel of bengel’ werd in 2017 uitgegeven en kan online worden ingezien en besteld bij boekenbestellen.nl .

16. Welke maatregelen heeft Stichting Inderdaad genomen ter beveiliging van de persoonsgegevens?

Antwoord: Zie de privacyverklaring.

Laatst bijgewerkt op 25 november 2021 om 04.18 uur

NB. Word vriend van de Vriendenkring Vrede en Welzijn op www.karaktersinkleur.nl/word-vriend