FAQ

FAQ.

Vanwaar de naam “Stichting inderdaad”?

Antwoord: “Wezenlijk zijn wij mensen tijdloze wezens! Wij zijn niet het lichaam, maar de, aan de adem verbonden ziel (het karakter).”

Uit het onderzoek dat Erik Visser (de auteur van de website) over 40 jaar deed is onomstotelijk aangetoond dat de identiteit van ons wezen bestaat uit een drie-eenheid (ziel, geest en het lichaam), waarvan de zielstatus (het karakter van de levensgeest) wezenlijk en Veranderlijk is!

Deze website verstrekt kennis van onze ware identiteit en reikt tevens een Tool aan (in percentages van de drie primaire kleuren) dat inzicht geeft in ons basiskarakter. Het zgn. EGO-DNA.ID, geïntroduceerd als KleurID.

Door de astronomische tijdsbewegingen over de jaren heen naar hun karakter te hebben geanalyseerd zijn deze, op de dag nauwkeurig, geduid en herkend in de karakters van de drie evolutie-emolumenten (Ruimte. Licht en Materie), respectievelijk de karakters van de drie primaire kleuren (Rosy, Yellow en Blue). Deze benadering is in tegenspraak tot wat de Bijbelse leer stelt. Zij verhoogt het gereedschap (de evolutie emolumenten) tot God, en dicteert ons; dat niet de zielstatus, maar het lichaam met het ego (het verstand) leidend is.

Standpunt.
Het is niet dat wat wij denken of geloven, dat de toekomst bepaalt, maar wie wij in een zekere zielstatus, toebehoren. Dus zijn!

Waar staat Stichting Inderdaad voor?

Antwoord: Informatie te geven over onze ware identiteit, ons basiskarakter, met specifieke informatie over onze individuele aanleg, geduid in een KleurID (ColorID). Het verlenen van noodhulp.

NB. Stichting Inderdaad is geen kerkelijk instituut, maar een SBBI* (*een SBBI is een Sociaal Belang Behartigende Instelling). Of zo u wilt; een Niet Gouvernementele Organisatie ten dienste van het algemeen nut. (NGO)

1. Kan ik een willekeurige datum geduid als KleurID (ColorID) bestellen, en wat kom ik dan te weten?

Antwoord: 1A. Ja, zeer binnenkort. Het bestelformulier is in de maak.

1B. Het KleurID of ColorID is te vergelijken met het geslepen vakje van een diamant, dat wanneer er licht op schijnt, jouw, zijn of haar identiteit in een kleurnuance zichtbaar wordt. Onze natuurlijke weetgierigheid brengt ons niet altijd op paden die goed voor ons zijn. Daarom is het goed om te weten dat wij in deze genadetijd voor de keuze staan te kiezen welke GOD wij willen toebehoren. Die van GOeD, of niet te kiezen en te blijven onder de tijd-/wereldgeest (onze kleermaker) waarmee wij geboren zijn, die slecht is.

De geboortedatum van een mens is het moment dat het verwekte (natuurlijke wezen) met de incarnatie van de ziel de status mens krijgt! De visualisatie van het basiskarakter is opgebouwd in percentages van de drie primaire kleuren, Rosy, Yellow en Blue.

Het KleurID geeft de aanleg weer en is géén voorspelling van een toekomst! Dit is logisch, omdat de verwerking van levenservaringen het uiteindelijke karakter vormen en dus niet in de geboortedatum kan zijn verwerkt!

Onder www.karaktersinkleur.nl/karakters vindt men de overeenkomstige karakters (in aanleg of talenten) die met het aangegeven percentage van de drie primaire kleuren de sterkte/zwaktes van die persoon aangeven.

Aan de hand van schriftkenmerken kunnen grafologen een persoonsomschrijving geven. De kleurnuance van het KleurID met haar meest dominante kleur, blijkt parallel te lopen met de gevonden hoofdlijn in de handschriftkunde (Grafologie).

2. Wat kan ik allemaal doen met het KleurID van het EGO-DNA?

Antwoord: Als eerste traceer je natuurlijk de eigen spiegel van het onderbewuste dat ‘de aanleg’ in haar unieke kleurnuance duidt. Vervolgens kijk je onder ‘karakters’ wat de betekenissen zijn van de getraceerde percentages m.b.t. onze aanleg en talenten.

2A. Naar Nederlands gebruik kan je met deze informatie een leuke kleurrijke verjaardagskalender gaan opmaken, te beginnen met de familie, hobbyclub en de collegae.

2B. Dankzij het gegeven, dat deze karakter-kleurenkalender tijdloos is, is het ook leuk voor de aanstaande ouders het KleurID te detecteren wanneer de geboorte is uitgerekend en dat in kleur te vergeleken met welke ouder of ander familielid er overeenstemming is.

2C. Het opmaken van diverse Relatiescans. Waardoor je inzicht krijgt op elkanders aanvullende karakter, dan wel, bij een gelijke nuance KleurID; overeenkomstige voorkeuren van bijvoorbeeld zout, zoet of zuur, intenties, interesses en aanleg. De eenstemmige relaties (kleurnuances mij bekent) blijken mits met zichzelf verzoend (volwassen) het meest trouw en duurzaam te zijn. Evenals de paren die elkander naar hun eigenwaardes respecteerden en daarin elkander de ruimte lieten.

2D. Het detecteren van een populaire artiest of een andere bekende uit bijvoorbeeld de politiek komt met het KleurID binnen bereik.

Prototypen van een ColorID uit de tijdloze Brainshow kleurenkalender.

2E. De gevonden kleurnuance op de Smartphone aan de verkoper te tonen bij aankoop van bril, kleding, auto, (enz. enz.) voor jezelf of om een ander in haar/zijn KleurID een origineel cadeau te doen.

2F. Voor zover beroepsgroepen in kaart zijn gebracht, kan men met de eigen voorkeuren, in kleur geduid, deze vergelijken met de genoemde opties als hulp bij een beroepskeuze.

2G. Het in kaart brengen met het ColorID van databestanden van collegae, werk, beroep of verenigingen van patiënten van diverse ziektes…

NB. Met het gegeven van het ColorID (in een opgemaakte bestand) kan men met één oogopslag vaststellen wie, welk ColorID, welke geboortedatum de zgn. “vreemde eend in de bijt” is! Én, wie er wel/niet baat blijkt te hebben gehad bij een specifieke behandeling of bepaald medicijn (dat ook met het KleurID in een databestand is verwerkt) met het uiteindelijke effect dat onze premie van de gezondheidszorg naar beneden kan.

3. Wat bewijst het KleurID?

Antwoord: Een willekeurige geboortedatum (gedetecteerd als een KleurID) bewijst de wetmatigheid van de biologische verbondenheid/binding met de karakters in dat percentage van die getraceerde kleurnuance.

4. Is ons karakter naar de natuur, het zonlicht, te duiden?

Antwoord: Ja. Wezenlijk geest, zijn wij als verloren zielen in de mist tussen het Hemellicht en de volledige duisternis geboren gevormd, vanuit planetair* stof, en bij geboorte is de ziel in haar status ingedaald. (*bekend als de oerknal.)

Schema van onze wording.

NB. Onze inborst is net zo grillig als de natuur. Dat onze natuurlijke voorouders, de dieren, naast hun sociale en humane instelling ook streven naar macht, eer-/en hebzucht, door “naar hun gelijk” deze zo nodig met geweld te bewerkstelligen, is algemeen bekend. Kijk eens naar de evolutie. Die verliep van grof en grijs, naar kleurrijke vormen, en het uiterlijk van drie mensenrassen.

Maar wij zijn niet het lichaam! Wij vertegenwoordigen met de status van onze ziel het hemelrijk dat in ons de scepter van het gezag over ons leven hanteert. Voor innerlijke vrede moeten wij niet bij onze wording, de kleermaker van onze huisvesting, zijn! Ook niet, gelet op de kerkgeschiedenis, bij de club van Godzoekers, de kerk, maar naar binnen!

Wij moeten en kunnen, met onze wil daartoe, terug naar de Bron (GOD van Licht, Liefde en Leven) het Gedachtegoed van de Heer Jezus! Te worden als een kind; onbevangen en onbezorgd, zich veilig wetend en voelend, onder de hoede van haar verzorgers.

Omzien. Terug naar de Bron van Licht, Liefde en Leven.

5. Is het mogelijk om in harmonie met onze omgeving te komen, door je te omringen met één, twee of meer mensen met een ander karakter, een ander KleurID?

Antwoord: Mits leergierig, bij benadering, tijdelijk ja.

Maar… zonder de statuswissel van de ziel ‘in Christus herboren’ (onze verzoening met GOD, de Bron van Licht, Liefde en Leven) raken wij de natuurlijke onrust (agressie, ongeduld en andere negatieven) niet kwijt en vinden dus geen duurzame vrede, vreugde en dankbaarheid, op het hart. Ook hebben wij, zonder de zielstatuswissel, geen voldoende wilskracht om aandoeningen, als pijnen en ziektes, te verjagen én komen (betreurenswaardig) ook niet na de laatste ademsnik tot verblijf bij GOD in het eeuwige hemellicht.

Zoals ooit door GOD de Heer beloofd: “Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest van Liefde, Jezus, zal Ik u bevrijden uit de macht van het kwaad (de geest van duisternis) waarmee u geboren bent!”

Jezus maakte ons GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) bekent. Hij bracht de mensheid de bevrijding, waarvan de Profeten spraken, met Licht en Verlichting. Hij deed grote wonderen door natuurlijk kwaad als aandoeningen en ziektes aan te spreken, en te bevelen weg te gaan.

Veel gestelde vragen:

6. Wat is de zin van ons aardse bestaan?

Antwoord: Het is onze individuele verantwoording om met GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) in het reine te komen (te worden verzoend) opdat er vrede* komt op het hart. (*Niet te vergelijken of te verwarren met zelfingenomen tevredenheid.)

Als verbannen engel uit het hemellicht verstoten, is de statuswisseling van de ziel naar de verzoening met GOD met de inwonende Trooster in deze genadetijd gegund en gegeven. Wanneer ook jij Jezus als Heer en Herder aanneemt, heeft GOD de Vader Zijn doel met de Schepping ‘van deze genadetijd’, en het herstel en redding van de verbannen zielen naar Zijn Vrederijk, bereikt!

Dankzij de acceptatie van de erfenis van de Heer kunnen wij, met de inwonende Trooster (in de zielstatus ‘in Christus herboren’) als Naamdrager van de Heer pijnen, kwalen en kwaden in ‘Jezus Naam’ verjagen…

7. Wat kunnen wij doen om in vrede en welzijn te leven?

Antwoord: Start met te erkennen dat je niet je lichaam maar een tijdloze ziel bent, geboren als een natuurlijk wezen (mens) met een grillig karakter. Blijf in waarheid bij jezelf! (Het ColorID helpt je inzicht te hebben wat en waar jouw waarheid ligt.) Strek je uit naar kennis aan de Heer Jezus (GOD) door Zijn Naam in te zetten, wanneer je lichaam en/of geest met onrust en ongemakken worden bedreigd.

Met andere woorden: houd de regie over je gezondheid ‘in geloof in de kracht en macht van de Naam Jezus’!

Verheerlijk GOD en neem ‘in Jezus Naam’ actie; maak het met Jezus (GOD de Heer) in orde, door het verleden los te laten en met Hem, Jezus de Trooster (bevrijd van de natuurlijke drang naar meer) verder te gaan!

Onderweg naar Het hemellicht.

NB. Van een ‘voltooid leven’ is pas sprake, wanneer je dit leven naar GODs doel/opzet zuiver en waardig eindigt, met de gezuiverde zielstatus ‘in Christus herboren’!

Jezus maakte ons GOD de Heer (de Bron van Licht, Liefde en Leven) bekent. Hij bracht de mensheid de bevrijding, waarvan de Profeten spraken, met Licht en Verlichting. Hij deed grote wonderen door natuurlijk kwaad als aandoeningen en ziektes aan te spreken, en te bevelen weg te gaan. In Zijn Naam mogen wij, dankzij Zijn erfenis, hetzelfde doen.

8. Wat is de geestelijke opvatting van de Stichting?

Antwoord: Wij gaan uit van het bestaan van twee Goden: GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) en de geest van duisternis, onze ‘kleermaker’ die in opdracht van GOD het lichaam uit stof vormde voor een zekere tijd.

Als aardling, geboren ‘in duisternis’, staan wij onder invloed van twee Goden; Het Licht en de geest van duisternis.

Wij hebben met de uitgave ‘Engel of bengel’ afstand genomen van ‘het plot’ van de kerkelijke Boeken. De Schriften/Boeken, en het van daaruit bedrijven van een religie beschouwen wij als een misleidend vangnet van de geest van duisternis, die onze aandacht naar zorgen met bidden wil vasthouden!

Wij erkennen GOD de Heer (de Bron van Licht, Liefde en Leven) als de Schepper, Die in genade omzag en de opstandige en verbannen engel Lucifer opdracht gaf om alle onder haar ressorterende verbannen engelen (wij dus) in een aards leven Verzoening en Verlossing te bieden, door onze ziel vanuit de duisternis van een tijdelijk lichaam te voorzien.

www.karaktersinkleur.nl/Laatste-wil-omtrent-mijn-wezen

Wij, met de Trooster inwonend* die de levende GOD Jezus aanbidden (en niet de heer van het maaksel, de stof, de Bijbelse God, de kleermaker) kunnen haar, de geest van duisternis, in de Naam van Jezus óók bevelen, (*dankzij Zijn erfenis) bij bedreiging van aanhoudende pijn, ziektes en ongemakken, bezweren weg te gaan. Opdat GOD de Heer verheerlijkt wordt en jouw geloof in een levende liefdevolle GOD wordt vergroot.

9. Wat is de filosofie van Stichting Inderdaad?

Antwoord: Wij mensen zijn tweeledig: het tijdloze karakter (de ziel) dat tijdens dit aardse leven aan de adem verkleefd is, en het door stof (evolutie) gevormde lichaam.

Jezus leert ons dat wij niet het lichaam maar een tijdloze ziel (het karakter) zijn, waaraan wij in deze tijd van leven het gezag aan GOD (Het Licht) kunnen toekennen, én wij in relatie met de Trooster in de machtige Naam van ‘Jezus’ pijnen, kwalen en kwaden kunnen bezweren. Bij de erkenning van de Heer Jezus tot GOD (de Bron van ons zijn) ontvangen wij niet alleen de Trooster inwonend, maar ook “de bonus” van het eeuwige leven in het Hemellicht.

NB. Het aangeleerde bidden blijkt een valkuil van ‘de geest van duisternis’ te zijn. Deze tijd-/wereldgeest (de kleermaker van onze ziel, het natuurlijke lichaam waarmee men is geboren) heeft de intentie onze wil en aandacht naar onze zwaktes, zorgen en verlangens vast te houden i.p.v. bevrijdend naar het Licht van de Heer Jezus.

Wij staan voor kennis (Gnosis) aan Christus; de Heer Jezus (GOD) en Zijn Gedachtegoed; waarbij de zielstatus ‘in Christus herboren’ (van ons wezen, het Zijn) meer bepalend zijn voor Vrede en Welzijn, dan dat ‘een religie of politiek bedrijven’ zou kunnen waarmaken.

10. Waarmee wordt de wisseling van de verloren zielstatus naar ‘geborgen in Christus’ zekerheid?

Antwoord: In relatie met de Geest van Jezus, GOD! Met het succesvol inzetten van ‘Jezus Naam’ om ongemakken als aandoeningen, pijnen en ziektes te verjagen hebben wij de macht en het bewijs in handen dat wij tot GODs Vredevolk behoren. PS. Luistert zij (de geest van het kwaad, onze kleermaker) niet, herhaal je commando en ga door met je naar Jezus uit te strekken en je leven, je wezen, te zuiveren door ondeugden tegenover GOD te belijden, en die weg te doen. Geef je aan GOD gehoor, dan zegt Jezus liefdevol: “Gaat heen en zondig niet meer!”

11. Waar staat de Heilstaat voor?

Antwoord: de Heilstaat staat voor GODs Vrederijk op aarde. Met Jezus te erkennen als de Geest van GOD komen wij met de Trooster inwonend qua karakter tot het volle Licht. Het karakter wordt van haar belastte geweten, kwade en negatieve eigenschappen, gezuiverd. Én, bovenop het kunnen inzetten van Jezus Naam om kwalen en kwaden te verdrijven ontvangen wij de bonus ‘het eeuwige Leven’ bij GOD in het hemellicht.

12. Zijn wij van andere mensen te onderscheiden?

Antwoord: Ja. De dwazen, de genotzoekers, bedriegers en kwaadaardigen, lopen in hun wellust, macht- en eerzucht, tegen ongemakken als ziekten aan. Zij worden opgeroepen tot bezinning te komen om direct, zonder verder uitstel, zich alsnog met GOD te verzoenen. Maar de Jezus-fans (de vredelievenden) onderscheiden zich als bescheiden dienstverleners met een natuurlijk van gezondheid stralend voorkomen, dankzij het hebben ingezet van Jezus machtige Naam bij aanvallen van een kwaad. Voor de rest zijn wij net zo kwetsbaar als ieder ander.

Gezond onderweg naar Het hemellicht!

13. Is de basis van de Jezusleer in boekvorm verkrijgbaar?

Antwoord: Ja. Het Nederlandstalige boek ‘Engel of bengel’ werd in 2017 uitgegeven en kan online worden ingezien en besteld bij www.boekenbestellen.nl  

14. Welke maatregelen heeft Stichting Inderdaad genomen ter beveiliging van de persoonsgegevens?

Antwoord: Zie de Privacyverklaring.

en de Algemene-Voorwaarden

15. Mogen/kunnen wij ook inzage krijgen van de statuten?

Registratie KvK 63820137 per 28 juli 2015

NB. Word vriend van de Vriendenkring Vrede en Welzijn op www.karaktersinkleur.nl/word-vriend

Laatst bijgewerkt op 4 mei 2022 om 08.00 uur