FAQ

FAQ.

Vanwaar de naam “Stichting inderdaad”?

Antwoord; omdat ons standpunt afwijkt van de standaard! Wij hebben macht, tijdloosheid, evolutie en incarnatie als belangrijke elementen bij de identificatie van onze identiteit opgenomen.

1. Uitgaande van het individuele karakter is er (in geestelijk opzicht) maar één type mens, en zijn wij in principe genderneutraal geboren.

Het is aan onszelf (onze wil), die direct onder invloed staat van de ‘grillige kleermaker’, of wij met het fysiek waarneembare geslacht individueel akkoord zijn en blijven.

2. Wezenlijk zijn wij mensen ’tijdloze wezens’, die als karakter genderneutraal bij onze geboorte indaalt (incarneert) en deze ziel voor een genadetijd op de levensadem meelift.

3. Uitgaande van ons uiterlijk kennen wij drie huidtypen; donker, geel en blank.

Waarbij wij, naast het geslacht, vaak ook daarop worden gediscrimineerd. Verre van perfect dus, om over blessures en aangeboren handicaps maar te zwijgen.

Al met al, dankzij de verscheidenheid is de mens een tot onderlinge strijd uitnodigende schepping, waarbij het gelijk van ‘de macht van het ik’ een grote rol is toebedeeld.

Uit het onderzoek dat Erik Visser (de auteur van de website) over bijna 40 jaar deed is onomstotelijk aangetoond dat de identiteit van ons wezen bestaat uit een drie-eenheid (ziel, geest en het lichaam), waarvan de zielstatus (het karakter van de levensgeest) bij geboorte is bepaalt en wezenlijk is. Gelukkig, dankzij Jezus als Koning en Heer aan te nemen is het karakter van egocentrisch naar dienstbaar gericht te veranderen.

Deze website verstrekt kennis van onze ware identiteit en reikt tevens een Tool aan (in percentages van de drie primaire kleuren) dat inzicht geeft in ons basiskarakter. Het zgn. EGO-DNA geïntroduceerd als KleurID.

Door de astronomische tijdsbewegingen naar hun wetmatigheid in de karakteristieken van de drie primare kleuren te duiden zijn deze op de dag nauwkeurig herkend in de karakters van de drie evolutie-emolumenten (Ruimte. Licht en Materie), respectievelijk de karakters van de drie primaire kleuren (Rosy, Yellow en Blue).

Deze benadering is in tegenspraak tot wat de Bijbelse leer stelt. Zij verhoogt namelijk de evolutie emolumenten tot God, en dicteert ons; dat niet de verloren zielstatus, maar het lichaam met het ego (het verstand) leidend is…

Standpunt.
Het is niet dat wat wij denken of geloven, dat de toekomst bepaalt, maar wie wij in een zekere zielstatus toebehoren. Dus zijn!

Waar staat Stichting Inderdaad voor?

Antwoord: Informatie te geven over onze ware identiteit, ons basiskarakter, met specifieke informatie over onze individuele aanleg, geduid in een KleurID (ColorID) in de vorm van een hartje, met vermelding van de kleurpercentages. Het verlenen van noodhulp.

NB. Stichting Inderdaad is geen kerkelijk instituut, maar een SBBI* (*een SBBI is een Sociaal Belang Behartigende Instelling). Of zo u wilt; een Niet Gouvernementele Organisatie ten dienste van het algemeen nut. (NGO)

Vragen en antwoorden m.b.t. de gebruiksmogelijkheden van het KleurID:

1. Kan ik een willekeurige datum geduid als KleurID (ColorID) bestellen, en wat kom ik dan te weten?

Antwoord: 1A. Ja, zeer binnenkort! Wanneer de webmaster weer beschikbaar is zal ook het elektronisch bestellen van één of meer bundels van het ontdekte KleurID op de website worden ingevoegd, waarmee ook jij met je collegae je kennis kunt verrijken.

1B. Het karakter, de ziel, het KleurID of ColorID. Deze wordt gepresenteerd als een kleurrijk hartje. Het is te vergelijken met het geslepen vakje van een diamant, dat wanneer er licht op schijnt, jouw, zijn of haar identiteit in een kleurnuance zichtbaar wordt.

Onze natuurlijke weetgierigheid brengt ons niet altijd op paden die goed voor ons zijn. Daarom is het goed om te weten dat wij in deze genadetijd op aarde voor de keuze staan te kiezen welke GOD wij willen toebehoren. Die van GOeD, of niet te kiezen en te blijven in de verloren (van het hemellicht verbannen) zielstatus, onder de tijd-/wereldgeest (onze kleermaker) die ons als onderdeel van de natuur, als baby, gevormd heeft.

De geboortedatum van een mens, is het moment dat het verwekte (natuurlijke wezen), vanwege de incarnatie van de ziel, de status mens krijgt.

De visualisatie van het basiskarakter, de ziel, is opgebouwd in percentages van de drie primaire kleuren, Rosy, Yellow en Blue.

Het KleurID geeft de aanleg weer, de basis waarop het karakter op de levensweg met ‘vallen en opstaan’ wordt gevormd.

Op www.karaktersinkleur.nl/karakters  vindt men de overeenkomstige karakters (in aanleg of talenten) die met het aangegeven percentage van de drie primaire kleuren de sterkte/zwaktes van die persoon aangeven.

2. Wat kan ik allemaal doen met het KleurID van het EGO-DNA?

Antwoord: 1. Zodra het bestelformulier kan worden ingevuld en verzonden is de eerste stap natuurlijk de herkenning van de personen om je heen om een kleurrijke verjaardagskalender te maken.

2.2 Autorisatie. In een proces van toegangscontrole is authenticatie met het ColorID, het hartje gekleurd met het EGO-DNA het eerste herkenningsgegeven. Identificatie van uiterlijkheden en omstandigheden is de tweede stap en de derde en laatste stap volgt dan de autorisatie.

Willekeurige datums uit de tijdloze kalender

Je kijkt (traceert) natuurlijk als eerste naar de eigen spiegel van het onderbewuste, dat ‘de aanleg’ in haar unieke kleurnuance in percentages van de drie primaire kleuren duidt.

Vervolgens kijk je onder ‘karakters’ wát de trefwoorden zijn, die per kleur uniek (niet onder de andere kleuren) zijn benoemd, in de verhouding van de getraceerde percentages m.b.t. onze aanleg en talenten.

2A. Naar Nederlands gebruik kan je met deze informatie een leuke kleurrijke verjaardagskalender gaan opmaken van de familie, hobbyclub en de collegae.

2B. Dankzij het gegeven, dat deze karakter-kleurenkalender tijdloos is, is het ook leuk voor de aanstaande ouders leuk om het KleurID te detecteren wanneer de geboorte is uitgerekend. Dat te vergeleken met welke ouder of ander familielid er overeenstemming is.

2C. Het opmaken van diverse Relatiescans. Waardoor je inzicht krijgt op elkanders aanvullende karakter, dan wel, bij een gelijke nuance van het KleurID; de overeenkomstige voorkeuren van bijvoorbeeld zout, zoet of zuur, intenties, interesses, kortom de aanleg.

2D. Het detecteren van een populaire artiest, familielid of een andere bekende, uit bijvoorbeeld de politiek, is met het KleurID binnen bereik!

2E. De gevonden kleurnuance op de Smartphone aan de verkoper te tonen bij aankoop van bril, kleding, fiets, (enz. enz.) voor jezelf of om een ander in haar/zijn KleurID een origineel cadeau te doen.

2F. Bij de selectie van personeel, het Genderneutraal Recruteren van belanghebbenden. Het opnemen van het EGO-DNA hartje in het namenregister, b.v. naast de persoonsgegevens, om te dienen ter herkenning in het proces van een toegangscontrole.

2G. Voor zover beroepsgroepen in kaart zijn gebracht, kan men met de eigen voorkeuren, in kleur geduid, deze vergelijken met de genoemde opties als hulp bij een beroepskeuze.

2H. Het in kaart brengen met het KleurID van databestanden van verenigingen van patiënten met eenzelfde ziekte en hun medicaties …

3. Wat bewijst het KleurID?

Antwoord: Een willekeurige geboortedatum (gedetecteerd als KleurID) bewijst de wetmatigheid van de biologische verbondenheid/binding met de karakters, in dat percentage van die getraceerde kleurnuance.

4. Is ons karakter naar de natuur, het zonlicht, te duiden?

Antwoord: Ja. Zonder belichting is alles duister! Wezenlijk geest, zijn wij als verloren/verbannen tijdloze zielen door de tijd-/wereldgeest gevormd en voor een tijdje op de levensadem meeliftend in de mens geboren, in de mist tussen het Hemellicht en de volledige duisternis vanuit planetair* stof, en bij geboorte ingedaald. (*bekend als de oerknal die aan de evolutie vooraf ging.)

NB. Onze inborst is net zo grillig als de natuur. Dat onze natuurlijke voorouders, de dieren, naast hun sociale en humane instelling ook streven naar macht, eer-/en hebzucht, door ‘naar hun gelijk’ deze zo nodig met geweld te willen bewerkstelligen, is algemeen bekend. Kijk eens naar de evolutie van de dieren. Die verliep van grof en grijs, naar kleurrijke vormen, en uiteindelijk in het uiterlijk van drie mensenrassen, die individueel beperkingen kennen.

Wij zijn niet het lichaam!

Wij vertegenwoordigen met de status van onze ziel het hemelrijk waartoe wij ons hebben verbonden, die de scepter van het gezag over ons leven hanteert. Voor innerlijke vrede moeten wij niet bij onze wording, de kleermaker van onze huisvesting, zijn!

Gelet op de kerkgeschiedenis, ook niet bij de club van Godzoekers, de religieuzen! (Zie de weblog.)

Wij mogen, ja moeten en kunnen, met onze wil daartoe terug naar de Bron (GOD van Licht, Liefde en Leven) en weer worden als een kind; onbevangen en onbezorgd, zich veilig wetend en voelend, onder de hoede in relatie met onze GOeD.

Omzien. Terug naar de Bron van Licht, Liefde en Leven.

5. Is het mogelijk om in harmonie met onze omgeving te komen, door je te omringen met één, twee of meer mensen met een ander karakter, een ander KleurID?

Antwoord: Mits leergierig, bij benadering, tijdelijk ja.

Maar… zonder de statuswissel van de ziel ‘in Christus herboren’ (onze verzoening met GOD, de Bron van Licht, Liefde en Leven) raken wij de natuurlijke onrust (agressie, ongeduld en andere negatieven als macht-/wellust) niet kwijt en vinden dus geen duurzame vrede, vreugde en dankbaarheid, op het hart. Ook komen wij, zeer betreurenswaardig, ook niet na de laatste ademsnik tot verblijf bij GOeD in het eeuwige hemellicht.

Dit is wat Jezus ons heeft beloofd: het eeuwige leven. — 1 Johannes 2:25

Zoals ooit door GOD de Heer beloofd: “Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest van Liefde, Jezus, zal Ik u bevrijden uit de macht van het kwaad (de geest van duisternis) waarmee u geboren bent!”

Jezus maakte ons GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) bekent. Hij bracht de mensheid de bevrijding, waarvan de Profeten spraken, met Licht en Verlichting. Hij deed grote wonderen door natuurlijk kwaad als aandoeningen, pijn en ziektes aan te spreken, en te bevelen weg te gaan. Die macht is ons, de Jezus-fans bij aanname van Hem als gezaghebber ook gegeven!

Levensvragen:

6. Wat is de zin van ons aardse bestaan?

Antwoord: Het is onze individuele verantwoording om met GOD de Vader (de Bron van Licht, Liefde en Leven) in het reine te komen (te worden verzoend) opdat er vrede* komt op het hart. (*Niet te vergelijken of te verwarren met zelfingenomen tevredenheid.)

Als verbannen engel uit het hemellicht verstoten, is de statuswisseling van de ziel naar de verzoening met GOD met de inwonende Trooster in deze genadetijd gegund en gegeven. Wanneer ook jij Jezus als Heer en Herder aanneemt, heeft GOD de Vader Zijn doel met de Schepping ‘van deze genadetijd’, en het herstel en redding van de verbannen zielen naar Zijn Vrederijk, bereikt!

Dankzij de acceptatie van de erfenis van de Heer kunnen wij, met de inwonende Trooster (in de zielstatus ‘in Christus herboren’) als Naamdrager van de Heer pijnen, kwalen en kwaden in ‘Jezus Naam’ verjagen…

7. Wat kunnen wij doen om in vrede en welzijn te leven?

Antwoord: Start met de erkenning dat je niet je lichaam, maar een tijdloze verbannen ziel bent. Geboren als een natuurlijk wezen (mens) met een grillig karakter, om te bepalen wat jij goed vindt en wat slecht. Blijf in waarheid bij jezelf! (Het KleurID helpt je inzicht te geven wat en waarin jouw waarheid ligt.)

Strek je uit naar kennis aan de Heer Jezus (GOD) door Zijn Naam in te zetten, wanneer je lichaam en/of geest met onrust en ongemakken worden bedreigd! Met andere woorden: houd de regie over je gezondheid; ‘in het geloof van de kracht en de macht van de Naam Jezus’! Geen religie (Godsdienst) kan bevrijding bieden, dan de Heer Jezus alleen!

Wacht niet langer op de God van de misleidende Bijbel. Verheerlijk GOD de Vader en neem ‘in Jezus Naam’ actie door het met Jezus (GOD de Heer) in orde te maken. Geef het verleden in handen van Jezus en laat het verleden los! Verlicht en gezuiverd van je verleden vervolg je de levensweg met Hem, Jezus de Trooster (bevrijd van de natuurlijke drang naar geweld, meer macht, of het vasthouden van verdriet en pijn…)

Onderweg naar Het hemellicht.

NB. Van een ‘voltooid leven’ is pas sprake, wanneer je dit leven naar GODs doel/opzet zuiver en waardig eindigt, in de gezuiverde zielstatus ‘in Christus herboren’!

Jezus maakte ons GOD de Heer (de Bron van Licht, Liefde en Leven) bekent. Hij bracht de mensheid de bevrijding, waarvan de Profeten spraken, met Licht en Verlichting. Hij deed grote wonderen door natuurlijk kwaad als aandoeningen en ziektes aan te spreken, en te bevelen weg te gaan. In Zijn Naam mogen wij, dankzij Zijn erfenis, hetzelfde doen!

8. Wat is de geestelijke opvatting van de Stichting?

Antwoord: Wij gaan uit van het bestaan van twee Goden: GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) en de geest van duisternis, onze ‘kleermaker’ die in opdracht van GOD het lichaam, voor de duur van een zekere tijd, uit stof vormde.

Als aardling, geboren ‘in duisternis’, staan wij onder invloed van twee Goden; Het Licht en de geest van duisternis.

Wij hebben met de uitgave ‘Engel of bengel’ afstand genomen van ‘het plot’ van de kerkelijke Boeken. De Schriften/Boeken, en het van daaruit bedrijven van een religie beschouwen wij als een misleidend vangnet van de geest van duisternis, die onze aandacht naar de zorgen met bidden wil vasthouden!

Wij erkennen GOD de Heer (de Bron van Licht, Liefde en Leven) als de Schepper, Die in genade omzag en de opstandige en verbannen engel Lucifer opdracht gaf om alle onder haar ressorterende verbannen engelen (wij dus) in een aards leven Verzoening en Verlossing te bieden, door onze verloren ziel vanuit de duisternis, van een tijdelijk lichaam te voorzien…

www.karaktersinkleur.nl/Laatste-wil-omtrent-mijn-wezen

Wij, met de Trooster inwonend* die de levende GOD de Vader aanbidden (en niet de heer van het maaksel, de stof, de Bijbelse God, de kleermaker) kunnen haar, de geest van duisternis, in de Naam van Jezus óók bevelen, (*dankzij Jezus Zijn erfenis) bij bedreiging van aanhoudende pijn, ziektes en ongemakken, bezweren weg te gaan. Opdat GOD de Heer verheerlijkt wordt, jij met vrede wordt verrijkt en jouw geloof in een levende liefdevolle GOD wordt vergroot.

9. Wat is de filosofie van Stichting Inderdaad?

Antwoord: Wij mensen zijn tweeledig: het tijdloze karakter (de ziel) dat tijdens dit aardse leven aan de adem verkleefd is, en het door stof (evolutie) gevormde lichaam.

Jezus leerde/leert ons dat wij niet het lichaam maar een tijdloze ziel (het karakter) zijn, waaraan wij in deze tijd van leven het gezag aan GOD (Het ware Licht) kunnen toekennen, én wij in relatie met de Trooster in de machtige Naam van ‘Jezus’ pijnen, kwalen en kwaden kunnen bezweren. Bij de erkenning van de Heer Jezus tot GOD (de Bron van ons zijn) ontvangen wij niet alleen de Trooster inwonend, maar ook “de bonus” van het eeuwige leven in het Hemellicht.

NB. Het aangeleerde bidden blijkt een valkuil van ‘de geest van duisternis’ te zijn. Deze tijd-/wereldgeest (de kleermaker van het natuurlijke lichaam waarin men is geboren) heeft de intentie onze wil en aandacht naar onze zwaktes, zorgen en verlangens vast te houden i.p.v. ons bevrijdend op het Licht van GOD, de Heer Jezus te wijzen.

Wij staan voor kennis (Gnosis) aan Christus; de Heer Jezus (GOD) en Zijn Gedachtegoed; waarbij de zielstatus van ons wezen, het Zijn ‘in Christus herboren’ meer bepalend is voor Vrede en Welzijn, dan dat ‘een religie, levenshouding of politiek bedrijven’ zou kunnen waarmaken!

10. Waarmee wordt de wisseling van de verloren zielstatus naar ‘geborgen in Christus’ zekerheid?

Antwoord: In relatie met de Geest van Jezus, GOD! Met het succesvol inzetten van ‘Jezus Naam’ om ongemakken als aandoeningen, pijnen en ziektes te verjagen hebben wij de macht en het bewijs in handen dat wij tot GODs Vredevolk willen behoren. PS. Luistert zij (de geest van het kwaad, onze kleermaker) niet, herhaal je commando en ga door met je naar Jezus uit te strekken en je leven, je wezen, te zuiveren door ondeugden tegenover GOD te belijden, en die weg te doen. Geef je aan GOD gehoor, dan zegt Jezus liefdevol: “Kom! Gaat heen, leef in Vrede en zondig niet meer!”

11. Waar staat de Heilstaat voor?

Antwoord: de Heilstaat staat voor GODs Vrederijk op aarde. Met Jezus te erkennen als de Geest van GOD komen wij met de Trooster inwonend qua karakter tot het volle Licht. Het karakter wordt van haar belastte geweten, kwade- en negatieve eigenschappen, gezuiverd. Én, bovenop het kunnen inzetten van Jezus Naam om kwalen en kwaden te verdrijven ontvangen wij de bonus ‘het eeuwige Leven’ bij GOD in het hemellicht.

12. Zijn wij van andere mensen te onderscheiden?

Antwoord: Ja. De goddellozen, de dwazen, de genotzoekers, bedriegers en kwaadaardigen, lopen in hun wellust, macht- en eerzucht, tegen ongemakken als ziekten aan. Zij worden daarmee opgeroepen om direct tot bezinning te komen, zich van kwaden te ontdoen door deze bij Jezus in handen te belijden, zodat men met GOD de Vader tot verzoening komt.

De Jezus-fans (de vredelievenden) onderscheiden zich als bescheiden dienstverleners met een natuurlijk van gezondheid stralend voorkomen, dankzij het hebben ingezet van Jezus machtige Naam bij aanvallen van een kwaad! Wanneer men dat niet doet of uit onbekendheid niet gedaan heeft, dan is men door kerk en overheid dom gehouden.

Met deze website is de mogelijkheid van het afwenden van pijn en ongemakken bekend gemaakt. Voor de rest zijn wij net zo kwetsbaar als ieder ander. Gezond onderweg naar Het hemellicht!

13. Is de basis van de Jezusleer in boekvorm verkrijgbaar?

Antwoord: Ja., in delen. Het Nederlandstalige boek ‘Engel of bengel’ werd in 2017 uitgegeven en kan online worden ingezien en besteld bij www.boekenbestellen.nl  ISBN 9789082754308

De inhoud en strekking van deze website komt binnenkort in boekvorm uit met de titel ‘Blik op oneindig’ ISBN 978-90-827543-1-5

14. Welke maatregelen heeft Stichting Inderdaad genomen ter beveiliging van de persoonsgegevens?

Antwoord: Zie de Privacyverklaring.

en de Algemene-Voorwaarden

15. Mogen/kunnen wij ook inzage krijgen van de statuten?

Registratie KvK 63820137 per 28 juli 2015

NB. Word vriend van de Vriendenkring van en naar Vrede en Welzijn op www.karaktersinkleur.nl/word-vriend

Laatst bijgewerkt op 17 september 2022 om 06.00 uur