FAQ

FAQ. Veelgestelde vragen:

1. Wat is de filosofie van Stichting Inderdaad?

Antwoord: Wij mensen zijn tweeledig: het tijdloze karakter (de ziel) dat tijdens dit aardse leven (tijdelijk) verkleefd is aan de adem, en het door stof (evolutie) gevormde lichaam. De Leer van Jezus, Zijn Gedachtegoed, komt méér overeen met de Gnostiek, dan dat de Bijbelse geschiedenis dat doet.

2. Wat is de geestelijke opvatting van de Stichting?

Antwoord: Wij gaan uit van het bestaan van twee Goden: De Geest GOD (Jezus) het Licht, en de geest van duisternis.

Als aardeling, geboren in duisternis, staan wij onder invloed van twee Goden; Het Licht en de geest van duisternis.

Wij van Stichting Inderdaad hebben met de uitgave ‘Engel of bengel’ afstand genomen van ‘het plot’ van de kerkelijke Boeken. Daarmee, hun Boeken en het bedrijven van een religie, dat wij als misleidend vangnet aan de geest van duisternis toeschrijven. Logisch, dat wij afstand hebben genomen van het Godsbeeld ‘de Triniteit’ waarmee het christendom* haar leer voedt. Wij erkennen GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) als de Schepper, Die in genade omzag, en de opstandige en verbannen engel Lucifer opdracht gaf om onze genadetijd vanuit de duisternis vorm te geven, om alle onder haar ressorterende verbannen engelen (als mensen) alsnog in een aards leven verzoening en Verlossing te bieden.

Wij staan voor kennis (Gnosis) aan Christus; de Heer Jezus (GOD) en Zijn Gedachtegoed; waarbij de zielstatus ‘in Christus herboren’ (van het Zijn) meer bepalend is voor ons welzijn, dan dat ‘een religie bedrijven’ zou kunnen waarmaken. {*NB. De Schriften van het christendom, de Bijbel, blijken geïnspireerd te zijn door de geest van duisternis die haar producties vormgaf in moleculaire drie-eenheden (bijvoorbeeld water H2O). Wij bestempelen niet het lichaam als wezenlijk en de Israëlieten ook niet tot het selecte uitverkoren volk (is discriminatie), maar de tijdloze onzichtbare ziel (het karakter)! En de lijn doortrekkend, het is misleidend haar, in idolatrie, als enige van de door haar geïntroduceerde God (Vader-Zoon-Heilige Geest) te moeten aanbidden…}

3. Wat is de zin van ons aardse bestaan?

Antwoord: Het is onze individuele verantwoording om te komen tot eeuwig Leven vanuit de status in gezondheid, welzijn en dankbaarheid. Als verbannen engel uit het hemellicht is de statuswisseling van de ziel naar de verzoening met GOD (Bron van Licht, Liefde en Leven) in deze genadetijd gegund en gegeven. Wanneer jij Jezus als Heer en Herder hebt aangenomen, heeft GOD de Vader Zijn doel met de Schepping ‘van de genadetijd’ en het herstel en redding van de verbannen zielen naar Zijn Vrederijk bereikt. Aan ons is het, om respectvol met het lichaam en de natuur om te gaan. Dat, dankzij de inwonende Trooster, in de zielstatus (Gnosis), als Naamdrager van de Heer ‘in Jezus Naam’ ons de mogelijkheid geeft om kwalen en kwaden in ‘Jezus Naam’ te kunnen verjagen.

Met andere woorden: Van een ‘voltooid leven’ is pas sprake, wanneer dat naar GODs doel/opzet waardig eindigt, met de zielstatus ‘in Christus herboren’.

4. Waar staat Stichting Inderdaad voor?

Antwoord: Informatie te geven over onze ware identiteit met specifieke informatie over ons individueel ego-dna. De KleurID van het ego-dna.id geeft het fundament aan van het individuele basiskarakter naar aanleg, geduid in percentages van de drie primaire kleuren, van waaruit wij het karakter gaan opbouwen. Zij is gebaseerd op de incarnatie van de ziel op de geboortedag, dat gebonden is aan een zekere wetmatige beweging van onze tijd.

5. Wat kunnen wij doen om in vrede en welzijn te leven?

Antwoord: Start met te erkennen dat je niet je lichaam bent! Strek je uit naar kennis aan de Heer Jezus (GOD). Conform het Gedachtegoed van de Heer Jezus (de Gnostiek) zijn wij een tijdloze ziel (het karakter) dat tijdelijk gebonden is aan de levensadem (de levensgeest) in een kwetsbaar biologisch door evolutie ontwikkeld lichaam geboren, dat onder invloed staat van hogere machten en krachten, die sterker zijn dan onze wil en daadkracht.

NB. Tot verzoening met GOD, genezing en verbetering van ons welzijn, zijn wij door de Heer Jezus, GOD, uitgenodigd om Hem als Beschermer en Herder aan te nemen, ter vervanging van de grillige tijd-/wereldgeest (Moeder natuur) waarin/waarmee wij geboren zijn.

Om het met de termen* van het licht te verklaren: wij zijn ‘in duisternis’ geboren met een gebroken deel* van het licht dat onze aanleg/talent aangeeft. (*met een percentage van de *drie primaire kleuren, bekend als het EGO-DNA kunnen wij dit reproduceren.)

Met Jezus erkennend als de Geest van GOD, komen wij tot het volle licht en kunnen wij, met de Trooster inwonend, het karakter van haar negatieve en wrede aangeboren eigenschappen zuiveren.

6. Is het mogelijk om in harmonie met onze omgeving te komen door je te omringen met één, twee of meer mensen met een ander karakter (KleurID)?

Antwoord: Mits leergierig, bij benadering, tijdelijk ja. Maar… zonder de statuswissel van de ziel ‘in Christus herboren’ (onze verzoening met GOD, de Bron van Licht, Liefde en Leven) raken wij de natuurlijke onrust (ongeduld) niet kwijt, en vinden dus geen duurzame vrede, vreugde en dankbaarheid, op het hart. Hebben, zonder de zielstatuswissel, ook geen voldoende wilskracht om aandoeningen, als pijn en ziektes, te verjagen én komen, betreurenswaardig, ook niet na de laatste ademsnik tot verblijf bij GOD in het eeuwige Licht!

7. Waarmee wordt de wisseling van de verloren zielstatus naar ‘geborgen in Christus’ een feit?

Antwoord: Met kennis en aanname van de Heer Jezus als onze gezaghebbende Heer en Herder; opvolgend bekrachtigd/bevestigd met de doop in Jezus Zijn heilige Naam.

Met het succesvol inzetten van ‘Jezus Naam’ om ongemakken als aandoeningen, pijn en ziektes te verjagen, erkennen en verhogen Jezus als GOD. Aldus naar de wil van de Geest van GOeD.

Gezond onderweg naar Het hemellicht.

8. Wat kom ik te weten met de KleurID van het EGO-DNA, dat ik op de website www.ego-dna.id vind?

Antwoord: Er van uitgaand dat ieder mens ten opzichte van de ander in karakter verschilt, levert het KleurID in de basis een ander procentueel deel van de drie primaire kleuren.

De KleurID van het EGO-DNA.ID is geen psychoanalyse, noch een horoscoop. Dit, omdat de verwerking van levenservaringen het uiteindelijke karakter vormen en dus niet in de geboortedatum zijn verwerkt.

9. Wat kan ik allemaal doen met de KleurID van het EGO-DNA?

Antwoord: Als eerste traceer je natuurlijk de eigen spiegel van het onderbewuste dat de aanleg in haar unieke kleurnuance duidt. Om vervolgens op de pagina ‘Karakters’ van de website de meerdere betekenissen van de zes kleurgroepen te bekijken.

 • Naar Nederlands gebruik kan je met deze informatie een verjaardagskalender gaan opmaken, te beginnen met je familie, hobby, club en collegae.
  • Het opmaken van diverse Relatiescans.
  • De gevonden kleurnuance op de Smartphone aan de verkoper te tonen bij aankoop van bril, kleding, auto, enz. enz. voor jezelf of om een ander een origineel cadeau te doen…
  • Voor zover beroepsgroepen in RESULTS in kaart zijn gebracht, kan men de eigen voorkeuren, in kleur geduid, gaan vergelijken met de genoemde opties als hulp bij een beroepskeuze.
  • Het in kaart brengen van afdelingen (werk, beroep of diverse ziektes). Met het weergegeven in de KleurID kan men met één oogopslag vaststellen wie de zgn. ‘vreemde eend in de bijt’ is!
  • én/of wie er baat blijkt te hebben gehad bij een specifieke behandeling, of bepaald medicijn.

10. Wat worden de kosten om gebruik te maken van het KleurID van het EGO-DNA.ID?

Antwoord: Voornemend; Jaarlijkse inschrijvingskosten van € 6,– met eenmalig 200 Credits gratis, dat vrij te besteden is binnen de geboden toepassingsmogelijkheden.

11. Wat bewijst het EGO-DNA?

Antwoord: Een willekeurige geboortedatum (geduid in kleur) bewijst de biologische verbondenheid/binding van de getraceerde kleurnuance met de natuurlijke aanleg in die wetmatigheid.

12. Welke maatregelen heeft Stichting Inderdaad genomen ter beveiliging van de persoonsgegevens?

Antwoord: Zie de privacyverklaring.

Laatst gewijzigd op 12 april 2021 om 13.25 uur

NB. Word vriend van de Vriendenkring Vrede en Welzijn op www.karaktersinkleur.nl/word-vriend