FAQ

FAQ. Veelgestelde vragen:

1. Wat is de filosofie van Stichting Inderdaad?

Antwoord: Wij mensen zijn tweeledig: het tijdloze karakter (de ziel) dat tijdens dit aardse leven (tijdelijk) verkleefd is aan de adem, en het door stof (evolutie) gevormde lichaam. De Leer van Jezus, Zijn Gedachtegoed, komt méér overeen met de Gnostiek, dan dat de Bijbelse geschiedenis dat doet.

2. Wat is de geestelijke opvatting van de Stichting?

Antwoord: Wij van Stichting Inderdaad hebben met de uitgave ‘Engel of bengel’ afstand genomen van; ‘het plot’ van de kerkelijke Boeken, het bedrijven van een religie en hun beschreven beginselen. Wij hebben afstand genomen van het Godsbeeld ‘de Triniteit’ waarmee het christendom* haar leer voedt. Wij erkennen GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) als de Schepper, Die in genade omzag, en de opstandige en verbannen engel Lucifer opdracht gaf om de genadetijd vanuit de duisternis vorm te geven, om alle onder haar ressorterende engelen als mensen alsnog verzoening te bieden. Wij staan voor kennis (Gnosis) aan Christus; de Heer Jezus (GOD) en Zijn Gedachtegoed; waarbij de zielstatus ‘in Christus herboren’ (van het Zijn) meer bepalend is voor ons welzijn, dan dat ‘een religie bedrijven’ dat zou kunnen waarmaken. {*NB. De Schriften van het christendom, de Bijbel, blijken geïnspireerd te zijn door de geest van duisternis die haar producties vormgaf in moleculaire drie-eenheden (bijvoorbeeld water H2O), de Israëlieten tot het uitverkoren volk verhief en de lijn doortrekkend zichzelf als enige van de door haar geïntroduceerde God (Vader-Zoon-Heilige Geest) aanbeden mocht worden…}

3. Wat is de zin van ons aardse bestaan?

Antwoord: Het is onze individuele verantwoording om te komen tot leven in gezondheid, welzijn en dankbaarheid. Als verbannen engel uit het hemellicht is de statuswisseling van de ziel naar de verzoening met GOD (Bron van Licht, Liefde en Leven) in deze genadetijd gegund en gegeven. Wanneer jij Jezus als Heer en Herder hebt aangenomen, heeft GOD de Vader Zijn doel; het herstel en redding van de verbannen zielen naar Zijn Vrederijk ‘met de Schepping van de genadetijd’ bereikt. Aan ons om respectvol met het lichaam en de natuur om te gaan en met de Trooster, in de zielstatus (Gnosis), als Naamdrager van de Heer ‘in Jezus Naam’ de optie om kwalen en kwaden te kunnen verjagen.

4. Waar staat Stichting Inderdaad voor?

Antwoord: Informatie te geven over onze ware identiteit met specifieke informatie over ons individueel ego-dna. De KleurID van het ego-dna.id geeft het fundament aan van het individuele basiskarakter naar aanleg, geduid in percentages van de drie primaire kleuren, van waaruit wij het karakter gaan opbouwen. Zij is gebaseerd op de incarnatie van de ziel op de geboortedag, dat gebonden is aan een zekere wetmatige beweging van onze tijd.

5. Wat kunnen wij doen om in vrede en welzijn te leven?

Antwoord: Start met te erkennen dat je niet je lichaam bent! Maar, conform het Gedachtegoed van de Heer Jezus (de Gnostiek) een tijdloze ziel (het karakter) dat tijdelijk gebonden is aan de levensadem (de levensgeest) in een kwetsbaar biologisch door evolutie ontwikkeld lichaam geboren, dat onder invloed staat van hogere machten en krachten, die sterker zijn dan onze wil en daadkracht.

NB. Tot verzoening met GOD, genezing en verbetering van ons welzijn, zijn wij door de Heer Jezus, GOD, uitgenodigd om Hem als Beschermer en Herder aan te nemen, ter vervanging van de grillige tijd-/wereldgeest (Moeder natuur) waarin/waarmee wij geboren zijn. (www.karaktersinkleur.nl/word-vriend )

6. Is het mogelijk om in de status van harmonie (Geweldloosheid, Welzijn en Vrede) te komen door je te omringen met één, twee of meer mensen met een ander karakter (KleurID)?

Antwoord: Mits leergierig, bij benadering ja. Het Humanisme, de Vrijmetselaars, Ubuntu en Boeddhisme zijn zulke concepten. Maar…, zonder erkenning en aanname van de Heer Jezus als Verlosser (onze verzoening met GOD de Vader, Bron van Licht, Liefde en Leven) hebben wij niet de macht om aandoeningen te verjagen en komen wij ook niet tot het eeuwige leven!

7. Waarmee wordt de wisseling van de verloren zielstatus naar ‘geborgen in Christus’ een feit?

Antwoord: Met kennis en aanname van de Heer Jezus als onze Heer en Herder; opvolgend bekrachtigd/bevestigd met de volwassenendoop in Jezus Zijn heilige Naam, komen wij in GODs Koninkrijk (het Vrederijk). Aldus naar de wil van de Geest van GOeD.

Gezond onderweg naar Het hemellicht.

8. Wat kom ik te weten met de KleurID van het EGO-DNA, dat ik op de website www.ego-dna.id vind?

Antwoord: Er van uitgaand dat ieder mens ten opzichte van de ander in karakter verschilt, levert het KleurID in de basis een ander procentueel deel van de drie primaire kleuren op.

De KleurID van het EGO-DNA.ID is geen psychoanalyse. Dit, omdat de verwerking van levenservaringen het uiteindelijke karakter vormen en niet ‘als bouwstenen’ in de geboortedatum zijn verwerkt.

9. Wat kan ik allemaal doen met de KleurID van het EGO-DNA?

Antwoord: Als eerste traceer je natuurlijk de eigen spiegel van het onderbewuste dat de aanleg in haar unieke kleurnuance duidt. Om vervolgens op de pagina ‘Karakters’ van de website de meerdere betekenissen van de zes kleurgroepen te bekijken.

 • Naar Nederlands gebruik kan je met deze informatie een verjaardagskalender gaan opmaken, te beginnen met mijn familie, hobby, club en collegae.
  • Het opmaken van diverse Relatiescans.
  • De gevonden kleurnuance op de Smartphone aan de verkoper te tonen bij aankoop van bril, kleding, auto, enz. enz. voor jezelf of om een ander een origineel cadeau te doen…
  • Voor zover beroepsgroepen in RESULTS in kaart zijn gebracht, kan men de eigen voorkeuren, in kleur geduid, gaan vergelijken met de genoemde opties als hulp bij een beroepskeuze.
  • Het in kaart brengen van afdelingen (werk, beroep of ziektes) weergegeven in de KleurID kan men nu met één oogopslag vaststellen wie de zgn. ‘vreemde eend in de bijt’ is…
  • én/of wie er baat heeft bij een specifieke behandeling of bepaald medicijn.

10. Wat worden de kosten om gebruik te maken van het KleurID van het EGO-DNA.ID?

Antwoord: Voornemend; Jaarlijkse inschrijvingskosten van € 6,– met eenmalig 200 Credits, dat vrij te besteden is binnen de geboden toepassingsmogelijkheden.

11. Wat bewijst het EGO-DNA?

Antwoord: Een willekeurige geboortedatum (geduid in kleur) bewijst de biologische verbondenheid/binding van de getraceerde kleurnuance met de natuurlijke wetmatigheid van die mens.

12. Welke maatregelen heeft Stichting Inderdaad genomen ter beveiliging van de persoonsgegevens?

Antwoord: Zie de privacyverklaring.

Laatst gewijzigd op 18 oktober 2020 om 9.10 uur