FAQ. Veelgestelde vragen:

1.  Waar staat Stichting Inderdaad voor?
Antwoord:   Wij beogen het individueel welzijn! (Overeenkomstig de Inzichten en Leerstellingen van de Heer.)

Een bewust ZIJN in 1. Kennis; Aan het gegeven dat wij qua karakter onvolledig en ondeugend zijn geboren, met een inborst aan ongewenste ´negatieven´. (Zie HOMEPAGE); 2. Met het KleurID het inzicht verkrijgen van aanleg en voorkeuren, de individuele talenten. (Zie EGO-DNA.ID); 3. De aanbeveling om de ons opdringende ´negatieven´ af te wijzen en dienstbaar te zijn aan ‘GOeD en de mensen’. (Zie Godsdienst).

Samengevat: Zelfkennis! Lees Identiteit.

2.  Wat is de geestelijke opvatting van de Stichting?
Antwoord: Wij ‘Stichting Inderdaad’ hebben, met de uitgave ‘Engel of bengel’ afstand genomen van ‘het plot’ van kerkelijke Boeken en staan voor de wijsheid van de Heer Jezus (Zoon van GOD de Vader, Bron van Licht en Leven) en Zijn leerstellingen. (Zie INZICHT)

3.  Wat kunnen wij doen om in vrede en welzijn te leven?
Antwoord:  Start met te erkennen dat je niet je lichaam bent maar een tijdloos karakter; tijdelijk gebonden aan de levensgeest in een kwetsbaar biologisch lichaam, dat onder invloed staat van hogere machten en krachten, die sterker zijn dan onze wil en kunnen. Voor verbetering van ons welzijn zijn wij door de Heer Jezus uitgenodigd om Hem als Beschermer en Herder aan te nemen, ter vervanging van de tijd-/wereldgeest (Moeder natuur) waarin/waarmee wij geboren zijn. Doen dus!

4.  Wat is de zin van ons aardse leven?
Antwoord: De statuswisseling van de ziel in verzoening met GOeD. Wanneer je, naast de erkenning van het grillige karakter van Moeder natuur ook het karakter van Jezus de Vredevorst hebt leren kennen en Hem als Heer en Herder hebt aangenomen, heeft GOD de Vader Zijn doel met de Schepping, met jou, bereikt.
Stelling: Herboren in de status van Christus Jezus worden wij, met hulp van Zijn Geest gezuiverd van het kwaad (de ongewenste negatieven), net als Hij; een waardig toonbeeld van karakter; getuigend van beschaving. Een kwestie dus van een goed karakter, een goede mentaliteit.
Wanneer het hart (de ziel) de status van Christus Jezus heeft (lees ware Liefde en Vrede kent) wordt het belang van het eigen gelijk, de bezitsdrang en de aanwezige gewelddadigheid naar achteren gedrongen. Wij verblijden dan onze omgeving door dienstbaar te zijn in gunnen, geven en vergeven, dat aan de basis ligt van geluk, liefde en vrede!

5.  Wat kan ik allemaal doen met het EGO-DNA, wat ik op de website ego-dna.nl ga vinden?
Antwoord: Uitgaand van het gegeven dat ieder mens ten opzichte van elkaar in onze basis van karakters verschillen, levert het EGO-DNA.ID dus ook een ander procentueel deel van de drie primaire kleuren op. Met deze kennis, in die specifieke kleurnuance weergegeven, kan men naast de weergegeven percentages direct onderscheiden, met wie wij op het intermenselijke vlak van doen hebben.

 • Als eerste traceer je natuurlijk jouw eigen spiegel van het onderbewuste, jouw kleurID in een specifieke kleurnuance,  waarmee jouw deel van het spectrum bekend is.
 • Dan kun je al je kennissen, familie, vrienden en collegae in een op te maken verjaardag kalender ‘bekijken’ hoe zij zich profileren t.o.v. jou.
 • Groepen met een bepaalde ziekte of medicijngebruik (of transplantaties) kunnen met het EGO-DNA.ID (KleurID) in kaart worden gebracht, om inzichtelijk te krijgen bij wie deze wel of juist niet zijn ‘aangeslagen’…
 • Het traceren van een gezocht stamcel-dna binnen een eigen netwerk is met het bekend worden (bekend zijn) van het KleurID voor ieder mens dichterbij gekomen.
 • Een toepassing van het EGO-DNA.ID is de Relatiescan. Deze wordt, naar de mate dat de karakters elkaar aanvullen of overlappen, ook becommentarieerd.
 • Laat in je beroepskeuze ruimte voor zoveel mogelijk geaardheden die in jouw kleurID staan vermeld.
 • De verklaring te vinden, waarom bij een bestaande relatie de ‘verliefdheid’  in conflict is gekomen.
 • Voor zover deze in kaart zijn gebracht; keuzes te onderbouwen met betrekking tot de scholing en opvolgende beroepskeuze naar de persoonlijke Aanleg en Voorkeuren.
 • Met het in kaart brengen van afdelingen. Het met één oogopslag signaleren van de zgn.  ‘vreemde eend in de bijt’. Signaleer zelf waarin of waarom deze persoon afwijkt van de groep.
 • Het opmaken van een verjaardagskalender: een persoonlijke of van een hobby/sport, de bedrijfsafdeling in kleuren van het KleurID genuanceerd.
 • De gevonden kleur bij aankoop van bril, auto, kleding, e.d. aan de verkoper op je smartphone te tonen…
 • Het vinden van de juiste persoon voor een bepaalde ‘functie’ of beroep binnen een opgemaakt bestand van geselecteerden.
 • Het EGO-DNA.ID geeft het fundament aan van het basiskarakter naar Aanleg en Voorkeuren, van waaruit wij het karakter gaan opbouwen.
 • Het EGO-DNA.ID is geen psychoanalyse . Dit omdat de verwerking van levenservaringen, die het karakter vormen en als bouwstenen werken, nog niet hebben plaatsgevonden.

6.  Wat worden de kosten om gebruik te maken van het EGO-DNA.ID?
Antwoord:  Jaarlijkse inschrijvingskosten van € 3,– met eenmalig 200 Credits, vrij te besteden binnen de geboden toepassingsmogelijkheden.

7.  Wat bewijst het EGO-DNA?
Antwoord:  Het bewijst onze biologische binding met de natuurlijke wetmatigheid (evolutie), waarbij de karakteristieken van een willekeurige geboortedatum van een mens in verhouding overeen blijken te stemmen met de karakteristieken van die kleuren.
Dit biologisch-/natuurlijk deel van ons zijn reageert met een ‘chemische reactie’ van aantrekken en afstoten in een schijnbaar tijdloos ritme op onze omgeving. Wat natuurlijk geen excuus kan/mag zijn om je respectloos, een mens onwaardig, met machtsvertoon en geweld als een beest te gedragen…

Motto: It’s nice to be nice.

8.  Is het mogelijk om in de status van harmonie (Welzijn en Vrede) te komen door je te omringen met één, twee of meer mensen met een ander karakter?
Antwoord:  Mits leergierig, bij benadering ja. Het Humanisme, de Vrijmetselaars, Ubuntu en Boeddhisme zijn zulke levensconcepten. Maar, zónder erkenning en aanname van de Heer Jezus als bemiddelaar en verzoener met GOD de Vader, Bron van Licht en Leven (lees wisseling van de geboortestatus), komen wij Niet tot het eeuwige leven! Lees vrij van onze aangeboren negatieven! Zoals zelfingenomenheid, agressie, afgunst of rancune. Daar is toch echt de statuswisseling van de Ziel voor nodig!

9.  Waarmee wordt de wisseling van de verloren status naar geborgen in Christus een feit? 
Antwoord:  Met de aanname van de Heer Jezus als onze Heer en Herder en dit opvolgend bevestigd met de volwassenendoop in Zijn heilige Naam is onze verbondenheid met GODs Koninkrijk van het Licht (het Vrederijk) in een geestelijk huwelijk een feit. Aldus naar de wil van de Geest van GOeD.

10.  Welke maatregelen heeft Stichting Inderdaad genomen ter beveiliging van de persoonsgegevens?  Antwoord: Zie de privacyverklaring.

KvK 63820137 (statuten)