Privacyverklaring van Stichting Inderdaad.

In deze Privacyverklaring staat wat wij met persoonlijke gegevens doen en welke beschermende maatregelen er zijn genomen.
Stichting Inderdaad respecteert de privacy van haar bezoekers/gebruikers van de Websites.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op bezoeken aan en verwerking van de persoonlijke gegevens van bezoekers aan onze websites www.stichtinginderdaad.nl = www.karaktersinkleur.nl en www.ego-dna.id

Cookies.

Wij gebruiken cookies om de websites goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van de websites te analyseren. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en ons cookie beleid.

NB Door Google Analytics wordt de exacte locatie niet bekend gemaakt. Wij plaatsen geen cookies van derden, waarvoor uw toestemming nodig zou zijn.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Stichting Inderdaad verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt.

Stichting Inderdaad neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via post@st-id.nl

Mocht onze Privacyverklaring ontoereikend zijn en reden geven tot klachten over onze interpretatie, lees de strekking van de AVG, dan kan men ons mailen, alsook deze bij de Autoriteit Persoonsgegevens deponeren.

De persoonsgegevens:

Voor het eventueel kunnen aanleveren van een fysieke aankoop als een boek is, naast uw naam, mailadres en geboortedatum, ook het opgegeven woonadres bij de registratie opgenomen.

De geboortedatum wordt ter herkenning van de identiteit in de administratie opgenomen. Dit specifiek vaste gegeven is naast de duiding in een KleurID, ook bij eventuele correspondentie ter verificatie van de identiteit van nut.

Om incasso mogelijk te maken van de aan ons afgegeven machtiging is naast de andere data ook uw bankrekeningnummer op betreffende formulieren gevraagd en met de veilige SSL aansluiting van de website niet voor derden toegankelijk. Lees veilig.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden alleen door ons gebruikt voor de door Stichting Inderdaad gestelde doelen. Deze informatie wordt zonder uw toestemming niet aan derden, anders dan de Bank, vrijgegeven, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Gegevensverwerking:

De verstrekte persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verzameld en verwerkt. Dit met inachtneming van de wet op de privacy de AVG. (De Algemene Verordening Gegevensbescherming.)

Stichting Inderdaad bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Het administratief verwerken van de verkregen persoonsgegevens gebeurt op onze computer. Onze computers zijn met wachtwoorden beveiligd.

Stichting Inderdaad voldoet aan de bewaartermijnen die gesteld worden voor de verwerking van de persoonsgegevens. Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening, echter maximaal tot 2 jaar na het afronden van de betreffende dienstverlening. Of zoveel eerder als dat uw verzoek daartoe ons heeft bereikt.

Met de netwerkverbinding van de website (SSL) zijn alle data veilig gesteld en laat de gebruiker ook veilig bankieren.

Ongenode toegang naar de data op de computer (inbraak/Hecking) is met wachtwoorden beveiligd. Hiermee zijn niet alleen onze gegevens, maar ook uw persoonlijke gegevens goed beveiligd.

Intellectueel eigendomsrecht:

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden overgenomen, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande toestemming van het bestuur Stichting Inderdaad.

De algemene voorwaarden.

Alleen voor de uitvoering van uw wensen; de communicatie tussen ons, de registratie bij Stichting Inderdaad, zo ook onze bevestiging van gedane donatie(s) zijn de formulieren door u (de bezoeker) ingevuld en de opgenomen gegevens geautoriseerd geadministreerd.

Om incasso mogelijk te maken van de aan ons afgegeven machtiging is uw bankrekeningnummer op betreffende formulieren gevraagd.

Bij bestelling van een ‘KleurID’ (het EGO-DNA.ID) van ook niet nader omschreven data, behouden wij het recht voor ter bescherming en ter afdekking van het unieke algoritme de vraag naar een teveel aan opeenvolgende data te weigeren of te beperken.

Wegens het nog deels handmatig moeten verwerken van de informatie is de levertijd van meerdere KleurID’s één tot twee weken.

Ontbreekt op het registratieformulier van ‘vriend van Vrede en Welzijn’ een donatiebedrag, dan is er geen erkenning. Elke donatie wordt wel herkend en erkend als zijnde vriend en donateur van Vrede en Welzijn.

Overigens wordt de communicatie, waaronder bestellingen, alleen beantwoord wanneer ons de referentie (DON…) bekend is!

Bij geval van uitblijven, weigering of beperking van een bestelling van het KleurID dient men met ons, Stichting Inderdaad, via post@st-id.nl zo snel als mogelijk tot overeenstemming te komen. Bij geen overeenstemming wordt de overgemaakte som binnen 4 weken gerestitueerd, of, dat de bestelling alsnog geheel of deels wordt gedaan naar ons ingenomen standpunt.

Om er zeker van te zijn dat een verzoek tot inzage of aanpassing door een gebruiker van onze diensten wordt gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs te maken en deze (deels onleesbaar gemaakt) naast de vermelding van uw referentienummer met het verzoek mee te sturen.

Onze referentie is het registratienummer (DON…) dat u vindt op de bevestiging van inschrijving bij onze Vriendenkring en/of een donatie. Bij een bestelling/betaling middels een bancaire overmaking wordt dit referentienummer verlangd.

De inschrijving bij onze ‘Vriendenkring van Vrede en Welzijn’ geeft niet dezelfde status (rechten*) als de individuele volwassenendoop, waarbij men de Naam Jezus (herboren in Christus) krijgt en als Zijn Geestverwant wordt ingeschreven in het ‘Boek van leven’ = GODs eeuwige Vrederijk.


Rechten* voor hen die de Naam Jezus dragen, is het inzetten van Zijn krachtterm:

  1. Met de woorden: “in Jezus Naam” mogen wij Zijn Naam, Zijn macht, aanwenden om te zegenen.
  2. Met de woorden: “in Jezus Naam” mogen wij Zijn Naam, Zijn macht, aanwenden bij het bezweren van aandoeningen, pijn, ziekten en verslavingen, bij jezelf en anderen die de Vader kennen of willen kennen.
  3. Met de woorden: “in Jezus Naam” mogen wij Zijn Naam, Zijn macht, aanwenden bij het afwenden van een ons bedreigend natuurgeweld.

NB De beantwoording van de krachtterm: “In Jezus Naam” staat in verhouding tot de kracht van die wil, én het aanwezige geloof in Hem te zijn!

Ontvangen gelden zonder nadere omschrijving worden in dank als donatie verwerkt.

Stichting Inderdaad staat met haar beschreven statuten ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63820137.

NB Op ons Contactformulier en de lijst van veel gestelde vragen, de FAQ, wordt nog meer informatie gegeven dan dat in deze verklaring door de AVG wordt verlangd.

© 2017-2019 Stichting Inderdaad. Laatste aanpassing 3 september 2019.