Religie of Godsdienst

Vreugdevolle Godsdienst. Of handhaven wij in mineur deprimerende religiositeit? 

Nu, 2018 jaar na Christus, vraag ik mij oprecht af hoe lang de kerken nog blijven zwabberen met een onvolledige/verwarringgevende Bijbel, die als basis van de waarheid in één woord ondeugdelijk blijkt te zijn!

A. De Bijbel met haar bibliotheek aan boeken is nota bene samengesteld door mensen die de Heer Jezus met Zijn visie en Boodschap hebben verworpen… Niet verwonderlijk dat zij het belangrijkste deel uit de Leer van Jezus aan de Bijbel hebben onttrokken.

Wat de conclusie rechtvaardigt dat ‘de Waarheid’ niet in hen was.

B. Inmiddels is recent het Evangelie van Thomas gevonden en vertaald, dat met citaten van de Heer en Zijn verwerping van de duiding van Mozes een geheel ander licht werpt op de strekking/het plot van de Bijbel.

De Bijbel, Thora en de Koran hebben het bestaan van de Heer Jezus verhaald, maar niet Zijn gedachtegoed. Die schrijvers hebben Zijn Boodschap; Gods wil tot plaatsvervangende heerschappij over de ziel (ons karakter) niet geloofd. En is, omdat het rebelleerde met hun ‘zgn. heilige boeken’ destijds niet opgetekend.

 Overigens zijn diegenen die een negatief beeld dragen (benoemd op de homepage)  ook nog eens hypocriet (schijnheilig) wanneer zij zich als christen profileren!

De Geest van GOD (Jezus) is, net als wij, tijdloos! Van die Waarheid kan Erik Visser als herborene in Christus getuigen en wil de Waarheid van Jezus Heilsboodschap via zijn boeken en ‘Stichting Inderdaad’ inzichtelijk maken.

 1. Het ontbreken van Jezus Heilsboodschap over onze verloren status (als tijdloos wezen/het karakter) in de ‘zgn. heilige boeken’, houdt de essentie weg over Jezus unieke komst en Zijn Blijde Boodschap.
 2. De ‘Boeken’ hameren op het visuele! Terwijl Jezus ons het tijdloze en liefdevolle karakter van GOD en Zijn kinderen (in wezen zijn wij allen Geest) voorhoudt.
 3. De Heer houdt ons de mogelijkheid voor om van zielstatus te wisselen!  Door Hem als Heer aan te nemen i.p.v. de heersende destructieve tijdgeest, waarin wij geboren zijn.
 4. De Bijbel heeft het wel over bekeren, maar deze laat zich uitleggen naar de concreet herleidbare zonden en niet op onze tijdloze geest met haar verloren status.
 5. In haar uitleg speculeert men zelfs op kwaad dat van de ouders geërfd zou kunnen zijn…
 6. Dit al; de verdraaiing van feiten, het willen vasthouden van een oude cultuur, en aanreiken van fantasieën die als waarheden moeten worden gelooft, maken de Bijbel tot een leugen!

Zoek de verschillen en beoordeel zelf!

(Bijbelse versie van Johannes 3:16) Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leeft.

(Johannes 3:16 HERZIEN naar Geest en Waarheid) Want alzo lief heeft GOD de Almachtige Vader DE MENS, dat Hij Zijn enig op aarde geboren Zoon gezonden heeft, zodat wij ons in Jezus Naam met Hem kunnen verzoenen (dopen), opdat iedereen die gelooft dat Zijn Heilige Geest bij hem of haar inwoont, niet verloren blijft maar eeuwig met Hem in het Hemellicht leven zal.

Stelling: Niet het bedrijven van een religie, maar de levende relatie met de Geest van GOeD (Jezus) is het ware welbevinden in rust en vrede! – EOV

Stichting Inderdaad maakt onderstaand het verschil duidelijk tussen het bedrijven van religie en Godsdienst. Het boek Engel of bengel maakt dat verschil, met de achtergronden van Jezus komst, inzichtelijk.

Wat verstaan wij onder religie bedrijven?

 1. Het opvolgen van (verouderde) cultuurgebonden wetten/regels. Dit, om de inborst van ondeugd, het kwaad, te bestrijden. (Lees; het waargenomen kwaad te reduceren naar humaan aanvaardbare normen en waarden.)
 2. Gehoor te geven aan GODs grote gebod: “Heb GOD lief boven alles en behandel je naaste, zoals jijzelf behandeld wilt worden.” (Kolossenzen 3:14-16)

Prachtig! Educatief een nobel streven, ware het niet dat het eerste deel van het grote gebod wordt gelezen en het wettisch (met het verstand) wordt  ingevuld door  gehoor te geven aan; geplande kerkelijke samenkomsten, het bestuderen van zeer oude tradities/normen/gebruiken die in Bijbel/Thora/Koran staan. En het instituut in haar hiërarchisch opgezette systeem organisatorisch en financieel te moeten ondersteunen.

Dit alles staat in schril contrast met de verlossende Boodschap van Jezus!

Vanuit het gegeven dat wij, volgens Jezus, niet ons lichaam zijn, maar deze hebben! Zijn boodschap klinkt om het lichaam als tijdelijke behuizing van het tijdloze karakter (de ziel) te zien, en de geest van haar kwade inborst te verruilen voor die van GOeD (Jezus). Hij overtreft de genoemde punten, omtrent religie bedrijven, door niet vanuit het verstand, maar vanuit het hart te handelen:

A. Hij roept ons individueel op: ”Komt allen in gebed tot Mij die het vechten moe is en met zorgen belast zijn. Ik zal je rust geven!” (naar Mattheüs 11:28) “Verzoen je eerst met GOeD de Vader, de Bron van Licht en Leven, en neem Mij aan als Heer en Herder over de rest van het leven. En uw gebeden zullen door Mij worden beantwoord! (naar Mattheüs 6:33-34 en Johannes 6:45)

B. Door het aannemen van Jezus (GOD) als Heer worden wij verlost/bevrijd van de geest van het kwaad (de duisternis), waarin/waarmee wij geboren zijn! En tonen wij blij en ontspannen, omdat wij gelukkig zijn en leven in Het Licht.

C. Door de relatie, het komen inwonen van de Almachtige Geest van GOeD, hebben wij hulp (versterking van onze wil) om tot zuivering van de kwade inborst te komen! (bevrijding van gewelddadigheid, angst, haat, rancune, onzekerheid, machtswellust, enz. enz.)

D. Bevrijding van traditionele verplichtingen m.b.t. een instituut dat zichzelf tot god boven de mensen heeft geplaatst!

Het ontbreken aan erkenning en verhoging van de Heer Jezus in de zogenaamde heilige Schriften (Die nota bene als enige als Zoon van GOD de Vader vanuit het hemellicht was gekomen), doet het samenkomen op basis van de geschriften vallen onder het tweede gedeelte van het grote gebod! Daarmee verdienen religieuze samenkomsten niet de naam/titel Godsdienst!

Jezus is de verkondiger van de ware Liefde. Het toonbeeld van een Goed karakter. Vanaf de zielswissel (de dag dat wij Jezus als Heer hebben aangenomen) worden ook wij, de wil volgend gezuiverd te worden van alle ondeugd, aan Zijn karakter gelijk, dat Liefde heet!
De vruchten van de Geest van GOD worden gekend in oprechte Liefde, vrede, trouw, lankmoedigheid, van goedheid, zachtmoedigheid, geduld en zelfbeheersing.
De oprechte Liefde is geduldig, zij is vriendelijk (‘vriendelijk’ komt van het woord chesed: Gods verbond houdende trouw), de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig, zij handelt niet ongepast, zij schuwt geweld, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid, zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. (1 Korinthiërs 13:4-8)
Nota bene!
 1. Jezus kwam niet van het hemellicht om ‘de wereld’ te redden, maar om onze verloren zielen van een kwade geest vrij te kopen!
 2. Met het aanvaarden van de ons gegunde genadetijd (als tijdelijke onderbreking van een tijdloos bestaan in duisternis) komt in de Bijbel summier de uitleg van de Heer Jezus aan de Farizeeër Nicodemus in beeld (Johannes 3).
 3. Volgens de Heer is er geen ‘dag des oordeels’, anders dan de dag dat wij ons bekeert hebben laten dopen, als ommekeer/wissel van de status van onze Ziel van verloren naar herboren/geborgen in Christus. (2 Korintiërs 5:17)
 4. Om ons bewust te maken van onze duistere afkomst is ons het geweten gegeven! Zodat wij afkeer zouden krijgen van kwaad/zonden. Dit opdat wij, onrustig en schuldig, in gewetensnood bij GOD de Vader (Bron van Licht en Leven) te biecht gaan/komen, om hulp/rust op het hart te verkrijgen!
 5. Het aangeven van onze verloren status (onze geest in de tijdloosheid) en het proclameren van zuiverheid en reinheid in geweldloos gedrag, werd van Jezus niet geloofd. Dit omdat het niet aansloot bij het traditioneel denken en de geschiedschrijving van de Thora en het plot van hun Bijbel. Dáárom besloot de Joodse raad Hem te (doen) vermoorden.
 6. Allen die in de Geest van Christus herboren zijn en zich blijven uitstrekken naar de relatie met de Heer kennen rust, vrede en vreugde op het hart! In tegenstelling tot allen die Jezus en zijn gedachtegoed wel liefhebben, maar (nog) niet hebben aangenomen. En/of (in angst voor andermans praatjes en de dood) zich nog niet, bij de keuze voor Jezus, in Zijn Naam (met onderdompeling) hebben laten dopen.  De statuswissel in het Geestelijk huwelijk is met de datum van de doop concreet geworden.
 7. In het hiernamaals (vanaf onze wissel), wanneer wij ‘in Christus’ geborgen in Zijn Vrederijk in genade zijn opgenomen, stralen wij als een gelukkig bruidspaar van Harmonie, Liefde, Leven en Welbevinden!

Liefde, Rust en Vrede; een hartaangelegenheid van de hoogste orde. Kortom WEL ZIJN. Wie wil dat nu niet voor nu en altijd?!