Over ons

Het boek Engel of bengel is het resultaat van; verkregen inzicht en Herderlijk omzien. De Auteur van ‘het Gedachtegoed van Jezus’ en ontdekker van het kleurID is Erik Visser.

Het boek ‘Engel of bengel’ is online te bestellen boekenbestellen.nl

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 20200601-selfie-2e-Pinksterdag-1.jpg

Selfie 2e Pinksterdag 2020

Erik Visser vond zijn interesse in het item Identiteit na een heftige burn-out. In 1981 verloor hij zijn geheugen en viel letterlijk en figuurlijk in een zwart gat. Na veel zoeken en bidden tot de onbekende en onzichtbare, maar meest logische en voor de hand liggende God van goed, de hemelse Vader (de Bron van Licht, Liefde en Leven), heeft hij met Hem, Zijn Geest, kennis gemaakt (1997), en Deze verzocht als Heer over zijn leven te komen inwonen en hem te helpen de waarheid te achterhalen. 

Opgegroeid in een streng orthodoxe familie als 3e zoon en 9e kind van de 14 was ontzag voor de regels/wetten (met angst gevoed) met de paplepel, ingebracht. Niet alleen de burn-out, maar ook een bijna dood ervaring in de hel van vuur brachten hem ertoe het leven serieus te nemen en niet te rusten voordat de onderste steen naar boven was gehaald.

Erik Visser heeft de afgelopen twintig jaar de voorhanden zijnde kennis over karaktereigenschappen en levensbeschouwingen bestudeerd. Hij heeft zich, voorheen als ‘kleurendeskundige’, ontpopt tot onderscheider van karakters die hij in de overeenkomstige kleurkarakters en kleurnuances in percentages van de drie-eenheid Rood-Geel-Blauw wist te duiden.

Zijn weetgierigheid over zijn verloren identiteit kreeg houvast bij de verklarende tekst van zijn KleurID oranje/geel (zie karakters) waar zijn aanleg, o.a. als onderzoeker en sociaal betrokken geduid bekend werd i.p.v. de ondernemer en afstandelijke manager.

Door het kunnen duiden van de tijd en haar bewegingen naar het overeenkomstige karakter van de primaire kleuren in hun uniciteit is de omschrijving van zijn professionaliteit met ‘karakteroloog’ correct omschreven. Zij kan ook jou helpen of de beroepshalve gekozen weg naar geluk leidt, of doodlopend is…

Hij heeft stil gestaan bij de verschillende denkbeelden en die naast de aanvaarde wetenschap gelegd. Door de overtuigingen van Oost (w.o. Confucius en het Hindoeïsme), West (Plato) en de Bijbel naast de wetenschap en de weergave van het Thomas evangelie te leggen, heeft Erik Visser uiteindelijk in conclaaf met de Geest van GOD zijn onderzoek naar De Waarheid tot een sluitende conclusie kunnen samenvatten:

Onze zielstatus deugd of het deugd niet! Hebben wij de Heer Jezus aanbeden, dan volgt Zijn aanbeveling/de oproep, je met Hem (in Jezus Naam) in de doop te verbinden, in de plaats komend van de Triniteit waarmee wij worden geboren. De mens (wezenlijk een tijdloos karakter) is in haar onwetendheid en onvolmaaktheid op zoek naar rust in de ultieme verlichting, dat bij ‘herboren in Christus’ wordt bereikt.

Helaas struikelen wij makkelijk en blijven steken in ons aards gerichte denken. In de stilte, meditatie in het overleg met onszelf, vinden wij rust en verlichting bij de Heer, Jezus, de Geest van GOD de Vader.”

Welke bestaande geloofsrichting we ook onder de loep nemen: Niet alleen wordt de mens, in haar onwetendheid en goedgelovigheid ten onrechte een Religieus discutabel concept voorgehouden, dat met het braaf volgen van haar leer ‘het hemelse licht’ met eigen inzet kan worden bereikt. Of nog erger; dat ‘die goedwillende vrome’ met het wetticisme als basis tot de dood in het ongewisse blijft of hij/zij wel of niet is verlicht…

Maar, weet nu; na de laatste ademtocht is de genadetijd voorbij!

Het gaat de schrijver zeer aan het hart dat hij bij goedwillende vrome mensen ziet hoe de kerk (de leer van de Bijbel/Tenach/Koran) hun afgod is geworden, biddend dat hun vroomheid hen mag redden, zich vastgrijpend aan tradities, wetten en regels.

Helaas gaan zij (deze vromen, de onwetenden met de goddelozen) hun eeuwige dood tegemoet zolang zij geen relatie met de Geest van GOD, de Heer Jezus, in GODs Genade vóór de laatste ademsnik, hebben aangenomen (!) en bevestigd met de doop in de unieke en enige Naam van Jezus.

Niet onze visuele waarneming, maar onze* status van de ziel, het Zijn (*het tijdloze karakter) bepaald wie onze meester of Herder is! Ons mensbeeld doet er toe!

Hoe triest voor diegenen die denken op de Heer verliefd te zijn, maar in werkelijkheid in de netten van schijnzekerheid van wet en kerkelijke betrokkenheid zijn gevallen. 

Even triest is het voor degenen die zich in vrede wanen omdat er op hun ‘paradijselijke’ leefplek geen onrust of geweld is waar te nemen.
Hij, de auteur in deze, had de boodschap van de kerk en haar Bijbel ook begrepen als een verzekering met rechten: “Wanneer je maar braaf gehoorzaam bent aan wet en regels, barmhartig omziet naar je naaste én trouw naar de kerk gaat, dan kom je niet in de hel maar in de hemel…”
 
Gelukkig is GOD onze Vader er één van liefde Die trouw is aan Zijn wil. Hij laat Zich bidden en Hij wil dat niemand verloren blijft!
Godskennis kent twee Goden: de Triniteit (de drie-eenheid, een product van de geest van duisternis) en GOD de Vader (Bron van Licht, Liefde en Leven):
1. God is onzichtbaar, tijdloos en Geest (lees ontastbaar en onaantastbaar.) 2. God als Geest kent twee uitersten: Goed en kwaad; Zuiver Licht of die van duisternis; God de Vader (Liefde) en Zijn onzuivere opponent (de rebellerende tijd-/wereldgeest van Moeder natuur, die zichzelf tot God heeft verheven). 3. God de Vader als Bron van Licht, Liefde en Leven is gekend in Jezus, de heilige Geest, als enige van de het hemellicht in de mens geïncarneerd op aarde. Gods opponent de geest van Moeder natuur is de gematerialiseerde tijd-/wereldgeest van duisternis, waarin wij allemaal geboren zijn!

De onbekendheid (onwetendheid) van de scheiding van God in de heersende geesten, Goed en kwaad, bestaat nog in de ons bekende Godsdiensten. Dit dankzij onze kwade inborst en bokkig vasthouden aan tradities. In de kerken wordt de wet met angst gepredikt, dat sinds de mythologie geen hoop kent, maar angst en afwijzing vasthoudt.

Jezus kwam ons vrede brengen door Zijn Geest van GOD, ter vervanging van de tijd-/wereldgeest waarin wij zijn geboren aan te bieden, en ons, die Hem als Koning en Heer hebben aangenomen te voorzien van Zijn ‘Stok en Staf’ zodat wij, aan Hem gelijk, ook daadkrachtig het kwaad kunnen bestrijden!

Dit betekend dus, dat wij de lezing van de Heer over het wezenlijk ‘geestelijk zijn’ mogen geloven. En het fysieke deel als tijdelijk ‘huis, tempel of verpakking’ moeten herwaarderen!

Wanneer je bidt, bid dan rechtstreeks tot GOD de Vader, Bron van Licht, Liefde en Leven, en niet (meer) tot God in zijn algemeenheid. Alleen van onze GOD de Vader, Die als enige GOeD is, kan je volgens de richtlijn van de Heer Jezus constructieve hulp verwachten! Het was de Heer Jezus Die ons het ‘Onze Vader’ leerde…

In de nieuwe status van de ziel (herboren in Christus), waarbij ‘de Geest van Goed’ (de Trooster) is komen inwonen, ervaren wij vanaf onze bevestiging met de doop bevrijding, vreugde en zelfvertrouwen! 
 
In rust en vrede ontdekken wij wat het credo in ‘gunnen, geven en vergeven’ betekend; te leven in Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap.
Een zaak van het individu. Jou!
 
En, dankzij Zijn inwonende Geest van Vrede ‘de Trooster’ Zijn Staf, met de bonus ‘om door GOD de Vader en de mensen’ uiteindelijk in gezondheid en als Engel gewaardeerd dit leven te eindigen.
Het mag gezegd; Mozes had een rijke fantasie om de ongelooflijke grootheid van God voor te willen stellen. Maar zijn verhalen voor Waarheid houden en geloven? Nee en nog eens NEE!
 
Dat Mozes (die vijf Bijbelboeken, de Tenach, op zijn naam heeft staan) het heeft over ‘een kleiende God, Die de mens Adam en Eva én de stenen tafels met de 10 geboden zou hebben gemaakt zijn indrukwekkende fantasieën. Lees leugens! In waarheid bevestigen zij de materiele insteek van Mozes, de schrijver.
 

Nu wetend en ervarend, dat geloven geen zaak van het verstand is maar een STATUS VAN ZIJN, een hartsaangelegenheid, is het duidelijk dat wij, sinds de bundeling van de Schriften tot een Bijbel (die werd vastgesteld en onderschreven tijdens de Synode van Dordrecht op 28 mei 1619), zijn misleid door hongerige wolven in schaapskleren. Die hebzucht en macht beogend, de Bijbel als script hanteren voor hun zogenaamde religieuze onderneming.

Het vasthoudende geloof in de Bijbel (of een ander ‘heilig boek’) dat wij duurzame vrede op het hart (het hemellicht) zelf zouden kunnen bewerkstelligen, is een leugen. Jezus kwam het ons uitleggen. In het Thomas Evangelie veroordeelt Hij de oude Schriften.

Het is een grove misleiding dat GOD pas op het moment van ons fysiek overlijden, de dood, de afweging zal maken om jou in een hemels ‘paradijs’ toe te laten.

Onze dood is en wordt géén dag van veroordeling! Simpel, omdat (als het goed is) de verwisseling van de zielstatus naar geborgen in Christus (de veroordeling door jouzelf van jouw verleden) al heeft plaats gevonden.

Jouw veroordeling (spijt) van het ondeugende verleden brengt, met de keuze voor Jezus, de verzoening met GOD de Vader. Dit maakt, dat jij vrede gaat ervaren vanaf het moment dat jij ‘herboren in Christus’ in Jezus Naam gedoopt het doopwater uitkomt!

Halleluja GOD is Goed. Hij gunt en geeft vanuit Genade. Niet vanuit het vroom bedrijven van een religie of uit onze ‘verdienste’ komen wij vrij van de  verbanning uit ‘de duisternis’. Maar wél, door het aannemen van de Heer Jezus als Heer en Herder; het komen in relatie met Zijn Geest ter vervanging en zuivering van de oude tijd-/wereldgeest.

 In wezen is het de Geest van GOD de Heer, deel van GODs Vrederijk, Die Zich in een mens (met de Trooster als inborst) bekendmaakt, zoals Jezus in de Bijbel beschreven ons* beloofd heeft! (*aan allen die Hem als Heer hebben aangenomen.)

Het is niet het geloof in het wel/niet hebben ontvangen van vergeving van zonden, maar de statuswissel van de ziel dat Vrede brengt. – EOV

Jezus (Geest) leeft! 

 Facebook EOV 

 

Koop ‘Engel of bengel’ en lees op de pagina www.karaktersinkleur.nl/boek het hemelse gesprek van Jezus wat vooraf ging aan de Schepping. Het rijmt niet, dat wat Mozes over ‘het begin’ in de Bijbel schreef en mij reden gaf om het Evangelie van Thomas,  met de meergodenleer, de Gnostiek, voor waarheid aan te nemen.

Het boek ‘Engel of bengel’ dat met ‘letterlijk* ingrijpen’ van GODs Geest tot stand is gekomen is online te bestellen boekenbestellen.nl (*Mijn hand greep die ene Bijbel van de 15 (4 talen) die op tafel stonden, om de juiste referentie te duiden die in antwoord op de gestelde vraag gold…)