OVER ONS

Wie zijn wij? Wij zijn de vrienden van Jezus, verenigd in ‘de Stichting van en naar Vrede en Welzijn’ (De SVW), en wij heten jou van harte welkom!

Waar staat Stichting Inderdaad voor?

Wij, Stichting Inderdaad, staan voor informatie te geven over onze ware identiteit, het tijdloze karakter, met specifieke informatie over onze individuele aanleg, geduid in een KleurID (ColorID) en kennis aan de macht die ons wordt gegeven, wanneer wij Jezus tot gezaghebbend Heer hebben aangesteld.

De verkopen en donaties hebben tot doel de Jezus-fans van noodhulp te vorozien.

Het is niet dat wat denken of geloven dat de toekomst bepaalt, maar tot ‘welk hemelrijk’ wij behoren.

Stichting Inderdaad is géén kerkelijk instituut, maar een SBBI* (*een SBBI is een Sociaal Belang Behartigende Instelling). Of zo u wilt; een Niet Gouvernementele Organisatie ten dienste van het algemeen nut. (NGO)

Stichting Inderdaad is een non-profitorganisatie. Zij is gesticht en wordt geïnspireerd door onderzoeker/karakteroloog Erik Oscar Visser, geboren 26 oktober 1947 te Wassenaar (NL)

De ommekeer van ‘niet gelovend’ naar overtuigt Jezus-fan.

Toen ik door GOD de Vader overtuigt werd dat hel en hemel bestaan, heb ik in navolging van de mensenzoon Jezus (Die in de Bijbel wordt beschreven als de opstandeling tegen de Schriften) voor Zijn leer gekozen. En daarmee bepaalt tot welk universum, het Licht of blijvend in de duisternis, ik wil behoren.

Het werd dus het Licht. Sindsdien vindt de geest van duisternis waarmee ieder mens wordt geboren met haar destructieve verleidingen en ingevingen bij mij geen gehoor, en heeft alleen de heilige Geest het recht verkregen om mij in de Geest iets in te fluisteren!

NB. Het lichaam, waarin onze ziel met de wil voor een genadetijd op de adem meelift, behoort ons niet toe. Voor nu en de bestemming in het hiernamaals mogen wij in deze genadetijd in vrijheid kiezen.

Zie www.karaktersinkleur.nl/twee-goden

Erik Visser, vond zijn interesse in het onderwerp identiteit na een heftige burn-out. Hij verloor in 1981, als ondernemer overwerkt, zijn volledige geheugen tot en met het niet meer kunnen zwemmen. Een zwart gat.

Selfie 20130120

Opgegroeid in een streng orthodox christelijke familie als 3e zoon en 9e kind van de 14 was ontzag voor de kerkregels/wetten met het dreigend dictaat “geloof het, want anders kom je in de hel” met angst en beven ingegeven.

Rond zijn 9e jaar legde hij dat “meegekregen” geloof in een God af. Dit, omdat het hem voorkwam als dat het geloof een ‘verzekering’ was, waarbij je gebonden aan de club (de kerkgemeenschap) verplicht en braaf voldeed aan hun wetten, regels van kerkgang, collectes en bidden, je, na overlijden in het paradijs, in de hemel zou komen…

Bovendien ervoer hij toen geen beantwoording op zijn concrete gebeden en was het bestaan van ‘de hel’ (van vuur en zwavel) waarmee gedreigd werd, naast de hemel, óók niet bewezen!

Bij een bijna dood ervaring in de hel van vuur kwam hij met de schreeuw ‘Jezus’ terug, en bracht dat hem ertoe; Jezus als de levende GOD te erkennen en daarmee ook het verhaal over een hemel te kunnen geloven…

Vanaf die tijd rustte hij niet, voordat de ‘spreekwoordelijk onderste steen’ naar boven was gehaald van wat wij mogen geloven.

Hij heeft de afgelopen 40 jaar stil gestaan bij de verschillende denkbeelden en deze naast de aanvaarde wetenschap gelegd. Door de overtuigingen van Oost (w.o. Confusies en het Hindoeïsme), West (Plato) en de Bijbel naast de wetenschap en de weergave van het Thomas evangelie te leggen, heeft Erik uiteindelijk in conclaaf met de Geest van GOD zijn onderzoek naar De Waarheid tot een sluitende conclusie kunnen samenvatten: Onze zielstatus deugd of het deugd nog niet!

Na veel zoeken van aanknopingspunten, bidden tot een veronderstelde goedwillende (onzichtbare) GOD van GOeD. Heeft hij met Hem (met de ‘Geest GODs’ in 1997 kennis gemaakt) en Hem verzocht als Heer over zijn leven te komen inwonen, om hem te helpen de Waarheid over ons wezen, ons bestaan, het zijn, te achterhalen.

Als artiest en Meester Schilderen bekend met de invloed van kleuren op onze psyche, de psychologische kennis van het kleurenspectrum met drie primaire kleuren werd de link gevonden naar de betekenis van de tegenstelling; de beschreven ‘duisternis’ in de Bijbel en het Licht van verlichting waar Jezus van sprak. In de …/faq wordt dit nader belicht.

Tijdens zijn studie over ‘de beginselen van ons bestaan’ kreeg hij de ingeving, om zich over ‘de tijd’ te buigen en visualiseerde deze in 1986 naar zijn kennis van de kleuren en hun karakters met de Brainshow®© kleurenkalender®©.

Via het Bestellen/reserveren van bundels* verkrijgt men het recht om de te publiceren ColorIDs in te zien en te kopiëren. De gepubliceerde bundels met de ColorIDs worden per email naar de besteller gemaild en verdwijnen uit ons bestand. (*bundels, zijn bestellingen van twee en meer IDs.)

Zich van zijn gezin gescheiden, vertrok hij in de camper voor onbepaalde tijd om diep na te gaan denken over de schilderijen die hij intuïtief via doodle had gemaakt, en de visioenen die hij zag…

Hij begon zijn waarnemingen ook op te schrijven, waarbij de tegenstelling van de dag met de nacht en de Brainshow kleurenkalender hem houvast gaven om stelling tegen de Bijbelse versie van de schepping, en hun waarheid te nemen.

Zijn conclusie: Niet het intellectueel belijden van een geloof brengt ons gezondheid en het eeuwige geluk. Maar wel het besef ‘dankbaar zijn’, in de nieuw verkregen zielstatus ‘in Christus herboren’ te zijn!

Een grote ontdekking werd; dat hij, in de erkenning van Jezus als gezaghebbend Heer, ook autoriteit kan nemen en in Jezus Zijn heilige Naam een geest van neerslachtigheid, pijn en ongemakken kon gebieden weg te gaan.

Doordat hij niet alleen een zeurende pijn of jeuk kon/kan verjagen, heeft hij ook het verjagen van kwalen en kwaden beproefd. Van hoofdpijn, griep, kanker tot en met het Covid-19virus heeft hij, toen die zich aandienden, in Jezus Naam bezworen weg te gaan…

Stichting Inderdaad beschikt dus over kennis omtrent onze ware identiteit, het tijdloze karakter, met specifieke informatie over onze individuele aanleg, geduid in een KleurID (ColorID) en kennis aan de macht die ons wordt gegeven, wanneer wij Jezus tot gezaghebbend hebben aangesteld!

In de weblog staan intussen al aardig veel artikelen, waarbij een trefwoord in ZOEKEN je erheen leidt.

Hij, Jezus, roept ons op Zijn Getuige te Zijn, door het doen van wonderen van genezingen! En dus niet, het ego strelend eer/-en macht beogend, kerkjes te gaan oprichten!

(‘De Stok en De Staf’ zijn in de oude Bijbelvertaling nog terug te vinden onder Psalm 23. In latere versies van de Bijbelvertaling zijn deze door de “beterwetende vertalers” weg gefilterd.)

De natuur is grillig en onberekenbaar. Erik ontdekte dat wij niet ons lichaam zijn, maar het lichaam met onze tijdloze ziel (het karakter) bewonen.

Doordat de status van menszijn bij de eerste buitenmoederlijke ademhaling (de geboorte) wordt bepaald, verleend die datum, verwerkt tot een KleurID, haar status tot wetenschappelijk onderzoek…

Door Jezus als GOD (Koning en Heerser) in Zijn Gezag te betrekken en Zijn Naam in te zetten bij het verjagen van kwaden, erkennen wij Jezus als Heer en dienen wij GOD de Almachtige.

Pas dan, ja dán is er sprake zijn van GODSDIENST…

Mét Jezus, de Trooster inwonend, zijn wij individueel bewapend tegen dreigend onheil uit onze natuur, dat door de geest van duisternis, onze kleermaker, uit de stof is/wordt ontwikkeld.

Het boek ‘Engel of bengel’, dat hij in 2017 publiceerde is het resultaat van; verkregen inzicht en Herderlijk omzien.

Koop en lees het boek dat Erik samen met de Geest van GOD in 2017 ‘in letterlijk* ingrijpen’ opmaakte. Bestel het online bij boekenbestellen.nl (*Zijn hand die naar één van de Bijbels reikte (15, in vier talen die tijdens het opmaken van het boek op tafel stonden) ging tot zijn verrassing niet altijd naar dezelfde versie waarin het antwoord stond, dat op het nachts verkregen antwoord (referentie) van de op aan Jezus gestelde vraag kwam…)

Ons mens-/Godsbeeld, onze identiteit, doet er toe!

Het gaat de schrijver zeer aan het hart dat hij bij goedwillende mensen ziet hoe de kerk (de leer van de Bijbel/Tenach/Koran) hun (af)god is geworden. Biddend, dat hun vroomheid hen (de club van GODzoekers) zal redden, zich vastgrijpend aan tradities, ceremoniën, wetten en regels.

Nu wetend en ervarend, dat geloven geen zaak van het verstand is maar een STATUS VAN ZIJN (een hartsaangelegenheid) is het duidelijk; dat wij zijn misleid door hongerige wolven in schaapskleren. Die eer/macht en hebzucht beogend, de Schriften als script hanteren/hanteerden voor hun ‘zogenaamde religieuze onderneming’.

Wat wij van de kerk (een religie) hebben meegekregen blijkt een doctrine van verzinsels, samenraapsels en misleidingen te zijn onder het begrip ‘geloof’, om je contractueel in ‘gevangenschap’ vast te houden.

Niet een religie, niet de kerk, maar de Heer Jezus de Geest van GOD Die leeft redt de mensheid! Allen die Hem tot Koning en Heer hebben aangenomen hebben deel aan Zijn erfenis: het beschikken over GODDELIJKE MACHT het kwaad te bevelen weg te gaan. Dit, omdat wij mensen in onze verpakking van het het lichaam de uitvoerders zijn van het hemels universum ‘Licht of duisternis’ waartoe wij behoren.

Jezus verdiend het om geloofd en aanbeden te worden!

Als je oprecht wijs wilt worden, laat dan de boeken de boeken en stel je open voor nieuwe inzichten, zoals door Erik genoteerd.

De ervaring van Erik dat hij over meerdere jaren, door de Naam van Jezus in te zetten, gevrijwaard is gebleven van ongemakken als pijn en ziektes, en deze, waaronder griep, kanker en corona, zo buiten de deur wist te houden zal voor iedereen genoeg reden moeten zijn dit geloof, in Jezus Zijn Naam, te beproeven…

When HEALTH comes first, you choose the Lord Jesus as Protector.

Intentie:

De hele mensheid zal (kunnen) Leven in gezondheid, vrede en welzijn. NB. Het exclusieve recht om Jezus Naam in te zetten is niet alleen aan Erik gegeven, maar geldt voor alle Jezus-fans die enthousiast geworden, Hem willen kennen!

Naast het besef ‘van zijn’ kan het KleurID* (het EGO-DNA als de spiegel van het onderbewuste) ook jou helpen aan kennis van de basiskarakters van kinderen, de partner, kennis van de persoonlijke aanleg, de juiste beroepskeuze etc. etc. op de weg dat leidt naar voldoening en meer zielsgeluk in dankbaarheid. (*Toepassingsmogelijkheden zie de FAQ)

Je bent vrij en moet dus niets. Maar, mét Jezus ben je wel beter af!

Rechten en plichten

Voor het ‘lid’ worden van de SVW zijn er geen andere beperkingen dan; dat u/jij/hij/zij Jezus als Gezaghebbend Heer erkennen. U/jij/hij/zij draagt zelf de verantwoordelijkheid de ziel te zuiveren, spijt over een verleden fout persoonlijk aan GOD de Vader te belijden, waarmee u als Jezus-fan lid wordt van de vriendenkring van Vrede en Welzijn. NB. Daar wordt niemand anders, dan GOD alleen, in gekend!

Wij, die in deze gegeven genadetijd tijdelijk ‘wonen’ in dit sterfelijke lichaam hebben de zorg, lees verantwoordelijkheid, om het lichaam te onderhouden en te verzorgen. Het is verstandig om de geneugten des levens te doseren, waardoor verslavingen kunnen worden voorkomen!

Lees de weblog!

Steun ‘de vriendenkring van Vrede en Welzijn’ van Stichting Inderdaad met een donatie op www.karaktersinkleur.nl/word-vriend

Rechten van de Jezus-fan; het onbeperkt kunnen inzetten van Jezus Naam, de Stok, met de krachtterm: “Kwaad, kwaal, pijn, of hoe je ook heet; verdwijn nu en direct in Jezus naam! Nu, ga weg!” Dank U Vader.

Ontvangen gelden zonder nadere omschrijving worden, in dank aanvaard en als donatie verwerkt.

Bedankt en GODs zegen!

Weet en besef: na de laatste ademtocht is deze genadetijd voorbij! Wat wordt het na de dood? Tijdloos Leven in het Licht of niet…

Op herhaald verzoek geef ik antwoord op de vraag wie ik ben. Dit is mijn statement:

Net als ieder ander mens ben ook ik een tijdloze ziel (karakter), bestaande uit ziel, Geest en het lichaam. Met de tijdloze geest (ziel) ben ik bij de geboorte aan de adem verkleeft in dit lichaam van vlees en bloed ingedaald en aldus geboren in duisternis* (*met de tijd-/wereldgeest) om het gezag over mijn ‘zijn’ (mijn wezen en ziel) op voorspraak van de Heer Jezus te verruilen voor de Geest van GOD en Zijn Vrederijk.  

Laatst bijgewerkt op 21 juni 2023 door Erik Visser (Onderzoeker en enthousiast Jezus-fan).