Over ons

Onze basis van zijn.

Onwetend willen blijven is dom. Onze ware identiteit blijkt niet bij onze waarneming van uiterlijkheden, noch bij de hoogte van het IQ (de intelligentie) te liggen, maar ligt bij het karakter (de onzichtbare en tijdloze ziel).

Ouer basis: It’s to be, or not be!

Erik Visser, auteur en voorzitter van Stichting Inderdaad, vond zijn interesse in het onderwerp identiteit na een heftige burn-out.

In 1981 verloor hij, als ondernemer overwerkt, zijn volledige geheugen tot en met het kunnen zwemmen en viel hij in een zwart gat.

Na veel zoeken van aanknopingspunten, en bidden tot een veronderstelde goedwillende (onzichtbare) GOD van GOeD, de door de geestelijkheid van die tijd afgewezen Jezus, heeft hij met Hem (met de ‘Geest GODs’ in 1997 kennis gemaakt) en Deze verzocht als Heer over zijn leven te komen inwonen om hem te helpen de waarheid over ons wezen, ons bestaan, het zijn, te achterhalen.

Selfie 20210131

Opgegroeid in een streng orthodox christelijke familie als 3e zoon en 9e kind van de 14 was ontzag voor de kerkregels/wetten met het dreigend dictaat “geloof het, want anders kom je in de hel” met de paplepel ingegeven.

Rond zijn 9e jaar legde hij dat “meegekregen” geloof in een God af.

Dit, omdat het hem voorkwam als dat het geloof een ‘verzekering’ was, waarbij je gebonden aan de club (de kerkgemeenschap) verplicht en braaf voldeed aan hun wetten, regels van kerkgang, collectes en bidden, je, na overlijden in het paradijs, in de hemel zou komen…

Bovendien ervoer hij toen geen beantwoording op zijn concrete gebeden en was het bestaan van ‘de hel’ (van vuur en zwavel) waarmee gedreigd werd, naast de hemel, óók niet bewezen.

Uit een bijna dood ervaring in de hel van vuur bevrijdt met de schreeuw ‘Jezus’ brachten hem ertoe Jezus als de levende GOD te erkennen en ook het verhaal van de hel te moeten geloven…

Vanaf die tijd rustte hij niet, voordat de ‘spreekwoordelijk onderste steen’ naar boven was gehaald van wat wij mogen geloven.

Hij heeft stil gestaan bij de verschillende denkbeelden en deze naast de aanvaarde wetenschap gelegd. Door de overtuigingen van Oost (w.o. Confusies en het Hindoeïsme), West (Plato) en de Bijbel naast de wetenschap en de weergave van het Thomas evangelie te leggen, heeft Erik uiteindelijk in conclaaf met de Geest van GOD zijn onderzoek naar De Waarheid tot een sluitende conclusie kunnen samenvatten: Onze zielstatus deugd of het deugd nog niet!

Onze zielstatus werd “in duisternis” van deze genadetijd geboren om verlichting bij GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) te gaan zoeken en dat te kunnen vinden bij Jezus, Die gekomen is vanuit het hemellicht.

Als artiest en Meester Schilderen bekend met de invloed van kleuren op onze psyche, de kennis aan het kleurenspectrum met drie primaire kleuren (die alleen bij aanwezig licht zijn waar te nemen) werd de link gevonden naar de betekenis van de tegenstelling, de beschreven ‘duisternis’ in de Bijbel.

Tijdens zijn studie over ‘de beginselen van ons bestaan’ kreeg hij de ingeving, om zich over ‘de tijd’ te buigen en visualiseerde deze in 1986 naar zijn kennis van de kleuren en hun karakters, met de Brainshow®© kleurenkalender®©.

Zijn conclusie: Niet het intellectueel belijden van een geloof brengt ons gezondheid en het eeuwige geluk. Maar wel het besef ‘dankbaar zijn’, in de nieuw verkregen zielstatus ‘in Christus herboren’ te zijn! Die je, in Zijn erfenis laat delen, met het recht de Goddelijke macht in te zetten om in ‘Jezus Naam’ ongemakken, pijn en aandoeningen te verjagen.

Door ‘Jezus Naam’ in te zetten, wordt het geloof in de Heer Jezus bevestigd.

Hebben wij de Heer Jezus aanbeden, dan volgt Zijn aanbeveling/de oproep: je met Hem (in Jezus Naam) in de doop te verbinden, in de plaats komend van de triniteit waarin wij zijn geboren en de kerk ons, in haar misleiding probeert vast te houden. Hij roept ons op ZIJN GETUIGE TE ZIJN, door het doen van wonderen van genezingen.

NB. En niet (ego strelend) eer/-en macht beogend kerkjes te gaan oprichten…

De mens (wezenlijk een tijdloos karakter) is in haar onwetendheid, beperkingen en onvolmaaktheid, op zoek naar rust, orde en verlichting*. (*waaronder ook vermaak valt.)

De ultieme verlichting wordt bereikt bij de verwisseling van de verloren zielstatus naar ‘herboren in Christus’, waardoor wij bewapend met Zijn Naam ongemakken, kwalen en kwaden kunnen verjagen voordat zij zich, als ziekten of verslavingen, gaan nestelen.

Om het met de termen* van het licht te verklaren: wij zijn ‘in duisternis’ geboren met een gebroken deel van het licht dat onze aanleg/talent aangeeft. (*een percentage van de *drie primaire kleuren, bekend als het EGO-DNA)

Met Jezus erkennend als de Geest van GOD (de Trooster inwonend), zijn wij gekomen tot het volle licht en is de status van de ziel (het karakter) naar honderd procent licht gezuiverd…

Door Jezus als GOD (Koning en Heerser) in Zijn Gezag te erkennen en te betrekken in ons leven door Hem te loven, te aanbidden en Zijn Naam in te zetten bij het verjagen van kwaden, verlenen wij een dienst aan GOD en pas dan kan er sprake zijn van GODSDIENST…

Met het inzetten van Jezus Naam, als Stok, (het kunnen verjagen van pijn en aandoeningen) is het bewijs geleverd dat Jezus, GOD, door de Geest leeft!

Mét Jezus inwonend zijn wij individueel bewapend tegen dreigend onheil uit onze natuur, dat door de geest van duisternis uit de stof is ontwikkeld.

Het boek ‘Engel of bengel’, dat hij in 2017 publiceerde is het resultaat van; verkregen inzicht en Herderlijk omzien.

Koop en lees het boek dat Erik samen met de Geest van GOD in 2017 ‘in letterlijk* ingrijpen’ opmaakte. Bestel het online bij boekenbestellen.nl (*Zijn hand die naar één van de Bijbels reikte (15, in vier talen die tijdens het opmaken van het boek op tafel stonden) ging tot zijn verrassing niet altijd naar dezelfde versie waarin het antwoord stond, dat op het nachts verkregen antwoord (referentie) van de op aan Jezus gestelde vraag kwam…)

Ons mens-/Godsbeeld, onze identiteit, doet er toe!

Het gaat de schrijver zeer aan het hart dat hij bij goedwillende mensen ziet hoe de kerk (de leer van de Bijbel/Tenach/Koran) hun (af)god is geworden. Biddend, dat hun vroomheid hen (de club van GODzoekers) zal redden, zich vastgrijpend aan tradities, wetten en regels.

Hoe triest voor diegenen die denken op de Heer verliefd te zijn, maar in werkelijkheid in de netten van schijnzekerheid van wet en kerkelijke betrokkenheid bij persoonsverheerlijking zijn gevangen…

Nu wetend en ervarend, dat geloven geen zaak van het verstand is maar een STATUS VAN ZIJN (een hartsaangelegenheid) is het duidelijk; dat wij zijn misleid door hongerige wolven in schaapskleren. Die heb-/eerzucht en macht beogend, de Schriften als script hanteren/eerden voor hun zogenaamde religieuze onderneming.

Wat wij van de kerk (een religie) hebben meegekregen blijkt een doctrine van verzinsels, samenraapsels en misleidingen te zijn onder het begrip ‘geloof’ om je te contractueel in ‘gevangenschap’ vast te houden.

Niet een religie, niet de kerk, maar de Heer Jezus de Geest van GOD Die leeft redt de mensheid! Allen die Hem tot Koning en Heer hebben aangenomen hebben deel aan Zijn erfenis: het beschikken over GODDELIJKE MACHT het kwaad te bevelen weg te gaan. Dit, omdat wij mensen in onze verpakking van het het lichaam de uitvoerders zijn van het hemels universum ‘Licht of duisternis’ waartoe wij behoren.

Jezus verdiend het om geloofd en aanbeden te worden!

Als je oprecht wijs wilt worden, laat dan de boeken de boeken en stel je open voor nieuwe inzichten, zoals door Erik genoteerd.

De ervaring van Erik dat hij over meerdere jaren, door de Naam van Jezus in te zetten, gevrijwaard is gebleven van ongemakken als pijn en ziektes, en deze, waaronder griep, kanker en corona, zo buiten de deur wist te houden zal voor iedereen genoeg reden moeten zijn het geloof te beproeven…

When HEALTH comes first, you choose the Lord Jesus as Protector.

Intentie:

Doel: De hele mensheid zal (kunnen) Leven in gezondheid, vrede en welzijn. NB. Het exclusieve recht om Jezus Naam in te zetten is niet alleen aan Erik gegeven, maar geldt voor allen die enthousiast geworden Hem willen kennen!

Naast het besef ‘van zijn’ kan het KleurID (het EGO-DNA als de spiegel van het onderbewuste) ook jou helpen aan kennis van de basiskarakters van kinderen, de partner, kennis van de persoonlijke aanleg, de juiste beroepskeuze etc. etc. op de weg dat leidt naar voldoening en meer zielsgeluk (dankbaarheid).

Je bent vrij en moet dus niets.

Maar, mét Jezus ben je wel beter af!

Steun ‘de vriendenkring van Vrede en Welzijn’ van Stichting Inderdaad met een donatie op www.karaktersinkleur.nl/word-vriend

Bedankt en GODs zegen!

Weet en besef: na de laatste ademtocht is deze genadetijd voorbij! Wat wordt het na de dood? Tijdloos Leven in het Licht of niet…

Ongeloof schept beperkingen; geloof creëert mogelijkheden. — B. Houben

Op herhaald verzoek geef ik antwoord op de vraag wie ik ben.

Dit is mijn statement:

STATEMENT. Net als ieder ander mens ben een tijdloze ziel (karakter). Met de tijdloze geest (ziel) ben ik bij de geboorte aan de adem verkleeft in dit lichaam van vlees en bloed ingedaald en geboren in duisternis* (*met de tijd-/wereldgeest) om het gezag over mijn ‘zijn’ (mijn wezen) op voorspraak van de Heer Jezus te verruilen voor de Geest van GOD.  Mijn keus voor Jezus is op 14 december 1997 met de doop bekrachtigd.

1 april 2021 herschreven door Erik Visser (Onderzoeker, herboren en enthousiast getuige van de Heer Jezus.)