Het Jezus Evangelie heeft een heel ander verhaal dan de Bijbel.

Reflectieportfolio, Gedachtegoed van Jezus Christus. Deel 3.

Hier, in het Gedachtegoed van Jezus, herken ik mijn overtuiging. Jij ook. Denk ik.

Het Evangelie van Jezus gaf de Joodse geestelijkheid, het Sanhedrin, redenen om Jezus met Zijn Leer niet in ‘de boeken’ op te nemen, maar als ondermijnend te verwerpen en Hem te doden.

NB Het Evangelie van Jezus komt niet met regels en wetten.

Het Evangelie van Jezus komt niet aan met stadia van groei naar verheerlijking. De volwassenendoop in Zijn Naam is het keerpunt, de bevestiging van de statuswissel van verloren naar herboren*.

Het discrimineert niet naar volk, huidskleur of geslacht.

Hij beschuldigd (belast) ons niet met schuld, zonden en boetedoening, maar schenkt genade.

Het bereiken van Vrede heeft geen politieke boodschap. De kern van de blijde Boodschap is Niet het instrueren van de ratio, maar is een Hartaangelegenheid!

Het Jezus Evangelie is realistisch met de waarheid over ons tijdelijk bestaan op aarde (ons zijn). Niet blijven bidden, maar als Geestverwant van de Heer, herboren in Christus, actie ondernemen door dreigende kwalen en kwaden in de Naam van Jezus te verjagen!

Stellig geeft Hij aan dat wij, net als onze hemelse Vader, tijdloos en onzichtbaar Geest een entiteit of karakter zijn, en wij (blijkbaar) dus niet het lichaam zijn, zoals de Bijbel dat duidt.

Hij belooft geen perfect (aards) paradijs. Jezus waarschuwt wel tegen het kwaad, de tijd-/wereldgeest, Moeder natuur (de duisternis), die, met haar grillig karakter, onrust zaait en daarmee ons geluk in de weg staat.

Hij grijpt niet naar macht. Integendeel! Hij verkondigt liefde in dienstbaarheid.

Jezus roept ons op; om Hem als Heer en Herder aan te stellen. Hem in de plaats van de heersende tijd-/wereldgeest waarmee wij allen, als wereldlingen (bengels), zijn geboren.

Het gevolg van onze statuswissel* van de ziel, naar Galaten 2:20, van bengel naar Engel is dat wij het eeuwige Leven krijgen, van kwaad worden gezuiverd en zelfs de macht hebben om in Zijn Naam kwaden te kunnen keren*.

(Herboren in Christus*, de statuswissel*, keren*:
De wereldling wordt voor altijd en eeuwig Geestverwant van Jezus. Van ondeugd naar deugdzaam. Beklemmende stilte wordt beleving van vrijheid. Verslagenheid wordt vastberadenheid. Rationeel geloven wordt een hartaangelegenheid in goed Zijn. Haat wordt Liefde. Vals wordt rechtvaardig. Misbruik wordt verzorgend. Angst wordt vertrouwen in tegemoetkomen. Treuren wordt kunnen loslaten. Aandacht eisend wordt aandacht gevend. De narcist wordt behulpzaam. Hebzucht wordt gunnen in geven en vergeven. Aandoeningen/ziekten w.o. verslavingen worden genezen, enz.)

Zo een status van Leven en mentaliteit wensen wij ons en ook bij onze levenspartner(s). Toch?!

Jezus leeft! Colossenzen 2:15 Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk ten toon gesteld en zo over hen gezegevierd.

In Christus herboren* vinden wij, ongeacht moeilijke omstandigheden, dankbaarheid, moed en vreugde op ons hart. De Vrede van GOD.

Hij komt ons te hulp, met de aanbeveling ‘de geest van kwaden’ in Zijn Grote Naam, de Naam van Jezus, te bestraffen en haar te onttronen; zoals pijn, negatieve stemmingen, aandoeningen, verslavingen of verdriet. Laat de Heer Koning zijn!

In relatie* met GODs Geest kunnen wij Hem ook bevragen. Bijvoorbeeld om onze gedachten te ordenen en deze in wijsheid en liefde aan te vullen. Regelmatig vraag ik: “Heer, als het U belieft, orden mijn denken.”

Met Hem inwonend kunnen wij op onze ingevingen (intuïtie) vertrouwen. Als wereldling kon dat voorheen, met de destructieve tijdgeest aan het hoofd, niet.

Jezus gaf ook uitleg over de zin van onze onderlinge verscheidenheid in uiterlijk en karakters. Dit, zodat wij geen narcist blijven, maar geprikkeld worden aandacht te geven…

Ik (Stichting Inderdaad) heb van de Geest van GOD de opdracht, het inzicht en het recht gekregen om al deze dingen naar waarheid wereldwijd bekend te maken.

Ja, de Stichting komt zelfs, dankzij Internet, met een spiegel van onze individuele aanleg, waarbij deze in percentages van de drie primaire kleuren kunnen worden geduid.

Het Evangelie van Jezus is een blijde boodschap voor jou, en de hele mensheid!

Ga je ook voor de mentaliteit van Jezus, voor jezelf en de wereld om je heen, bid dan het ‘onze Vader’ zoals Hij ons in Mattheus geleerd heeft.

Het Evangelie van Jezus heeft een heel ander verhaal dan de Bijbel.

Omdat het mij om de waarheid gaat en een relatie met GOD, ben ik geen lid meer van een kerk. Die met hun hypocriet en schijnheilig gedrag meer oog hebben voor hun verordeningen en uiterlijkheden, dan antwoord te geven op jouw zoeken naar kennis aan en een relatie met GOD.

Omdat ‘de wereld verbeteren’ bij onszelf begint, heb ik mij op de website van Stichting Inderdaad bij de Vriendenkring van Welzijn en Vrede aangemeld. www.karaktersinkleur.nl/word-vriend

Hier ‘in het Gedachtegoed van Jezus’ herken ik mijn relatie met GOD. Jij toch ook? Ik hoop het van harte.

Zo een status van Leven en mentaliteit wensen wij ons, en ook bij onze levenspartner(s). Toch?!

SVP Steun Stichting Inderdaad met een donatie. Niemand mag onwetend blijven!

NB Bij het schrijven van het boek ‘Engel of bengel’ was het heel bijzonder te ervaren; dat de Geest van GOD mijn hand leidde naar 1 van de 15 Bijbels (4 talen) die op mijn bureau stonden, waarin ik, in antwoord op een gestelde vraag, de juiste duiding kon opslaan van het Bijbelvers dat ik nachts in de Geest had ontvangen…

Koop en lees het boek ‘Engel of bengel’: boekenbestellen.nl

Wie het goede doet, ontmoet GOD.

Reflectieportfolio, Gedachtegoed van Jezus Christus. Deel 2.

“Toen ik dacht: Mijn voet glijdt weg, hield Uw trouw mij staande, HEER. Toen ik door zorgen werd overstelpt, was Uw troost (Uw aanwezigheid) de vreugde van mijn ziel.” (Psalm 94:18-19)
Amen.

Het kinderliedje dat mij enige jaren terug aanzette om op Internet het Gedachtegoed van de Heer te gaan evangeliseren: “Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht; dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. En Hij wenst dat ieder tot Zijn ere schijnt. Jij in jouw klein hoekje en ik in het mijn.”

Ja, lieve mensen, het kwaad (de tijd-/wereldgeest) waarmee wij zijn geboren tracht ons, ongeacht onze zielstatus, tot de laatste ademsnik in haar greep vast te houden in angst, zorgen, verdriet, ziekten, verslavingen en pijn.

Nu wij in de eindtijd van moeder aarde zijn, is de omgekeerde evolutie met haar geweld meer en meer waar te nemen. Wij ontdekken wie over haar, de materie, heerst. Juist; de geest van duisternis, het kwaad.

Golven van destructie, het kwaad, razen over de wereld met haar stormen en het doen uitsterven van planten- en diersoorten. Constructieve ecosystemen brokkelen af…

De degeneratie van de natuur, inclusief ons fysieke lichaam, kan niet langer verhullen dat alleen de Heer Jezus, De vertegenwoordiger van GOD de Vader (Bron van Licht en Leven) het Goede met de mensheid voorhad en gezien Zijn onsterfelijkheid voorheeft.

“Al gaat de leugen nog zo snel, de Waarheid (Jezus) achterhaald haar wel.” Het Evangelie van Jezus vertelt een heel ander verhaal dan de Bijbel.

Hij gaf aan, in tegenstelling tot het plot van de Schriften, (specifiek de boeken van Mozes) dat wij niet ons lichaam zijn, maar wezenlijk een tijdloos karakter. (zie ‘Engel of bengel’ en de hele Website www.karaktersinkleur.nl/ daaraan besteed.)

Om deze stellige reden werd de Heer Jezus door de gevestigde kerkorde veroordeeld, Zijn genadeboodschap in de Bijbel ontkracht en werd Hij met geweld gedood.

Het altijd durende gevecht om de macht, het gelijk, de sterkste, is met Pasen beslecht! Halleluja.

Jezus heeft het gelijk van ons bestaan, het leven als tijdloze geest, een karakter, bewezen. Of heeft het Paasfeest, de opstanding van de Heer, soms geen werkelijkheidswaarde?

De incarnatie/reïncarnatie is toch echt feitelijk wanneer wij Jezus mogen geloven…

Gelukkig zijn wij*, de Geestverwanten met de inwonende Geest van Jezus, van GOD. (*wij, die in Christus herboren zijn.)

Niet alleen zijn wij* van de eeuwige dood gered, maar met Zijn Naam zijn wij ook met Zijn macht, kracht en waardigheid gesterkt, en Getuigen wij naar Zijn voorbeeld van Goddelijke aanwezigheid…

Wij kunnen alle persoonsgerichte verbondenheden van het kwaad keren*, wanneer wij in Jezus Naam en in geloof ons tot het kwaad uitspreken. (De geest van bijvoorbeeld geërgerd zijn zal bij aanspreken moeten wijken en plaatsmaken voor rust en vrede!)

(keren* = Verslagenheid wordt; vastberadenheid. Haat wordt; Liefde. Angst wordt; vertrouwen in tegemoetkomen. Vasthouden wordt; kunnen loslaten. Hebzucht wordt; gunnen in geven en vergeven. Ziekten w.o. verslavingen worden genezen, enz.)

Met de inwoning van GODs Geest, en Zijn Naam gesterkt, kunnen wij stralen als bloemen in het veld en schitteren als diamanten.

Ik schrijf ‘kunnen stralen’, omdat het kwaad met de indoctrinatie van de oude wettische leerstellingen ons denken zal blijven torpederen met twijfels als angst voor roddel, Bijbelse onbekendheid en hoogmoed.

Heb vertrouwen in de Grote Naam van de Heer Jezus.
Zo GOD voor ons is, wie of wat zal tegen ons zijn?
Aan Jezus is alle macht, kennis in wijsheid, gegeven, in de hemel en op aarde.

Dan, ja dan, kan je ondanks en ongeacht moeilijke omstandigheden blijmoedig zingen: “Wat de toekomst brenge moge, mij geleid des Heren hand”. Dit lied is aan de hele mensheid (dus ook aan jou) gericht.

Strek je naar Hem uit. Ja, neem Hem ook aan, als jouw Heer en Herder! Lees ‘Engel of bengel’ en www.karaktersinkleur.nl/inzicht/… en ontdek het verschil met het plot van de Bijbel, zodat de redenen waarom Zijn woorden van de Waarheid aan de Bijbelse Schriften zijn onttrokken ook jou helder mogen zijn…

De boodschap (het Gedachtegoed van de Heer) dat ik met Stichting Inderdaad breng, is: “zet het wettisch Bijbels geloven om in het geloof dat wij* als de familie/vrienden, Geestverwanten van Jezus, Kinderen van GOD de Vader, in Christus herboren, in een nieuwe zielstatus Zijn gekomen. Én, wij ‘in Jezus Naam’ elk dreigend kwaad gebiedend mogen en kunnen doen keren, door het aan te spreken.”

In de status van Zijn* verbeteren wij de wereld, beginnend met onszelf…

Koop en lees het boek ‘Engel of bengel’ bij boekenbestellen.nl

“Vrede op aarde, in de mensen, een welbehagen.”

Het Evangelie van Jezus belooft geen aards paradijs. Het komt niet met regels en wetten. Zij discrimineert niet naar volk, huidskleur of geslacht. Zij is met de waarheid over onze tijdelijkheid (ons zijn) realistisch. Werkelijk een blijde boodschap voor de hele mensheid!

Houdt je van de Heer en Zijn Gedachtegoed, en dus niet van een boek met condities (zoals de Bijbel met haar regels en wetten) beken dan nu kleur en steun de ware Heilsboodschap. Registreer je als vriend van Jezus! Word Vriend van Vrede en Welzijn!

Ere zij aan GOD de Vader, ere zij aan GOD de Zoon, ere zij aan hen die Liefde delen met Zijn Heerlijkheid. Halleluja, halleluja, de drie-eenheid op Zijn troon.

De derde Levensles: ‘Worden als Jezus’.

Het vormen van het karakter is een levensles. De derde levensles, die op de website van Stichting Inderdaad nog ontbrak en hier haar plaats vindt.

Voordat ik uitleg geef over de transformatie naar de mentaliteit in het ‘worden als Jezus’ begin ik met onze standaard waarnemingen.

Uit onze ervaring weten wij, dat geen mens qua karakter gelijk is aan de ander. Dit geld in het bijzonder voor het uiteindelijk gevormde karakter.

Niets is zo veranderlijk als de mens. Dus stop met iemand te beoordelen naar jouw opgedane ervaringen, of mening van ooit!

Ons karakter wordt (vanuit een zekere basiskarakteristiek* in aanleg en voorkeuren) opgebouwd met individuele levenservaringen; de omgeving met haar cultuur, opvoeding, scholing, teleurstellingen en de trauma’s van niet verwerkte frustraties en andere belevingen.

Een schoolvoorbeeld van opvoeding/educatie naar braaf en aangepast gedrag is het handboek van de kerken (de Bijbel) dat met wet en regel orde wil scheppen.

Uit studie van de wetenschap (de psychologie) weten wij, dat wij de eerste negen jaar van ons leven voornamelijk kopieergedrag vertonen.

Dat bundeltje aan geëigende indrukken vormt de basis tot het verwerken van nieuwe indrukken; het al dan niet versterken van een eerder gevormde mening en uiteindelijk het vormen van het karakter, dat op het moment van een kennismaking aanwezig is.

Bij een ontmoeting wordt onze eerste indruk van de ander innerlijk gespiegeld of het positief of negatief is uit te leggen. Een spontane zelfverzekerde glimlach of een meer onzekere (mogelijk vooringenomen standpunt) onderzoekende blik ‘van wie is dat’ zal zichtbaar zijn.

Wij onderscheiden twee vormen van karakters; een goed en een slecht karakter. Of, zoals de website van Stichting Inderdaad opent met ‘het deugt of het deugt niet’. Het goede karakter is braaf, aangepast aan de gangbare normen en waarden van haar omgeving. Hij/zij is integer en heeft het goede voor ogen. Dit, onze waarneming van goedheid, zegt overigens nog niets van de zielstatus! Want allen zijn wij verbannen van het hemellicht, als verloren zielen, geboren.

Het grillige karakter is op de homepagina van deze website met aanwezige negatieven benoemd. Zij verraad onze aangeboren inborst…en heeft in tegenstelling tot integriteit, het slechte of sluwe voor.

‘Worden als Jezus’ houdt in, dat men naast Jezus Zijn Goede karakter (mentaliteit) ook in staat is om in Zijn verkregen Naam* kwalen en kwaden die het lichaam aanvallen of bedreigen weg te jagen.

(Naam* = de ‘stok’, de macht, Die verkregen wordt bij de volwassenendoop, in de Naam van Jezus, de statuswissel van de ziel.)

Een schoolvoorbeeld van opvoeding/educatie naar braaf en aangepast gedrag is het handboek van de kerken (de Bijbel) dat de transformatie naar een beter wezen met wet en regels tracht te bereiken. Een aanpak om binnen de cultuur van Godzoekers (de op geestelijk terrein nog niet met inzicht is gevoed) met angst, schuld en boete (lees indoctrinatie) te kneden tot een braaf en gehoorzaam burger.

Prima zaak wanneer zij niet angst als middel hadden ingezet en met misleidingen en verdraaide stellingen de waarheid zouden claimen; de kennis aan de JezusLeer met kennis aan de transformatie tot het beeld van Christus niet aan de Bijbel hadden ontrokken en Jezus en Zijn Leer hadden veroordeeld!

Mede door de opvoeding met de Bijbel was vroeger mijn beeld van God: een boze niets ontziende macht van geweld en krachten. Een beetje het beeld zoals de oude mythologie dat beschrijft.

Door de opgedane levenservaringen blijkt mij gelukkig, dat dat beeld van God te eenzijdig is, daar er ook een barmhartige hemelse vaderfiguur is, Die Jezus ons bekend kwam maken.

Om de zin van het leven te kunnen bevatten, nodig ik je uit om mijn geestelijke ervaringen ‘tot in mijn ziel’ mee te proeven en te begrijpen, zodat een dergelijke misvatting die ik ooit over GOD had bij jou gelijk naar het juiste inzicht mag leiden; dat naast een toornige God (de geest van duisternis) er ook een hemelse Vader van Licht, Liefde en verlichting bestaat.

In het volgende tekstblok leg ik een aantal levenservaringen bloot.

Mijn Godsbeeld was niet gevoed naar het beeld van mijn lieve bedachtzame en zachtaardige vader, maar naar mijn streng orthodoxe moeder. Die, zoals een bekend gezegde luidt: “de broek aan had”.

Met de Bijbel strak opgevoed, begreep ik de controverse niet tussen dat wat ik ervoer en dat wat de Bijbel leert: dat de man het hoofd van het gezin is. Mijn ervaring was dat het in ons ouderlijk huis juist andersom was. Over gelijkwaardigheid van partners had ik, voordat ik Jezus leerde kennen, nog nooit gehoord.

De controverse met de voorgehouden Bijbelse ‘waarheid’ en mijn waarnemingen brachten een trauma teweeg. Het ‘gezagsprobleem’ gaf aanleiding mij het recht van de leiding binnen een gezin niet te laten ontnemen. Lees; mij niet door ‘de echtgenote’ te laten ringeloren.

Inmiddels in mijn 72e levensjaar heb ik nog niet zo lang geleden ontdekt dat het destijds ingenomen schrikbeeld ‘van ongelijkwaardigheid’ niet door wijsheid was ingegeven, maar door angst*. (angst* = de geest van het kwaad.)

De Leer van Jezus gaf mij de ontdekking en aanvaarding dat wij niet het lichaam zijn, maar een tijdloos karakter, die zich voor een zekere tijd op aarde in dit lichaam manifesteert. Wij dus niet het lichaam zijn, zoals het plot van de Bijbel vasthoud…

Met aanvaarding van de JezusLeer vervallen onze vooroordelen en discriminaties op uiterlijkheden! Dit is dus heel andere koek…

Lieve mensen, wij (kunnen) weten en moeten aannemen dat ‘angst’ van onze wereldleider (de geest van duisternis) afkomstige is. Zij, onze vormgeefster, is een slechte raadgever!

Nu, inmiddels bekend en aanvaard met het gegeven; dat wij niet, zoals de Bijbel ons wel voorhoud ‘volmaakt zijn geboren’, worden wij vaak door nood en ellende gedreven, het goede (lees GOD) te zoeken.

Door mijn uitstrekken naar het goede ’te worden als Jezus’ moest ik lange tijd strijd leveren met de tijd-/wereldgeest, de regent van het kwaad, waarmee ieder mens op aarde wordt geboren.

Omdat wij onder de natuurwet zijn geboren kunnen wij met het aanleren van disciplines, wet en regels worden bijgeschoold. De kerk, met haar wettische religie heeft van ons misbruik gemaakt, door ons (de GODzoekers) met schuldgevoelens en angst te binden aan hun wetten, tradities en regels.

Op mijn zoektocht naar de waarheid nam ik (nog onwetend van de impact van mijn gemaakte fouten) de opgedane ervaringen mee in de nieuw ingenomen standpunten.

Met in mijn achterhoofd voornoemde angst ‘van te kunnen worden overheerst’ trouwde ik op 23 jarige leeftijd (onder huwelijksvoorwaarden van omschreven eigen verantwoordelijkheden) met een charmante, lieve en oprechte vrouw. Samen schopten wij het ver in onze gemeenschappelijke ambitie om als zelfstandige zakenmensen onze plaats in de maatschappij met zelfingenomenheid naar macht te verwerven.

Dat zucht naar macht veroordeeld wordt, omdat het de plaats van genegenheid (liefde) inneemt was ons niet bekend. Logisch dat het daarom in GODs ogen verwerpelijk is.

Dat ons sociale/emotionele leven onder die rationele instelling heeft geleden heb ik pas veel later, na onze echtscheiding, uit de ingenomen houding van onze dochter begrepen.

Ik was destijds een workaholic die het werk vóór privé liet gaan, en wegens afkeuring/veroordeling van kerk en religie was ook spiritualiteit geen optie om deze in mijn/ons leven te betrekken.

Achteraf gezien niet verwonderlijk dat ik met mijn ambitieuze ijver succesvol te zijn met een ernstige burn-out te maken kreeg, waarbij zelfs het geheugen volledig werd gewist.

Inmiddels begrijp ik dat onze dochter mij (bij gebrek aan aandacht voor haar) niet als zorgzame vader heeft gekend. Werd zij eerst vanuit de wieg met ons tijdrovende werken in dubbele zaken geconfronteerd, kwam zij op haar 9e jaar ook (nog eens) niet bij mij in het vizier, toen ik beroofd van mijn geheugen, zelfvertrouwen en zaken, op zoek moest gaan wie ikzelf eigenlijk was…

Doordat ik, tijdens de burn-out tussen het moeten slapen door van + 22 uur per dag iets op verzoek van mijn dochter, ging tekenen, ontdekten wij dat mijn hersenmotoriek daarmee weer op gang kwam en er energie vrijkwam. Wow. De natuur en haar herstellend vermogen kwamen in zicht.

Om mijn gezin in de gelegenheid te stellen het leven weer op te kunnen pakken, zonder de ellende de hoge schulden mee te moeten torsen, heb ik, zonder GOD en hen er in te betrekken, de scheiding bewerkstelligd en de schulden op mijn naam meegenomen.

Bij nader inzien (1986) weer een eenzijdig rationeel genomen besluit en miskenning van de emoties. Een beschadiging van het emotioneel welzijn. Triest en wat een geestelijke armoede!

Op zoek naar mijn identiteit, het onbekende niet schuwend en altijd nieuwsgierig kwam ik ook in aanraking met het wereldje van de ‘New Age’. En verdiepte mij ook in die denkbeelden.

Als ik nu aan die periode terugdenk slaat de schrik mij weer om het hart. Gelukkig was ik alert op mijn gemoedstoestand, want toen ik bemerkte dat ik bij het praktiseren van Reiki schrikachtig werd, ben ik radicaal uit dat wereldje gestapt.

De verschrikkelijke ervaring* met de geest van het kwaad (in die periode) en mijn verdriet aan de onmogelijkheid van communicatie met mijn dochter brachten mij na jaren weer in een kerk, een Baptisten Gemeente.

Toen er tijdens een dienst aan de zieken een oproep werd gedaan om na de dienst naar voren te komen voor een persoonlijk gebed voor herstel, ben ik ook naar voren gegaan. Ik dacht, ik ben wel niet ziek, maar als er iets waar is van de Bijbelse verhalen, dan zal GOD ook mijn slopend verdriet kunnen wegnemen.

Aldus, mijn verdriet van het gemis aan mijn dochter en haar afwijzing aan de oudsten uitleggend, legden zij hun armen om mij heen en baden, in enkele bewoordingen, aan GOD de Vader mijn nood. Wow! Alsof er duizend kilo van mijn schouders was gevallen verliet ik de kerk.

Al snel ontdekte ik, dat ik weer naar moeders met hun kinderen kon lachen zonder, zoals voorheen, daarvan weg te kijken.

Met dit wonder op zak ben ik met hogere verwachtingen de Bijbel gaan bestuderen en stuitte niet op veroordelingen, maar op positief te duiden dingen.

==

(*ervaring)  Een bijna doodervaring in die tijd deed mij in het vuur van de hel belanden, waarbij ik de Heer Jezus om hulp riep en prompt daaruit werd terug gehaald. Opvolgend ben ik gedurende 9 maanden dagelijks met horrordromen overladen in zweet, tranen en grote angsten wakker en durfde vanwege de ervaren hitte geen eitje te bakken of geen lucifer meer aan te steken. Met de bijna doodervaring werd mijn zielstatus van dat moment bekend en duidelijk dat ik/wij wezenlijk niet ons lichaam zijn!

Een bevestiging dat dus dat de hel bestaat en wij niet ons lichaam zijn en wij te strijden hebben met de geest van het kwaad waarmee wij zijn geboren.

Dankzij de kennis uit mijn jeugd over het bestaan van de Heer Jezus, smeekte ik Hem mij ook van die verschrikkelijke horrordromen en doodsangsten te bevrijden.

Op zekere nacht werd ik niet met angst en beven wakker, maar werd wakker met een visioen: alsof ik de Apostel Petrus was die door een lichtende Engel uit de donkere gevangenis naar buiten werd geleidt. (Handelingen 12) Het gegeven dat dit geen verontrustend wakker worden was, gaf mij hoop.

Aan het ontbijt werd het verhaal van de bevrijding van Daniël uit de leeuwenkuil voorgelezen. (Daniël 6:24) Ik dacht; dat kan geen toeval zijn en bad; “Heer, driemaal is scheepsrecht. Wanneer ik vandaag nog een derde positieve ervaring mag hebben, dan kan ik geloof hebben dat U mijn gebeden gehoord en verhoord heeft”.

Diezelfde dag zag ik op de binnenplaats van het klooster waar ik verbleef op een driehoekige katheder op het dak een witte duif (een pauwstaartje), het symbool van de heilige Geest. (Johannes 1:32)

In de opvolgende nachten zijn de angst-/onrustgevende horrordromen, tot op heden, weggebleven!

Als dank aan de Heer Jezus voor de bevrijding van die onrustgevende geest (de geest van Duisternis) heb ik mijn leven aan Hem gegeven en kon ik mij, overtuigt van een nieuwe zielstatus laten dopen met de volwassenendoop. Hierdoor werd het Geestelijk huwelijk bevestigd en heb ik Zijn Naam gekregen. Toevallig precies op de dag af 50 jaar na mijn kinderdoop.

Tot mijn verwondering (en vreugde) begon ik vanaf de dag van de transformatie (die doop) te ontdekken dat er negatieve karaktereigenschappen waren verdwenen en ik blijk gaf van meer karakter. Dit bleek door:

  1. Mijn materialisme bleek omgezet.

In een kerk sprak De Heilige Geest tot mij en gaf aan dat ik een bepaald persoon in de kerk een biljet van 50 moest geven. Ik dacht; ho ho wie spreekt hier tot mij, de geest van het kwaad (destructie) of GOD? Ik vertrouwde GOD wel, maar niet de geest van het kwaad. Dus vroeg ik of die persoon, een student theologie, bij uitzondering nu wel richting zijn huis met mij mee zou willen rijden. Tot mijn verbazing kwam hij mij dat zelfs vragen…

  • Nadat een bankbezoeker boos met lege handen bij de geldautomaat was weggegaan ben ik hem, zonder na te denken, spontaan nagelopen om het vrijgekomen geld dat ik daar aantrof te geven. Zou ik voorheen eerst hebben afgewogen…
  • Mijn jagersinstinct om bij geval bij beschikbare willige dames te scoren veranderde in een meer respectvol, afstandelijker, gedrag.

Nu, dankzij de transformatie (de statuswissel van verloren naar in Christus herboren) bekrachtigd met de doop in Relatie gekomen met de Geest van GOD (1997) krijg ik geen beangstigende horrordromen meer, maar visioenen met daarin onder andere Zijn wil tot:

1 Genezing uit te gaan spreken over bepaalde, mij nader in de Geest aangewezen, personen. Die de opvolgende dag op mijn pad kwamen/komen en in Jezus Naam genezen.

2. De Blijde Boodschap van Jezus komst naar de aarde voor iedereen bereikbaar opnieuw uit te leggen en in boekvorm ‘Engel of bengel’ te beschrijven als een geestelijke zaak; de start van een nieuw tijdperk voor allen die Hem als Heer en Heiland aannemen/hebben aangenomen.

3. Bij het schrijven van het boek kreeg ik visioenen, opdrachten en Bijbelfrasen in de Geest te lezen. Ook pakte/leidde Hij mijn hand naar die specifieke Bijbel (4 talen en uitgaven in één van de 15 Bijbels die op de tafel stonden) waarin ik de nachts de juiste duiding van een Bijbeltekst kon vinden, dat ik als antwoord op een vraag had gekregen.

4. Heb ik in 2017 een groeiende stekende en jeukende knobbel in mijn linkerborst in Jezus Naam bezworen. Direct na mijn bezwerende woorden aan het adres van de kwade geest hield het steken en jeuken op. Drie dagen later was er van de knobbel niets meer te vinden…

5. Recent ben ik door Zijn Geest op een neurotisch probleem opmerkzaam gemaakt, dat ik nota bene zelf had bewerkstelligd. De oorzaak van mijn duizeligheid en wankel evenwicht bleek bij een ‘zelfhypnose’ van + 20 jaar geleden te liggen: “dat bij teleurstellende verkopen, lees geen geloof in de JezusLeer, het boek ‘Engel of bengel’ ik gek mocht worden…”

Al met al een bevestiging van Galaten 2 : 20 dat niet ik in mijn verloren zielstatus verder leef, maar de Heer de plaats van de oude tijd-/wereldgeest had ingenomen. Gezien Wij nog in dit lichaam huizen, moeten wij tot de laatste ademsnik de natuurwetten respecteren en alert zijn op haar grillig karakter! Gelukkig staan wij die in Christus herboren zijn er Beter voor!

Woorden en zelfs standpunt bepalende gedachten hebben blijkbaar grote kracht. Ik was toen al een paar jaar bezig om mijn ontdekkingen met de gevonden tijdloze kleurenkalender van geboortedata van verenigingen in kaart te brengen en ontdekte de impact ervan. De destructieve instructie aan mijzelf bleek als een blokkade mijn fysieke evenwicht te verstoren.

Nu het boek ‘Engel of bengel’ al een paar jaar uit is en ik ook op de website van Stichting Inderdaad weinig bijval waarneem, kwam, met deze teleurstelling ook de zelfveroordelende verloochening als blokkade in beeld…

Echt, lieve mensen. Wij zijn met onze wil, de geest, de baas over onze gezondheid ongeacht in welke zielstatus wij zijn! Wanneer je denkt ‘ik word hier niet goed van’, zal de destructieve wereldgeest je graag ‘helpen’ daar inhoud aan te geven…

Gelukkig laat de Heer niet los wat Zijn hand ooit begon. Ook deze situatie is met de genezing van mijn evenwichtstoornissen naar duizeligheden, met het hier bekendmaken, tot Zijn eer hersteld. Amen!

Wanneer je het ‘Onze Vader’ oprecht bidt: “niet mijn wil, maar Uw wil geschiedde”, zullen de transformaties tot de mentaliteit van Jezus je niet zwaar vallen. Integendeel!

Tenminste, wanneer het jou ook ernst/menens is om je ziel, in de statuswissel bij GOD de Vader in het eeuwig Licht van het Hemels Koninkrijk te brengen.

Vertrouwen en loslaten, dat is wat ik van GOD de Vader heb geleerd.

Met de Heer als Herder inwonend zijn wij in alle opzichte veel beter af, dan met de tijd-/wereldgeest waarmee wij zijn geboren!

Kies dus voor Jezus. Laat je in Jezus Naam dopen in de Naam van Jezus (Handelingen 2:37-39) ter bevestiging van de keuze Hem als Heer te erkennen (statuswissel), en wordt zo lid van het hemels Koninkrijk, de familie van GOD.

De beste keuze waar je nooit spijt van krijgt. Al was het alleen al voor de genezende macht die je, Zijn Naam dragend, krijgt om dit tijdelijk aardse leven te kunnen verbeteren.

NB Met de keuze voor Jezus als Heer komt de zondeschuld (waarmee de kerk ons leert en belast) niet meer in beeld. In de nieuwe zielstatus komt het ‘geweten’ tot zwijgen en blijft deze gezuiverd buiten beeld.

GOD is in Zijn hemellicht niet op de hoogte van onze duistere aardse daden…  Heb je wel eens geprobeerd om van buiten, in het licht, in het donkere gat van een grot iets te onderscheiden? Onmogelijk!

Je bent, vanaf de bevestiging met de doop, gezegend met een nieuwe zielstatus. Je bent een nieuwe schepping.

Jij hebt met je keuze voor Jezus Zijn Naam gekregen en behoort vanaf de volwassenendoop met Zijn Naam toe aan het Hemels Koninkrijk!

AUB. Blijf niet eigenzinnig gefocust op een gewenst (vereist) resultaat vanuit een andere voorgeschotelde (geïndoctrineerde) visie handelen.

Kom in relatie met Jezus, de hemelse Vader, en laat al je zorgen los in vertrouwen dat alles bij Hem onder controle is.

De eerste levensles: GOD, de Bron van Licht en Leven, is GOeD. Hij laat niet los wat Zijn hand begon. GOD is Goed. Hij is het Levende Licht!

Uit genade is het aan ons; om actie te ondernemen terwijl wij Hem zoeken ons lichaam te onderhouden, en eenmaal gevonden Hem, Jezus, als Heer en Herder aan te nemen en met ons gezonde bestaan te verheerlijken.

Verbazend en verwonderlijk vind ik, dat nu ik een nieuwe Heer (Meester) heb, dat van dat ‘ene op het en andere moment’ onzuivere intenties en onrust zijn verdwenen en ik rust en vrede ervaar bij alles wat ik doe. Én niet, naar het Bijbels plot, op de dood hoef te wachten om zekerheid over de toekomst te krijgen.

Halleluja! Geprezen is de heilzame Naam van Jezus!

Met het Gedachtegoed van de Heer Jezus zetten wij, de Vrienden van Vrede en Welzijn, een ‘dikke streep’ door religieuze stromingen* als diensten aan GOD de Vader:

1. Wij de Vrienden van Vrede en Welzijn erkennen het bestaan van Twee Goden: Jezus de Geest van Liefde, de Genadige GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven), en Zijn gewelddadige opponent; de geest van duisternis die zich en haar producties als God laat aanbidden (de grillige Moedernatuur) waarmee wij zijn geboren.

2. Het geloof in de kracht van de geest in de psychosomatiek is onze insteek en de bepalende factor in de manifestatie van het bestaan: Zowel Positief als negatief!

3. Onze overtuiging is: dat de Geest van GOD niet ver weg is, maar Hij met Zijn Engelen als de door Jezus beloofde Trooster is komen inwonen. Lees; de oude geest met haar demonen heeft vervangen.

4. Wij (die nu Hem toebehoren) beheren, managen ons bestaan (lichaam en geest) door deze onze wil op te leggen. Wij sterken ons met de krachtterm: ‘In Jezus Naam’.

5. Onze daden zullen van haar (de oude geest), of van Hem (Jezus) getuigen!

6. Niet onze daden, maar de status van onze ziel bepaalt aan wie wij toebehoren!

(*Onze stelling m.b.t. religieuze stromingen: “De gebezigde theorieën zijn gebaseerd op wettisch denken, daarmee achterhaald. ”

Inmiddels 72 jaar zeg ik: Het is niet de kennis van een geloven in een bekering en vergeving van zonden, maar de statuswissel van de ziel dat de ware Vrede brengt.

Leerstellingen, die gebaseerd zijn op fysieke waarnemingen, samengesmeed met ‘geleende’ profetieën en een niet-weten ‘van dicterende veronderstellingen’ hebben geleidt tot misleiding van de GODzoekers.”)

De grote teleurstelling van de onwetenden is (en was destijds); dat de Heer Jezus, de Geest van GOD, ons niet met fysiek geweld, pracht en praal ons uit de ellende kwam bevrijden. Nee, Hij kwam ons (toen mondeling) informeren met de Blijde Boodschap: “ Het bestaan van een liefdevolle GOD de Vader (de Bron van Licht en Leven. En het gratis kunnen en willen vervangen van onze onrustige inborst door De Geest Die krachtig is, machtig en genadig.

Conclusie: Vanaf de dag dat je uit het doopbad stapt denk je het niet alleen, maar bén je ook veranderd (getransformeerd) in een mens met karakter!

De Geest van GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) sprak ooit: “Onthoud van Mij: Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest van Liefde, Jezus, is het Mijn wil jou te bevrijden van de geest van het kwaad die over de wereld heerst. Ik zal jou, bij erkenning van Jezus als Heer, van een zuiver hart (=zielstatus) voorzien.”

Wanneer ik niet het gezagsprobleem uit mijn jeugd had meegenomen, waarvan de oorzaak lag bij het niet zijn onderwezen in de gelijkwaardigheid van mensen, zoals de JezusLeer dat uitlegt, dan had ik ook de fouten niet gemaakt die er zijn gemaakt. Gelukkig ligt de wereld  weer schoon voor mijn voeten.

Gelukkig heeft de transformatie naar de zielstatus van Christus alle misvormingen van het karakter recht gezet. Halleluja!

Het zou mooi zijn, wanneer de JezusLeer ‘Engel of bengel’ de bestaande kerkelijke leerboeken zou vervangen. Of ten minste mogen aanvullen…

Vanuit de statuswissel kan ik vol vuur getuigen en overtuigen; dat GOD, de Bron van Licht, Liefde en Leven, bestaat en GOeD is.  

Je komt niet in het hemels Koninkrijk (het hiernamaals) door oude goden te aanbidden en het volgen van een wettische leer (bedrijven van religie) door haar, of een van haar maaksels, met bidden een smeken en aandragen van offers (lees; op grond van eigen verdiensten) een plaats te kopen. Nee! Alleen, met/in de herboren zielstatus ‘in Christus herboren’ kunnen wij zonder zorg daarover op Jezus blijven zien!

.

Hij, Jezus, is bereidt genade te schenken aan allen die Hem oprecht zoeken en Hem willen toebehoren. Strek je dus naar Hem uit!

NB Het voorhouden ’te mogen discrimineren op grond van Religie en uiterlijkheden’ kan voor de toekomst worden uitgebannen, wanneer de gelijkwaardigheid van mens in Artikel 1 van onze/de grondwet nader wordt gespecificeerd met de erkenning van ons onzichtbaar wezen, het karakter.

Worden en zijn als het karakter van Jezus is een geweldloze weg van Leven in liefde en vergevend omzien.

Niet één van geweld, waarmee de engel Lucifer ooit de hemel trachtte te veroveren, maar een Zijn, gezuiverd van alle kwaad. Een inborst Die naar het verlangen van GOD de Vader voor alle mensen is voorbestemd.

Het is aan ons, aan jou, om het leven rechtstreeks met GOD de Vader in het reine te brengen, door onze wil daartoe nadrukkelijk en volhardend bij Hem bekent te maken en met de volwassenendoop in de Naam van Jezus te bevestigen.

Om de geest van het kwaad en deze in verval geraakte wereld aan te kunnen, hebben wij Jezus Naam (de Stok) hard nodig om staande te blijven. Let op mijn woorden!

Niet een geloven, maar de Relatie met Jezus, de Geest van GOD, geeft de moed en de kracht om dit leven, met al haar weerstanden en destructie, vol te kunnen houden.

Het ‘Onze Vader’ dat de Heer ons ooit leerde, heeft eeuwigheidswaarde. Gehoorgevend aan Zijn Wil zijn wij, met Zijn Naam gegeven, nu al beter af.

Ik wens jou goede ontvangst van mijn aanbeveling de JezusLeer voor waarheid aan te nemen en heet je op voorhand hartelijk welkom bij de Koninklijke familie, waarvan Jezus de eerstgeborene was.

Erik Visser

(Evangelist van ‘de JezusLeer’, het Evangelie van Jezus.)

Het boek ‘Engel of bengel’ te bestellen bij boekenbestellen.nl

Alsjeblieft, reageer gerust met jouw getuigenis. Wanneer het de mijne bevestigd, zal het ook anderen bemoedigen met Jezus ‘in zee te gaan’ en Hem als Heer en Herder aan te nemen.

Hoe meer gezuiverde zielen zich bekendmaken op www.karaktersinkleur.nl/word-vriend, hoe meer familievreugd in ons Hemels Vrederijk.