Bidden wordt danken.

Elke munt heeft een keerzijde. Zo heeft óók het leven ons een andere kant te leren. Anders dan het masochistisch dulden/gedogen van onrust, ziektes en zorgen in ontevredenheid.

Doordat de zintuiglijke waarneming (het zichtbare) als uitgangspunt werd genomen, blijken wij jarenlang door de kerk m.b.t. de waarheid te zijn misleidt. Zo werd onze tijdloosheid van ons onzichtbaar bestaan (het karakter alsook het geheugen) wel bestudeerd, maar nooit als bewijs of universele lesstof aangeboden. (M.u.v. de enige verwijzing; Hebreeën 11:1.)

In het vorige artikel; ‘Het verstaan van ons mysterieuze bestaan’ is er een uiteenzetting gegeven van aanknopingspunten/studies met aansluitingen naar het bewijs van ons onzichtbaar bestaan, tot en met ‘het kunnen aantonen van onze individuele basiskarakters’ door de klok, de tijd, naar haar karakteristieke bewegingen in procenten van de drie primaire kleuren (het EGO-DNA) te duiden.

NB. De Leer van Jezus heeft niets van doen met het bedrijven van een religie! Noch het aanhangen van de antroposofie van Rudolf Steiner en zijn vinding van ‘de vierkleurenmens’!

Ik verkondig géén geloof, religie of een beeld, maar de veranderlijkheid van onze tijdloze zielstatus!

Lees verder “Bidden wordt danken.”

Het verstaan van ons mysterieuze bestaan.

Onze onzichtbare identiteit in de status van zijn is getraceerd in de pijnappelklier.

INLEIDING:

Met vijf benaderingen, geleend uit Wikipedia, gaan wij even terug in de tijd om wat ‘als serieuze onderzoeken’ bekend zijn m.b.t. entiteiten, het dualisme en ons wezen.

  1. Een entiteit is iets wat een bestaan heeft. De term beklemtoont de hoedanigheid dat het er is. In het Latijn is een ‘ens’; een “zijnde”, en is de entitas het “er zijn van een zijnde”. Een entiteit kan zowel materieel als geestelijk (abstract) van aard zijn. Een materiële entiteit staat gelijk aan een, al dan niet levend, object. Een geestelijke entiteit is bijvoorbeeld een wet, een idee, een vereniging, een verzameling.
  2. Theologie (synoniem: godgeleerdheid) betekent letterlijk ‘godsleer of godenleer’. De naam komt van het Griekse θεός (theos), wat ‘God’ betekent, en van het Griekse λόγος (logos), wat voor ‘woord’, ‘leer’, ‘kennis’ of ‘verhandeling’ staat. Gnosis staat voor: kennis in vrede of vrede in kennis. De term theologie is afkomstig uit de christelijke traditie en is daarom overwegend gebruikt voor de studie van de geloofsinhoud van het christendom.
  3. Metafysica, de wijsgerige leer (Plato) die niet de werkelijkheid onderzoekt zoals wij ze uit zintuiglijke waarneming ervaren, maar op zoek gaat naar het wezen van die werkelijkheid. De ontologie (van het Grieks ὀν = zijnde en λόγος = woord, leer) of zijnsleer is onderdeel van de metafysica, de filosofische tak die het wezen onderzoekt dat achter de waargenomen werkelijkheid schuilgaat. De ontologie onderzoekt en beschrijft de eigenschappen, of breder: het zijn van het geheel van dingen, “entiteiten” of zijnden, waarvan aangenomen wordt dat ze bestaan, of beter: zijn. De klassieke ontologie probeert, op grond van hun eigenschappen, de entiteiten vervolgens in te delen in fundamentele categorieën. Daarom wordt de ontologie soms ook wel ‘categorietheorie’ genoemd.
  4. Van de klassieke oudheid tot en met de middeleeuwen waren metafysica en ontologie volledig synoniem aan elkaar. Met Christian Wolff (1679-1754) begonnen in de moderne tijd allerlei afsplitsingen van de algemene metafysica, te beginnen met (toentertijd) de kosmologie, de psychologie en allerlei apologetische stromingen binnen de theologie.
  5. De kosmologie was in de 17e en 18e eeuw een breder begrip dan wat er tegenwoordig onder wordt verstaan. Ze omvatte alle beschikbare kennis omtrent de wereld, dat wil zeggen het wereldse afgezet tegen bijvoorbeeld het goddelijke.  
Lees verder “Het verstaan van ons mysterieuze bestaan.”