Het verstaan van ons mysterieuze bestaan.

Onze onzichtbare identiteit in de status van zijn is getraceerd in de pijnappelklier.

INLEIDING:

Met vijf benaderingen, geleend uit Wikipedia, gaan wij even terug in de tijd om wat ‘als serieuze onderzoeken’ bekend zijn m.b.t. entiteiten, het dualisme en ons wezen.

 1. Een entiteit is iets wat een bestaan heeft. De term beklemtoont de hoedanigheid dat het er is. In het Latijn is een ‘ens’; een “zijnde”, en is de entitas het “er zijn van een zijnde”. Een entiteit kan zowel materieel als geestelijk (abstract) van aard zijn. Een materiële entiteit staat gelijk aan een, al dan niet levend, object. Een geestelijke entiteit is bijvoorbeeld een wet, een idee, een vereniging, een verzameling.
 2. Theologie (synoniem: godgeleerdheid) betekent letterlijk ‘godsleer of godenleer’. De naam komt van het Griekse θεός (theos), wat ‘God’ betekent, en van het Griekse λόγος (logos), wat voor ‘woord’, ‘leer’, ‘kennis’ of ‘verhandeling’ staat. Gnosis staat voor: kennis in vrede of vrede in kennis. De term theologie is afkomstig uit de christelijke traditie en is daarom overwegend gebruikt voor de studie van de geloofsinhoud van het christendom.
 3. Metafysica, de wijsgerige leer (Plato) die niet de werkelijkheid onderzoekt zoals wij ze uit zintuiglijke waarneming ervaren, maar op zoek gaat naar het wezen van die werkelijkheid. De ontologie (van het Grieks ὀν = zijnde en λόγος = woord, leer) of zijnsleer is onderdeel van de metafysica, de filosofische tak die het wezen onderzoekt dat achter de waargenomen werkelijkheid schuilgaat. De ontologie onderzoekt en beschrijft de eigenschappen, of breder: het zijn van het geheel van dingen, “entiteiten” of zijnden, waarvan aangenomen wordt dat ze bestaan, of beter: zijn. De klassieke ontologie probeert, op grond van hun eigenschappen, de entiteiten vervolgens in te delen in fundamentele categorieën. Daarom wordt de ontologie soms ook wel ‘categorietheorie’ genoemd.
 4. Van de klassieke oudheid tot en met de middeleeuwen waren metafysica en ontologie volledig synoniem aan elkaar. Met Christian Wolff (1679-1754) begonnen in de moderne tijd allerlei afsplitsingen van de algemene metafysica, te beginnen met (toentertijd) de kosmologie, de psychologie en allerlei apologetische stromingen binnen de theologie.
 5. De kosmologie was in de 17e en 18e eeuw een breder begrip dan wat er tegenwoordig onder wordt verstaan. Ze omvatte alle beschikbare kennis omtrent de wereld, dat wil zeggen het wereldse afgezet tegen bijvoorbeeld het goddelijke.  

Aan de geleende verwijzingen uit Wikipedia voeg ik vijf relevanties toe:

 • De Bijbel. Het heilige boek der christenen. De Bijbel bestaat uit het Oude en het Nieuwe Testament. Het Oude Testament, een kopie van ‘de Tenach’ dat door de Joden voor hun religie als lesboek is ingezet. Later, 300 jaar na Christus, werd het oude Testament door de katholieke kerk met het Nieuwe Testament in het plot van het Oude Testament aangevuld. Helaas met onthouding van de Leer van Jezus (de Gnostiek). Genesis 1:1-2 1 In den beginne schiep God den hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de geest van God zweefde op de wateren.
 • De Bijbel. Genesis 1:26 En God zei: Laat Ons* mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. (Ons* duidt op het pact dat werd gesloten tussen GOD de Vader, Entiteit als Geest (Bron van Licht, Liefde en Leven) en de afvallige engel, Zijn opponent, de grillige geest van duisternis, de tijd-/wereldgeest die in opdracht en ontwerp van GOD de Vader ‘het bestaan van de mensheid’ uit de universele stof als drie-eenheden* ontwikkelde, en zichzelf in de Bijbelse beschrijvingen de status van God heeft aangemeten door zich in het model van diverse drie-eenheden te laten aanbidden. (*drie-eenheden; als de Drie-eenheid Gods (de Vader, de Zoon en de heilige geest), alle aardse materie, bijvoorbeeld water dat in haar drieledige samenstelling H2O heeft, periodieke duidingen in eenheden van de tijd in uren, kwartalen en optimale slaapduur, ons deed geboren worden met een inborst van unieke karakters, die herleidbaar zijn geworden in de karakters van de drie primaire kleuren. (NB. Ruimte, licht en materie blijken de basiscomponenten van de evolutie.)
 • De door mij ontwikkelde tijdloze Brainshow© kleurenkalender© (1986) met daarop in kleurnuances aangegeven de duiding van de tijd wordt voor jou (de mensheid) als het EGO-DNA.ID met een KleurID op de onderhanden webshop www.ego-dna.id inzichtelijk. Waarop, bij publicatie van een willekeurige geboortedatum de aanleg* van die persoon in een percentage van de drie primaire kleuren getraceerd bekend wordt. (*het talent waarmee wij individueel worden geboren).
 • Toekenning van waarde aan de numerologie zou mij, de 3e zoon en het 9e kind uit een orthodox christelijk gezin met 14 kinderen en mijn doop (exact 50 jaar na mijn kinderdoop), binnen hun zienswijze kunnen bestempelen als zijnde voorbestemd ‘iemand met een missie te zijn’, die de nadrukkelijke waarschuwing laat horen dat de tijd van verzoening met GOD de Vader beperkt is daar het einde van de zichtbare wereld, het aardse, in werking is. Hiermee komt óók het geschetste niet deugende GOD/mensbeeld en het onwaarschijnlijke en misleidende Bijbels verwachtingsbeeld van o.a. ‘de terugkeer van de Heer op de wolken’ in beeld, en ontkracht. De theorie achter numerologie is historisch gebaseerd op het idee van Pythagoras*, dat alle dingen numeriek kunnen worden uitgedrukt, omdat ze uiteindelijk terug te brengen zijn tot getallen. Daar blijkt hij, met mijn tijdkalender van het EGO-DNA, dus gelijk in te hebben gehad. (*Pythagoras (Oudgrieks: Πυθαγόρας, ca. 570 v.Chr. – ca. 500 v.Chr.) was een van de presocratische filosofen.)
 • Als Lichtdrager van de Heer mag ik (onderzoeker en karakteroloog) de mensheid, dus jou, met zuivere kennis overladen en daarmee echte hoop. Jezus met de Geest van GOD liet ons niet als wezen achter! Hij gaf ons, die Zijn Naam dragen, Zijn Naam ‘als Stok’ om kwalen en kwaden te verjagen. De GOD van Licht en Verlichting is overigens niet ver weg! Zoals de kerk, met haar zwartboek de Bijbel, ons in de waan laat. Nee, wij kunnen hardop of in gedachten, in de geest, gewoon met de Geest van GOD praten! Bij de oude heer, de God en regisseur van de Bijbel slaan wij een geheel andere toon aan! Wij de Licht-/Naamdragers van de Heer gebieden haar, als een hond, in de Naam van Jezus te luisteren om weg te gaan, wanneer zij ons weer eens bedreigt met ziekte, pijn of welke aandoening dan ook. Met onze intentie, onze wil en de te ondernemen actie bij GOD, Jezus en Zijn Vrederijk te willen horen, zijn wij met de doop ‘in de Naam van Jezus’ (Handelingen 2:37-38) van zielstatus veranderd en zijn wij direct, vanaf het uitstappen van het doopbad, bewoners van GODs Vrederijk en voor eeuwig van welzijn (rust en vrede op het hart) in een gezond lichaam verzekerd*. (*wanneer wij bij dreiging van kwalen of symptomen daarvan naar GODs Geest, de Trooster luisteren, en actie ondernemen.)
 • Verrijkt met ‘Jezus Naam’ strijden wij, de herborenen in Christus/de Geestverwanten van de Heer, de Goede strijd en gaan voor Vrede. Het geloof/geloven dat de geest van duisternis waarin/waarmee wij zijn geboren nu plaats heeft gemaakt voor de Geest van de Heer Jezus, GOD, en Hij dus ‘GODs Geest’ inwoont, rekent af met het belastend geweten en gezever over zonden en schuld. Vanuit de gezuiverde zielstatus staan wij sterk voor recht en gerechtigheid.

Het was René Descartes, een Franse filosoof en wiskundige, die in 1641 stelde dat de geest een immateriële substantie is. Descartes besteedde veel tijd aan studie van de pijnappelklier en ging ervan uit dat de pijnappelklier de centrale plaats was voor interactie tussen lichaam en ziel en noemde de pijnappelklier de ‘zetel van de ziel’. Vanuit dat ingenomen standpunt ontwikkelde en introduceerde hij de theorie over “het dualisme”.

René Descartes’ illustratie van het Lichaam-geest dualisme. Inputs (ingevingen) passeren de zintuigen en komen samen in de pijnappelklier waar de hersenen en de immateriële geest elkaar raken.

Descartes was de eerste die een duidelijke link legde tussen ‘de geest’ en het bewustzijn (het zelfbewustzijn) en dit onderscheidde van de hersenen. Waar volgens hem de intelligentie zetelt.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 20200804-abstracte-weergave-hersenhelften.jpg
Abstracte weergave van de, naar functioneren, opponente hersenhelften met in het midden de pijnappelklier.

Of wij de wetenschap ‘van het verstand’ nu links- of rechts in de hersenhelften laten, uiteindelijk komen wij bij de kern, de pijnappelklier, terecht. Het is daar waar wij de keuzes met onze wil maken, volgend op diverse ingevingen (waaronder die van de inwonende geest) en wij vanuit het wezenlijke ‘zijn’ het karakter vormen.

Zijn wij in de zielstatus ‘in Christus herboren’, dan is het logisch dat wij vanaf de zielstatuswissel, dat moment dat wij in Jezus Naam werden/worden gedoopt, een zuiver karakter ‘in Zijn’ gaan opbouwen!

De kromme tekst van Hebreeën 3:3 rechtgetrokken: “Want alleen wanneer wij geloven dat de Geest van GOD de Vader, Jezus, is komen inwonen en wij daar gehoor aan willen geven, kunnen wij deel krijgen aan Zijn Rust. Vers 7, Als u nú Zijn stem hoort verhardt u niet, maar laat u leiden!

De Geest van GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) sprak: “Onthoud van Mij: Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest van Liefde, Jezus, is het Mijn wil jou te bevrijden van de geest van het kwaad (de tijd-/wereldgeest) die over de wereld heerst. Ik zal jou/u, bij erkenning van Jezus als Heer, van een zuiver hart (=zielstatus) voorzien.”

Dus, lieve mensen, ervaar je symptomen van aandoeningen, pijn of ziekten, zorg dat je Vriend van de Heer Jezus bent en staat ingeschreven in het Levensboek van het Vrederijk, zodat je bij alle omstandigheden de Rust behoud en in staat bent onrust en weerstanden op te vangen.

Nu wij vanuit de wetenschap weten waar onze wil, het (tijdloze) karakter, genesteld is en dit volgens René Descartes onder invloed staat van één van de twee geestenrijken, is het aannemelijk dat het verband met de geloofsleer van Jezus voor meer mensen toegang vindt.

Uit het onderhanden boek: Blik op oneindig tot voorbij ons aards bestaan.

Look into infinity.

Het dualisme.

Het christendom, met als eerste ontwikkelaars van die religie; de katholieken, geloofden/geloven in één almachtige God die schepper is van hemel en aarde, waarbij zij hun kennis van de waarheid baseerden op de Bijbelse Schriften met de gehanteerde aardse drie-eenheid als model.

Het begrip ‘drie-eenheid’ vinden wij terug in de samenstelling van de aardse materie (bijvoorbeeld water H2O), de drie unieke primaire kleuren (Rood, Geel en Blauw), de evolutie-emolumenten; ruimte, licht en de materie, hun weergave van een God; opgedeeld in God de Vader, God de Zoon en God de heilige geest.

Zij, de kerk, duldde niet dat de Heer Jezus met de verlossende boodschap kwam dat ons lichaam slechts de reiswagon in onze genadetijd is, en dat er naast (tegenover) hun grillige God (van geweld en onrust) er ook nog een tijdloze GOD van Licht, Liefde en Leven bestaat. Die ons met de Naam van de Heer Jezus wil bewapenen…

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is La-fin-du-monde-75020-m-227328867.jpg
La fin du monde.
115 x 165 cm.

Gezien de Bijbel, de kerk, zich uit in verwachtingen m.b.t. ons fysieke kwetsbare bestaan en niet in zijn, en zij zich ondanks haar wetten (de tien geboden) ook nog uit in onwenselijke persoonsverheerlijkingen, leert de leer van de Heer Jezus ons (de Gnostiek) dat wij, met het verheerlijken van aardse producten als beelden en personen afgoden aanbidden!

In tegenstelling tot onze fysieke tijdelijkheid op aarde, hebben wij met onze tijdloze ziel het karakter (oftewel de geest) van zijn in de mentaliteit van vertrouwen en vrede op het hart enkele zeer sterke fundamenten om het leven aan te kunnen.

De Catharen in Zuid-Frankrijk, die net als wij het oude Testament, de Tenach, niet voor waarheid hielden en ook de JezusLeer erkenden en dus het dualisme aanhingen, kregen zelfs speciaal een tweede paus aangesteld, die vanuit Avignon hun uitroeiing moest bewerkstelligen.

Uit de codex van de kerkgeschiedenis* kunnen wij afleiden dat de geest van duisternis de regisseur van de Bijbel was. (* www….nl/de-kerkgeschiedenis )

Er kan m.i. toch niet van een liefdevolle God sprake zijn, wanneer liefde en beantwoording van gebeden gekocht moet worden met offers… (zie hiervoor de mythologie.)

Zo was er ook een zekere Marcion uit de 2e eeuw (na Chr.) die eveneens het Oude Testament verwierp en precies hetzelfde zei als dat de Catharen in het dualisme met Jezus als thema in geloof aanhingen.

De tegenstelling ‘macht-/hebzucht’ of de ‘egotrippers’ tegenover het karakter van Jezus in ‘gunnen, geven en vergeven’ maakt duidelijk bij welke Leer de ware Liefde huist!

Onze grote levensvraag is: tot welk geestelijk rijk behoor ik? Nog in het rijk van de duisternis, waarin ieder mens is geboren, of, dankzij de erkenning van Jezus (met de Geest van GOD de Vader) reeds tot GODs Vrederijk?

Weet tot welke God je behoort en wanneer je toch bidt, aanbidt gericht! Want de geest van duisternis die door de Heer GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) werd aangesteld om de genadetijd voor onze verloren zielen vanuit de stof vorm te geven heeft zichzelf als drie-enig god in de Bijbel uitgeroepen en ons aangezet haar als enig God te aanbidden.

Religie bedrijven is als oud zeer! Gelukkig achterhaald met vreugdevolle kennis aan GOD de Vader, Jezus, Die ons doet zingen. Het bidden is veranderd in dankbaarheid, en Hem in lofprijs te danken voor elke dag dat wij van Zijn aanwezigheid kunnen getuigen!

Het gezegde; “Al gaat de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaald haar wel!” gaat zeker op voor het disfunctioneren, het wezen, van de kerk.

Inputs (ingevingen)

Soms, wanneer wij in een droom wakker schieten, en moeite hebben om de droom van de realiteit te onderscheiden, realiseren wij ons dat pas bij het maken van een beweging, of we dromen of dat wij in de realiteit van het leven zijn.

Plato had het al over ons tijdloos geheugen; de codex van onze tijdloosheid begrijp ik nu.

Ik kan daaraan toevoegen, van na mijn herstel uit een heftige burn-out, dat ik vanuit ervaren visioenen en intuïtief gemaakte schilderen het geheugen vanuit een ver verleden tot momenten in de toekomst duidelijk zijn geworden.

Voorbeeld: Als 9 jarige kwam ik enthousiast thuis vertellen dat ik tussen de wolken een Romeinse strijdwagen had gezien met paarden ervoor, en er een krijger met een gouden borstplaat (schild) in stond met de zweep. Tot mijn verbazing werd mijn enthousiasme ernstig bekoeld, daar ik door mijn moeder niet werd geloofd…

Ooit nachts een visioen gekregen, waarbij ik naar het verhaal van de apostel Petrus in de donkere gevangenis aan twee bewakers geketend was, en door een lichtende Engel werd bevrijd en vrij van belemmeringen door de muur naar buiten werd geleid en dáár wakker werd…

Uit het verleden noem ik mijn bezoek aan Zuid Frankrijk (1986) waar ik, bij mijn weten, toen nog nooit eerder was geweest. Maar toch herkende ik het in die streek ooit te hebben gewoond…  

NB. Bij latere studie bleek het de streek te zijn waar de Catharen, de eerste volgers van de Heer Jezus hadden gewoond.

In relatie met de Heer heb ik het boek ‘Engel of bengel’ (2017) geschreven, waarbij Zijn Geest mijn hand leidde naar 1 van de 15 Bijbels (4 talen) die op mijn tafel stonden, om in één daarvan de juiste interpretatie van een Bijbelvers te vinden, die ik nachts in antwoord op een concrete vraag had gekregen…

Als Naam-/Lichtdrager van de Heer kan ik van vele wonderen getuigen. Van de aanbeveling om in de Naam van Jezus pijn en kwalen te verjagen hebben veel mensen, die GODs vertrouwen hadden en aangaven van Jezus te houden, gebruik gemaakt. Halleluja!

Van mijzelf vermeld ik dat ik in Naam van de Heer de borstkanker en recent tot twee maal toe de corona heb verjaagt…

De optie, om gesterkt met de Geest van GOD, Jezus, het leven aan te kunnen is een blijde boodschap, die ik graag deel.

Vijf jaar na de burn-out (1981) waarbij mijn volledige geheugen was gewist en de ‘brand’ in de pijnappelklier me regelmatig het concentreren belemmerde, ben ik ondanks dit, toch op zoek gegaan naar de waarheid en vond ik het geloof in de Heer Jezus; toen Hij mij bij een bijna-dood ervaring uit het hellevuur terug haalde.

Via tekenen en schilderen, intuïtief gemaakte werken, zoals bijgaande foto’s laten zien, is mijn hersenactiviteit in functioneren weer op orde gekomen.

Art te zien op www.soulside-eov.net

GENADE: GOD de Vader wil dat wij gezond zijn, wij onze zegeningen kunnen tellen en niemand verloren blijft!  www.stichtinginderdaad.nl legt het graag uit.

Nu de plek van ons bestaan (de samenhang tussen het menselijk functioneren en invloed vanuit de geestelijke wereld, het zijn) tussen de hersenhelften, bekend als de Pijnappelklier, is getraceerd, en het EGO-DNA.ID de uniciteit van de mens in de tijdloze Brainshow© kleurenkalender© ons individuele karakter in procenten van de primaire kleuren kan weergeven, kunnen de ongelovigen (de atheïsten) er niet meer omheen dat GOD en Zijn bouwmeester (de tijd-/wereldgeest) als entiteiten bestaan! En één van de twee de regie in handen heeft over ons leven!

‘Dom zijn’ kan niemand je verwijten. Willens en wetens onwetend willen blijven is onvergeeflijk.

Kom ik nog even terug bij de centrale vraag: “Wat beantwoord de pijnappelklier op de vraag; wie behoor ik (jij dus) toe in de zielstatus? Nog ontheemd van het hemels Vrederijk, of, inmiddels bevestigd met de doop in de Naam van Jezus, tot het Vrederijk van de Heer?”

Of anders gezegd: “Door welk rijk (onrust of rust) wordt onze wil in de pijnappelklier beheert?”

Van Harte GODs zegen aanbevolen!

Het boek ‘Engel of bengel’ dat ik samen met de Geest van GOD schreef, kan je online inzien en kopen bij boekenbestellen.nl

Hierbij nodig ik jou uit, om ook ‘als Jezus-fan’ onze vriend te worden op www.stichtinginderdaad.nl/word-vriend

Hiermee ondersteun je Stichting Inderdaad in haar doelstellingen met op de eerste plaats jouw bevestiging van je uitstrekken naar de GOD van Leven.

NB. De artikelen in de Weblog kan je eventueel uitprinten, kopiëren of in een eBook opnemen.

Erik Visser (Onderzoeker, karakteroloog en Lichtdrager van de Heer.)

Deel op social media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *