Aandachtspunten

Aandachtspunten van individuele aanleg m.b.t. de gezondheidszorg en de focus van het karakter.

Gedurende 30 jaar van waarnemen blijkt uit mijn onderzoeken met de Brainshow© Kleurenkalender© (het EGO-DNA), dat, hoe dichter de 100 % van een kleurnuance in een KleurID aanwezig is, hoe meer de aanleg (het karakter) t.o.v. een andere kleur werd vastgesteld.

Analyses van verenigingen, met deze sleutel, brachten bij de verenigingen van reumapatiënten, voetbal en watersport, respectievelijk de dominantie op van violet, oranje en blauw in beeld…

“Aandachtspunten” verder lezen

Individualisering.

Blijkt uiteindelijk individualisering de weg naar zelfkennis?

Openbaringen en voortschrijdend inzicht brengen ons dichter bij de waarheid.

Heel spijtig dat de harde ‘hand’ van de coronapandemie er voor nodig is om ons wakker te schudden, door, op onszelf teruggeworpen, tot bezinning te kunnen komen. GOD de Heer heeft het goede met ons voor. Niet het slechte!

De ecologische destructie op aarde, gepaard gaande met onverklaarbare ziektes onder plant-/en dierenrijk, de overvloedige regenval met overstromingen tot gevolg en de grote natuurbranden vertellen ons; dat de vormgeefster (de heerseres) die opdracht had de schepping uit de stof te vormen de regie over de wereld aan het verliezen is.

“Individualisering.” verder lezen

Misleidingen van de kerk aan de kaak gesteld.

Misleidingen van wet en kerk aan de kaak gesteld.

Bij mijn waarneming zijn de kerken, die de Bijbel als de waarheid hanteren, hypocriet en spreken zij met het interpreteren van de Bijbel zichzelf (hun eigen leer) tegen!

Gelet op het gegeven dat Jezus vele jaren later, nadat de Schriften waren opgemaakt, pas verscheen om GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) bekend te maken, verwonderd het mij niet dat het plot van de Bijbel verwarrend, misleidend en zoals de Heer in het inmiddels vertaalde Evangelie van Thomas verklaard; ‘ondeugdelijk en bezijden de waarheid’ is.

“Misleidingen van de kerk aan de kaak gesteld.” verder lezen

Bidden wordt danken.

Elke munt heeft een keerzijde. Zo heeft óók het leven ons een andere kant te leren. Anders dan het masochistisch dulden/gedogen van onrust, ziektes en zorgen in ontevredenheid.

Doordat de zintuiglijke waarneming (het zichtbare) als uitgangspunt werd genomen, blijken wij jarenlang door de kerk, m.b.t. de waarheid, te zijn misleidt. Zo werd onze tijdloosheid van ons onzichtbaar bestaan (het karakter alsook het geheugen) wel bestudeerd, maar nooit als bewijs of universele lesstof aangeboden. (M.u.v. de enige verwijzing: Hebreeën 11:1.)

In het vorige artikel; ‘Het verstaan van ons mysterieuze bestaan’ is er een uiteenzetting gegeven van aanknopingspunten/studies met aansluitingen naar het bewijs van ons onzichtbaar bestaan, tot en met ‘het kunnen aantonen van onze individuele basiskarakters’ in procenten van de drie primaire kleuren; het EGO-DNA.

NB. De Leer van Jezus heeft niets van doen met het bedrijven van een religie! Noch het aanhangen van de antroposofie van Rudolf Steiner en zijn vinding van ‘de vierkleurenmens’!

Ik verkondig géén geloof, religie of een beeld, maar de veranderlijkheid van onze tijdloze zielstatus!

“Bidden wordt danken.” verder lezen

Het verstaan van ons mysterieuze bestaan.

Onze onzichtbare identiteit in de status van zijn is getraceerd in de pijnappelklier.

INLEIDING:

Met vijf benaderingen, geleend uit Wikipedia, gaan wij even terug in de tijd om wat ‘als serieuze onderzoeken’ bekend zijn m.b.t. entiteiten, het dualisme en ons wezen.

  1. Een entiteit is iets wat een bestaan heeft. De term beklemtoont de hoedanigheid dat het er is. In het Latijn is een ‘ens’; een “zijnde”, en is de entitas het “er zijn van een zijnde”. Een entiteit kan zowel materieel als geestelijk (abstract) van aard zijn. Een materiële entiteit staat gelijk aan een, al dan niet levend, object. Een geestelijke entiteit is bijvoorbeeld een wet, een idee, een vereniging, een verzameling.
  2. Theologie (synoniem: godgeleerdheid) betekent letterlijk ‘godsleer of godenleer’. De naam komt van het Griekse θεός (theos), wat ‘God’ betekent, en van het Griekse λόγος (logos), wat voor ‘woord’, ‘leer’, ‘kennis’ of ‘verhandeling’ staat. Gnosis staat voor: kennis in vrede of vrede in kennis. De term theologie is afkomstig uit de christelijke traditie en is daarom overwegend gebruikt voor de studie van de geloofsinhoud van het christendom.
  3. Metafysica, de wijsgerige leer (Plato) die niet de werkelijkheid onderzoekt zoals wij ze uit zintuiglijke waarneming ervaren, maar op zoek gaat naar het wezen van die werkelijkheid. De ontologie (van het Grieks ὀν = zijnde en λόγος = woord, leer) of zijnsleer is onderdeel van de metafysica, de filosofische tak die het wezen onderzoekt dat achter de waargenomen werkelijkheid schuilgaat. De ontologie onderzoekt en beschrijft de eigenschappen, of breder: het zijn van het geheel van dingen, “entiteiten” of zijnden, waarvan aangenomen wordt dat ze bestaan, of beter: zijn. De klassieke ontologie probeert, op grond van hun eigenschappen, de entiteiten vervolgens in te delen in fundamentele categorieën. Daarom wordt de ontologie soms ook wel ‘categorietheorie’ genoemd.
  4. Van de klassieke oudheid tot en met de middeleeuwen waren metafysica en ontologie volledig synoniem aan elkaar. Met Christian Wolff (1679-1754) begonnen in de moderne tijd allerlei afsplitsingen van de algemene metafysica, te beginnen met (toentertijd) de kosmologie, de psychologie en allerlei apologetische stromingen binnen de theologie.
  5. De kosmologie was in de 17e en 18e eeuw een breder begrip dan wat er tegenwoordig onder wordt verstaan. Ze omvatte alle beschikbare kennis omtrent de wereld, dat wil zeggen het wereldse afgezet tegen bijvoorbeeld het goddelijke.  
“Het verstaan van ons mysterieuze bestaan.” verder lezen

Word aan de Heer gelijk.

Lieve mensen, beste tijdgenoten,

Word veranderd in je denken!

Mogen wij, vanuit de (wetenschappelijke) waarneming naar uiterlijkheden en gedrag sterke overeenkomsten vertonen met het dierenrijk, voor GOD de Vader (de Bron van Licht, Liefde en Leven) zijn wij een tijdloos onzichtbare ziel (karakter) in een tijdelijk lichaam van stof; een tijdloos karakter!

Het aardse leven is een onderbreking in de tijd. Jij bepaalt met een vrije wil of je ‘bewapend’ en verheugd ‘met de Heer inwonend’ wilt leven. Of dat, blijvend onwetend van Zijn zegeningen dat niet wilt.

“Word aan de Heer gelijk.” verder lezen

Het onzichtbare zijn.

De onzichtbare waarheid: Het Evangelie van Jezus.

Vóór de grondlegging van de wereld zijn alle verbannen engelen, die onder de rebel Lucifer (de geest van duisternis) stonden, een zekere Genadetijd in een menselijk lichaam op aarde gegund om tot verzoening met GOD te komen.

Elk mens is uniek, maar zeker niet volmaakt! Zowel de ‘verpakking’ (gevormd door de geest van duisternis) als onze ontheemde inborst is fragiel, en gevoelig voor invloeden van buitenaf.

De waarheid ligt niet in het waarneembare, maar in het onzichtbare van de geest, de tijdloosheid; de geestelijke wereld die nader in het Gedachtegoed van de Heer Jezus als de Gnostiek bij de Katharen haar entree heeft gemaakt.

“Het onzichtbare zijn.” verder lezen

Religies.

Eerst antwoord op de vraag; wie of wat is een mens?

Wij zijn voor een zekere tijd, een genadetijd op aarde als ballingen geboren. Wij zijn de verbannen engelen die als tijdloze geesten geïncarneerd in dit lichaam, op het moment van geboorte, buiten het hemelse Vrederijk (het Licht) zijn gekomen om rust te vinden.

Wij zijn in de schemer, tussen het hemelse Licht en het gematerialiseerde Licht (de zwarte gaten) uit die stof ontwikkelt naar GODs Heilsplan door de gewelddadige en grillige tijd-/wereldgeest (de geest van duisternis). Overigens met beperkingen en kwetsbaar gevormd (evolutie), om te kiezen naar wat ons juist lijkt. Non-stop kiezen dus, constructief of destructief.

Direct opvolgend het antwoord op de vraag; ‘het waarom’.

Om ons, de verbannen “engelen/geesten/kinderen” in GODs luister te laten delen, achtte GOD de Vader (de Bron van Licht, Liefde en Leven) voor wie en door wie alles bestaat, het passend om ons in het aardse bestaan bewust te maken van onze zwakheden en beperkingen, waardoor wij genoodzaakt worden rust, vrede en evenwicht, te zoeken én genezing te vinden bij de Schepper (GOD), door in de statuswissel ‘herboren in Christus’ te komen. ‘Te worden als Jezus’. (Galaten 2:20)

Opvolgend de vraag: bieden religies, de wereldgodsdiensten, de kerken een bevredigend antwoord?

Het antwoord is; nee!

Nee, omdat de kerk ons, door ons haar wil op te leggen, wil binden aan dingen in daden (tradities) en hun denken (opvattingen). Lees; wij onze vrijheid ‘van een eigen mening te vormen’ verliezen in blijvende onzekerheid.

En zo verstrijkt onze beperkte tijd van leven in zekere gevangenschap, vertrouwend op de kennis en wijsheid van anderen… Wij worden door de tijd-/wereldgeest ‘bezig gehouden’ om de waarneming van anderen (hun leer) te bestuderen en te beoordelen om uiteindelijk te ontdekken dat er, bij het volgen van die leringen geen echte (eeuwige) rust en vrede als zielzekerheid wordt gevonden.

“Religies.” verder lezen

Belijden van de Waarheid.

Het Gedachtegoed van de Heer Jezus werd buiten de Schriften gehouden, maar de Gnostische betekenis heeft klaarblijkelijk, na de uitroeiing van de Katharen, toch nog en ook, bij ons Koningshuis gehoor gevonden.

Ons zijn (bestaan) in de onderbreking van de tijdloosheid.

Jezus liet ons niet als wezen achter, maar stuurde ‘de Trooster’ in Zijn plaats. Wanneer wij de Heer Jezus in de plaats stellen van de geest van duisternis, die ons lichaam en inborst vormgaf, vindt er een zielstatuswisseling plaats.

Doordat niet meer zij, maar Hij het gezag heeft overgenomen (Galaten 2:20) bidden en smeken wij niet meer om genezing/verlossing of bevrijding (van een kwaad of kwaal) maar verjagen wij haar in de Naam van Jezus…

Het was volgens Gilles Quispel vooral aan koningin Juliana te danken dat Egypte kopie van de teksten van het Evangelie van Thomas in de jaren vijftig heeft vrijgegeven voor publicatie.

“Belijden van de Waarheid.” verder lezen

Het hiernamaals herzien.

Evangeliseren is niet de Bijbel uitleggen, maar recht doen aan het Gedachtegoed van de Heer Jezus en van Hem getuigen i.p.v. het óver Hem te hebben.
Dus, terug van de focus op ‘het hiernamaals’ naar het hier en nu.

Niet alleen ik, maar ieder mens heeft zo zijn/haar momenten van bezinning van; wie ben ik, waar zit/sta ik, waar ben ik mee bezig, in welke ontwikkeling ben ik, wat zijn de vooruitzichten?

Om te kunnen vaststellen dat wij als mens ‘onderweg’ zijn in dit tijdelijk bestaan van leven, beperkingen hebben en vervolgens al inventariserend onze wil gaan voeden met antwoorden te vinden op: “wat wil/kan ik doen om deze situatie naar mijn wil te veranderen, en hoe en waarmee?”

Uitgaande van onze waarneming van licht en donker, dag en nacht, rust en onrust, en onze onmacht om beperkingen om te kunnen toveren stelden/stellen wij hoop (geloof) aan Boven-/buitenaardse machten en krachten.

Ons denken kent twee bewegingen van richting: positieve en negatieve. Of anders benoemd; constructieve en destructieve. Het is onze persoonlijke verantwoording om voor GOD (GOeD) te kiezen of dat niet te doen!

Gezond onderweg naar Het hemellicht.
“Het hiernamaals herzien.” verder lezen