Wetten waren onze eerste kennismaking.

De natuurwet het ‘recht van de sterkste’ was onze eerste kennismaking met de harde aardse werkelijkheid. Zij werd daarmee bepalend voor de houding van onze oude leermeesters.

De Bijbel is met veel ‘mooie verhalen’ en profetische woorden gevuld. Helaas gebruikt de kerk haar als handboek soldaat; een misleidende  wegwijzer voor “religieuze” ondernemingen, om al manipulerend en met schijnheiligheid zoveel mogelijk zieltjes te winnen; lees gewin aan macht en geld te verkrijgen…

Dáár kwam de Heer Jezus tegen in opstand.

  

Naar Filippenzen 2:5-8)  Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte, het Karakter (de Geest) van God had, hield zijn macht aan God gelijk niet vast. Jezus nam de houding van een dienaar aan en werd in alles aan de mens gelijk. In de mens verschenen (geïncarneerd), heeft hij zich voor GOD de Vader vernederd en bleef Hij Hem in oprechtheid en waardigheid trouw tot in de dood.

Ik ben boos en verontwaardigt over het gegeven dat de kerk en haar dienaren zich niet als christen (en dus overwinnaar op de oude natuur) voorbeeldig gedragen, maar zich als roofdieren naar de oude natuur* beestachtig manifesteren.

(*de oude natuur is de geest waarin en waarmee wij geboren zijn.)

Geloofwaardig is de kerk als religieuze organisatie als onderwijzer van Godsdienst en Heil (welke dan ook) al lang niet meer.

Wanneer men, de kerk en de mensheid, zich niet openlijk zal bekeren tot de Leer van Christus (het wetticisme achterlaten), en Jezus (Die werd verworpen en gekruisigd) tot Heer verheffen boven hun boeken, voorzie ik dat de kerken nog verder zullen leeglopen.

Om het ‘anders denken’ dan het Bijbelse plot (dat aangeeft) te leren kennen, heeft het GOD de Vader de Heer behaagt; Zich opnieuw bekend te maken.

En wel op www.stichtinginderdaad.nl gevoed met het boek ‘Engel of bengel’ van Erik Visser (geworden tot Geestverwant van Jezus.)

GOD is GOeD!

GOD wil ook jou als Zijn Kind, als Lid van Zijn hemelse Familie, als Geestverwant van Jezus, als Vriend van de ‘Vriendenkring van Vrede en Welzijn’ kennen!

Een oud, maar treffend gebed:

O Vader dat Uw Liefde mij blijkt, o Zoon maak mij Uw Beeld gelijk, O Geest zendt Uw Troost mij neer. Drie-enig God, U alleen komt toe alle eer. Amen.

Verontwaardigd.

In de laatste week van februari 2019 hield Paus Franciscus drie dagen een concilie naar aanleiding van het seksueel misbruik binnen de kerk.

De slotverklaring was niet erg hoopvol voor de slachtoffers, maar ook niet bemoedigend voor de geloofsgenoten: de Godzoekers.

Terecht merkte een genodigd slachtoffer op: “jullie worden geacht de heelmeesters van de ziel te zijn, maar jullie werden de moordenaars ervan en van het geloof.’’

De meest sterke verontschuldiging kwam van een kardinaal uit Bogota: ,,We moeten erkennen dat de vijand in ons midden is’’. Daarmee stelde hij, in zijn status als kardinaal, zichzelf daarmee dus niet persoonlijk aansprakelijk…

Wat een onmiskenbaar schijnheilige vertoning tonen de kerken haar gehoor, die juist uit moeten zijn om zelfvertrouwen en GOD te vinden…

“Uw Koninkrijk komt. Uw wil geschiedde in de hemel, zo ook op de aarde…” Dit zijn de woorden, uit het ‘Onze Vader’, waarmee ik mijn verontwaardiging over de pauselijke houding mag beginnen te verwoorden. Ook sprak de Heer tot mij met: “Laat je niet intimideren door de welsprekendheid van anderen!”

Als Geestverwant van de Heer, de Bijbel kennend, herinner ik mij dat de Heer in een situatie in de synagoge destijds Zich verontwaardigd heeft geuit tegenover de Schriftgeleerden en Farizeeën. In Mattheüs 23:27 Jezus sprak Hij: “Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeeën, gij geveinsden, want jullie zijn aan witgepleisterde graven gelijk, die van buiten wel schoon en zuiver lijken, maar van binnen zijn er doodsbeenderen en is alles onrein.”

Hiermee is de grond van Jezus verontwaardiging niet bekend gemaakt en hun reden Jezus uit de weg te willen ruimen. Dát hebben de schrijvers van de Joodse geschiedenis buiten de boeken gehouden, omdat de Leer van Jezus niet overeenstemt met de zgn. heilige Schriften en het plot van de Bijbel.

In Mattheüs 23:39 verwees Hij naar Zijn opstanding*, met de woorden: “Ik zeg u: Gij zult Mij vanaf nu niet meer zien, totdat u zeggen zult: Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heren!”

(*Het Gedachtegoed van de Heer, met de waarheid over ons wezenlijk zijn ‘het tijdloze karakter’ (de ziel), vindt je in ‘Engel of bengel’ en op deze website.)

Ik ben verontwaardigd over het gegeven dat de kerk* de Bijbel inzet om het volk te manipuleren en zich niet als overwinnaar op de oude natuur, als christen, voorbeeldig gedraagt. Maar zich toont naar de oude natuur*, als roofdieren; beestachtig. Voor zeker voorgangers onwaardig!

(*niet gekomen in de geheiligde zielstatus.)

Ik ben verontwaardigd over het gegeven dat de kerk* haar positie misbruikt om zich als mens boven anderen te verheffen. Een zondige fout die reeds haar intrede deed bij het opmaken van de Bijbel (hun handboek), door daarin het Joodse volk, als uitverkoren, boven andere volken te stellen.

Door destijds de christelijke feestdagen in te stellen trokken zij, de zo genaamde ‘geleerden van de geest’, het te vieren feest van de individueel en persoonlijke verwisseling van de zielstatus uit elkaar.

Ik noem dat volksverlakkerij.

Jezus, als enigste ziel (karakter) vanuit het hemellicht op aarde gekomen kwam voor de hele mensheid, maar de Joden vonden in het feit van Zijn geboorte in Bethlehem (centraal op de aardbol) aanleiding, om hun identiteit gelijk aan dat van Hem, GOD, te stellen. Dit ondanks, dat de Joden tot hun teleurstelling moesten vaststellen dat deze invloedrijke en charismatische man Jezus hen niet kwam bevrijden van hun bezetter de Romeinen, maar van de tijd-/wereldgeest sprak, waarmee de waarheid omtrent ons wezen bekend werd. Hypocriet kwam er van de kerk geen erkenning van Jezus Zijn Goddelijke status.

Ik ben verontwaardigd over het zich onbekend houden van de waarheid over ons wezen, door het volharden in een leer ‘gebaseerd op fysieke waarnemingen, het lichaam’ en ‘het psychologisch manipuleren van het verstand’. En zelf ook, dankzij de uitleg aan de Farizeeër Nicodemus, tegen beter weten geen voorbeeld wil tonen van zuiverheid in karakter.

Ik ben verontwaardigd over het gegeven dat de kerk* zich het recht heeft verschaft en handhaaft om te (blijven) beoordelen wat voor ons, haar gehoor (de Godzoekers) goed of slecht is. In plaats van Heil te bewerkstelligen en de weg naar vrede en welzijn (Gods hemellicht) te wijzen, blijft zij naar haar Schriften, de wet, de Bijbel wijzen, dat van kaft tot kaft gelooft moet worden.

(met de kerk* wordt bedoeld de religieuze organisaties en haar bestuursleden met de voorgangers, priesters e.d.)

Het is niet te geloven!

In de Schriften, gebonden tot de Thora, Tenach en de Bijbel, gelden de profetische uitspraken, voor zover goed geduid, als waarheden. De historische verhalen zijn er ter illustratie en als metafoor voor de beeldvorming opgenomen, maar dragen verder niet bij tot een relatie met GOD!

Ik ben verontwaardigd dat wij de vergelijkingen in de Bijbel opgenomen voor waarheden rationeel moeten aannemen/geloven! Dit omdat het plot van de Bijbel op visuele of verstandelijke herkenning is gebaseerd en daarmee niet de kern,  het hart, de ziel, de Geest raakt.

Zoals op deze website bekend gemaakt en benadrukt zijn wij niet het fysieke lichaam dat slechts, of eigenlijk gelukkig, ons tijdelijk onderkomen is!

Helaas is met de Bijbel, dat o.a. met een kleiend God, de geboorte van Jezus en Zijn hemelvaart het fysieke benadrukt, de leugen als waarheid geïntroduceerd en de Leer van Jezus monddood gezwegen, in een misleidend plot.

Jezus uitleg over ons wezen vraagt van ons; evangelisten, voorgangers en de kerken onze trots aan verzamelde Bijbelkennis in te ruilen naar deemoed in persoonlijke getuigenissen van GODs wonderen in ons leven ervaren!

GODs oproep is: “verander je denken vandaag in overeenstemming met Jezus Gedachtegoed.”

Hopelijk kan en zal men, met het juiste inzicht tot capitulatie overgaan en kan Jezus als Heer en Herder, inwonend, over het hart van hen en ons leven gaan waken.

De website www.stichtinginderdaad.nl met het boek ‘Engel of bengel’ maken je wijzer.

Indien het overeenstemt met jouw intenties om Vredelievend te zijn, schrijf je dan in bij de Vriendenkring en help ons daarmee anderen helpen!

Wij zijn een tijdloos karakter dat op aarde in het tijdelijke zijn geïncarneerd, om onze ziel (het karakter) met GOD de Vader te verzoenen.

Door GOD zijn wij, onder de opstandige engel Lucifer dienend, naar de buitenste duisternis verbannen. Onze aardse tijd is een genadetijd uit Vaderlijk omzien en liefde ontworpen.

Hij weet dat wij als verlorenen, omringd met beperkingen en ellende, worden geboren. Hij wil dat niemand als gevangene van het kwaad in duisternis blijft, maar dat wij Jezus als Heer en Herder ter vervanging van de tijd-/wereldgeest aannemen. Opdat wij verlost, verlicht en verblijd het leven met gebruikmaking van onze talenten ten dienste gaan invullen.

Door vervanging van de oude tijd-/wereldgeest en de hulp van de nu inwonende Geest van GOD kunnen en mogen wij voor 100% onszelf zijn. Zelfs het kopiëren van een idool (op wiens voorspraak dan ook) komt niet meer aan de orde.

Jij bent jij, jezelf, in het heden van het nu, wanneer je dat echt wilt laat je de Geest van Jezus toe. Met de Geest van GOD inwonend gaat het ook lukken!

Vrede en welzijn zijn de aspecten waar de Heer voor staat.

GODs zegen!

Onbekend maakt onbemind.

‘Onbekend maakt onbemind’.  Ophef over sekte, kerk en geloof, hebben deze week de koppen van de landelijke dagbladen bereikt. Dit is aanleiding om dit artikel over Stichting Inderdaad, met haar informerend en onderscheidend karakter ter informatie, naar buiten te brengen.

Sekte.

Volgens Wikipedia is een sekte een religieuze beweging met opvattingen en gebruiken die zich onderscheiden van overige geloofsgemeenschappen.

Sekten zijn vaak gesticht door een charismatische leider met een nieuwe leer of openbaring. Zoals wij de Heer Jezus vanuit de Bijbel reeds kennen was Hij een rebel in de ogen van de gevestigde orde.

In de volksmond heeft ‘sekte’ een negatieve connotatie (een woord dat ongunstige associaties oproept.) Zij wordt in verband gebracht met mistige onbekende uitgangspunten, incidenten en het kritiekloos volgen van voorgangers.

Inmiddels zijn de schandalen die zich ook binnen de kerk afspelen algemeen bekend en is de drempel naar een “vertrouwde” religieuze instelling met de tijd niet verlaagt, maar daardoor alleen maar hoger geworden.

De beperkte kennis over een sekte is vaak de oorzaak dat zij, soms onnodig, oppositie ervaren. Opgelopen teleurstellende ervaringen met een kerk zullen op voorhand ‘zonder kennis aan’ niet makkelijk meer het vertrouwen aan iets nieuws geven, is mijn vaststelling. Dus, voordat men zich ergens voor opgeeft of meld eerst (vrijblijvend op Internet) kennis verzamelen is zeker aan te bevelen.

Terecht, zegt de nuchtere Hollander. ‘Wat een boer niet kent dat eet hij niet’. Nu ook ons is gebleken dat bij de kerkelijke instellingen niet alleen sprake is van grove misleiding m.b.t. het geloof en wat te geloven is, is ‘Stichting Inderdaad’ in het leven geroepen om het herontdekte ‘zijn’ van ons wezen, op een neutrale manier (lees Internet) bekend te maken.

Overigens ben ik persoonlijk met de stelling; ‘dat wij in strijd met de Schriften niet ons lichaam zijn, maar wezenlijk het tijdloze en onzichtbare karakter’, bij geen bestaande christelijke kerk meer welkom…

Onbekend maakt onbemind!

Voor mij en Stichting Inderdaad is het podium geen kerk, die de Bijbel als waarheid hanteren, maar het wereld.wijde.web. Het Internet is het podium.

De kans op een negatieve (kerkelijke) duiding of vervolging wegens ‘persoonsverheerlijking’ maakt dat wij de openbaringen via de weg van de stichting en het Internet gebruiken om het verschil, met de ingewortelde onwaarheden, bekend te maken.

Het zijn de kerken die zich moeten herbezinnen over hun grondbeginselen, willen zij aan de Leer van de opgestane Heer waarheid kunnen hechten!

De term sekte in de wetenschap.

Oorspronkelijk duiding sekte: “een groep mensen die iemand volgen. Deze betekenis is vanuit ‘afscheidingsbeweging’ ontstaan.”

De Heer Jezus Die zich destijds ook onderscheidde met een andere leer dan de gevestigde orde was daarmee een rebel. En dus te herkennen als sekteleider.

Dr. Reender Kranenborg schreef: “Een sekte is een groep mensen die zich van een bestaande religie heeft afgescheiden of daarvan is komen los te staan. Het is verder een neutrale aanduiding. Er wordt niets ten goede of ten kwade mee gezegd.”

(*Stichting Inderdaad is, naar voornoemde definiëring, met de Vriendenkring van Vrede en Welzijn en met de Geest van GOD, Jezus, als Leider en Voorganger als een sekte aan te merken…)

Ernst Troeltsch (leerling van Weber) werkte het verschil tussen kerk en sekte verder uit en stelt dat de kerk het zichtbare (de wereld) als uitgangspunt neemt, en er in zekere zin een compromis mee aangaat. Terwijl de sekte zich juist afzet tegen de wereld en er in ieder geval geen compromissen mee sluit.

Stichting Inderdaad stelt geen compromissen en hoeft dat ook niet, omdat wij, naar de leer van de Heer, uitgaan van het onzichtbaar en het tijdloze karakter, de geest, als wezenlijk!

 Typische kenmerken van Stichting Inderdaad t.o.v. religieuze organisaties:

 • wij beschouwen ons zoals wij zijn; gewone mensen, begiftigd met de intentie tot verbeteren van het welzijn en de dienstbaarheid in het algemeen;
 • inschrijving uit vrije keuze. Niet discriminerend naar geboorte, overtuiging, volk, huidskleur, ras, geaardheid of geslacht;
 • er is in gemeenschappelijke zin een streven naar persoonlijke zuiverheid, met name in het terugdringen van onrust en geweld;
 • er is sprake van ideologie, duidelijk herkenbaar in/naar het karakter van de Heer Jezus te zijn;
 • naar Jezus voorbeeld; geen persoonsverheerlijking maar een ‘herkenbaar’ individueel persoonlijk charisma;
 • er is alle ruimte om het persoonlijk gevoel van betrokkenheid bij de medemens individueel tot uiting te brengen;
 • de inschrijving tot ‘Vriend van de Vriendenkring’ staat niet voor een besloten kring. De inschrijving is niet meer dan ergens geregistreerd te willen staan met de intentie het kwaad van religie en de kwade inborst de rug toe te keren;
 • Stichting Inderdaad vertegenwoordigt een levensbeschouwing die, wegens het vredelievend karakter en het niet verplicht opleggen van wet en recht, zich goed verdraagt met de plaatselijke politiek, de samenleving;
 • Stichting Inderdaad kent geen tradities, wetten of regels, anders dan de morele; respect voor de natuur en respect voor de opvattingen van de medemens.
 • wij kennen (nog) geen gemeenschappelijke activiteiten en stellen de bepaalde initiatieprocedure ook niet verplicht, maar bevelen de geloofsdoop (de volwassenendoop in Jezus Naam) ter bevestiging van de statuswissel van de ziel wel aan.
 • Stichting Inderdaad is een stichting ten dienste van het algemeen nut en zal de ANBI-status wel krijgen, zodra er een meervoudig bestuur is aangesteld;
 • Ontvangen gelden als donaties, royalty’s en vergoedingen voor het KleurID e.d. zijn er ter dekking van de kosten; voorlichting van/over de identiteit, de ontwikkeling van de webshop www.ego-dna.id en het onderhouden van de Internetverbindingen, promotionele activiteiten en komen ten goede aan de door ons geselecteerde Goede Doelen, die naast humanitaire hulp ook ons Gedachtegoed willen uitdragen;

Historisch gezien.

Historisch gezien hebben sommige katholieke landen ooit de Protestanten als ketters vervolgd. De aanzienlijke protestantse bevolking van Frankrijk (de Hugenoten) werden bijvoorbeeld in 1680 na het herroepen van het Edict van Nantes uit het koninkrijk verdreven.

In Spanje probeerde de Inquisitie niet alleen het protestantisme uit te roeien, maar ook crypto-joden en crypto-moslims (moriscos); elders had de pauselijke inquisitie vergelijkbare doelen.

Op de meeste plaatsen waar het protestantisme de meerderheid of “officiële” religie is, zijn er voorbeelden geweest van vervolgingen.

In heel Europa drukte de religieuze moordpartijen op de protestantse kerk de onuitwisbare overtuiging dat het katholicisme een kwaaddragende en verraderlijke religie is.

Nu hun basis, de zogenaamde heilige Schriften van Mozes, door de Heer zijn weerlegd en zij dus niet meer ter discussie kan staan, is ook de geloofsbasis met haar wettische insteek (het plot van de Bijbel) naar de Leer van de Heer van geloven, naar ‘zijn’ verlegd. (Het is, of het is niet, gezuiverd.)

Duidelijk mag zijn dat de gestreden geloofsoorlogen, bij zowel de katholieken als de protestanten, om ‘het religieus gelijk’ ging. De van de door de kerk wettisch vastgelegde opvattingen (wetten en stellingen) blijken met de rationele benadering geen ruimte te laten/geven aan een bevrijdende individuele persoonlijke beleving; de geestelijke relatie met GOD.

Geloof is een gevoelige kwestie.

Ons devies luidt: geen verbondenheid in een religie, maar de persoonlijke Relatie in de statuswissel met de Heer telt!

Hopelijk vinden wij nu, vanuit de afwijkende optiek tot zijn en geloven, meer ruimte en waardering voor het persoonlijke welbevinden. En kan er nu vanuit het geloof in verkregen genade (en niet vanuit verdienste, het verstand) de persoonlijke vrede naar wereldvrede leiden.

Zo, aub, indien het mogelijk is, schrijf je als Vredelievend in en help ons daarmee anderen helpen!

GOD Almachtig is de Bron van het Levende Licht. Alles wat wij kunnen waarnemen is ooit vanuit De Geest, van Hem, voortgekomen.

Bij spijt over een belast geweten/verleden, kan ook jij rechtstreeks bij Hem en door Hem in Genade worden gezuiverd. En met Zijn Geest inwonend verzoend in Vrede en Welzijn verder leven.

Getekend Erik Visser,

(Evangelist van het de Jezus Leer, Geestverwant en Getuige van de Heer)

(Informatie deels uit Wikipedia overgenomen.)

Ik leer en onderwijs u.

“Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die u gaan moet” sprak de Geest tot mij, toen ik onder de douche stond.

Voor mij aanleiding om de Bijbel er op na te slaan en die woorden van de Heer te vinden.

Ons wezen, het karakter, is tijdloos.

In het eerste boek uit het NT van de Bijbel citeert de discipel Mattheüs aangaande lerende uitspraken van de Heer Jezus. (Mattheüs 22:23-45)

Nadat Hij de Sadduceeërs de mond had gesnoerd over hun ontkenning aangaande het wezenlijk tijdloos bestaan van het karakter (de ziel), snoerde Jezus ook de farizeeërs daarover de mond.

Hieruit blijkt dat Jezus, met de Geest van GOD inwonend, meer kennis over ons wezen had dan diegenen, waarvan wij dat ‘normaal gesproken’ kunnen verwachten.

Ook de andere discipelen citeren Jezus met inherente uitspraken. Marcus 12: 26 “Doch aangaande de doden, zij zullen worden opgewekt. Hebt u niet gelezen in het boek van Mozes hoe God vanuit de braambosjes tot hem gesproken heeft, zeggende: “Ik ben de God van Abraham, van Isaac en de God van Jacob?”

In Mattheüs 16:11 zegt Jezus, nadat Hij een grote menigte op wonderbaarlijke wijze met vijf broden en twee vissen gevoed had; “Waarom denken jullie dat ik het zojuist over brood had? Ik waarschuwde jullie voor de gist, de leer der Farizeeën en Sadduceeën.

Lucas, een andere discipel, memoreerde Zijn ervaring met deze waarschuwing in Lucas 12:1 zo; “Ondertussen verdrongen zich duizenden om Hem heen en sprak Jezus; Ik waarschuw jullie voor de Farizeeërs. Het zijn huichelaars!”

En de uitspraken betreffende onze tijdloosheid in Lucas 12:4. “Jullie zijn Mijn vrienden. Wees niet bang voor de mensen die je willen vermoorden, Zij kunnen alleen maar je lichaam doden, maar hebben daarna geen macht meer over je.”

GOD, de Almachtige Heer spreekt (ook) tot ons op verschillende wijze.

Bijgaand een afbeelding van het door mij intuïtief gemaakte schilderij, dat ik later ‘Mozes bij de braambos’ heb genoemd. Bij aanvang was het een ontwerp van drie zonnebloemen totdat ik het silhouet ontdekte, dat mij uitnodigde mij daar verder op te richten bij de uitwerking.

Zoals eerder gemeld, geloof ik niet in toeval. Dat dit terugkerende onderwerp met betrekking tot mijn veelzijdige interesses niet alleen in mijn Art tot uitdrukking komt, maar ook in de Geest leesbaar en soms hoorbaar woordelijk wordt gehoord, kan men als bevestiging zien dat iedereen geleidt wordt. Bij geboorte eerst de tijd-/wereldgeest, met haar onrustgevende en zelfs destructieve instructies. En vanaf de verzoening met GOD de Heer van het Vrederijk (in Christus herboren) liefdevolle, rustgevende  en constructieve leiding.

Laten de ingevingen, het luisteren naar de Geest van GOD, een hogere rol zijn dan onze overpeinzingen, dan behouden wij de weg die Hij (GOD, onze lieve Heer en Herder) voor ons individueel gepland heeft. (Spreuken 3:5 “Vertrouw op den Heer met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet.”)

Of is het zo, dat je waarde hecht aan ingevingen die tot zelfmoord aanzetten? Nee toch!  Ingevingen zijn van de geest die/Die ons leidt.

Het Gedachtegoed, de leer van de Heer zoals op de website van Stichting Inderdaad is gepubliceerd mag en kan dus zonder enige twijfel, mét het boek ‘Engel of bengel’, als de waarheid over ons wezen, het zijn, worden aangemerkt!

Pythagoras gaf het wetenschappelijk al aan: waar het één is kan het ander niet zijn…. In onze aardse tijd kiezen wij individueel wie wij willen dienen; onszelf en daarmee de geest van het kwaad, of de Heer van Liefde en Leven.

Spreuken 19:8  “Die verstand bekomt, heeft zijn ziel lief; hij neemt in wijsheid toe om het goede te vinden.”

 Help met een donatie!

Reageer, door in te schrijven als Vriend van Vrede en Welzijn.

Vrede en welzijn.

GOEDENDAG VRIEND.

Als herborene in Christus, bevrijd van een belast geweten en kwade zin, kan ik blijven zingen: “Geloofd zij GOD met diepst ontzag! Hij overlaadt ons, dag aan dag met Zijn gunstbewijzen…”

Heb je stem en kan je zingen, zing dan maar met de teksten mee van Psalm 84 en Psalm 45 en 68 enz. ….

Halleluja! Hoe zouden wij kunnen zwijgen met zoveel vreugde op het hart.

Het ‘zijn’ herontdekt.

Op www.karaktersinkleur.nl kan iedereen zijn/haar standpunt of twijfels over de Bijbel en haar ‘gezag’ herzien.

De Geest van GOD (Jezus) leeft omdat Jezus is opgestaan.

Daarom kan Hij ook (vorm-/tijdloos dat een Geest is) bij iedereen verlichtend komen inwonen, die Hem daarom verzoeken.

Bevrijd, verblijd te leven en te getuigen van de overwinningen op de geest van het kwaad, dat is onze aardse missie.

Bestel het boek ‘Engel of bengel’

bij boekenbestellen.nl  en strek je naar Jezus uit Die jou sterken kan en bescherming wil bieden. 

Geloven dat de Heer Jezus als persoon ooit heeft bestaan is niet genoeg. Je ‘moet’ Hem als Heer en Herder echt aannemen! Deze “aanstelling” wordt met een volwassenendoop bevestigd.

aub Schrijf je in als vriend van vrede en welzijn, zodat je weet dat wij, met Jezus als Geestverwant, niet alleen staan in de strijd tegen de gevestigde orde van het kwaad.

 Ben je Goedwillend en sta je open voor het hemels patriottisme, word dan Vriend van Vrede en Welzijn. Wij zijn geen religieuze onderneming, omdat wij Geestverwanten van de Heer zijn, Die de geest van het kwaad hebben overwonnen.

 Help met een donatie!

Als Evangelist (Geestverwant, dus Getuige van de Heer Jezus) wens ik jou; met GODs zegen een goede ontvangst van de Blijde Boodschap dat Hij leeft, en jij je dus nog kan aansluiten in Zijn Vrederijk…

Erik Visser

Jezus klopt aanhoudend aan de deur.

Jezus klopt aanhoudend aan de deur van ons hart. Eenmaal binnen, in Christus herboren, stimuleert Zijn Geest ons, om gezond en vredelievend, naar het voorbeeld van Hem te leven.

Van de week uitte ik hier mijn teleurstelling over de magere oogst van het aantal bezoekers op mijn website, ondanks mijn toelichting dat het ‘het Gedachtegoed’ betreft, dat aan de Bijbel is onthouden.

Veel groter zal die teleurstelling zijn bij GOD de Vader, de Bron van Licht en Leven, de Architect van het Heilsplan Die onze verzoening van bengel naar Engel in deze aardse genadetijd mogelijk maakte.

‘Nood leert opzien en bidden’ zal GOD gedacht kunnen hebben. Maar de mens blijkt koppig, en houdt vast ‘het’, de problemen, zonder GODs hulp wel op te kunnen lossen. Ondanks onze vaststelling dat men gezondheid, de jeugd en het leven niet op eigen kracht kan vasthouden of verduurzamen…

GOD wil dat niemand verloren gaat! Lees; in het duister achterblijft.

Hij liet in de Bijbel optekenen Hebreeën 11:3  “Door ons geloof weten wij dat het heelal gemaakt is door het woord van God en dat het zichtbare ontstaan is door het onzichtbare.”

Joël 3:4 dan wordt de zon duister, de maan rood als bloed, dan breekt de verschrikkelijke dag van de Heer aan… , maar wie een beroep doet op Mij zal worden gered…

(=kopie uit de GROOT NIEUWS BIJBEL. Dit stemt overeen met de Leer van Jezus, zoals hier op de website verwoord en in het boek ‘Engel of bengel’ beschreven.)

Het ‘zijn’ herontdekt. Het ware woord komt van de Geest van GOD, Jezus.

Aldus in ‘Engel of bengel’ opgenomen en op deze website nader belicht.

Dit schema geeft aan dat wij niet ons lichaam zijn. Het is het fundament van ons bestaan en verwijst naar het onzichtbare karakter (de ziel) als wezenlijk. Zij wist ook de duiding van Mozes naar ‘het vlees’ en andere speculaties over ons wezen, ons ‘zijn’.

Zou er iets voor GOD de Heer onmogelijk zijn? Nee. Alles is voor Hem, de Almachtige Bron van Licht en Leven, mogelijk!

Onwetendheid lost nooit een vraag op.
Het ‘hemelse gesprek’ dat vooraf ging aan de schepping vindt je ter kennisname in ‘Engel of bengel’ en op de website van Stichting Inderdaad.

NB. GODs volk, de ware christenen, zijn diegenen die de Heer Jezus erkennen en de hemelse Vader aanbidden. Dat Jezus ‘de Schriften’ als onjuist betitelde en daar een geheel  ander beeld van gaf, was reden voor de Schriftgeleerden om Jezus als rebel te veroordelen en Zijn Gedachtegoed niet in de Schriften op te nemen.

Durf jij ook ‘de Bijbelse waarheid’ in twijfel te trekken, nu je Jezus Gedachtegoed kent?!
Het geeft aan waarom belangrijke standpunten van Jezus, wél in het recent gevonden en vertaalde Thomas Evangelie staan, maar destijds niet in de Bijbel zijn opgenomen. Sterker nog, Jezus werd toen hierom als rebel veroordeelt…

NB. In tegenstelling tot wat de Bijbel in haar plot van doemdenken schrijft, komt er voor elk individu, ja, allen die Jezus als Heer en Herder hebben aangenomen, géén verschrikkelijke oordeelsdag!

Bevrijd, verblijd leven en getuigen van de overwinningen op de geest van het kwaad,
dat is onze aardse missie.  —  EOV

Men kan aan de wereldwijde natuurlijke verschrikkingen afleiden; waaronder de recent waargenomen bloedmaan, het smelten van de poolkappen, het uitsterven van dieren en uitvallen van ecosystemen, dat de aarde krimpt en op leeftijd aan haar einde raakt.

De Bijbel heeft wel waarheden in zich, maar deze kan men niet in één lijn als waarheden doortrekken met haar vergelijkingen. Wel wordt terecht de urgentie gewekt om het leven serieus te nemen.

De tekenen van de tijd en alsmede het door mij ontdekte algoritme van het EGO-DNA.ID kunnen wij als bewijs van de realiteit ‘zien’…

GOD roept iedereen op, om van Hem en Zijn Heilsplan kennis te nemen en met  de Geest van Zijn Zoon Jezus ‘als inwoner op het hart’ verblijd te leven.

Een oproep die voor iedere wereldburger geldt. Ook voor de Bijbelschrijvers en de Islam…

In het bijzonder is de oproep van Heer gericht aan diegenen die ver van Hem af staan en die ‘de zogenaamde christenen’ haten en vervolgen.

Het kruis te dragen van discriminatie naar ‘volk, afkomst, huidskleur of geslacht’ valt in het niets, wanneer men bewust wordt van de verloren status waarin men zich nog bevind. Dit met betrekking tot de eeuwigheid.

Bestel het boek ‘Engel of bengel’

bij boekenbestellen.nl  en strek je naar Jezus uit Die jou sterken kan en bescherming wil bieden. 

Geloven dat Hij ooit heeft bestaan is niet genoeg. Je ‘moet’ Hem als Heer en Herder echt aannemen! Deze ‘aanstelling’ wordt met een volwassenendoop bevestigd.

aub Schrijf je in als vriend van vrede en welzijn zodat je weet dat wij, met Jezus als Geestverwant, niet alleen staan in de strijd tegen de gevestigde orde van het kwaad.

 

Erik Visser (Evangelist, …, …)

Jezus roept: “Kom. Haast je!”

30 januari plaatste ik hier het kritische en daarmee gewaagde artikel ‘De kerk en haar Bijbel in opspraak’ en meldde dat dagelijks op Facebook en Twitter.

Gisteren noemde ik de Bijbel op Facebook een GEDROCHT, met de verwachting dat dit toch enige opschudding teweeg zou brengen en een piek in de bezoekers van de website zou geven. Waar ik, als vertegenwoordiger van de Heer, onze hemelse GOD en Vader, Zijn Gedachtegoed bekendmaak waar de Bijbel bleef zwijgen…en de “Rebel Jezus” kruisigde.

Eindelijk is de waarheid over ons wezen en de zin van het leven bekend en beschreven. Blijkt mij tot mijn verdriet dat er geen voorrang wordt gegeven, om kennis te nemen van informatie dat eeuwigheidswaarde heeft.

Ik ben diep teleurgesteld in de waargenomen reacties. (Voor mij ook waar te nemen op Google Analytics.)

Van de ‘4950 Facebook vrienden’ waaronder vele voorgangers, hebben er in januari gemiddeld zes (6) per dag de website www.stichtinginderdaad.nl bezocht.

Waarmee ik zeggen wil; de interesse, met een verwachte piek aan bezoekers, is uitgebleven…

Beste vriend, met de ‘in de Geest ontvangen’ opdracht van de Geest van GOD getuig ik op Internet (mijn podium) van Hem en mijn afkeer van religieuze uitingen waarbij ‘de Schriften’ nog hun waarheid is.

Ik zal mijn getuigenis, net als de oprechte voorgangers destijds moeten bezuren. Maar mijn dankbaarheid en blijdschap tot GODs Koninkrijk te behoren en mijn betrokkenheid met jou, jouw ziel, overstijgt de angst van een mogelijk smadelijke dood.

aub, laat je leren wat de Heer mij bekend heeft gemaakt! Leg de Bijbel even op de plank en bestudeer wat ik aandraag. Ik draai er niet omheen. Ik vertel de waarheid.

Jezus overwon de geest van het kwaad (met haar hebzucht, gewelddadigheid en machtswellust, dat naar de dood leidt) door met Liefde verlichtend, troostend, genezend, bemoedigend en vergevend rond te gaan. De dood van het lichaam heeft Hem niet klein gekregen. Jezus leeft!

Jezus was de levende waarheid en Zijn Geest woont in mij om van Hem, Zijn Gedachtegoed, te getuigen, op de levensweg van waarheid naar het eeuwige Leven.

Blijf niet als makke schapen slapen. Maar kom tot leven, door op Jezus uitnodiging in te gaan en Hem binnen te laten. Sta dan op en getuig van een veranderde mentaliteit de kerk en haar Schriften het juiste weerwoord te geven. Het weerwoord dat Liefde heet.

Bestel het boek ‘Engel of bengel’ bij boekenbestellen.nl

aub Schrijf je in als vriend van vrede en welzijn zodat je weet dat wij, met Jezus als Geestverwant, niet alleen staan in de strijd tegen de gevestigde orde van het kwaad.

 

Erik Visser (onderzoeker, karakteroloog, evangelist, …)