Wetten waren onze eerste kennismaking.

De natuurwet het ‘recht van de sterkste’ was onze eerste kennismaking met de harde aardse werkelijkheid. Zij werd daarmee bepalend voor de houding van onze oude leermeesters.

De Bijbel is met veel ‘mooie verhalen’ en profetische woorden gevuld. Helaas gebruikt de kerk haar als handboek soldaat; een misleidende  wegwijzer voor “religieuze” ondernemingen, om al manipulerend en met schijnheiligheid zoveel mogelijk zieltjes te winnen; lees gewin aan macht en geld te verkrijgen…

Dáár kwam de Heer Jezus tegen in opstand.

  

Naar Filippenzen 2:5-8)  Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte, het Karakter (de Geest) van God had, hield zijn macht aan God gelijk niet vast. Jezus nam de houding van een dienaar aan en werd in alles aan de mens gelijk. In de mens verschenen (geïncarneerd), heeft hij zich voor GOD de Vader vernederd en bleef Hij Hem in oprechtheid en waardigheid trouw tot in de dood.

Ik ben boos en verontwaardigt over het gegeven dat de kerk en haar dienaren zich niet als christen (en dus overwinnaar op de oude natuur) voorbeeldig gedragen, maar zich als roofdieren naar de oude natuur* beestachtig manifesteren.

(*de oude natuur is de geest waarin en waarmee wij geboren zijn.)

Geloofwaardig is de kerk als religieuze organisatie als onderwijzer van Godsdienst en Heil (welke dan ook) al lang niet meer.

Wanneer men, de kerk en de mensheid, zich niet openlijk zal bekeren tot de Leer van Christus (het wetticisme achterlaten), en Jezus (Die werd verworpen en gekruisigd) tot Heer verheffen boven hun boeken, voorzie ik dat de kerken nog verder zullen leeglopen.

Om het ‘anders denken’ dan het Bijbelse plot (dat aangeeft) te leren kennen, heeft het GOD de Vader de Heer behaagt; Zich opnieuw bekend te maken.

En wel op www.stichtinginderdaad.nl gevoed met het boek ‘Engel of bengel’ van Erik Visser (geworden tot Geestverwant van Jezus.)

GOD is GOeD!

GOD wil ook jou als Zijn Kind, als Lid van Zijn hemelse Familie, als Geestverwant van Jezus, als Vriend van de ‘Vriendenkring van Vrede en Welzijn’ kennen!

Een oud, maar treffend gebed:

O Vader dat Uw Liefde mij blijkt, o Zoon maak mij Uw Beeld gelijk, O Geest zendt Uw Troost mij neer. Drie-enig God, U alleen komt toe alle eer. Amen.

Deel op social media

Eén antwoord op “Wetten waren onze eerste kennismaking.”

 1. Kan het zijn dat de problemen ontstaan doordat de Bijbel soms te letterlijk wordt geïnterpreteerd?

  Kijk bijvoorbeeld naar de gelijkenis die Jezus vertelt in Matteüs 25:14-30. Hierin wordt verteld over drie dienaars die elk een geldbedrag krijgen. Twee dienaars weten het te verdubbelen; de derde begraaft het, waardoor hij bij terugkomst van zijn heer slechts het oorspronkelijke bedrag terug kan geven. De heer wordt boos: “Neem hem die duizend goudstukken af en geef ze aan hem die er al tienduizend heeft! Want iedereen die iets heeft, krijgt nog meer en heeft overvloed. Maar wie niets heeft, hem zal wat hij heeft, nog worden afgenomen.”

  Als deze uitspraak te letterlijk wordt uitgelegd, zien we wat in de huidige samenleving aan het gebeuren is: de rijken worden rijker, en de armen worden armer.

  Jezus kennende, zal hij echter met “wie iets heeft” hebben bedoeld: “wie zijn gaven op een goede manier gebruikt”. De eerste twee dienaars hebben hun gaven goed gebruikt en hebben daardoor gekregen. De derde dienaar was lui, heeft zijn gaven niet gebruikt, en is daardoor alles kwijtgeraakt. Dat klinkt een stuk rechtvaardiger dan de letterlijke uitleg, die suggereert dat er wordt afgepakt van de armen en gegeven aan de rijken.

  Dat het verhaal niet al te letterlijk moet worden genomen, valt te concluderen uit het feit dat hetzelfde verhaal wordt verteld in Lucas 19, maar dan net iets anders. Daar was sprake van zilverstukken in plaats van goudstukken (of drachmes in plaats van talenten, afhankelijk van de vertaling) en van 10 dienaren in plaats van 3. Bovendien kregen de dienaren in Lucas elk hetzelfde bedrag, terwijl in Matteüs de bedragen flink verschilden. Ook in Lucas was het de derde dienaar die te lui was om iets nuttigs met het gekregen geld te doen; over de vierde t/m tiende dienaar wordt niets meer gezegd, omdat Jezus zijn punt dan al heeft gemaakt.

  Het letterlijk interpreteren van een tekst is gemakkelijk, omdat je dan niet zoveel hoeft na te denken. In het geval van de Bijbel is het mijns inziens onmogelijk om de teksten letterlijk te interpreteren, aangezien ze soms lijnrecht met elkaar in tegenspraak zijn. Het nadeel van interpreteren naar de geest van de tekst is echter dat er ruimte is voor verschillende interpretaties. Mensen die uit zijn op macht en/of geld kunnen de goedkeuring voor hun acties ongetwijfeld wel ergens terugvinden in de Bijbel. Zo is de slavernij uit de 16e-19e eeuw gerechtvaardigd door te verwijzen naar Genesis 9:25-27.

  Beste Marius,
  Met de veronderstelling, in de aanhef aangezet, kan ik deels mee, omdat er verwezen wordt naar het geestelijk interpreteren van de Bijbel.
  De reactie, in dank ontvangen, neemt mijn boosheid en verontwaardiging over de mentaliteit van de Bijbelschrijvers en haar gebruikers niet weg. Omdat het niet de waarheid weergeeft, maar een valse leer is!
  De opgenomen voorbeelden in Mattheüs en Lucas zijn zeker niet representatief voor de mentaliteit van GOD!
  Zoals bekend met het mondeling doorvertellen van verhalen komt er uiteindelijk een ander verhaal naar voren, dat nog wel herkenbare aspecten vertoont, maar in details niet identiek zijn. Ook in dit geval heeft men de klok wel horen luiden, maar mist het de clou. Het verhaal is van horen zeggen uiteindelijk in de geest van de schrijvers geduid.
  Zoals vele Bijbelteksten zijn ook deze verdraaid en kunnen geen citaten van Jezus uitspraken zijn!
  Zij getuigen van de aardse rationele geest die (nog) niet is vervangen met de Geest van GOD, want dan zou het opgenomen ‘citaat’ niet spreken van een ongenadige koning maar van Genade. GOD is GOeD en uit genade geeft hij de verloren mensheid de mogelijkheid om in deze aardse genadetijd zich met Hem, via Jezus en erkenning van GOD te verzoenen.

  Zoals hier op de website nader belicht is ook het plot, de geest van de Bijbel, misleidend omdat zij zich tot de ratio van ons fysieke zijn richt, en dit wil ‘opvoeden’.
  Terwijl Jezus direct tot ons wezen, het hart met haar ziel, sprak met de kern van de boodschap; dat wij niet ons lichaam zijn, maar een tijdloos karakter (de ziel).
  Alleen in 1 Thessalonicenzen 5:23 haalt de Bijbel eenmalig summier aan, dat er meer is dan alleen het lichaam…

  Het enige positieve wat ik van de Bijbel en haar volgers kan zeggen is, dat zij het bestaan van Jezus en een God beschrijft.
  Zonder nadere uitleg spreekt zij in haar eerste boek van ‘de duisternis’ waarin wij zijn geboren en onderscheid dit ‘niet als de geest van het kwaad’ die naar ontwerp van GOD de Vader ons uit het stof heeft gevormd.
  De Heilsboodschap van GOD de Vader (de Architect en ontwerper van het Heilsplan) dat Jezus bekendmaakte is door de Bijbelschrijvers als de waarheid verworpen en daarom niet correct in de Bijbel als GODs woord opgenomen.

  Resumé: Om dit lange ‘verhaal’ korter te maken; de tijd van de leugen is uit en het Woord van de Heer is terug en daarmee actueel.

  Lees en bestudeer: ‘Engel of bengel’ en alles wat er aan details verder op deze website vermeld staan.
  GOD de Vader, Bron van Licht en Leven, is GOeD en alleen maar goed!
  In Hem was, is en blijft de Waarheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *