Opgelegde tradities.

GOEDENDAG VRIEND.

Vasten. Door wie en waarom is dit ingesteld?

Kijken we naar de kerkgeschiedenis, dan komen we een traditie als het vasten bij alle religies tegen.

Zowel bij het Rooms Katholicisme, Protestantisme als de Islam worden tradities als onderdeel van hun regels aan het gehoor opgelegd. Tradities, waaronder ook vasten valt, zijn voorwendselen om macht uit te oefenen op het gehoor. Zij heeft, buiten verootmoediging, niets met Godsdienst te maken.

In de wereld van overvloed en neiging tot overmaat is het zeker zinnig om dosering van consumptief gedrag als onderwerp onder de aandacht te brengen. Helaas lijdt een groot deel van de wereld honger. Het aan alle volgers opleggen van onder andere een 40 dagen vastenperiode, getuigt niet te handelen in het belang van de volgers.

Zelfs als het motief verootmoediging is, zoals ook de kerkgang zou moeten zijn, behoort verplichting niet thuis onder Godsdienst.

Het is het opleggen van regels, tradities en wetten door de kerk, waar de Heer Jezus destijds tegen in opstand kwam.

Jezus kwam ons bevrijden van de wettische geest (van kwaad) die de mens haar gegunde vrijheid ontneemt en gevangen houdt.

Hij, Jezus, kwam GOD de Vader bekendmaken met de Heilsboodschap dat wij ons kunnen ontdoen van de grillige tijd-/wereldgeest waarmee wij geboren zijn.

Helaas gaan de religieuze instellingen, de kerken, allemaal aan de status van de individuele ziel voorbij en ‘volstaat’ met de omschrijving ‘geboren in duisternis’.

De natuur waarin wij geboren zijn legt ons reeds vele beperkingen en onzekerheden op.  Wij zijn niet ons lichaam, zoals de ‘heilige boeken’ beweren, maar zijn, zoals op deze website uitgelegd, tijdloze gevangenen in en met de geest van duisternis geboren!

Laat de kans om vrede op je hart te vinden door je te verzoenen met GOD, niet voorbijgaan! Wij mensen zijn de kroon van de schepping, bedoeld om goed gezond te zijn en om anderen te helpen wanneer zij nood kennen en ervaren.

GOD is GOeD en wil gekend zijn. Zolang wij in de zielstatus verkeren van onze geboorte zijn wij incompetent om onheil te voorkomen.

Maar, in de herboren status van onze ziel, in Christus, genieten wij hulp en bescherming. Wij zijn de handen en voeten van de Heer geworden om het Goede te doen en het kwaad te omzeilen, ‘te bestrijden’ en te kunnen laten.

De kerk is kwaadaardig! Zij is, onder het mom van een religieuze organisatie, uit op ons vertrouwen én macht.

Intussen weten wij wel beter:

A; is het plot van de Bijbel (de Thora en de Koran) geënt op regelgeving; het beïnvloeden van de intelligentie, het manipuleren van de psyche, het verstand.

B; erkennen zij niet de geest (het tijdloze karakter, de ziel) als wezenlijk, maar gaat zij op in de enkele erkenning van het fysieke deel van ons bestaan.

C; hebben de schrijvers essentiële uitspraken van de Heer Jezus in haar boeken verzwegen.

Wat ik het meeste ergerlijke vind is dat zij, de kerk, al jaren de mensheid misleiden met een valse leer die ons tot de dood in onzekerheid laat over de zielstatus; dat wij GOD, gelijk als in de tijd van de mythologie, met offers gunstig zouden kunnen/moeten stemmen, om in het hemelse te geraken.

Dat hun leer voortkomt uit angst, (en het dreigen met geweld ook als middel wordt aangewend om de vromen vast te houden) zou al veel eerder reden moeten zijn geweest om de kerk als ongeloofwaardig te verlaten. Het niet vinden van zielenrust is voor velen dé terechte reden dat de kerkgang al jaren terugloopt.

Door vast te houden aan tradities, de wet, met haar verdienmodel van de Bijbelse leer wordt Jezus beledigd, wordt jouw verkregen vrijheid beknot en van de gegeven prijs van genade afgenomen.

Niet de kerk met haar regels en wetten verdiend eer, maar de Heer en Zijn grote genade!

Hij riep/roept ons op: “ komt allen tot Mij en neem Mij aan als Heer, uw GOD, en Ik zal u van het kwaad verlossen.”

Laat je leren en lees ‘Engel of bengel’. Ga alvast naar de openingspagina  op website van Stichting Inderdaad www.karaktersinkleur.nl  waarop deels het Gedachtegoed van de Heer (dat door de Bijbelschrijvers is genegeerd) staat.

Ons denken moet veranderen; van onwetend naar wetend!

De Heer is GOD en Geest. Hij is opgestaan en heeft Zich opnieuw met Zijn Heilsboodschap bekend gemaakt.

Wij mensen, kroon van de schepping, zijn, in de herboren status van onze ziel in Christus, Zijn handen en voeten om het Goede te doen en het kwade te ontwijken en te kunnen laten.

Laat de kans om rust en vrede op je hart te vinden niet voorbijgaan! GOD is GOeD en wil binnen jouw bewust Zijn als zodanig gekend zijn.

Onder het plaatje nog een voorbeeld van de kerkelijke dwaalleer.

Een voorbeeld waarbij de lezing van de Bijbel moet worden gecorrigeerd: In Kolossenzen 3:23-24 staat: “Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen, want u weet dat u van de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen – uw meester is Christus!”

Correctie op de tekst in Kolossenzen:

Niet uit verdienste (dus ook géén erfenis), maar uit Genade zijn wij kinderen van GOD de Vader geworden!

Door de statuswissel van mijn ziel, mijn zijn, mijn wezen, ben ik, zijn wij een nieuwe schepping; GODs familie in Christus herboren…

De Bijbelse leer is misleidend in haar verwachtingsbeeld, en kan/mag zich zo, naar Geest en Waarheid, niet uitspreken.

Volgens de Joodse Bijbelschrijvers gaan zij er van uit dat het volk Israël als eerste geheiligd werd geboren en daarna de rechtvaardiging pas kan/mag gelden voor andere volken.

Volgens de Heer, de Geest van Waarheid en mij, is dat een leugen in zelfingenomenheid en hoogmoed destijds opgetekend.

Ook de opsplitsing van oude en nieuwe testament heeft niets met de aardse geschiedenis van doen, maar zou de verwijzing moeten zijn naar onze geestelijk status! Van verloren geest naar herboren in Christus. Wij zijn Niet ons lichaam!

Allen zijn wij, met uitzondering van de Heer Jezus, onder de tijd-/wereldgeest met beperkingen en in ellende als verbannen (b)engelen van het hemellicht geboren.

Jezus kwam vanuit het hemellicht (met de Geest van GOD) ons van de Bijbelse lezing het tegendeel uitleggen en bevrijdde ons van de wet, door haar te overwinnen. Door uit de dood te zijn opgestaan en Zich aan meerderen heeft getoond, heeft Hij bewezen dat wij Niet ons lichaam zijn, maar wezenlijk het onzichtbare karakter (de ziel).

Dit, deze lezing, was tot ongenoegen van de geestelijke overheid, het Sanhedrin, die Hem, Jezus, daarom hebben veroordeeld.

Hij riep/roept ons op: “ komt allen tot Mij. Neem Mij aan als Heer, uw GOD, en Ik zal u van het kwaad verlossen.”

NB. Zolang Hij niet onze Herder is, genieten wij óók niet GODs genade en hulp. Het bidden zonder waarneembare verbeteringen opvolgend is te verklaren in het feit dat er nog geen directe persoonlijke relatie, lees verzoening, met GOD de Vader is.

GOD de Vader is er niet om de wereld te redden, maar ziet er naar uit dat wij Jezus Naam inzetten om onze zielen van de eeuwige dood te redden!

Neem dus Jezus uitnodiging serieus, en kies voor de Heer als Herder. Laat je keuze voor Hem ter bevestiging vastleggen in de daad van de doop in Zijn Heilige Naam!

De kerk met de Bijbel heeft de mensheid al te lang misleid, om geloofwaardig te kunnen zijn. Jezus was in hun ogen een rebel, maar is voor ons onze sekteleider die bevrijding biedt.

Lees ‘Engel of bengel’ en neem de tijd op de website van Stichting Inderdaad www.karaktersinkleur.nl voor nadere uitleg.

De Heer is opgestaan, en met Zijn Geest terug gekeerd om ons te onderwijzen en opnieuw op te roepen ons het met GOD de Vader in orde te maken. Ons te verzoenen.

De mensheid is op aarde gekomen om in deze genadetijd, met de statuswissel naar de Geest van GOD, Christus inwonend dus, vrede te vinden en bij de laatste adem terug te kunnen keren bij GOD, in het hemelse Licht.

Zolang er adem is leeft men in de gegunde en gegeven genadetijd…

Wij weten dat ons aardse leven tijdelijk is, maar niet wanneer onze adem stopt…

Ik bid je Zijn zegen toe, in Jezus Naam.

Getekend Erik Visser,

(Evangelist, Geestverwant en Getuige van de Heer Jezus.)

Het boek ‘Engel of bengel’ boekenbestellen.nl

Deel op social media

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *