Vrede begint/vindt je, in vrede met jezelf.

(Marcus 2:17) Jezus hoorde de aanmerkingen van de Farizeeërs aan en Hij reageerde (naar het Gedachtegoed van de Heer nader geduid) met stelligheid: “Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar de zieken wel; Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar om de zondaars (de onrechtvaardigen) te bevrijden van de geest van het kwaad.”

Amen, halleluja amen. Wat een geweldig en bemoedigend antwoord.

Vrede begint/vindt je dus, in vrede met jezelf!

Het Woord van de Heer dat wij niet ons lichaam zijn maar een tijdloos karakter, om Hem (Geest van GOD) als Heer ter vervanging van de heersende tijd-/wereldgeest aan te nemen, was voor de Joden aanleiding Jezus te vermoorden en dit item niet in de Bijbel op te nemen…

In tegenstelling tot wat de Bijbel stelt, leert ons de JezusLeer dat niet onze daden met een oordeel daarover onze toekomst bepaalt, maar onze zielstatus bepalend is, waar wij na de laatste ademhaling zullen zijn. www.karaktersinkleur.nl/blog

Ga dus niet op de fysieke Jezus wachten, maar neem actie! Jezus leeft, want Hij is met GODs Geest opgestaan!

De Bijbel heeft ons, met haar massa aan zich tegensprekende woorden in een plot van wettisch denken, visuele waarnemingen en verwachtingen en opgenomen (gestolen) onvolledige of verdraaide profetische uitspraken, misleidt!

Jezus kwam ons bewustmaken van onze verloren zielstatus* en GOD de Vader als de Bron van Licht en Leven bekend te maken. (*De status waarmee ieder mens wordt geboren.)

Jezus kondigde de mogelijkheid aan; om ons met ons wezen (de Ziel, het karakter) te verzoenen met GOD de Vader.

Met de erkenning van GOD de Vader richten wij (voortaan) onze wensen, onze gebeden tot Hem de Schepper met wie wij met Zijn Geest inwonend met de volwassenendoop bevestigd in relatie zijn gekomen, zodat (ook) verbetering van onze omstandigheden in genade kunnen worden verkregen.

Jezus geeft richting aan onze gebeden en wordt daarom ook wel De Weg genoemd, Die ons leidt naar de Bron van het Licht en de Waarheid…

Met het aannemen van de Heer Jezus als Geest van GOD wordt niet alleen onze zielstatus verwisseld, van verloren naar ‘in Christus’ geborgen, maar zijn wij gezuiverd en geheiligd. En leidt de Heilige Geest ons in de geest.

‘Met Zijn Geest inwonend’ zijn wij in staat, Jezus Naam uitsprekend, ons te bevrijden van een kwaad uit ons lichaam, dat wij concreet benoemen.

Of dat nu een aandoening is of een plaatselijke pijn of een verslaving of ziekte heet, in relatie met de Vader kunnen wij op verbetering zien.

Met de inwoning van de Geest van GOD, Jezus, begint dus een nieuw leven. Een nieuwe schepping in Christus geboren met de Heer als Herder is begonnen. Zij geeft jou daadkracht!

Worden als Jezus. Dit is het Kerstfeest, Paasfeest en Pinksterfeest dat wij samen inéén vierend gedenken!
Wees niet ongelovig, maar gelovig!

Vrienden, laat u niet onbetuigd. Wanneer u in Christus bent herboren en opvolgend gedoopt, stap dan nu uit het Bijbelse wachten en spreek in Jezus Naam het kwaad aan. Verdrijf het kwaad wat u is overkomen in de Naam en de Macht die ons is gegeven. En het kwaad zal moeten wijken.

Hij heeft ons geen slappe geest gegeven, maar één van kracht. Johannes 8:36 Wanneer dan de Zoon, de Geest van GOD, u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn. 2 Korinthe 13:11 Wees blij. Laat u terecht brengen, laat u vermanen, wees eensgezind, houdt vrede en de GOD der liefde zal met u zijn.

Jij, die Hem als Heer en Herder heeft aangenomen en jij je ter bevestiging van deze nieuwe status heb laten dopen, stelt jouw lichaam niet langer beschikbaar aan de geest van destructie maar beheerst en geneest haar in Jezus Naam.

Om een betere wereld te bewerkstelligen is het nodig dat je met jezelf begint, en met GOD in het reine komt.

Begin dus met Jezus als Heer aan te nemen.

In Mattheus 6:33-34 staat, nader geduid: “kom allen tot Mij en Ik zal de onrust op je hart wegnemen en daarvoor in de plaats vrede geven. Met Mij als Heer van je tijdloze ziel zal je ook het aardse leven verbeterd en sterker aankunnen”.

Tot teleurstelling van de (kerkelijk) machthebbers gaf Jezus geen politiek advies en bevrijdde Hij hen niet van de Romeinse overheersing.

Om tot vrede in de wereld te komen moeten wijzelf actie nemen.

Vraag het maar na bij diegenen die aan de oproep van de Heer gehoor hebben gegeven. Niet een vroom religieus of kerkelijk leven heeft ons dichter bij de welzijnsstatus van vrede gebracht, maar de zielstatus in Christus!

In tegenstelling tot wat de Bijbel stelt, leert ons de JezusLeer dat niet onze daden met een oordeel daarover onze toekomst bepaalt, maar onze zielstatus bepalend is, waar wij na de laatste ademhaling zullen zijn.

Jezus, de Vredevorst, kwam vrede op het hart en welzijn prediken!

De verzoening met GODs Geest stelt ons ook in staat om over de haat heen te stappen en onderlinge relaties te verbeteren…

Wereldvrede begint/vindt je dus, in vrede met jezelf!

www.karaktersinkleur.nl/word-vriend

mGbu!

naar Galaten 2:20

Een bijzondere ervaring waarvan ik getuigen wil, naar Galaten 2:20 “Niet ik, maar Hij de Geest van Christus leeft in mij voort”.

Gisteren voor de 4e keer overdag naar de bank om toe te geven aan mijn vermoeidheid om daar weer 1 tot 2 uur te moeten slapen…

Beseffend dat niet ik, maar naar Galaten 2:20 de Geest van GOD mijn Herder (mijn status) is, begon ik de geest van vermoeidheid die mij zo plaagde aan te spreken. Net zoals ik dat met succes in Jezus Naam doe met andere ‘plagen’ als jeuk, een dip of pijn. Zelfs zo een kanker bedwongen.

Eerst stil ‘lezend’ in mijn gedachte; ‘geest van vermoeidheid ga weg, verlaat mij in Jezus Naam’. Toen, via fluisteren dit steeds sterker en harder uitsprekend. Ik dacht overeind komend dat het al werkte en herhaalde, in geloof, hardop nog enige malen mijn wil.

Tot mijn verrassing begon ik aansluitend in tongen te spreken…  Ook was ik bevrijd van de moeheid en kon ik weer helder denken.

Ik besefte dat ik gehoor had gegeven aan het gebed ‘het Onze Vader’ (niet mijn wil maar Uw wil geschiede) en mij naar Zijn woord van Galaten 2:20 de regie over mijn leven van het kwaad (Moeder natuur) bewust had overgenomen.

Wow!

Lieve mensen, de Geest van GOD, Jezus, leeft!

Hij kwam een nieuw tijdperk inluiden van Geestverwanten (statushouders van herborenen in Christus) voor allen Die van Hem houden, Hem geloven, en het oude misleidende geloof achter zich laten.

Lees de Jezus Leer, Zijn Gedachtegoed, het Evangelie van Jezus in mijn weblog www.karaktersinkleur.nl/blog. Zij is onderbouwd elders op de website en in het boek ‘Engel of bengel’. Laat je leren wie je toebehoort!

Ontdek wat jij in Jezus Naam mag en kan doen om het welzijn te verbeteren. Het is geweldig!

Neem Jezus aan als je Heer en Herder en ga met Zijn Geest inwonend door met reinigen, naar GODs wil!

GOD is GOeD!

Nu de Heer blijkbaar leeft en is opgestaan, moeten wij ons voortdurend bewust zijn dat niet de oude geest met haar wetten nog jouw baas is, maar dat de Heer regeert!

Hij heeft al die wetten overwonnen. Amen!

NB Met het schrijven van ‘Engel of bengel’ heeft de Heer mijn hand geleidt naar die Bijbel (1 van de 15) waarin ik, in antwoord op mijn vraag, de nachts ontvangen referentie kon vinden.

Strek je uit naar Hem en hou op de Bijbel met haar onwerkelijk, wettisch en misleidend beeld te onderzoeken, te verstaan.

Wanneer je geloofd dat Hij bij jouw liefde voor Hem komt inwonen, wordt je bevuilde status met al de zonden met hulp van de Geest van GOD vervangen tot een nieuwe schepping; de status ‘herboren in Christus’.

Het is Jezus Die redt!

Ter bevestiging van deze statuswissel laat je je dopen naar Zijn voorbeeld, door volledig in het water te gaan.

Het was geen loze kreet die Jezus uitte: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Allen die tot Mij komen zullen bevrijdt, gezuiverd en verzoend bij GOD de Vader komen.”

Juist omdat ik met jou betrokken ben, blijf ik er op hameren; de Bijbel niet te verafgoden, maar je uit te strekken naar een relatie met Hem Die ons kracht geeft.

AJB lees de website www.stichtinginderdaad.nl van A tot Z! En zegt het voort.

GODs zegen!