Verontwaardigd.

In de laatste week van februari 2019 hield Paus Franciscus drie dagen een concilie naar aanleiding van het seksueel misbruik binnen de kerk.

De slotverklaring was niet erg hoopvol voor de slachtoffers, maar ook niet bemoedigend voor de geloofsgenoten: de Godzoekers.

Terecht merkte een genodigd slachtoffer op: “jullie worden geacht de heelmeesters van de ziel te zijn, maar jullie werden de moordenaars ervan en van het geloof.’’

De meest sterke verontschuldiging kwam van een kardinaal uit Bogota: ,,We moeten erkennen dat de vijand in ons midden is’’. Daarmee stelde hij, in zijn status als kardinaal, zichzelf daarmee dus niet persoonlijk aansprakelijk…

Wat een onmiskenbaar schijnheilige vertoning tonen de kerken haar gehoor, die juist uit moeten zijn om zelfvertrouwen en GOD te vinden…

“Uw Koninkrijk komt. Uw wil geschiedde in de hemel, zo ook op de aarde…” Dit zijn de woorden, uit het ‘Onze Vader’, waarmee ik mijn verontwaardiging over de pauselijke houding mag beginnen te verwoorden. Ook sprak de Heer tot mij met: “Laat je niet intimideren door de welsprekendheid van anderen!”

Als Geestverwant van de Heer, de Bijbel kennend, herinner ik mij dat de Heer in een situatie in de synagoge destijds Zich verontwaardigd heeft geuit tegenover de Schriftgeleerden en Farizeeën. In Mattheüs 23:27 Jezus sprak Hij: “Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeeën, gij geveinsden, want jullie zijn aan witgepleisterde graven gelijk, die van buiten wel schoon en zuiver lijken, maar van binnen zijn er doodsbeenderen en is alles onrein.”

Hiermee is de grond van Jezus verontwaardiging niet bekend gemaakt en hun reden Jezus uit de weg te willen ruimen. Dát hebben de schrijvers van de Joodse geschiedenis buiten de boeken gehouden, omdat de Leer van Jezus niet overeenstemt met de zgn. heilige Schriften en het plot van de Bijbel.

In Mattheüs 23:39 verwees Hij naar Zijn opstanding*, met de woorden: “Ik zeg u: Gij zult Mij vanaf nu niet meer zien, totdat u zeggen zult: Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heren!”

(*Het Gedachtegoed van de Heer, met de waarheid over ons wezenlijk zijn ‘het tijdloze karakter’ (de ziel), vindt je in ‘Engel of bengel’ en op deze website.)

Ik ben verontwaardigd over het gegeven dat de kerk* de Bijbel inzet om het volk te manipuleren en zich niet als overwinnaar op de oude natuur, als christen, voorbeeldig gedraagt. Maar zich toont naar de oude natuur*, als roofdieren; beestachtig. Voor zeker voorgangers onwaardig!

(*niet gekomen in de geheiligde zielstatus.)

Ik ben verontwaardigd over het gegeven dat de kerk* haar positie misbruikt om zich als mens boven anderen te verheffen. Een zondige fout die reeds haar intrede deed bij het opmaken van de Bijbel (hun handboek), door daarin het Joodse volk, als uitverkoren, boven andere volken te stellen.

Door destijds de christelijke feestdagen in te stellen trokken zij, de zo genaamde ‘geleerden van de geest’, het te vieren feest van de individueel en persoonlijke verwisseling van de zielstatus uit elkaar.

Ik noem dat volksverlakkerij.

Jezus, als enigste ziel (karakter) vanuit het hemellicht op aarde gekomen kwam voor de hele mensheid, maar de Joden vonden in het feit van Zijn geboorte in Bethlehem (centraal op de aardbol) aanleiding, om hun identiteit gelijk aan dat van Hem, GOD, te stellen. Dit ondanks, dat de Joden tot hun teleurstelling moesten vaststellen dat deze invloedrijke en charismatische man Jezus hen niet kwam bevrijden van hun bezetter de Romeinen, maar van de tijd-/wereldgeest sprak, waarmee de waarheid omtrent ons wezen bekend werd. Hypocriet kwam er van de kerk geen erkenning van Jezus Zijn Goddelijke status.

Ik ben verontwaardigd over het zich onbekend houden van de waarheid over ons wezen, door het volharden in een leer ‘gebaseerd op fysieke waarnemingen, het lichaam’ en ‘het psychologisch manipuleren van het verstand’. En zelf ook, dankzij de uitleg aan de Farizeeër Nicodemus, tegen beter weten geen voorbeeld wil tonen van zuiverheid in karakter.

Ik ben verontwaardigd over het gegeven dat de kerk* zich het recht heeft verschaft en handhaaft om te (blijven) beoordelen wat voor ons, haar gehoor (de Godzoekers) goed of slecht is. In plaats van Heil te bewerkstelligen en de weg naar vrede en welzijn (Gods hemellicht) te wijzen, blijft zij naar haar Schriften, de wet, de Bijbel wijzen, dat van kaft tot kaft gelooft moet worden.

(met de kerk* wordt bedoeld de religieuze organisaties en haar bestuursleden met de voorgangers, priesters e.d.)

Het is niet te geloven!

In de Schriften, gebonden tot de Thora, Tenach en de Bijbel, gelden de profetische uitspraken, voor zover goed geduid, als waarheden. De historische verhalen zijn er ter illustratie en als metafoor voor de beeldvorming opgenomen, maar dragen verder niet bij tot een relatie met GOD!

Ik ben verontwaardigd dat wij de vergelijkingen in de Bijbel opgenomen voor waarheden rationeel moeten aannemen/geloven! Dit omdat het plot van de Bijbel op visuele of verstandelijke herkenning is gebaseerd en daarmee niet de kern,  het hart, de ziel, de Geest raakt.

Zoals op deze website bekend gemaakt en benadrukt zijn wij niet het fysieke lichaam dat slechts, of eigenlijk gelukkig, ons tijdelijk onderkomen is!

Helaas is met de Bijbel, dat o.a. met een kleiend God, de geboorte van Jezus en Zijn hemelvaart het fysieke benadrukt, de leugen als waarheid geïntroduceerd en de Leer van Jezus monddood gezwegen, in een misleidend plot.

Jezus uitleg over ons wezen vraagt van ons; evangelisten, voorgangers en de kerken onze trots aan verzamelde Bijbelkennis in te ruilen naar deemoed in persoonlijke getuigenissen van GODs wonderen in ons leven ervaren!

GODs oproep is: “verander je denken vandaag in overeenstemming met Jezus Gedachtegoed.”

Hopelijk kan en zal men, met het juiste inzicht tot capitulatie overgaan en kan Jezus als Heer en Herder, inwonend, over het hart van hen en ons leven gaan waken.

De website www.stichtinginderdaad.nl met het boek ‘Engel of bengel’ maken je wijzer.

Indien het overeenstemt met jouw intenties om Vredelievend te zijn, schrijf je dan in bij de Vriendenkring en help ons daarmee anderen helpen!

Wij zijn een tijdloos karakter dat op aarde in het tijdelijke zijn geïncarneerd, om onze ziel (het karakter) met GOD de Vader te verzoenen.

Door GOD zijn wij, onder de opstandige engel Lucifer dienend, naar de buitenste duisternis verbannen. Onze aardse tijd is een genadetijd uit Vaderlijk omzien en liefde ontworpen.

Hij weet dat wij als verlorenen, omringd met beperkingen en ellende, worden geboren. Hij wil dat niemand als gevangene van het kwaad in duisternis blijft, maar dat wij Jezus als Heer en Herder ter vervanging van de tijd-/wereldgeest aannemen. Opdat wij verlost, verlicht en verblijd het leven met gebruikmaking van onze talenten ten dienste gaan invullen.

Door vervanging van de oude tijd-/wereldgeest en de hulp van de nu inwonende Geest van GOD kunnen en mogen wij voor 100% onszelf zijn. Zelfs het kopiëren van een idool (op wiens voorspraak dan ook) komt niet meer aan de orde.

Jij bent jij, jezelf, in het heden van het nu, wanneer je dat echt wilt laat je de Geest van Jezus toe. Met de Geest van GOD inwonend gaat het ook lukken!

Vrede en welzijn zijn de aspecten waar de Heer voor staat.

GODs zegen!

Deel op social media

Eén antwoord op “Verontwaardigd.”

 1. Om op het begin van dit artikel terug te komen: de Bijbel profileert zich niet direct als een kindvriendelijk boek.
  Er wordt in gezegd dat kinderen hun ouders moeten eren, maar dat ouders ook goed voor hun kinderen moeten zijn wordt bij mijn weten nergens genoemd.
  Om een paar voorbeelden te noemen hoe in die tijd met kinderen werd omgegaan:
  ze werden door God gedood (Exodus 12:29)
  ze werd voorgehouden dat dat zij door hun ouders zouden worden opgegeten (Deuteronomium 28:53)
  ze werden gestenigd (Jozua 7:24-26)
  ze werden geofferd (Rechters 11:30-39)
  ze werden als straf opgegeten door beren (2 Koningen 2:23-24)
  ze werden verpletterd door een huis (Job 1:18-19)
  ze werden tegen de rotsen te pletter geslagen (Psalmen 137:9)
  ze werden geslagen met de roede (Spreuken 13:24, alhoewel de GNB het iets milder verwoordt met ‘straffen’)
  ze werden verpletterd voor de ogen van hun vaders (Jesaja 13:16)
  ze werden tegen elkaar in stukken geslagen (Jeremia 13:14)

  Het Nieuwe Testament blijkt iets kindvriendelijker, alhoewel ze in Matteüs 18:25 nog wel worden verkocht als slaaf. In Efeziërs 6:4 en Kolossenzen 3:21 wordt zelfs tegen de ouders gezegd dat ze ook wel een beetje aardig tegen hun kinderen mogen zijn.

  Terugkomend op het artikel: De manier waarop de betreffende geestelijken met kinderen om zijn gegaan is dus zeker niet in de geest van Jezus.
  Een voorbeeld van het karakter van Jezus vinden wij in Lucas 18:15-17.

  Beste Marius,
  Uw aanvullingen tonen versterkt aan dat de Bijbel geen ‘liefdesbrief van GOD’ is, maar een instrument om lezers te manipuleren, onder het mom van geloofsleer.
  Lees en bestudeer ‘Engel of bengel’ en ontdek de verschillen om anders te gaan denken; van onwetend naar wetend. Dit niet te verwarren met ‘geloven’ wat tussen de oren ligt en niet de kern raakt, dat het hart aangaat.
  GODs zegen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *