Bidden wordt danken.

Elke munt heeft een keerzijde. Zo heeft óók het leven ons een andere kant te leren. Anders dan het masochistisch dulden/gedogen van onrust, ziektes en zorgen in ontevredenheid.

Doordat de zintuiglijke waarneming (het zichtbare) als uitgangspunt werd genomen, blijken wij jarenlang door de kerk m.b.t. de waarheid te zijn misleidt. Zo werd onze tijdloosheid van ons onzichtbaar bestaan (het karakter alsook het geheugen) wel bestudeerd, maar nooit als bewijs of universele lesstof aangeboden. (M.u.v. de enige verwijzing; Hebreeën 11:1.)

In het vorige artikel; ‘Het verstaan van ons mysterieuze bestaan’ is er een uiteenzetting gegeven van aanknopingspunten/studies met aansluitingen naar het bewijs van ons onzichtbaar bestaan, tot en met ‘het kunnen aantonen van onze individuele basiskarakters’ door de klok, de tijd, naar haar karakteristieke bewegingen in procenten van de drie primaire kleuren (het EGO-DNA) te duiden.

NB. De Leer van Jezus heeft niets van doen met het bedrijven van een religie! Noch het aanhangen van de antroposofie van Rudolf Steiner en zijn vinding van ‘de vierkleurenmens’!

Ik verkondig géén geloof, religie of een beeld, maar de veranderlijkheid van onze tijdloze zielstatus!

Sinds ik Jezus als Heer heb aangenomen, heb ik met het inzetten van Zijn Naam ‘Jezus’ alle kwalen en aandoeningen als griep, pijnen, kanker en inmiddels ook de corona kunnen verjagen…

Naar mijn overtuiging is er dus geen andere Naam dan van Jezus Die ons, wanneer wij Hem erkennen als Heer, het Leven geeft en bevrijden wil/kan van bedreigende kwalen en kwaden.

Word (dus) veranderd in je denken! Alle eer van onze (geestelijke, mentale en fysieke) gezondheid kunnen wij toeschrijven aan de verkregen zielstatus ‘in Christus herboren’, dankzij het verkregen wapen: de Naam van Jezus!

Met het aantonen van een KleurID is naast ons onvolwassenheid ook onze gebrokenheid van geest bij die geboorte aangetoond, dat ons noodzaakt het bestaan van de ons gegeven Genadetijd met veel respect te omringen, zodat wij kunnen groeien naar volwassenheid en zuiverheid van lichaam en ziel*. (*het karakter.)

Het was de Heer Jezus Die ons o.a. vertelde dat wij een tijdloos karakter zijn. Bij de ene geloofsovertuiging werd Hij beschreven als Profeet en bij de ander werd Hij als Rebel veracht, veroordeeld en vermoord, omdat Hij de gevestigde orde met nieuwe stellingen bestreed die pas na Zijn dood konden worden bevestigd. Namelijk; de macht van Zijn ‘Stok en Zijn Staf (de inwonende Trooster)’ in te zetten.

Dankzij het niet kunnen accepteren dat ik als succesvol zakenman mijn totale geheugen tijdens een burn-out (1981) was verloren, en ik mij sindsdien in een langzaam herstel heb uitgestrekt de waarheid van ons bestaan te achterhalen, kan ik, dankzij erkenning van Jezus als mijn Heer inhoud geven aan Jezus Zijn Gedachtegoed; het bestaan van het Vrederijk.

Uitgaande van Jezus Zijn Gedachtegoed (de Gnostiek) dat wij Niet ons lichaam zijn, maar het lichaam het tijdelijke verblijf van onze tijdloze ziel is, kunnen wij, ingaande op Zijn uitnodiging om Hem als Koning en Heer, met de Geest van GOD te erkennen, onze zielstatus verwisselen naar de status ‘verzoend met GOD de Vader’, het hemels Vrederijk!

In dit ‘in de tijdloosheid onderbroken’ leven, is ons als lesstof de afspiegeling ‘de waarneembare grillige natuur’ gegeven om o.a. van de planten te leren ‘op te zien’ naar het licht. En ons, zo mogelijk, in haar warmte, gelijk de zonnebloem met de zon meedraait, ons maximaal te koesteren.

Binnen ieder mens strijden een boze en een liefdevolle wolf. De wolf die wint, is de wolf die je voedt. — J. Smit

De Geest van GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) sprak ooit: “Onthoud van Mij: Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest van Liefde, Jezus, is het Mijn wil jou te bevrijden van de geest van het kwaad die over de wereld heerst. Ik zal jou, bij erkenning van Jezus als Heer, van een zuiver hart* voorzien.” (*zielstatus).

Het verwonderde mij, dat mijn gedisciplineerde en vrome moeder destijds de opmerking maakte tegenover iemand, waarbij ze wees naar de onhandelbaarheid van een kind; “hij wordt al groot, een echte jongen, hé?”.

Ik, als gehoorzaam jongetje, toen nog van geen kwaad bewust, begreep deze uitspraak niet.

Inmiddels 72 jaar en ontdekt dat onze inborst van nature grillig, kwaadwillend, hebzuchtig en gewelddadig is, heb ik mijn lesje intussen wel geleerd.

Zonder regels van discipline en levenswijsheden te hebben eigen gemaakt kunnen wij tegen natuurlijke vijanden niet daadkrachtig (standvastig) optreden.

Het omgaan met elkaar vraagt, naast eenduidige normen, verdraagzaamheid! Dit omdat er, door de generaties en culturen heen, verschillende opvattingen (van een gelijk hebben) zijn komen vast te zitten.

Geboren met een inborst van hebzucht, geweld en koppigheid leert Boeddha ons (zelf ook bekend met de moeilijkheid van het opvoeden) de wijsheid: “Iedereen wil een diamant zijn, maar slechts weinigen zijn bereid om geslepen te worden.”

Jezus daarenboven geeft de mogelijkheid aan om ons direct met GOD de Vader te verzoenen door de aangeboren kwade inborst, inclusief onze intenties en het verleden, te vervangen voor een gezuiverde ziel, een schoon karakter, bekend als de Gnosis, de Status ‘in Christus herboren’.

Het bewijs dat wij niet het lichaam zijn, maar een tijdloos karakter in een ‘zijn’ stapelen zich op, naar mate men ‘de Stok’ (de Naam van de Heer) in heeft gezet om kwalen en kwaden te verjagen.

‘Ouderdom komt met gebreken’ is een bekend gegeven. Dit geld voor ons lichaam, maar ook voor de moeder aarde…

Beeld van het chaotisch einde van de zichtbare wereld.

Verdrietig en jammer dat ‘de Stok’ van de Heer slecht of niet bekend is, zodat de persoonlijke aandoeningen van destructie niet door iedereen kan worden afgewend!

Dagelijks zet ik met succes ‘de Stok’ Jezus Zijn Naam in, om plotselinge ergernissen als reumatische pijntjes, terugkerende rugpijn e.a. ongewenste aandoeningen, het hoofd te bieden.

Onwetendheid lost nooit een vraag op, dus, willen wij groeien in wijsheid en vrede (Gnosis) moeten wij openstaan om lessen, in de ons gegeven genadetijd*, te leren! (*Dit tijdelijke leven)

In het vorige weblog artikel; ‘Het verstaan van ons mysterieuze bestaan.’ heb ik uiteengezet dat wij met twee geestelijke overheden (Goden) hebben te maken, die ons verstand vanuit de pijnappelklier beïnvloeden en met behoud van eigen verantwoordelijkheid beheren.

De optie, om met de inwonende Geest van GOD (de Trooster van Jezus), het leven gesterkt aan te kunnen is een blijde boodschap, dat ik graag deel.

Het kunnen verjagen van kwalen en kwaden om in gezondheid te leven zijn al eerder beschreven op de pagina ‘/word-vriend’.

Nu de wereld om ons heen meer en meer excessen van geweld laat zien en zij geen veiligheid meer biedt. Ja, zelfs de oermoeder in haar eindtijd (de tijd-/wereldgeest) ons belast met pandemieën, ecologische rampen en oplopende overlast, is het maar goed dat de Geest van de Heer niet dood is, en jij nu ook, dankzij Stichting Inderdaad, bekend bent met de machtige Naam van de Heer Jezus. (zie ook het Facebookaccount!)

De Heer Jezus kwam naar de aarde om GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) bekend te maken; de mensheid uit de duisternis, van ‘het kwaad’, te verlossen en Vrede in gezondheid te bewerkstelligen!

De kerkelijk leiders hebben het woord Bevrijding of Verlossing niet begrepen, i.i.g. verkeerd geïnterpreteerd, en hebben zich ten onrechte gebaseerd op de waarneming (de kwade inborst) waarmee wij zijn geboren. Hooguit kan worden gesteld, dat het hun is gelukt om via wet- en regelgeving ons binnen een systeem van vergevingsgezindheid tot ‘brave burgers’ op te voeden en, helaas ook ‘naar het plot van het kwaad’ vast te houden.

Overigens: Het is niet de kennis en het volgen/bedrijven van een religie (welke overtuiging dan ook) dat ons ware Vrede (Gnosis) brengt, maar de statuswissel van de ziel naar Die van de Heer Jezus!

Door Jezus als Heer over ons wezen, ons zijn, te accepteren en wij met Zijn Naam (de Stok) kwaden gebieden weg te gaan, is het bidden vervangen voor het danken van GOD, de Bron van Licht, Liefde en Leven.

Dank U Jezus! U liet ons niet als wezen achter.

Laten wij leren GOD te danken voor de zegeningen die ons ten deel vallen en in het vertrouwen aan Zijn wil van ‘onze wensen’ aan de Heer zelf over te laten! Onze noden en wensen zijn bij Hem bekend!

In geloof stel je toch; “niet mijn wil, maar Uw wil geschiedde.” Toch?

Kies (stem) voor de Heer Jezus en GODs Zijn Heerschappij en laat je niet in de Drie-eenheid*, maar in Jezus Zijn Naam dopen! Naar Handelingen 2:37-39 (*de Drie-eenheid staat voor de manifestatie van de veroordeelde aardse God.)

‘Probeer het maar’ is wel zwak uitgedrukt voor een actie die zoveel impact heeft!

GOD, de Bron van Licht, Liefde en Leven, is Autonoom. Dat wil zeggen dat Hij niet gebonden is aan welke wet, regel of norm dan ook. Onze vormgeving gaf Hij (voor de genadetijd) in handen van de tijd-/wereldgeest (de geest van duisternis) om onze verbannen zielen in een lichaam te kunnen borgen, dat van ‘planetair stof’ werd gevormd en met vlees is bekleed.

Wij, Die GODs Vrederijk toebehoren, zijn bevoegd en gemachtigd Jezus Naam in te zetten om naar GODs Wil zuiverend en genezend te kunnen handelen. Zijn Geest, de Trooster, is komen inwonen en heeft de plaats ingenomen van de kwade geest, om ons constructief te leiden op de weg van verlichting.

Dus, waarom luistert zij (die verantwoordelijk is voor de vormgeving van ons lichaam) van mij wél een bevel ‘in Jezus Naam gedaan’ om een aandoening als kanker, corona, pijn of kwaal te doen verdwijnen, en bij jou (nog) niet?

Het antwoord ligt bij de zielstatus ’tot wie, welk hemelrijk’ wij toebehoren!

Ziektes als griep, reuma, kanker, ebola maar ook corona als kwaad kunnen wij, met ‘de Stok’ de machtige Naam van Jezus, aan!

‘Dom zijn’ kan niemand je verwijten. Bewust onwetend willen blijven is een groot onvergeeflijk kwaad!

Alle eer van ‘het gezond, oprecht en vriendelijk Zijn’ kennen wij toe aan de verkregen status ‘in Christus herboren’! Deze kans van Leven laat jij je toch niet voorbijgaan?

Kom ik nog even terug bij een centrale confronterende vraag: “Wat zou de pijnappelklier antwoorden op de vraag: “wie behoor ik toe (jij dus) naar de status van de ziel?” Nog ontheemd van het hemels Vrederijk, of, inmiddels (al dan niet) bevestigd met de doop in de Naam van Jezus, tot het Vrederijk van de Heer?”

Anders gevraagd: “Door welk rijk (die van onrust, angst en onzekerheid, of in Rust (Gnosis), bewapend met de inwoning van de Heer) wordt ons bestaan, onze wil in de pijnappelklier, beïnvloed en beheert?”

Het boek ‘Engel of bengel’ dat ik samen met de Geest van GOD in 2017 schreef, kan je online inzien en kopen bij boekenbestellen.nl

Hierbij nodig ik jou uit, om ook ‘als Jezus-fan’ onze vriend te worden op www.stichtinginderdaad.nl/word-vriend

Hiermee ondersteun je Stichting Inderdaad in haar doelstellingen, met op de eerste plaats jouw bevestiging; het uitstrekken naar GOD de Vader, de Bron van Licht, Liefde en Leven.

NB. De artikelen in de Weblog kan je eventueel uitprinten, kopiëren of in een eBook opnemen.

Erik Visser (Onderzoeker, karakteroloog en Lichtdrager van de Heer.)

Deel op social media

2 antwoorden op “Bidden wordt danken.”

 1. Het is een wonder!
  Gisteravond toen mijn linkeroor het kussen raakte om te gaan slapen was er een vervelende mug die bij mijn andere oor hartzoemend mijn rust verstoorde.
  Zonder mij uit te spreken gaf ik hem in gedachte de naam ‘japie’ en stuurde hem, in de Naam van Jezus, weg. Prompt viel ik in slaap en van japie niets meer gehoord of vernomen.
  De ‘Stok’ de Naam van Jezus kunnen inzetten is echt een wondermiddel!
  Lieve mensen, welk een vriend is onze Jezus?
  Waar wacht men nog op, om Jezus tot Heer te verheffen?

 2. Hi vriend,
  Ik had al verteld, dat ik sinds mijn erkenning van Jezus als mijn Heer (1997) ik met succes aandoeningen als griep, kanker en recent ook de terugkerende rugpijn en het coronavirus in de Almachtige Naam van Jezus heb kunnen wegsturen.
  Kreeg ik vanmorgen bij het douchen zeep in mijn oog dat behoorlijk prikte.
  Ik duldde het niet en sprak mij direct uit met ‘pijn in m’n oog verdwijn in Jezus Naam!’
  Prompt was ik vrij van die ergernis.
  Dus ook “kleine aandoeningen” die zonder ingrijpen te lang tot ergernis zijn niet dulden, maar wegsturen in de Naam van Jezus, onze Almachtige Heer!

  Wanneer jij nu ook zo’n wonder heb ervaren, maak deze getuigenis dan ook bekend in de weblog. Zo wordt de Heer verhoogd en vinden de lezers meer opmerkelijke bevestigingen van Zijn wonderen.
  GOD is GOeD en Hij wenst ons ook gezond te Zijn in welzijn.
  GODs zegen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *