Misleidingen van de kerk aan de kaak gesteld.

Misleidingen van wet en kerk aan de kaak gesteld.

Bij mijn waarneming zijn de kerken (die de Bijbel als de waarheid hanteren) hypocriet en spreken zij met het interpreteren van de Bijbel zichzelf (hun eigen leer) tegen!

Gelet op het gegeven dat Jezus vele jaren later, nadat de Schriften waren opgemaakt, pas verscheen om GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) bekend te maken, verwonderd het mij niet dat het plot van de Bijbel verwarrend, misleidend en zoals de Heer in het inmiddels vertaalde Evangelie van Thomas verklaard; ‘ondeugdelijk en bezijden de waarheid’ is.

Zij, de kerk, stelt correct dat ons bestaan (beschreven in de Bijbel) is voortgekomen uit GODs wil (het zgn. creationisme) de waarheid is, om vervolgens, tegenstrijdig en onbegrijpelijk, het beschreven proces in het eerste boek van Genesis, het wordingsproces van het tijdelijke lichaam, onder de noemer ‘evolutieleer’ te veroordelen.

Beseffend en wetende (Johannes 3:3, 5-7) dat wij niet het lichaam zijn, maar naar de Woorden van de Heer Jezus; dat wij als een tijdloos karakter (geest, de ziel) dit lichaam tijdelijk bewonen, om in deze aardse genadetijd (Genesis 8:22) opnieuw geboren te worden zodat wij het kwade latend het goede zullen doen en GOD kunnen gaan ontmoeten, is het des te meer onbegrijpelijk dat de publieke opinie (zelfs bij wet) de kerk in haar dwalen blijft volgen.   

Daarenboven geven zijzelf, de kerk, geen gehoor aan de opgenomen wetten die in het tweede boek van Genesis staan beschreven, bekend als de tien geboden.
Het niet mogen maken van ‘een beeld’ van GOD en deze te verheerlijken staat in schril contrast met de realiteit van de persoonsverheerlijkingen van heilig verklaarden, en de van hen van hout en steen opgetrokken beelden…

Ook veroordeelt de kerk de verzamelde kennis over de sterren (de astronomie) en bagatelliseert deze tot occultisme.

Het waren nota bene ‘de wijzen uit het oosten’ die Jezus, dankzij hun sterrenkunde, de Heer wilden verwelkomen… (Mattheus 2:2)

2000 jaar christendom heeft er toe geleid dat er door de politiek wetten en christelijk feestdagen zijn opgelegd, die gelet op het voortschrijdend inzicht aanpassingen behoeven.

Met erkenning van de Leer van Jezus, dat wij niet het lichaam zijn, kunnen wij de vier christelijke feestdagen laten vallen en deze tot één jaarfeest van Verzoening met GOD worden beperken.

Individueel vieren wij de dag dat wij werden geboren (de incarnatie) én de dag dat wij de Heer tot Koning hebben aangenomen en wij ons hebben bevrijdt van het kwade regiem waarmee wij zijn geboren…

Ook de leugen van de Bijbel met ‘een herstelde aarde’ (een paradijs) kan, samen met de beschrijvingen over de christelijke feestdagen, naar het rijk der fabelen verhuizen!

Zo ook het verwachtingsbeeld van de fysieke wederkomst van de Heer op de wolken. Dit is een klare leugen! Bedoelt, om vanuit de afwachtende houding ons in onze verloren status vast te houden…

In de zielstatus ‘herboren in Christus’ STRALEND en GEZOND onderweg naar Het Hemellicht.

De politiek zal zich met het escalerende natuurgeweld, de oplopende agressie en gebrek aan respect, met de daarop reagerende mensheid moeten focussen op handhaven en meer bescherming moeten bieden aan de ons resterende leefbaarheid op deze oude aarde.

Met betrekking tot onze gezondheid, de zorg, heb ik hier al aangegeven dat wij met de zielstatuswissel naar ‘in Christus herboren’ zelf de macht hebben gekregen om in Jezus Naam kwalen en kwaden te verjagen…

Zie het volledige formulier www.stichtinginderdaad.nl/word-vriend

Al met al genoeg reden om haast te maken met het financieren en kunnen opmaken van de webshop ego-dna.id om ook de individuele aanleg naar lichamelijke zwaktes in kaart te brengen!

Ook m.b.t. de abortus van ‘het ongeboren kind’ en het ‘zelfrecht om uit te treden bij ondraaglijk lijden’ zal, bij het aannemen van het voortschrijdende inzicht dat wij ‘niet ons lichaam zijn’, uit het strafrecht kunnen worden geschrapt!

Triest. Het is niet het geloof in het wel/niet hebben ontvangen van vergeving van zonden, maar de statuswissel van de ziel dat ware Vrede (Gnosis; kennis in Vrede) brengt. – EOV

De kerk heeft, naast de misleidingen met de aan waarheid tekort schietende leer als dienstbaar aan GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) al veel te lang met haar invloed de mensheid bedrogen. Verantwoordelijke is haar regisseur de tijd-/wereldgeest, de geest van het kwaad/de geest van duisternis, waarmee wij geboren zijn.

Het boek “Engel of bengel” dat ik samen met de Geest van GOD schreef, kan online worden ingezien en gekocht worden bij boekenbestellen.nl

Hierbij nodig ik je uit, om ‘als Jezus-fan’ onze vriend te worden op www.stichtinginderdaad.nl/word-vriend

Hiermee ondersteun je Stichting Inderdaad in haar doelstellingen, met op de eerste plaats bevestiging van jouw uitstrekken naar GOD de Vader, de Bron van Licht, Liefde en Leven.

Bevrijdt van de geest van duisternis kunnen wij met GODs Geest (de Trooster inwonend) GESTERKT, VERBLIJD en DANKBAAR het leven tegemoet gaan.

Erik Visser (onderzoeker, karakteroloog,…, klokkenluider…)

Deel op social media

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.