Individualisering.

Blijkt uiteindelijk individualisering de weg naar zelfkennis?

Openbaringen en voortschrijdend inzicht brengen ons dichter bij de waarheid.

Heel spijtig dat de harde ‘hand’ van de coronapandemie er voor nodig is om ons wakker te schudden, door, op onszelf teruggeworpen, tot bezinning te kunnen komen. GOD de Heer heeft het goede met ons voor. Niet het slechte!

De ecologische destructie op aarde, gepaard gaande met onverklaarbare ziektes onder plant-/en dierenrijk, de overvloedige regenval met overstromingen tot gevolg en de grote natuurbranden vertellen ons; dat de vormgeefster (de heerseres) die opdracht had de schepping uit de stof te vormen de regie over de wereld aan het verliezen is.

De natuur is gedurende decennia als een jas aan onze levensadem verkleefd, en door GOD voor een zekere tijd beschikbaar gesteld.

Heel triest, dat veel mensen (ook in kortzichtigheid) onwetend zijn gebleven hoe het met onze identiteit zit, en niet verder zijn gekomen dan het adoreren van het lichaam en de ons omringende natuur.

NB. Het managen van het lichaam begint bij de keuze; duld/verdraag ik een pijn, aandoening of ziekte, of verjaag ik haar? Het ‘kunnen verjagen’ van een aandoening; griep, pijn of zelfs kanker en corona, is een door GOD gegeven gift!

www.stichtinginderdaad.nl/word-vriend geeft in het kort inzicht hoe je een zich aandienende kwaal kan verjagen.

Jezus, afgezant van GOD de Vader (de Bron van Licht, Liefde en Leven) redt! Hij was er bij (Genesis 1:26) toen GOD de Vader de tijd-/wereldgeest (de geest van duisternis) de opdracht gaf om ons, één voor één, voor Zijn Genadeplan uit de stof te doen ontwikkelen.

Door met gegroeid inzicht bestaande doctrines met hun uitgangspunten (aannames) tegen het licht te houden is er een nieuwe leer ontstaan.

Nou ja, nieuw? Nee! Het is alleen zo dat het Gedachtegoed van de Heer Jezus, 2020 jaar geleden, met Hem, onder regie van de geest van duisternis opzettelijk, is vermoord.

Maar Jezus is niet dood, om de eenvoudige reden dat wij (volgens Zijn zeggen) niet ons lichaam zijn, maar wezenlijk het tijdloze karakter (de ziel)!

Jezus kwam ons niet opvoeden, Hij kwam ons veranderen!

Het is niet een geloven, maar de statuswissel van de ziel dat Vrede brengt. Jezus liet ons niet als wezen achter!

Als mens gelijkwaardig aan ieder ander, is wat Jezus ons leert. Dus geen discriminatie naar afkomst, huidskleur en geslacht!

Ook wij, die in de Naam van Jezus zijn gedoopt, (en dus niet naar het kerkelijk beeld van de Drie-eenheid), zijn niet anders of méér dan andere mensen. Het verschil is niet uiterlijk zichtbaar, maar is zichtbaar in onze afkeer van Goddeloosheid, geweld en destructie.

Het is best wel aardig om aardig te doen, maar het is veel beter om aardig te Zijn. — EOV

Dit gegeven is mij, de auteur van het boek “Engel of bengel” bekent gemaakt. ‘In de Geest geopenbaard’ heet dit, om het in een Bijbelse term te duiden.

Stichting Inderdaad legt de opnieuw gevonden verbanden o.a. in haar weblog nader bloot. Please, word veranderd in het denken en laat de oude doctrines vallen. Neem Jezus nu aan tot jouw Geestelijke Koning en Heer!

Stichting Inderdaad is een Nederlandse Stichting, die met de bekendmaking van onze grillige inborst ook de informatie aanreikt om tot de statuswissel van de ziel (het karakter) te komen, om daarmee in gezondheid, vrede en welzijn te voorzien.

Ons wezen, de tijdloze ziel (het karakter) kunnen wij individueel, zolang er adem is op onze aardse levenstocht, nog zeker stellen…

Let op; met de verschrikkingen van de vele natuurbranden, overstromingen en pandemieën, is het einde van de wereldtijd, naar het model van een gevormde drie-eenheid, in beeld!

Kom tot bezinning en ontdek wie je aanbidt!

Of, wordt jij pas wakker wanneer je in doodsnood op een ziekbed ligt of het water je letterlijk tot de lippen is gestegen of andere rampen gemaakt hebben dat het te heet is geworden onder de voeten?

Zorg dat je er nu, en zeker bij het sterven, er geestelijk gezien niet alleen voorstaat! Jezus redt. Daarvan getuig ik.

Waar wacht men nog op om de Verlosser Jezus te omarmen en als geestelijke Partner welkom te heten?

NB. Het is een klare leugen van de geest van duisternis (de tijd-/wereldgeest het kwaad) om ons te laten wachten op de Heer Jezus Die zou komen op de wolken (Bijbels beschreven) om ons, als ontheemden van het hemelse Licht, in deze gegeven genadetijd te weerhouden ons met GOD te verzoenen.

Religie bedrijven is misschien gezellig, maar biedt geen Geestelijke Hoop.

Het doel van GOD met ons aardse bestaan is bereikt (voltooid) wanneer wij het oude hebben weggedaan en met Hem, dankzij Jezus tot Heer te verheffen, zijn verzoend.

Door aan Jezus* “gelijk” te worden, kunnen wij met de Trooster inwonend gelijk Jezus wonderen ‘in Zijn Naam’ verrichten! (*Jezus is Geest, met een tijdelijk lichaam. Het gehoor vinden op het kunnen verjagen van een kwaal of kwaad ‘in Jezus Naam’ is het bewijs van onze zielstatuswisseling.)

Jezus kwam de mensheid niet alleen bewapenen, maar volledig verlossen uit de macht van de tijd-/wereldgeest (waarmee wij geboren zijn) en ons, door ons Zijn Naam te geven, te redden van de tijdloze dood in duisternis.

Het is daarom niet zo een vreemde gedachte om bij de overweging van een levensbeëindiging de zielstatus te betrekken. Zeker, wanneer de strijd tegen de kwade invloeden in dit werelds einde bij wet ‘van voltooid leven’ wordt vastgelegd.

‘Herboren in Christus’ wil zeggen; Hem, Jezus tot Koning en Heer bij doop (in Jezus Zijn Naam) te erkennen, in de plaats komend van de geest van duisternis die ons, voor deze genadetijd in opdracht van GOD, uit de stof vormgaf.

Laat de prijs die de Heer voor jouw bevrijding betaalde niet onbetuigd, door de genadetijd onbeantwoord te laten. Hij wil dat het je voor altijd goed gaat!

‘In Christus herboren’ is een status van onze identiteit, van Zijn, en dus géén geloof!

De genadetijd op aarde met de incarnatie bij de geboorte van onze ziel, is een eenmalige gift om het met de levende GOD in orde te maken. Het hiernamaals brengt ons, Die Zijn Naam dragen, geen verdere mogelijkheid of behoefte om groei in de verkregen zielstatus te bewerken!

Wij behoren, vanaf ons uitstrekken naar de Heer met de doop in de Naam van Jezus, tot GODs Vrederijk! Halleluja!

Angst voor wat na de laatste ademhaling komt is met de Trooster, Jezus inwonend, overwonnen. Halleluja!

Het verschil met het hiernamaals van het kwaad is dat het niet duister en angstwekkend is, maar vredig en licht.

Overigens, is er ook daar geen optie tot verandering of wijziging van de zielstatus meer mogelijk!

De genadetijd op aarde is jou en mij gegund en gegeven. Zuiver je leven van kwaad en vergeef jezelf (en anderen) wat je denkt ooit verkeerd te hebben gedaan, door dit eenmalige aanbod van Genade nu in ontvangst te nemen!

GOD en Jezus en wij, zijn in wezen een tijdloos karakter. Zonder lichaam waren wij voor onze geboorte, en is onze identiteit ook na dit leven puur geest of Geest!

Het boek “Engel of bengel” dat ik samen met de Geest van GOD schreef, kan online worden ingezien en gekocht worden bij boekenbestellen.nl

Hierbij nodig ik je uit, om ‘als Jezus-fan’ onze vriend te worden op www.stichtinginderdaad.nl/word-vriend

GODS zegen!

Erik Visser. (onderzoeker, Geestverwant van de Heer.)

Deel op social media

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.