Het Jezus Evangelie heeft een heel ander verhaal dan de Bijbel.

Reflectieportfolio, Gedachtegoed van Jezus Christus. Deel 3.

Hier, in het Gedachtegoed van Jezus, herken ik mijn overtuiging. Jij ook. Denk ik.

Het Evangelie van Jezus gaf de Joodse geestelijkheid, het Sanhedrin, redenen om Jezus met Zijn Leer niet in ‘de boeken’ op te nemen, maar als ondermijnend te verwerpen en Hem te doden.

NB Het Evangelie van Jezus komt niet met regels en wetten.

Het Evangelie van Jezus komt niet aan met stadia van groei naar verheerlijking. De volwassenendoop in Zijn Naam is het keerpunt, de bevestiging van de statuswissel van verloren naar herboren*.

Het discrimineert niet naar volk, huidskleur of geslacht.

Hij beschuldigd (belast) ons niet met schuld, zonden en boetedoening, maar schenkt genade.

Het bereiken van Vrede heeft geen politieke boodschap. De kern van de blijde Boodschap is Niet het instrueren van de ratio, maar is een Hartaangelegenheid!

Het Jezus Evangelie is realistisch met de waarheid over ons tijdelijk bestaan op aarde (ons zijn). Niet blijven bidden, maar als Geestverwant van de Heer, herboren in Christus, actie ondernemen door dreigende kwalen en kwaden in de Naam van Jezus te verjagen!

Stellig geeft Hij aan dat wij, net als onze hemelse Vader, tijdloos en onzichtbaar Geest een entiteit of karakter zijn, en wij (blijkbaar) dus niet het lichaam zijn, zoals de Bijbel dat duidt.

Hij belooft geen perfect (aards) paradijs. Jezus waarschuwt wel tegen het kwaad, de tijd-/wereldgeest, Moeder natuur (de duisternis), die, met haar grillig karakter, onrust zaait en daarmee ons geluk in de weg staat.

Hij grijpt niet naar macht. Integendeel! Hij verkondigt liefde in dienstbaarheid.

Jezus roept ons op; om Hem als Heer en Herder aan te stellen. Hem in de plaats van de heersende tijd-/wereldgeest waarmee wij allen, als wereldlingen (bengels), zijn geboren.

Het gevolg van onze statuswissel* van de ziel, naar Galaten 2:20, van bengel naar Engel is dat wij het eeuwige Leven krijgen, van kwaad worden gezuiverd en zelfs de macht hebben om in Zijn Naam kwaden te kunnen keren*.

(Herboren in Christus*, de statuswissel*, keren*:
De wereldling wordt voor altijd en eeuwig Geestverwant van Jezus. Van ondeugd naar deugdzaam. Beklemmende stilte wordt beleving van vrijheid. Verslagenheid wordt vastberadenheid. Rationeel geloven wordt een hartaangelegenheid in goed Zijn. Haat wordt Liefde. Vals wordt rechtvaardig. Misbruik wordt verzorgend. Angst wordt vertrouwen in tegemoetkomen. Treuren wordt kunnen loslaten. Aandacht eisend wordt aandacht gevend. De narcist wordt behulpzaam. Hebzucht wordt gunnen in geven en vergeven. Aandoeningen/ziekten w.o. verslavingen worden genezen, enz.)

Zo een status van Leven en mentaliteit wensen wij ons en ook bij onze levenspartner(s). Toch?!

Jezus leeft! Colossenzen 2:15 Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk ten toon gesteld en zo over hen gezegevierd.

In Christus herboren* vinden wij, ongeacht moeilijke omstandigheden, dankbaarheid, moed en vreugde op ons hart. De Vrede van GOD.

Hij komt ons te hulp, met de aanbeveling ‘de geest van kwaden’ in Zijn Grote Naam, de Naam van Jezus, te bestraffen en haar te onttronen; zoals pijn, negatieve stemmingen, aandoeningen, verslavingen of verdriet. Laat de Heer Koning zijn!

In relatie* met GODs Geest kunnen wij Hem ook bevragen. Bijvoorbeeld om onze gedachten te ordenen en deze in wijsheid en liefde aan te vullen. Regelmatig vraag ik: “Heer, als het U belieft, orden mijn denken.”

Met Hem inwonend kunnen wij op onze ingevingen (intuïtie) vertrouwen. Als wereldling kon dat voorheen, met de destructieve tijdgeest aan het hoofd, niet.

Jezus gaf ook uitleg over de zin van onze onderlinge verscheidenheid in uiterlijk en karakters. Dit, zodat wij geen narcist blijven, maar geprikkeld worden aandacht te geven…

Ik (Stichting Inderdaad) heb van de Geest van GOD de opdracht, het inzicht en het recht gekregen om al deze dingen naar waarheid wereldwijd bekend te maken.

Ja, de Stichting komt zelfs, dankzij Internet, met een spiegel van onze individuele aanleg, waarbij deze in percentages van de drie primaire kleuren kunnen worden geduid.

Het Evangelie van Jezus is een blijde boodschap voor jou, en de hele mensheid!

Ga je ook voor de mentaliteit van Jezus, voor jezelf en de wereld om je heen, bid dan het ‘onze Vader’ zoals Hij ons in Mattheus geleerd heeft.

Het Evangelie van Jezus heeft een heel ander verhaal dan de Bijbel.

Omdat het mij om de waarheid gaat en een relatie met GOD, ben ik geen lid meer van een kerk. Die met hun hypocriet en schijnheilig gedrag meer oog hebben voor hun verordeningen en uiterlijkheden, dan antwoord te geven op jouw zoeken naar kennis aan en een relatie met GOD.

Omdat ‘de wereld verbeteren’ bij onszelf begint, heb ik mij op de website van Stichting Inderdaad bij de Vriendenkring van Welzijn en Vrede aangemeld. www.karaktersinkleur.nl/word-vriend

Hier ‘in het Gedachtegoed van Jezus’ herken ik mijn relatie met GOD. Jij toch ook? Ik hoop het van harte.

Zo een status van Leven en mentaliteit wensen wij ons, en ook bij onze levenspartner(s). Toch?!

SVP Steun Stichting Inderdaad met een donatie. Niemand mag onwetend blijven!

NB Bij het schrijven van het boek ‘Engel of bengel’ was het heel bijzonder te ervaren; dat de Geest van GOD mijn hand leidde naar 1 van de 15 Bijbels (4 talen) die op mijn bureau stonden, waarin ik, in antwoord op een gestelde vraag, de juiste duiding kon opslaan van het Bijbelvers dat ik nachts in de Geest had ontvangen…

Koop en lees het boek ‘Engel of bengel’: boekenbestellen.nl

Deel op social media

Eén antwoord op “Het Jezus Evangelie heeft een heel ander verhaal dan de Bijbel.”

 1. Naam
  Mary

  Bericht
  Op 2-6-2019 om 13:42 schreef Mary
  Lieve Erik,

  Vreemd hoe jij afgeeft op de Bijbel en sommige teksten weer omhelst.
  Jezus die zelf in de tempel de mensen leerde vanuit de boekrollen.

  Jezus leer je alleen kennen door Zijn Woord en het Woord is vlees geworden.
  Ik ben de weg, de Waarheid en het leven.
  Jezus heb ik alleen nodig als ik mijn zonden ervaar (uit de wet ken ik mijn zonden), maar door genade ken ik het evangelie.

  Dank U God de Vader, voor Uw onuitsprekelijke gave, Uw lieve Zoon!
  Dank U God de Zoon, Jezus, voor Uw offer aan het kruis volbracht!
  Dank U God de heilige Geest, dat u in mij wil wonen, wil troosten, wil bekeren opdat ik Uw beeld steeds meer ga vertonen.

  Van harte Gods zegen toegewenst.
  Liefs Mary

  Lieve Mary,
  Bedankt voor je reactie. Dat de bevreemding reden mag zijn om ‘de steen des aanstoots’ te overwinnen en door te gaan met het lezen van mijn werken.
  Ik blijf er op hameren; stop met de Bijbel te verafgoden! Strek je uit naar een Relatie met Hem, Jezus, Die ons kracht geeft. Zodat je ook kan erkennen dat de Geest van GOD, Jezus, de oude geest, waarmee wij geboren zijn, is vervangen.
  En jij met Paulus (Galaten 2:20) en mij kan zeggen; niet ik, maar Christus leeft in mij voort. AJB Laat de angst, iets fout te doen, los en laat je leren ‘bewust te zijn wie je toebehoort’!
  Onwetend zijn of blijven is een duivels dilemma!

  De leer van Jezus vertelt in ‘Engel of bengel’ dat wij allen als karakter verbannen van het hemellicht een tijd van genade op aarde hebben gekregen om ons met GOD de Vader te kunnen verzoenen. Daartoe is onze wil nodig!
  Dat is GODs genade uit liefde voor de hele mensheid. (Niet voor de wereld, zoals dat in Johannes 3:16 misleidend is verhaalt.)
  Naar de zin van dit aardse leven zijn wij allemaal voorbestemd om van de eeuwige dood gered te worden. Maar dat zijn wij, dus, bij geboorte nog niet!

  Jezus kwam met een heel ander verhaal dan het plot van de Bijbel weergeeft. Zie mijn blog. Dat was reden voor de Joden (die Hem en Zijn leer verwierpen) om Zijn Boodschap en Leer bij het verslaan van hun geschiedenis niet in haar volledigheid op te willen nemen.
  Overigens is het Nieuwe Testament, met Jezus verblijf op aarde in de geschiedenis naar hún beeld aan het oude Testament, de Tenach, pas 180 jaar na Christus toegevoegd.

  De ellende van de wereld en het ontdekken van spijt over verleden daden helpen je bewust te worden dat wij van nature incapabel zijn om goed te zijn en het beter zou moeten.
  Jezus wees/wijst ons de weg en roept op: “Kom tot Mij allen die vermoeid en met zorgen beladen zijn. Ik zal je uitredden door je van je verleden, de oude tijd-/wereldgeest die ons vormgaf, te verlossen/bevrijden.
  Neem mij aan als je Heer en Herder!
  De Geest van GOD, Die komt inwonen helpt jou met het zuiveren van je hart en zal je rust en vrede op je hart geven!”
  Daarom wordt Jezus de Vredevorst genoemd. Niet van een werelddeel/volk of ras, maar van allen die in Christus herboren uit het doopbad stapten, Zijn hemels vrederijk, Zijn familie, de Geestverwanten met een hoofdletter.
  Jezus wijst en verwijst niet naar schuld en zonden, dat doet de geest van het geweten, het kwaad!
  Eenmaal Geestverwant van de Heer kan je zonder angst voor vergelding, of prijs, je zorgen bij de Heer brengen en vertrouwen op verbetering.
  ‘Nood leert bidden’ is een bekend gegeven. In de persoonlijke Relatie met Hem is dat effectief en nooit tevergeefs, omdat wij in Zijn Naam zelfs autoriteit mogen nemen en een kwaad bedwingen. Zoals ik dat reeds in Zijn Naam meermalen heb benut.
  Spijtig dat wij zo snel vergeten dat Hij ons tot hulp is. Maar gelukkig, Hij is trouw en Hij laat Zich weer snel vinden.

  Dat ik afgeef op de Bijbel maar wel teksten er uit hanteer is niet zo vreemd. Jezus refereerde ook aan profetische woorden die in de Joodse Schriften waren opgetekend, maar Hij verfoeide de mentaliteit van de Schriftgeleerden en farizeeën in hun hoogmoed, wetteloosheid en machtswellust.
  Jezus noemde hen hypocriet, omdat zij ter opluistering van hun geschiedschrijving (verbogen tot een religieuze onderneming) de woorden van GOD aan de Profeten hadden gestolen, maar de opgenomen wetten zelf niet eerbiedigden.
  In hun tien geboden staat; dat zij geen beeld van de Heer mochten maken en daar ook niet voor mochten knielen. De praktijk toont ons hun ongehoorzaamheid… Niet vals spreken en doden mocht/mag men ook niet. Laten zien dat je goed doet was/is een plicht. De hypocrieten…

  Als rebel van hun wettische opvattingen is Jezus monddood gemaakt en door deze wereldlingen vermoord.
  Desondanks werd Israël, om de plaats waar de Heer op aarde kwam door de Joden geclaimd en ten onrechte tot GODs volk verheven.
  (NB Wij zijn niet het lichaam. De Leer van Jezus wijst het karakter aan als wezenlijk en tijdloos.)
  De Heer kwam om onze harten te veranderen, te vernieuwen, en kwam niet om politiek te bedrijven. Jezus discrimineerde niet naar volk, ras of geslacht!
  De wereld is ten dode opgeschreven en haar einde is steeds meer voelbaar.
  Het is voor jou en iedereen die nog adem heeft niet te laat om met Jezus inwonend verder te gaan.
  De vreugde die wij vanaf het moment, het uitstappen van het doopbad in Christus herboren, ervaren, kennen zij, de wereldlingen, niet.
  Zij wachten de dood af in angst en onzekerheid met hoop op genade, die men bij het negeren van het Jezus Evangelie, voorbij liet gaan. Te triest voor woorden!
  Zij gaan, met ‘hulp’ van de geest van het kwaad, uit van uiterlijkheden en maken de balans op van hun goede en slechte verleden, GODs genade niet kennend.
  Overigens, vroomheid en ook goede werken brengen geen gewicht ‘in de schaal’ en zullen op zich niemand redden!
  Zonder de verzoening met Jezus in Christus komt men niet bij de Vader.
  Dat wij bij erkenning van Jezus als Heer goed zijn hoeven wij niet te bewijzen of te tonen. Het geluk, de vrede, ligt al op het hart!
  In onze nieuwe status neigen wij niet meer naar het doen van kwaad zoals wereldlingen eigen, maar zoeken in onze nieuwe natuur, zonder drijfveer van angst, het goede te doen!
  Lieve mensen, ook al is mijn einde gelijk aan dat van Jezus en Zijn profeten gelijk, het weerhoudt mij er niet van om van Jezus Goedheid te Evangeliseren.
  Het woord bevrijding heeft haar betekenis gevonden in een veranderde zielstatus; het in een nieuwe schepping goed te Zijn. En het eventueel gezond maken van het lichaam of keren van dreigend kwaad, wordt bij ons gebed daartoe, opvolgend beantwoord.

  Het gevolg van de statuswissel* van onze ziel, naar Galaten 2:20, van bengel naar Engel, van wereldling naar herboren in Christus is: dat wij van het eeuwige Leven vanaf dat moment in vreugde verzekerd zijn; van kwaden worden gezuiverd en zelfs de macht hebben om in Zijn Naam kwaden te kunnen keren*.
  (keren*, Herboren in Christus*, de statuswissel*:
  De wereldling wordt voor altijd en eeuwig Geestverwant van Jezus. Van ondeugd naar deugdzaam. Beklemmende stilte wordt beleving van vrijheid. Verslagenheid wordt vastberadenheid. Rationeel geloven wordt een hartaangelegenheid in goed Zijn. Haat wordt Liefde. Vals wordt rechtvaardig. Misbruik wordt verzorgend. Angst wordt vertrouwen in tegemoetkomen. Treuren wordt kunnen loslaten. Aandacht eisend wordt aandacht gevend. De narcist wordt behulpzaam. Hebzucht wordt gunnen in geven en vergeven. Aandoeningen/ziekten w.o. verslavingen worden genezen, enz.)

  Begrijp je nu waarom ik, net als Jezus, afgeef op de Bijbel. Lees ook de andere pagina’s op de website.
  In het recent gevonden en vertaalde Thomas Evangelie geeft de Heer ook af op de Tenach (de verhullingen van Mozes) als zijnde buiten de waarheid.

  Mijn nadrukkelijke aanbeveling is niet langer te wachten om Hem, Jezus de Zoon van GOD als Heer aan te nemen, als vriend te erkennen, en dat met de volwassenendoop te bevestigen.
  GODs zegen wacht je op! http://www.karaktersinkleur.nl/word-vriend

  GODs zegen bid ik je toe.
  Erik

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *