Het onzichtbare is wezenlijk.

Goedendag vriend.

Dus jij/u dacht dat het Bijbelse woord, geschreven door diegenen die Jezus visie en woorden verwierpen en zelfingenomen bleven vasthouden aan de Schriften, die zichzelf als geboren uitverkorenen beschouwen, discrimineren en Hem, Jezus onze Verlosser hebben vermoord ons de waarheid voorleggen? Niet dus!

Jezus kwam naar de aarde vanuit het hemelse Licht voor al haar bewoners!

Lees ‘Engel of bengel’ en mijn toelichtingen op Facebook, met de hele website www.stichtinginderdaad.nl . De Bijbel deugt niet!

Het Woord van de Heer wat wij, Zijn Geestverwanten, in de Geest ontvangen is zuiver en oprecht.

Met de erkenning dat wij niet het lichaam zijn, maar een tijdloos karakter, is de Heilsboodschap van de Heer met bijgaand schema makkelijker te begrijpen. Lees de Homepage. Het Schema over het Begin weergeeft de Waarheid over de weg die wij kunnen gaan… Niet, in een moeten!
Niet voor Jezus als Herder kiezen en eigenzinnig vasthouden aan wetten, religie en tradities leiden naar de dood. Maar in Christus herboren, de zielstatus met Jezus als Heer, leidt de keuze voor Hem als Herder naar het eeuwige Leven in het Hemellicht.
Een vrije keuze Die GOD ons in deze Genadetijd uit Liefde gegeven heeft. 
Hij wil dat niemand verloren blijft/gaat, maar verzoend bij Hem terugkeert!

Ik zeg het nog maar eens: de Bijbel blijkt een samenstelling van Joodse geschiedschrijving, vermengd met verzamelde profetische uitspraken en (inmiddels achterhaalde) wetenschappelijke aannames, dat als handboek voor een religieuze onderneming wordt gehanteerd om macht te verkrijgen…

Het plot van de Bijbel is, gelet op de profetische uitspraken, verdraait naar een wettische leer vol van tegenstellingen. De titel ‘de waarheid’ verdient zij niet!

Door het ontbreken van de visie en oproep van de Heer Jezus om Hem (Zoon van de GOD) als vervanger van de tijd-/wereldgeest (waarmee ieder mens is geboren) aan te nemen, wordt de hele mensheid in haar onzekerheid gelaten. Lees dom gehouden.

Met de Bijbel als ‘de basis’ te geloven blijven wij gevangen in de netten van ondeugd, de wet, het kwaad.

Zij, de Schriften, gaan uit van het zichtbare, de waarneming, in plaats van het onzichtbare vernoemd in Hebreeën 11:1.

Handteer de Bijbel als naslagwerk waar zij eenstemmig is met het Gedachtegoed van de Heer Jezus (beschreven in ‘Engel of bengel’ en deze website).

Maak je los van Bijbels denken en wordt veranderd in je denken; van geloven naar weten! Een hartaangelegenheid en niet dat van de ratio!

Ben je naar GOD op zoek gegaan en je weet dat de Geest van GOD bij jou is komen inwonen, doordat jouw mentaliteit gezuiverd van ondeugd en veranderd naar Die van Jezus (GOeD) is, dan ben je een gelukkig mens.

Wordt je opmerkzaam gemaakt op persoonlijk verdreven kwaad en je Zijn bemoedigingen in vreugde, inspiratie en in dankbaarheid ervaart, dan maak je tot in eeuwigheid deel uit van Zijn Vrederijk.

Persoonlijk kan ik verhalen van situaties waaruit mij bleek dat ik geen materialist en narcist meer ben… Halleluja, welk een vrede!

Word wakker en stel je ook op tegen de ondeugd en verenig je als vriend van Jezus in Zijn vriendenkring op www.karaktersinkleur.nl/word-vriend

Het onzichtbare van ons bestaan, van de drie-eenheid ziel, geest en lichaam, is, naar de woorden van de Heer Jezus het onzichtbare en tijdloze karakter (de ziel*) wezenlijk. (*Zonder nadere toelichting in de Bijbel vernoemd in: 1 Thessalonicenzen 5:23 en Hebreeën 11:1)

GOD is GOeD, en Hij, de Bron van Licht en Leven, wil dat niemand achterblijft in duisternis, angst en onzekerheid.

Om de ondeugd, de duisternis, van onze inborst te verlichten kwam Hij, Jezus, speciaal naar de aarde, om ons met het Licht van GODs Liefde bekend te maken en ons met GOD de Vader te verzoenen. Heel wat anders dus, dan de aardse genotmiddelen die tijdelijk voor ‘verlichting’ kunnen zorgen.

“Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest van Liefde, Jezus, zal Ik u van het kwaad bevrijden.”

Begin bij jezelf en verzoen je met GOD, wanneer je ook de intentie hebt de wereld te verbeteren!

Jezus kwam en overwon angst, verdriet en de aanvallen van het kwaad met de inwonende Geest van GOD, het Licht.

Laat je de kans van verlichting voor deze tijd en de eeuwigheid niet ontgaan. Strek je uit naar de Heer. Alleen Hij kan je vrede op je hart geven!

Laat je leren en lees wat nu aan waarheid wel helder, eensluidend, deugdzaam en geloofwaardig, is.

SVP. Laat een religie met haar Schriften los en besluit; je verder uit te strekken naar GOD Zelf Die leven en liefde is. Hij is zonder omwegen direct in gebed bereikbaar en boven machten en krachten verheven.

Met Jezus inwonend ben je in alle opzichten beter af! Laat los en verblijdt je in de Heer!

PS. Koop en lees het boek ‘Engel of bengel’ bij boekenbestellen.nl

Erik Visser. (karakteroloog en Evangelist/Geestverwant van Jezus)

Deel op social media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *