De kerkgeschiedenis.

De kerkgeschiedenis toont de aanwezigheid van een gewelddadige geest aan met gebrek aan tolerantie en het ontbreken van integere Liefde. Zij maakt duidelijk welke Goddelijke geest (Die van Het Licht of die van de duisternis) geen afstand neemt van geweld en welke wél inhoud geeft aan ware Liefde.

De kerkgeschiedenis wijst uit dat niet GOD de Vader de regisseur was van de Bijbel, maar Zijn opponent de geest van duisternis.

GOD de Vader gaf de opdracht: “Laat Ons mensen maken”, barmhartig omziend naar de engelen die met de rebellerende bengel Lucifer naar de buitenste duisternis waren verbannen. (Genesis 1:26)

Mocht jij je afvragen waar de religieuze stromingen ooit vandaan zijn gekomen, dan is dat; omdat men geen vrede had met de onbeheersbare onrust die men zowel geestelijk als visueel waarnam.

Men ging op zoek naar GOeD voor beter en belandde, niet beter wetend, in de overtuiging (het geloof) om hun God gunstig te kunnen stemmen: door van hun God gunsten te kopen of met daden conditioneel af te dwingen. Met het instellen van wetten of offeren van wat dierbaar was en met zelfkastijding dacht men een relatie met God op te kunnen opbouwen.

In die zin, weten wij dat de kloosterlingen in hun ijver de gunst van GOD te verkrijgen zelfs hun seksualiteit opgaven.

Pas bij de verkondiging door de Heer Jezus over het bestaan van de Bron van Licht en Leven, de hemelse Vader, ontdekt(e) men dat Liefde de sleutel is tot Heil en Vrede. Helaas werd Jezus, Die de Liefde belichaamde en de GOD van het Licht bekendmaakte niet geloofd.

Dat de formeerster van ons bestaan; de tijd-/wereldgeest (als Moedernatuur en geest van het kwaad) haar gewelddadige onrust en destructief einde in alle denkbare vormen over de mensheid heeft uitgespreid is voor iedereen inmiddels wel duidelijk.

De inspirerende kwade invloed van haar destructief karakter wordt bij de Bijbelschrijvers en beschouwing van de kerkgeschiedenis nog inzichtelijker.

De Rooms Katholieke kerk was de christelijke kerk die het christendom, enige honderden jaren na Christus kruisdood, introduceerde. Gebruikmakend van de Tenach uit de Joodse Kronieken, het oude Testament, en deze met het Tweede-/Nieuwe Testament aanvulde tot onze Bijbel.

Met de overname van de Tenach, werd de persiflage over ‘het begin van de mensheid’ in geromantiseerde vorm ten onrechte als feit en dus als een verkeerde beeldvorming vastgelegd.

NB Volgens GODs Geest werd de bengel ‘Lucifer’ met haar onderdanen uit het hemellicht verdreven. Daar is Jezus, in Zijn afwijzing over de duiding van Mozes in het Thomas evangelie, duidelijk over.

Het waren dus niet de gefantaseerde Adam en Eva die uit een aards paradijs werden gezet. Overigens is het Thomas evangelie pas ná de opmaak van het tweede Testament gevonden…

Onze inborst van angst en zelfingenomenheid (lees macht-/hebzucht) alsook rancune, kwam de oprichters van de kerk goed van pas, om een nieuwe godsdienstleer als commerciële onderneming met een sociaal karakter te gaan exploiteren.

Misbruikmakend van de onwetendheid van de mens over de niet alledaagse onderwerpen als ‘de goden en de geestelijke wereld’ en onze behoefte aan tastbare beeldvorming werd, door de creatieve Bijbelschrijvers een tot onze verbeelding sprekende verhalen met uitspraken van profeten, samen met de geschiedenis van het Joodse volk, tot een misleidend en ongeloofwaardig handboek gesmeed.

Dat geweld, macht-/hebzucht, de liefde dood is een wijsheid en een feit van eeuwigheidswaarde. Maar aan die wijsheid ging de kerk als organisatie in haar macht-/hebzucht en de wettisch samengestelde leer voorbij.

De tijd heeft ons geleerd: “al gaat de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaald haar wel!” De Geest van GOD, Jezus, leeft!

Daar getuig ik van met het boek ‘Engel of bengel’.

De geest van de oude natuurwet, het recht van de sterkste, het gevecht om het gelijk, werd dan ook snel zichtbaar toen de R.K. de vervolging inzette op de eerste christengemeenten, de volgelingen van Jezus. De Katharen in Zuid-Frankrijk (die de Gnosis, de JezusLeer erkenden) kregen zelfs een tweede paus speciaal aangesteld, om vanuit Avignon hun uitroeiing te bewerkstelligen.

Dat de Heer Jezus gewelddadig werd vermoord heeft de Bijbelschrijvers er niet van weerhouden om zich blijvend door de tijd-/wereldgeest te laten inspireren. En zich, in hun schrijven van de Bijbel, ten onrechte aan GOD de Vader hebben gelijkgesteld. Lees verhoogd…

Barmhartig, vol van Liefde en GOeD, is alleen GOD! De Heer Jezus vroeg zich af, de mens in haar hardnekkigheid kennend: “zal Ik geloof vinden wanneer ik terugkom?”

De tegenstelling ‘macht-/hebzucht’ met ‘gunnen, geven en vergeven’ van de JezusLeer, maakt duidelijk bij wie het ego (de zelfzucht) nog aan de macht is en bij wie de ware Liefde voorrang heeft gekregen…

De Bijbel is vergelijkbaar aan de natuurwetten en is als wetboek onder regie van de geest van het kwaad (de duivel) geschreven, om bij overtreding van opgestelde regels en wetten ons geweten te belasten. (lees de kerk macht te verlenen.)

Aan de basis van de website www.stichtinginderdaad.nl ligt het boek ‘Engel of bengel’ met het Gedachtegoed* de Leer van Jezus centraal. Hierin komt ‘het anders denken’ in zicht.

NB De verwisseling van de verbannen zielstatus naar een nieuwe zielstatus staat in de vroegchristelijke stromingen beschreven als het verwerven van Gnosis: de goddelijke kennis van de Goden, de kosmos en de mens.)

De R.K. verwierp de (nieuwe) Leer van Jezus en legde er zelfs het stigma ‘ketterij’ op. Dat de kerk van oudsher dit handboek de Bijbel hanteert, dat ook door een toornig God (de geest van het kwaad) is geïnspireerd moet de zoeker naar een liefdevolle en barmhartige GOD en Vader toch wel in verwarring brengen. Om over de liefdeloosheid en het niet kunnen gebruiken/inzetten van Jezus Zijn Grote Naam tot genezing maar te zwijgen!

NB Voor GOD de Heer zijn niet (zoals de kerken ons voorhouden) onze daden van ‘goed of slecht’ bepalend om toegang tot GODs Vrederijk (het hemelrijk) te krijgen, maar de verlichte zielstatus ‘in Christus herboren’ opent ons (genadig) de hemelpoort.

Met alle respect: GOD ziet vanuit de hemel niet eens wat wij op de wereld voor kwaad uitspoken! Want, heb jij wel eens geprobeerd om vanuit het licht buiten, iets in een donkere grot waar te nemen?

NB De natuur is ons tot een te respecteren voorbeeld (afspiegeling van het hiernamaals, de eeuwigheid) gegeven! Zowel ter afschrikking in het negatieve als hoopgevend in het positieve…

Ja, zelfs het belasten van ons geweten is een zaak van de oude geest, het kwaad. Die via kerk, wet en regel, ons met schuld en angst probeert vast te houden. De Bijbel een liefdesbrief? Vergeet het maar!

Na onze laatste ademsnik bepaald onze inwonende Geestelijke naam/Naam wie wij eeuwig zullen toebehoren. Jij hebt jouw keuze voor de Heer bij bekrachtiging met de doop toch al gemaakt. Toch?!

Bij géén keuze en geen aanname van Jezus als Heer heb jij jezelf tot de dood veroordeeld. Besef dit goed!

Het vormen van een GODwelgevallig karakter wordt door transformatie van de geest/ziel bereikt, en door goede daden ondersteund.

Wanneer wij ons naar kennis aan GOD de Vader (de Bron van Licht en Leven), de Heer Jezus uitstrekken en Hem als Heer/Herder aannemen en onze wil daartoe in de daad van de volwassenendoop bevestigen, dan, pas dán behoren wij Hem, GODs Vrederijk, toe!

De veranderingen van het karakter die met de statuswisseling van de ziel gepaard gaan, staan, met de nieuw verkregen rechten om Jezus Naam te mogen gebruiken, in mijn getuigenis van Transformatie in de Weblog.

De Bijbelschrijvers hebben mogelijk wel hun zonden weggedaan, maar zijn daarmee nog niet in de verwisselde zielstatus gekomen dat garant staat tot toegang tot GOD de Vader in het hemellicht.

Het proces van verootmoediging en spijt over het verleden kwaad is een goede weg, maar zonder erkenning van de Heer Jezus tot Heer heeft de statuswissel naar Kind van GOD de Vader met de doop nog geen eeuwigheidswaarde!

Niet bekend en niet in relatie gekomen met de afgewezen Jezus, roepen de onwetenden, binnen en buiten de kerk, tevergeefs om hulp en wachten tevergeefs op de in de Bijbel voorgestelde fysieke wederkomst van de Heer…

Hoe triest en misleidend! Maar, lieve mensen, die oproep is afkomstig uit de mond van de tijd-/wereldgeest, die je zo van actie; je naar GOD de Vader uit te strekken probeert af te houden!

AUB Wacht niet langer: stop met de kerkleer (religie bedrijven) en verzoen je met Jezus!

De Tenach is (met de Bijbel) het wetboek van de geest van het kwaad om bij overtreding van opgestelde regels/wetten ons geweten met schuld te belasten. Lees, de kerk macht te verlenen om de ware christenen, de Geestverwanten van de Heer, te kunnen vervolgen.

GOD is Geest. De Heer Jezus is Geest en wij met de geest van het kwaad zijn dat ook! Voor eeuwig heil, verenig je in Jezus Naam met het goede, en verkrijg Zijn heilige Naam, door met Jezus in de doop het geestelijk huwelijk aan te gaan!

Koop het boek ‘Engel of bengel’ bij boekenbestellen.nl zodat je niet onwetend blijft.

Je hebt de vrije keus! Wie of wat zal worden verhoogd? De Bijbel met haar schuld en angst onderhoudende leer, of wordt het het van genade sprekende Gedachtegoed van GOD, de Heer Jezus.

Wanneer je voor Jezus kiest, ben je (altijd en voor eeuwig) beter af.

Leef in vrede met GODs zegen!

Deel op social media

Eén antwoord op “De kerkgeschiedenis.”

 1. Greetings
  My name is Elisha Faiz Alam
  This is my testimony
  Some years ago I used to work in a factory. Where a Muslim person was appointed as supervisor. Who was childless for almost 12 years. But I was the father of a daughter at that time. I often noticed that there was great sadness in that person due to childlessness. One day I was inspired by the Holy Spirit and we were together in a market. The supervisor was taking a cap for himself due to severe cold. So I told him that while you are shopping for yourself, buy something for your children too. So he replied in a state of utter despair that he had no children. I smiled and said in a positive manner that if you get something for your child, the child will be come. And while saying that, I bought a baby-sized cap with my own money and hanged the shopping bag to the handle of his bike. He smiled and asked is this for me? I also smiled and said no, it is for your child. While other friends were watching and listening to us with surprise. He became silent and at that moment I command in Lord Jesus name and told him soon you wife have child. And that To be your testimony in his life. And let him know that You are the source and provider of everything. And even after going home, I prayed for him with great devotion. And exactly one month later he told me that his wife got pregnant from a month. And I reminded him that exactly one month ago I prayed for you and the Lord Jesus looked at your suffering and now you are not childless. He believed that Jesus Christ is the true and almighty God who is able to do everything. And by the grace of God, now his son is almost 7 years old. This is a great testimony in my life that the Lord Jesus Christ hears and answers. Glory be to the name of the Lord Jesus who answers our random words and low and high matters positively and full of power. May His praise be eternal. Indeed Jesus name is above all of names.
  Amen

  Groeten
  Mijn naam is Elisha Faiz Alam
  Dit is mijn getuigenis
  Een aantal jaren geleden werkte ik in een fabriek. Waarbij een moslim persoon als toezichthouder werd aangesteld. Die bijna 12 jaar kinderloos was. Maar ik was destijds vader van een dochter. Ik merkte vaak dat er bij die persoon een groot verdriet zat vanwege kinderloosheid. Op een dag werd ik geïnspireerd door de Heilige Geest en stonden we samen op een markt. De toezichthouder had vanwege de hevige kou een pet voor zichzelf meegenomen. Dus ik vertelde hem dat terwijl je voor jezelf winkelt, je ook iets voor je kinderen moet kopen. Dus antwoordde hij in een staat van uiterste wanhoop dat hij geen kinderen had. Ik glimlachte en zei op een positieve manier dat als je iets voor je kind haalt, het kind zal komen. En terwijl ik dat zei, kocht ik van mijn eigen geld een babypet en hing de boodschappentas aan het handvat van zijn fiets. Hij glimlachte en vroeg: is dit voor mij? Ik glimlachte ook en zei nee, het is voor je kind. Terwijl andere vrienden verbaasd naar ons keken en luisterden. Hij werd stil en op dat moment beveel ik in de naam van Heer Jezus en vertelde hem dat uw vrouw binnenkort een kind heeft. En dat om jouw getuigenis te zijn in zijn leven. En laat hem weten dat U de bron en aanbieder van alles bent. En zelfs nadat ik naar huis was gegaan, bad ik met grote toewijding voor hem. En precies een maand later vertelde hij me dat zijn vrouw vanaf een maand zwanger was. En ik herinnerde hem eraan dat ik precies een maand geleden voor je bad en dat de Heer Jezus naar je lijden keek en dat je nu niet kinderloos bent. Hij geloofde dat Jezus Christus de ware en almachtige God is die alles kan doen. En door de genade van God is zijn zoon nu bijna 7 jaar oud. Dit is een geweldig getuigenis in mijn leven dat de Heer Jezus Christus hoort en antwoordt. Glorie zij de naam van de Heer Jezus die onze willekeurige woorden en lage en hoge zaken positief en vol kracht beantwoordt. Moge Zijn lof eeuwig zijn. Jezus naam is inderdaad boven alle namen.
  Amen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *