Kinderen GODs

20240121 Beste tijdgenoot, lieve mensen,

Item: Zonen en Dochters van GOD de Vader, de Bron van Licht, Liefde en Leven.

Wat de toekomst brengen zal, mij geleid des Heren hand.

Laat je leren door de Zonen en Dochters van GOD de Vader!

Een ieder zal naar GODs plan naar zijn of haar kwaliteiten opdracht hebben en ‘het beste been’ voor zetten. Ik ben er ook één van, gelooft zei de Heer!

Ook al ben ik een autodidact en niet universitair geschoold en is mijn naam onbekend, ook ík ben gezegend met iets aparts dat niemand anders wist:

Namelijk het hebben kunnen vertalen van de tijd naar hun bewegingen (karakters) in de 3 primaire kleuren dat genderneutraal als ons EGO-DNA zeer geschikt is om wetenschappelijk onderzoek mee te doen, en onszelf individueel naar onze zwaktes/sterktes leert kennen.

GOD onze hemelse Vader heeft mij veel dingen bekend gemaakt waarvan het kunnen inzetten van Jezus Naam om de wereldgeest te verdrijven en de duiding van de tijd in kleurnuances wel heel subliem en uniek zijn.

Laat je leren. Ja, zelfs uit de ondeugdelijke* Bijbel (*volgens een citaat van de Heer Jezus in het Thomas Evangelie) kan je lering trekken.

De JezusLeer is, in tegenstelling tot dat wat de Schriften voorstaan, dat wij niet het lichaam zijn maar een tijdloze entiteit (de ziel) die voor een beperkte tijd op aarde is om zich te heiligen. Dit wordt in de hieronder verhaalde referenties bevestigd.

Wanneer wij voor Jezus hebben gekozen, volwassen zijn gedoopt en met ons leven van Hem getuigen zijn wij met Jezus tijdloze Geest één in Christus. Met andere woorden; Zonen/Dochters van het Licht.

Met Jezus zeg ook ik, citaat uit het Thomas Evangelie: “de Bijbel is ondeugdelijk!”, omdat er ook leugens in staan, en wordt aangezet om op de Heer (visueel waarneembaar) te wachten.

Ik wens je er goede ontvangst van, met GODs zegen in blijvende gezondheid!

Hartelijke groet,

Erik Visser (gepassioneerd Jezus-fan)

  1. Genesis 1:26

En God zei: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.

NB. Betrokkenen in deze afspraak waren GOD de Vader en de verbannen geest van het kwaad, de wereldgeest.

Genesis 6:4

In die dagen waren er reuzen op de aarde, en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren, en zich kinderen hebben gewonnen (zich hadden voortgeplant…)

(NB. De borelingen uit mensen zijn met de inborst, de geest van het kwaad op aarde gekomen! Zij dienen zich dankzij deze gegeven genadetijd in dit leven die geest van onrust achter zich te laten, zich te zuiveren (te heiligen) en Jezus (GOD) tot Koning en Heer te erkennen willen zij bij GOD de Vader in de hemelse gewesten terugkeren!)


Job 1:6

Er was nu een dag, als de kinderen Gods samen kwamen, om zich voor den HEERE te stellen, dat de satan ook in het midden van hen kwam.

              Job 38:7

Toen de morgensterren te samen vrolijk zongen, en al de kinderen Gods juichten.

 Mattheüs 5:9

Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden.

Marcus 10:24

En de discipelen werden verbaasd over deze Zijn woorden. Maar Jezus wederom antwoordende, zei tot hen: Kinderen! Hoe zwaar is het, dat degenen, die op het goed hun betrouwen zetten, in het Koninkrijk Gods ingaan!

Lukas 20:36

Want zij kunnen niet meer sterven, want zij zijn den engelen gelijk; en zij zijn kinderen Gods, dewijl zij kinderen der opstanding zijn.

Johannes 1:12

Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;

Romeinen 8:14

Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods.

  1. Romeinen 8:16

Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn.

  1. Romeinen 8:19

Want het schepsel, als met opgestoken hoofde, verwacht de openbaring der kinderen Gods.

  1. Romeinen 8:21

Op hoop, dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods.

  1. Romeinen 9:8

Dat is, niet de kinderen des vlees, die zijn kinderen Gods; maar de kinderen der beloftes worden voor het zaad gerekend.

Galaten 3:26

Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus.

  1. Efeziërs 5:1

Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen;

  1. Efeziërs 5:6

Dat u niemand verleide met ijdele woorden; want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid.

  1. Filippensen 2:15

Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen Gods zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld

  1. 1 Johannes 3:1

Ziet, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij Hem niet kent.

Om de mensheid die GOeD willen te kunnen helpen, is de vinding van het deze kennis op schrift gesteld en in de webshop aangeboden om gelden beschikbaar te krijgen om noodhulp te verlenen.

Ga naar www.ego-dna.nl/webshop  en laat je leren in wijsheid!

WAARSCHUWING AAN ALLEN DIE ZICH nog NIET NAAR GOD DE VADER (JEZUS) HEBBEN BEKEERD EN ZIJN VOLK HINDEREN:

Kolossensen 3:6

Op welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid.

Deel op social media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *