Religies.

Eerst antwoord op de vraag; wie of wat is een mens?

Wij zijn voor een zekere tijd, een genadetijd op aarde als ballingen geboren. Wij zijn de verbannen engelen die als tijdloze geesten geïncarneerd in dit lichaam, op het moment van geboorte, buiten het hemelse Vrederijk (het Licht) zijn gekomen om rust te vinden.

Wij zijn in de schemer, tussen het hemelse Licht en het gematerialiseerde Licht (de zwarte gaten) uit die stof ontwikkelt naar GODs Heilsplan door de gewelddadige en grillige tijd-/wereldgeest (de geest van duisternis). Overigens met beperkingen en kwetsbaar gevormd (evolutie), om te kiezen naar wat ons juist lijkt. Non-stop kiezen dus, constructief of destructief.

Direct opvolgend het antwoord op de vraag; ‘het waarom’.

Om ons, de verbannen “engelen/geesten/kinderen” in GODs luister te laten delen, achtte GOD de Vader (de Bron van Licht, Liefde en Leven) voor wie en door wie alles bestaat, het passend om ons in het aardse bestaan bewust te maken van onze zwakheden en beperkingen, waardoor wij genoodzaakt worden rust, vrede en evenwicht, te zoeken én genezing te vinden bij de Schepper (GOD), door in de statuswissel ‘herboren in Christus’ te komen. ‘Te worden als Jezus’. (Galaten 2:20)

Opvolgend de vraag: bieden religies, de wereldgodsdiensten, de kerken een bevredigend antwoord?

Het antwoord is; nee!

Nee, omdat de kerk ons, door ons haar wil op te leggen, wil binden aan dingen in daden (tradities) en hun denken (opvattingen). Lees; wij onze vrijheid ‘van een eigen mening te vormen’ verliezen in blijvende onzekerheid.

En zo verstrijkt onze beperkte tijd van leven in zekere gevangenschap, vertrouwend op de kennis en wijsheid van anderen… Wij worden door de tijd-/wereldgeest ‘bezig gehouden’ om de waarneming van anderen (hun leer) te bestuderen en te beoordelen om uiteindelijk te ontdekken dat er, bij het volgen van die leringen geen echte (eeuwige) rust en vrede als zielzekerheid wordt gevonden.

Lieve mensen, wij zijn als eenlingen geboren en zullen ook als eenling het aardse weer verlaten. Wij zijn Niet het lichaam, maar een tijdloos karakter! Het lichaam is slechts onze reiswagon.

De kerken (met hun wetten) roepen op tot bekering (verandering van gedrag) maar de Heer Jezus roept daarover niet!

Hij, Jezus (GOD) roept ons op om Hem, ter vervanging van de grillige tijd-/wereldgeest waarin wij zijn geboren, tot Heer aan te nemen waardoor wij met Jezus Naam gesterkt (als deel van GODs Vrederijk) rust en vrede in gezondheid kunnen gaan bewerkstelligen. Verrijkt met Zijn inwonende Geest, de Trooster, leert Hij ons dagelijks om de juiste weg te bewandelen!

Word ook vriend en schroom niet, om ‘kwalen en kwaden’ in Jezus Naam te verjagen!

Hét wapen tegen de griep, coronavirus of een pijn, is de Naam van de Heer Jezus.

Wij als, Jezus-fan, kunnen Zijn Naam als stok inzetten om de veroorzaker; ‘de geest van duisternis (het kwaad) die de inborst en het lichaam vormgaf’ te verjagen.

Wanneer je lichaam een aandoening, pijn of ziekte aangeeft, spreek je dan met gezag (geloof) hardop uit: “pijn, griep of hoe je ook heet, in Jezus Naam verdwijn!” Herhaal dit zo vaak als nodig, totdat je zeggen kan en zal: “Dank U Jezus!”

Onze verantwoordelijkheid van dit leven ligt bij de verwisseling van onze zielstatus: in de te verkrijgen relatie (Gnosis) met de Heer Jezus.

Gnosis (kennis in rust) is het geheim van de strijders. — EOV

‘Dom zijn’ kan niemand je verwijten. Willens en wetens onwetend willen blijven is onvergeeflijk!

Bij het vinden van een levenspartner kunnen wij het treffen, of niet. In beide gevallen kan ‘het aardse’ onze aandacht naar het eeuwig Heil (van onze tijdloze zielen) afleiden en vasthouden. Waardoor wij in onze verbannen status in duisternis blijven en voor eeuwig verloren gaan.

Helaas biedt het bedrijven van religie nog niet de informatie van de toegevoegde waarde, van de zielstatuswisseling, dat leidt naar Zijn eeuwig Heil in het hemellicht, maar blijft het kerkelijk gebeuren bij aardse socialisering, naar model van het dierenrijk…

NB. Ook het christendom gaat hierin, bij al haar denominaties*, mank!

De Bijbel, met haar regisseur de geest van duisternis, zadelt het christendom en ook andere religies op met wetten, en in het besef van zonden, waarop schuld rust, die vereffend moet worden…

GOD, Jezus, roept ons op om Hem als Heer te erkennen, in de plaats komend van de grillige tijd-/wereldgeest van duisternis waarin wij allen zijn geboren.

GOD, Jezus, is tijdloos Geest, en wij zijn dat in wezen ook!

GOD wil dat het ons Goed gaat en Hij ziet ons graag terug bij Hem in het hemellicht. Het is (dus) geen toeval dat jij dit leest, zodat jij je ook als vriend en strijder van de Heer in Zijn leger van Lichtdragers kan aansluiten.

Jezus de Heer wijst ons op de mogelijkheid om ons leven te beteren:

  1. Door Hem, zonder langer uit te stellen, als GOD te erkennen en tot Heer en Herder aan te nemen. Te verzegelen met de doop in Jezus Naam.
  2. Hij hiermee aan ons zondig verleden voorbijgaat en ons ‘gratis en om niet’ van een nieuwe zielstatus voorziet.
  3. Door ons, die Hem als Heer hebben aangenomen, rust en vrede op het hart te geven dat ons sterkt en zelfvertrouwen geeft. (status Gnosis is Vrede.)
  4. Die Hem als Heer hebben aangenomen bewapend Hij met Zijn Naam, om daarmee kwaden en kwalen (pijn, ziektes of verslavingen) die ons belasten of bedreigen met dubbele kracht (van onze wil daartoe) te kunnen verjagen.
  5. Geen andere verwachting van ons heeft dan dat wij, die Hem tot Heer hebben aangesteld, onszelf zullen zijn en Hem in gezondheid en in dankbaarheid eer bewijzen door zuiver en oprecht ons leven te leven!
  6. Dat wij GOD, Jezus, eeuwig toebehoren vanaf het moment dat wij voor Hem hebben gekozen en dat verzegeld is met de doop in Zijn Naam.
  7. Dat wij, in relatie gekomen met de Geest van GOD (de Trooster) worden geholpen in onze strijd. Hij ordent het denken en beantwoord onze vragen.
  8. De kwade tijd-/wereldgeest waarin wij zijn geboren, zal bij onze statuswissel van de ziel (de inborst) geen ingevingen meer met destructieve instructies (als zelfverwondingen, moorden of suïcidaal gedrag) met succes kunnen geven.
  9. Ook voor discriminatie naar huidskleur, volk of geslacht is er bij de Geestverwanten van Jezus géén plaats. Waardigheid in rust, gezondheid en vrede is ons voorland!
  10. De zielstatus blijft onberoerd, totdat je het besluit neemt Jezus als GOD te erkennen en Hem als Heer hebt aangenomen en dit hebt bevestigd.

(*Hoewel denominaties binnen het christendom allemaal verkondigen christelijk te zijn, benadrukken de individuele sekten verschillende aspecten van hun visie op de Bijbel, zonder bekendheid te geven aan de eenwording (de statuswissel van de ziel) in Christus herboren te zijn, om van Hem te kunnen getuigen met wonderen, om aldus, in de Naam van Jezus, te vechten tegen de geest van het kwaad.

NB. Wij hebben niet te vechten tegen mensen/volken/gemeenschappen van vlees en bloed, maar tegen duistere overheden, machten en krachten!

Citaat van de Heer:
Neem actie, want Ik heb je bewapend met Mijn Naam om naar GODs wil in Mijn Naam tegen het kwaad te strijden.

Om geen aanwijzingen van de Goedheid van de Heer Jezus (GOD de Vader Bron van Licht, Liefde en Leven) te (willen) spreken, regisseerde en misleidde de grillige tijd-/wereldgeest van duisternis (het kwaad) ons met de Kronieken (de Bijbel) door aan het hoofd van de schepping niet GOD maar een Drie-eenheid Gods te beschrijven, naar het model van haar creaties dat in alles uit een drie-eenheid bestaat. Zichzelf en het Joodse volk verhogend, GOD als Verlosser van het kwaad niet nodig te hebben…

De oplettende lezer zal al snel kunnen ontdekken dat er in de Schriften wel veel óver Jezus wordt gesproken, maar heel weinig van Hem wordt getuigd, zoals in de eerstvolgende jaren na Christus bij de Katharen (de Gnostische bewegingen) wel het geval is!

In de Gnostiek wordt van de inwonende Geest van de Heer getuigd met tekenen en wonderen. Dit tot ergernis van de gevestigde kerkorde, die hen monddood maakte, gelijk zij de Heer Jezus ook hebben vermoord. (zie ….nl/de-kerkgeschiedenis)

Persoonlijk vind ik het heel verdrietig dat het kwaad met haar misleidingen en ongelooflijke verhalen de aandacht van de mensheid heeft kunnen vangen, waardoor veel mensen het geloof in de Bijbel (het zogenaamde woord van God) hoger aanslaan dan het kennen en getuigen van de Heer…

NB. Als je hart zuiver is, is je geest helder en vrij van onrust!

Jezus is overwinnaar. Geprezen is de Heer, Hij Die in/met jou leeft!

Het boek ‘Engel of bengel’ dat ik samen met de Geest van GOD schreef, kan je online inzien en kopen bij boekenbestellen.nl

Hierbij nodig ik jou uit, om ook ‘als Jezus-fan’ onze vriend te worden op www.stichtinginderdaad.nl/word-vriend

Hiermee ondersteun je Stichting Inderdaad in haar doelstellingen. Van Harte GODs zegen bevolen!

Erik Visser. (karakteroloog, Godsdienstfilosoof, Lichtdrager, Geestverwant van de Heer.)

Deel op social media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *