Levenslessen.

De eerste Levensles

De eerste Levensles: Wij zijn Niet het lichaam! Wij kunnen in vrijheid kiezen welke Heer wij van de twee Goden willen dienen; GOD de Heer, Bron van Licht, Liefde en Leven, of Zijn tegenpool de geest van duisternis. Waarin wij, ook volgens een zekere Marcion uit de 2e eeuw na Christus, zijn geboren.

Het dualisme uitgebeeld.

Van de tijd-/wereldgeest kregen en krijgen wij tot onze laatste ademsnik veel onrust en onheil mee. Ik noem er een paar: eigenwijsheid, koppigheid, opstandigheid, afgunst/haat, macht-/hebzucht, de kwetsbaarheid van het lichaam alsook gevoeligheid voor ziekten en aandoeningen. Die wij ook zelf kunnen veroorzaken als gevolg van mateloosheid en verslavingen.

Voor geweld moet je leren haten. Voor geweldloosheid moet je leren liefhebben. — Phil Bosmans

Wezenlijk zijn wij het karakter (een ziel) dat als bengel, onderdeel van het verbannen rijk, het rijk van de duisternis, in een onderbreking van de tijd*, in dit lichaam aan de levensgeest verkleefd, door de tijd reist. (*lees: de tijdloosheid).

2000 jaar kerkleer noodzaakt mij om hier heel duidelijk stelling te nemen tegen de geïndoctrineerde misleidingen van religies.

Als eerste noem ik: Voor GOD de Heer is ons uiterlijk niet bekend, noch onze daden (zoals de Boeken ons met angst voor de dood willen inprenten). Wij, onze ziel, komen in het hemellicht wanneer wij de zielstatus ‘in Christus’ hebben en dus de Naam Jezus, dragen!

Het begrip ‘zonden’ is door de Bijbelschrijvers onder regie van het kwaad bedacht, om, onder druk van wetten en angst voor ellende (de hel), ons te bewegen verstandig de weg van de oprechtheid te volgen.

De Heer Jezus, GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) kent alleen diegenen die Hem hebben erkend* en Hem als vervangende Heer, Beschermer, hebben aangenomen!

De vorming van een GODwelgevallig karakter bereikt men Niet door religie te bedrijven en braaf de kerkelijke wetten en regels op te volgen, of het doen van goede werken, maar is/wordt bereikt bij de aanname van Jezus tot Heer: de transformatie van de zielstatus. Met het uitstappen van het doopbad, of dat de handen in de Naam van Jezus zijn opgelegd, is men verrijkt met Jezus Naam; gelijk een huwelijksgeschenk!

Wanneer wij ons uitstrekken naar kennis aan GOD, de Heer Jezus, Hem als Heer/Herder aannemen en onze wil daartoe in de daad van de doop bevestigen, dan, pas dán, zijn wij verlicht en behoren wij bij GODs Vredevolk.

Het vormen van een volledig gezuiverd en mooi karakter, ontdaan van afgunst/haat, macht-/hebzucht, kunnen wij bij aanname van de Heer Jezus als Koning, uit Genade, verkrijgen.

Spijtig voor ons ego, niet kopen of zelf bewerkstelligen!

De tweede Levensles

De tweede Levensles: Wij zijn in dit lichaam tijdelijk op aarde om ons met GOD te verzoenen. Met de GOD van Liefde (Jezus, de Bron van Licht, Liefde en Leven) kan ieder mens zich vanuit de oprechte en vaste wil daartoe verenigen/verzoenen. Tenminste, wanneer wij ‘de Bijbel’ opzij durven leggen, en erkennen dat de schrijvers van de Kronieken door de geest van duisternis* (*waarmee de mensheid is geboren) bij de opmaak van het Nieuwe Testament zich wéér hebben laten misleiden. Correct verwoord heet dat: ‘zijn beduveld’. Zie weblog/de-kerkgeschiedenis

Onze ingevingen zijn van natuurlijke aard, en zijn dominant; afhankelijk tot welk ‘hemelrijk’ wij behoren; nog het rijk van duisternis, of zijn gezuiverd van de ondeugd, en nu tot GODs Vrederijk, bij Jezus, behoren.

Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de geest van duisternis ons tot de laatste ademsnik blijft belagen en zal trachten ons in haar verbannen status, verderf, vast te houden. Lees te mis/verleiden.

Met de overname van de Tenach uit de Joodse Kronieken (het oude Testament) en deze honderden jaren na Jezus kruisdood in haar plot van speculatieve verwachtingen aan te vullen met een Tweede-/Nieuwe Testament, was het de Rooms Katholieke kerk (de R.K.) die ons “het christendom”  introduceerde.

Onze onrustige en ondernemende inborst kwam goed van pas om een rustpunt/platform te gaan exploiteren, dat onder de noemer godsdienst haar gehoor kreeg.

Helaas gingen zij, de schrijvers, aan de kernwetenschap voorbij dat macht-/hebzucht de liefde dood. Een feit van eeuwigheidswaarde!

De inborst (het karakter) van hebzucht en het gevecht om het gelijk in het ‘mijn en dijn’ komt ook uit de verf in de opgemaakte kerkgeschiedenis en de nog altijd voortdurende strijd tussen de volken.

De R.K. zette nota bene genadeloos de vervolging in op de eerste christengemeenten (de volgelingen van de Heer Jezus). De gewelddadige aard van de RK werd blijkbaar ingegeven door de tijd-/wereldgeest…

Katharenburgt van Queribus

De Katharen in Zuid-Frankrijk (die net als wij het oude Testament, de Tenach, niet voor waarheid houden en ook het dualisme aanhingen, de JezusLeer erkenden) kregen zelfs speciaal een tweede paus aangesteld, die vanuit Avignon hun uitroeiing moest bewerkstelligen. Op het concilie van Toulouse (1229) werd besloten om de katharen te vervolgen; de bisschoppen kregen de bevoegdheden voor opsporing en arrestatie.

Zo was er een zekere Marcion uit de 2e eeuw na Christus die eveneens het Oude Testament verwierp en precies hetzelfde zei als de katharen.

De tegenstelling ‘macht-/hebzucht’ tegenover het karakter van de JezusLeer in ‘gunnen, geven en vergeven’ maakt duidelijk bij welke leer de ware Liefde huist!

De derde Levensles

De derde Levensles: De overtuiging van Jezus was; dat Hij geloofde dat Hij, met de Geest van GOD gezegend* (met GODs Geest inwonend) Zijn wil sterker was dan de kwalen, aandoeningen of virussen die het lichaam kunnen bedreigen. (*gezegend wil zeggen; dat de Geest GODs inwoont en Deze de tijd-/wereldgeest heeft vervangen, waarmee wij zijn geboren.)

Hij, Jezus, was de overwinnaar op alles wat de tijd-/wereldgeest (het kwaad, Moeder natuur) Hem aan kwaad kon aandoen!

Wij nu, die Zijn Naam rechtens dragen en gezegend Zijn met GODs Geest, kunnen óók in Jezus Naam dezelfde overwinningen boeken!

Het in geloof nemen van Jezus Zijn autoriteit en je wil van genezing uitspreken is ons, nu wij de dualiteit kennen, begrijpelijk door de Bijbel en kerken niet voorgehouden. Lees; niet geleerd.

Maar Jezus zegt: “wees niet ongelovig, maar geloof in Mijn Aanwezigheid. Geloof in Mijn Naam en getuig van Mij door Mijn Naam in te zetten bij het verdrijven van kwade geesten en het doen van genezingen! (Galaten 2:20)

Wij, van Stichting Inderdaad, hebben Jezus Zijn Lessen ter harte genomen en hanteren Zijn wapens; ‘de stok en de staf’ die vertroosting en sterkte bieden tegen de hardheid en gevaren van Moedernatuur.

Bij dreigend ongemak als zwaktes; spreek je dan hardop en zo nodig meermalen uit, en benoem het kwaad: “kwade geest van pijn, griep, kanker of hoe je ook heten mag, ‘in Jezus Naam’ verdwijn!”

Dit is de Blijde Boodschap, de Vredesboodschap, die ik jullie verkondig.”

Terecht wordt de Heer Jezus de Koning (de Vredevorst) genoemd Die de wereld kwam verlossen van het kwaad en daarmee Vrede bracht.

Gedogen is goed, maar bewust lijden is van de geest van het kwaad, de duisternis! Heb je honger eet! Heb je dorst, neem te drinken en weet daarbij maat te houden! Want overmaat schaadt!

De Heer onze GOD wil dat het ons GOeD gaat! Daarom zond Hij Jezus om ons ook met GOD, de Bron van Licht, Liefde en Leven, bekend te maken.

Het geloof ‘de JezusLeer’ heeft dus niets, maar dan ook helemaal niets met kerk en religiebedrijven te maken!

Jezus Zijn boodschap (Zijn stellingen van heil en zegen) was tegen het zere been van het kerkelijk gezag en daarom werd Jezus door hen gezocht om Hem te doden.

Met het uitstappen uit het doopbad is onze voorkeur welke Heer wij willen dienen bekrachtigt, en betreden wij voor altijd en eeuwig GODs Vrederijk. Amen!

Vaststelling: Vanaf de dag dat je uit het doopbad stapt dénk je niet alleen dat je GOD en Zijn Vredevolk toebehoord, maar ervaar/ben je ook veranderd/ getransformeerd* (*voor GOD geregistreerd) in een mens met een GOeD karakter, gelijk Jezus was.

(Zij het, nog in hetzelfde sterfelijke kwetsbare lichaam met haar natuurwetten die wij ter bescherming van elkaar kunnen respecteren.)

Hoe je het ook wendt of keert: Jezus sprak in alle opzichten de Waarheid!

Herboren in de status van Christus, Zijn Naam dragend, hebben wij de macht gekregen om met de krachtterm ‘in Jezus Naam’ alle vormen van leed te bezweren. Lees verjagen.

Het beeld van ons zijn (aan wie, welk hemelrijk, wij toebehoren) doet er voor het leven alsook voor het hiernamaals, de eeuwigheid, toe!

Want de Heer zal ons die Hem erkennen uitkomst geven.

De zielstatus, van het karakter deugt, of het deugt niet!

De aardse onderbreking van de tijdloosheid.

Het is niet een geloven, maar de statuswissel van de ziel dat ware Vrede brengt. – EOV.

Het geloof ‘de JezusLeer’ heeft dus niets, maar dan ook helemaal niets met kerk en religie-bedrijven te maken!

De veranderingen van het karakter, die met de statuswisseling van de ziel gepaard gaan, staan met enkele van mijn getuigenissen op deze website. Mijn missie is om GOD, Jezus, bekend te maken.

De God van duisternis maakte haar onderzoekers bekend met de natuurwetten en inspireerde zo de oude schrijvers (waar onder die van de Kronieken…) dat wetten noodzaken tot gehoorzaamheid, op straffe van vervolging bij ongehoorzaamheid, pijn, boete en schuld.

De natuur met haar heerseres kent het recht van de sterkste. Maar Jezus niet! Hij rekent ons zelfs helemaal geen verleden of nieuwe schulden aan, maar plaatst ons bij aanname/erkenning van Hem als Heer, door ons Zijn Naam te geven, boven de wet en schenkt ons ‘niet uit verdienste of boetedoening’, maar uit genade een nieuwe schone zielstatus.

Het hemels Vrederijk kent alleen de zielstatus van Zijn, dat geheel los staat van ons functioneren, ons doen en ons laten!

Jezus (Zijn) inwonende Geest (de Staf) leert ons De Weg naar Verlichting.

Echte Verlichting dus! En niet de tijdelijke verlichting dat wij met drank, drugs of loltrappen bereiken.
(Al is daar op zich, gedoseerd, niets op tegen.)

Én, dankzij het internet en de duiding van de tijd rijken wij jou hier ook, met het KleurID (het EGO-DNA.ID) in een percentage van de primaire kleuren, de persoonlijke aanleg (talenten) met de voorkeuren aan.

Daar kan je wat mee!

Jezus luidde met Zijn komst, destijds en Zijn Inwoning nu, het tijdperk van GODs Vrederijk in zoals dat ooit met de Schepping bedoeld was.

De kerk en haar Bijbel laten je zoeken en wachten. Jezus redt!

Laat je leren! Lees en bestudeer deze website van A tot Z.

Bestel het boek ‘Engel of bengel’ bij boekenbestellen.nl en lees ook regelmatig de updates in de weblog en mijn Facebookaccount.

SVP. Laat deze genadetijd niet ongedaan voorbij gaan! De Heer Jezus, GOD van Licht, Liefde en Leven, wil dat het je goed gaat en jij niet verloren blijft!


Op de website van STICHTING INDERDAAD vindt je alles over ons wezen met betrekking tot ons zijn, de behoefte aan rust en persoonlijke harts-vrede.

. Als eerste wordt met het schema van ons ontstaan en bestaan onderbouwt dat wij niét ons (tijdelijk) lichaam zijn.

Het dualisme: de katholieken geloofden/geloven in één almachtige God, schepper van hemel en aarde en zij duldden niet dat wij, gelijk de katharen beweren dat de duisternis, de duivel, de aarde met de mensheid heeft gevormd. Voor GOD is niets onmogelijk.

Ons wezen wordt in de status van een tijdloos karakter belicht, met de hemelse oproep je te beheersen en je te ontdoen van ondeugende gedachten en daden. 

Geboren vanuit de duisternis (de van het hemellicht verbannen ruimte) zijn wij in een verloren zielstatus met een ondeugdelijk karakter (verkleefd aan de levensgeest) voor een zekere tijd in dit lichaam bij de geboorte ‘in het stof’ ingedaald (geïncarneerd) om GOD te zoeken en ons met Hem te verzoenen.

.       Als tweede wordt uit het boek ‘Engel of bengel’ het weerwoord van de Heer over ‘het Begin’ met het hemelse gesprek geciteerd, dat aan de verslaglegging van de Bijbel is onttrokken. 

Het is GODs Gedachtegoed dat Jezus, Zijnde De Waarheid, ons met het karakter van GOD de Vader bekend maakt, en ons vanuit de statuswissel de weg wijst tot Leven, bevrijdt van angst en onrust. Lees te leven in verzoening met GOD, de Geest van Liefde, met Hem. 

.       Als derde, en niet als laatste relevant voor ons Welzijn, wordt met het ontdekte EGO-DNA.ID iedereen de mogelijkheid geboden om inzicht te verkrijgen in ons persoonlijk Archetype, met onze individuele aanleg (talenten) in percentages van de drie primaire kleuren geduid.

Inderdaad. Wij draaien er niet omheen: Jezus, de Vredevorst, kwam de onrust op ons hart wegnemen; een Blijde Boodschap!

De weg naar Vrede en Welzijn is er een van kennis en aanvaarding. Én, in geloof het nemen van actie.

Met de Naam Jezus gezegend is er leven, nu en na de dood.

Uit openbaring en grondig onderzoek blijkt dat wij niet ons lichaam zijn! De ondeugdelijkheid van de oude Kronieken wordt, in het recent gevonden Thomas Evangelie, door de Heer Jezus aangegeven!

Wezenlijk zijn wij, naar het inzicht en verkondiging van de Heer Jezus een tijdloos karakter. Dat, voor verbetering vatbaar, in een stoffelijk (door evolutie ontwikkeld menselijk) lichaam gedurende een levenstijd gevangen is, om de eeuwige toekomst verzoend met GOD en Geestverwant van Jezus aan te gaan.

Met de acceptatie dat het onzichtbare karakter (de ziel met de levensgeest) wezenlijk is, erkennen wij óók dat discriminatie (naar volk, huidskleur en geslacht) verwerpelijk is. Daar zijn/waren wij het al over eens. Toch ?

Naar ‘Geest en Waarheid gesproken’ zijn wij (verbannen van het hemellicht) in een verloren status geboren. Bij onze geboorte maakten wij (letterlijk en figuurlijk) deel uit van het rijk ‘van duisternis’, een destructieve macht die ik de tijd-/wereldgeest, of Moedernatuur, noem.

De grillige natuur is ons tot voorbeeld met haar tegenstellingen ‘dag en nacht’ en ‘licht en donker’ en zij helpen ons om verder inzicht te krijgen.

Ontzagwekkend, dat buitenaardse!

Met de stelling dat wij als goedwillend mens uit zijn om het voor GOD* en onze omgeving ‘goed’* te doen (*gewaardeerd te worden), zijn wij aan ieder ander mens gelijk.

Dat wij naast goedwillendheid ook gedachten en karaktereigenschappen hebben die ons niet sieren, dáár zijn wij inmiddels wel achter. Eén of meerdere negatieve karaktereigenschappen zullen wij zeker ook bij onszelf kunnen ontdekken. ‘Negatieven van de inborst’* zijn onder meer bekend onder de noemer ‘ingevingen’ en ‘geneigd  zijn tot’; zoals overmaat en respectloosheid, kwaden als macht-/hebzucht, gewelddadigheid, enz. enz.

De psychiatrie weet er nog wel meer te melden…

Het eigenwijs vasthouden aan ingevingen van destructie en besmettingen van de ziel moeten wij, willen wij rust en vrede vinden, radicaal afwijzen!

Bij het doen/het uitvoeren van ondeugden belasten wij, volgens de kerk en hun boeken, ons geweten met zonden: “met een schuldig zijn aan”.

Daar waar kerken anticiperen op de inborst van angst, (en kortzichtig hameren op schuld en de ongehoorzaamheid aan hun regels en wetten) is het de Geest van GOD Die aan onze zonden uit Genade voorbijgaat* wanneer wij persoonlijk Jezus als Zoon van GOD de Vader (Bron van Licht, Liefde en Leven) erkennen, en Hem als onze Herder aannemen.

Lees; tot Heer verheffen, in de plaats van de heersende tijd-/wereldgeest waarmee wij geboren zijn.

(de zonden* zijn met onze mentaliteitswissel {de aanname van Jezus als Heer in de statuswissel van de ziel} in en met Zijn Heilige Naam automatisch vergeven!)

Dus, niemand met de Naam Jezus blijft met zorgen of angst achter. Hetgeen wat rest is vertrouwen te hebben en waakzaam te zijn voor de niet te berekenen aanvallen van het kwaad!

Het recent gevonden en vertaalde Evangelie van Thomas bevestigd de leer en concrete uitspraken van de Heer Jezus, zoals in ‘Engel of bengel’ verwoord en hier op de website van Stichting Inderdaad zijn opgenomen.

De Joden die verantwoordelijk zijn/waren voor de opmaak van de Schriften, de Thora, Tenach en later de Bijbelschrijvers, hebben Jezus niet geloofd en gelet op hun geschiedschrijving getracht het Gedachtegoed monddood te maken door Hem te (doen) kruisigen.

Waar je ook op deze aarde geboren bent en welke overtuiging je ook mag hebben; de destructieve (negatieve) neigingen zijn van natuurlijke aard.

Het is onze wil tot oprechtheid dat het verschil maakt…

Van de negatieven zien wij niet graag, dat die ons op enig moment nog zal kunnen worden verweten. Het is een gewetenszaak tegenover GOD* en onze directe omgeving; de mensheid. (*GOD de Vader, Bron van Licht en Leven.)

De kerk (met de Bijbel) beoogd onze inborst van ondeugd en wezenlijke angsten te beteugelen door het opleggen van wetten en stimulering van het zogenaamde mythologisch verdienmodel; het doen van goede werken om GODs gunst te verkrijgen. 

Het geloof, het geloven, is bij hen een zaak van het intellect, het verstand. Zij misleiden hun gehoor van Goedwillende rust-/vredezoekers op basis van angst.

De Heer Jezus kwam daarentegen met de bevrijdende Genadeboodschap: “Komt allen tot Mij! Neem Mij aan als Heer en Ik zal je rust geven!” 

De op macht beluste kerken hebben met het verzwijgen/verhullen van deze Waarheid* (*zie het hemelse gesprek in ‘Engel of bengel’), intussen terecht aan vertrouwen en macht ingeboet. 

De 1e stap naar welzijn, rust en vrede, is bewustzijn. De 2e stap is het verstandelijk afstand houden in het niet gehoor geven aan destructieve neigingen!

De meest effectieve stap naar de status van welzijn is het Zijn in de Vredestaat! Naar Galaten 2:20 is het de Heer Die regeert. De Geest van Christus heeft de controle en de leiding over ons wezen. Door het verwisseld Zijn naar de gezuiverde status van GODs Geest, is de tijd-/wereldgeest met haar ‘destructieven’ uit ons onderbewustzijn verdreven.

Omdat er geen geestelijke straf op eventuele zonden rust zijn wij ‘in Christus herboren’ van angst om te zondigen, en de controle daarover, bevrijdt! Halleluja!

Jezus, de Vredevorst, kwam direct voor héél de mensheid. Hij heeft ons allen aanbevolen: Hem als Heer over ons wezen tot Heil en Welzijn aan te nemen, ter vervanging van de geest waarmee wij geboren zijn!

De opmaak van de Kronieken en de Bijbel blijken één grote misleiding van verhaaltjes, die spannend zijn, maar ook nog gelooft moeten worden, wanneer het aan de tijd-wereldgeest, het kwaad, ligt.

Jezus, en wij Die in Christus herboren zijn, zijn de levende getuigen van verlichting, het Licht, de Waarheid en het Leven. Erkenning van Hem is daarom de weg naar Verlichting, Vrede en Welzijn! 

De statuswisseling van de ziel, die bereikt wordt bij acceptatie van Jezus als Heer en Herder, is van levensbelang!

Niet uit verdienste, maar puur uit genade zijn wij bij GOD geborgen, middels de erkenning van Jezus, als GODs Zoon ‘in Christus’, en tot verandering van onze mentaliteit, ongeacht onze afkomst, verleden of omstandigheden! 

(Dus niet door het bedrijven van een religie. Noch het volgen van tradities, noch het gehoorzamen aan wet en regel, noch het doen van goede werken, noch het intellectueel (van kaft tot kaft) geloven van heilige boeken plaatst ons in GODs Vrederijk!)

Plato benoemde het fenomeen van de tijdloosheid: ‘ons tijdloos geheugen’. Jezus verkondigde de tijdloosheid van onze ziel, het karakter. Hetgeen naadloos aansluit bij Zijn boodschap tegen discriminatie te zijn en dus vóór emancipatie te zijn.

Jezus was degene die op basis van Zijn kennis als eerste ‘mensenrechten in gelijkwaardigheid’ bepleitte en, tot ongenoegen van de kerkelijke macht, daarmee de emancipatie moraliserend in beweging zette.

Dankzij de aanwezige en levende Geest van GOD introduceren wij belangrijke fundamentele kennis over ons wezen.

Het nu opnieuw geïntroduceerde juiste mensbeeld heeft een grote impact op het bestaande mensbeeld. Voorbeeld: Omdat het basiskarakter bij de geboorte blijkt te zijn bepaald en dat moment de incarnatie van de ziel een feit is, kan men ook juridisch pas dán van mens-zijn spreken! 

Vóór de geboorte is het fysieke deel volgens de Heer (en ons) een biologische aangelegenheid van Moeder natuur dat ons in staat heeft gesteld in deze genadetijd in dit lichaam te incarneren. Daarmee en daarom zou volgens de nieuwe zienswijze abortus niet (meer) onder de juridische term moord mogen vallen!

Wereldvrede (Gnosis) begint bij rust en vrede te kennen, in en met jezelf!

Dat wij onderling verschillend van karakter zijn is menigeen wel opgevallen. Vanuit onze vondst; de wetmatigheid van de wereldtijd in de karakters van de drie primaire kleuren te kunnen duiden, kunnen wij vanuit een geboortedatum van elk persoon (ongeacht in een ver verleden of een toekomstige) het individuele basiskarakter met de Tool van het EGO-DNA.ID het KleurID traceren.

Helaas is het mensbeeld wat wij hebben in grote mate door aangeboren angst, onzekerheden en geweld door de kerk bepaald.
Gelukkig mogen en kunnen wij nu aannemen dat wij niet ons lichaam zijn, maar (volgens de Heer Jezus) een tijdloos karakter dat op aarde een genadetijd is aangeboden…

Het gedachtegoed van Jezus staat lijnrecht tegenover de visuele waarneming, zoals die in de ‘Boeken’ zijn beschreven. Met machtsmisbruik zijn wij door kerk en Bijbel misleid en leerden zo helaas en verkeerd GOD-/mensbeeld te hanteren.

In navolging van de Leer van Jezus, hebben wij ‘Stichting Inderdaad’ afstand genomen van het plot van ‘de zgn. heilige Schriften’ en staan voor de schematische voorstelling van “de schepping” van de mens, zoals in ‘Engel of bengel’ is weergegeven: De geest, de zielstatus van het karakter is wezenlijk!

NB. Stichting Inderdaad is geen kerkelijk instituut, noch politiek gekleurd, maar inderdaad; een kenniscentrum voor de hele mensheid. 

Stichting Inderdaad werkt intussen door aan de tweede druk van ‘Engel of bengel’, met de titel: ‘Blik op oneindig’.

Het boek ‘Engel of bengel’ dat ik samen met de Geest van GOD schreef, kan je online inzien en kopen bij boekenbestellen.nl

Hierbij nodig ik jou uit, om ook ‘als Jezus-fan’ onze vriend te worden op www.stichtinginderdaad.nl/word-vriend

Hiermee ondersteun je Stichting Inderdaad in haar doelstellingen. Van Harte GODs zegen bevolen!

Opgemaakt door Erik Visser. (Onderzoeker,…, Godsdienstfilosoof en Geestverwant van de Heer Jezus.)

Aanvaarding van het nieuwe weten geeft aan alle volken de boodschap af om elkander niet en nooit meer op het uiterlijk af te rekenen.

Het is niet een geloven, maar de statuswissel van de ziel dat vrede brengt. – EOV

Deel op social media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *