De status van de ziel.

Uitgaande van het gegeven dat wij (naar de verkondiging van de Heer Jezus) wezenlijk een tijdloos karakter zijn, is het wel zo praktisch om ook te weten dat wij in een verloren zielstatus zijn geboren.

Het proces van verootmoediging en spijt van verleden ondeugd/kwaad is de juiste weg om je uiteindelijk te kunnen laten dopen* in Jezus heilige Naam. (*dopen met de volwassenendoop is het verlangen bij Jezus te willen horen en met Hem in de statuswissel van de ziel het Geestelijk huwelijk aan te gaan.)

Let op; zonder persoonlijke erkenning en aanname van Jezus als Heer heeft de doop geen eeuwigheidswaarde en heb je de rechten op Zijn Naam, Zijn inwoning, dus ook nog niet verkregen!

Doordat men vanuit de kerkenleer standaard gericht is op de geest van de wet (het kwaad alsmede schuld en zonden) is het gebruik van de doop een ritueel geworden om mensen aan een kerk te binden. Niet erg integer dus, ook al wordt dat door hen ontkend.

Een doop zonder verlangen naar GOD, heeft geen enkele waarde!

Spijt en erkenning van persoonlijk verleden ‘in ondeugd’ is goed om daarvan bewust te zijn. Ter verbetering van de omgang met elkaar is het goed om vormen van kwaad de rug toe te keren. Een rationeel besluit dat helpt om aardse vrede te bewerkstelligen. Maar dat nog niets met onze zielstatus van doen heeft. Daarvoor moeten en kunnen wij naar Jezus!

Let er alsjeblieft op dat je getuigenis bij de doop, naast spijt en afwijzing, er een uitstrekken is naar de wilsbeschikking van GODs Heerschappij, ter vervanging van de geest waarmee wij zijn geboren.

De zielstatus ‘in Christus herboren’ geld alleen wanneer wij, met de belofte van trouw aan Hem, Zijn Naam dragen!

Wanneer wij ons uitstrekken naar kennis aan GOD de Vader (de Bron van Licht en Leven) de Heer Jezus, en Hem als Heer/Herder aannemen en onze wil daartoe in de daad van de volwassenendoop bevestigen, dan, pas dán behoren wij Hem, GODs Vrederijk, toe!

Nu en ook de jaren voordat ik ‘herboren in Christus’ als nieuwe schepping van Jezus door het leven ga begrijp ik de kerk niet, dat men wekelijks daar de wet laat horen met de terugkerende oproep: “bekeert u!”.

Intussen snap ik, dat de kerken met hun religieuze opvattingen teveel gericht zijn op de waarneming van schuld en zonden en niet op de Leer van Jezus met Zijn bevrijdende genadeboodschap; dat GOD de Vader niet let op onze aardse zonden (fouten) maar ons ziet als Geestverwanten van Jezus in de verlichte zielstatus!

Wanneer je het artikel over de kerkgeschiedenis in de weblog met de reacties leest, dan wordt duidelijker dat door verwerping van de Heer en Zijn Leer, de Bijbel misleidend en onvolledig is.

NB Naast de (niet beknotte) profetische woorden getuigen de brieven van Paulus van de waarheid. Lees, zij zijn geïnspireerd door de inwoning van GODs Geest.

Getuige van meerdere volwassenendopen in de kerk, waarbij niet nadrukkelijk het verlangen bij het Vredevolk van GOD te willen behoren werd uitgesproken, maar de getuigenis beperkt bleef tot de spijtbetuiging, ging de voorganger tot mijn verbazing toch over tot het dopen met de woorden: “op basis van dit getuigenis doop ik u …”.

Hieruit blijkt dat de kerk en daarmee haar voorgangers teveel gefocust zijn op bekering van zonden, het ritueel, en niet begrijpen dat de volwassenendoop het tekenen, de bevestiging, van de huwelijksakte met Jezus is.

Beste vriend.

Mocht jij jouw getuigenis nog herinneren, dat in navolging van de kerkelijke regels beperkt was tot een spijtbetuiging en niet het nadrukkelijk verlangen bij GODs Vrederijk te willen behoren, overleg dan met een voorganger, die de Leer van Jezus erkend, en doe, wanneer het je menens is, in Jezus Naam, alsnog de trouwbelofte, dat in de plaats komt van welke belijdenis dan ook!

Daarbij niet gedrongen om in Zijn Naam ook genezingen te kunnen doen, maar de oprechte motivatie om bij GODs Vrederijk, bevrijdt van de tijd-/wereldgeest met haar angst en onrust, te willen horen!

Heeft het bezweren van aandoeningen, pijn en andere door de geest van het kwaad geleide belastingen in Jezus Naam geen effect, ook bij nadrukkelijke herhaald uitspreken en heb je wel de volwassenendoop ondergaan, laat je dan (opnieuw) naar Zijn wil in Jezus Naam met de volwassenendoop dopen!

GOD de Vader wil dat niemand in duisternis verloren achterblijft!

Wanneer je Jezus Naam draagt heb je voor zeker ook het recht en de macht om in Zijn Naam genezingen e.a. wonderen te doen!

NB De geest van het kwaad, waarmee ieder mens is geboren, zal de weg met Christus willen blokkeren. Wees dus alert en bezweer haar (de geest van het kwaad) telkens weer wanneer zij je met kwalen, aandoeningen, pijn of ziekte bedreigt, in Jezus Naam van je weg te gaan!

Hij, Jezus, geeft je de moed en kracht weerstanden het hoofd te bieden!

In dit geloof kan je de onrust van de wereld aan en je omgeving vanuit vrede op hart verbeteren.

In Christus zijn wij het Licht van de wereld!

Er zijn zelfs kerken die op grond van hun overtuiging de volwassenendoop niet willen erkennen en de eenzijdige kinderdoop bij het afleggen van de persoonlijke geloofsbelijdenis optellen als zijnde ‘de zekerheid van geloof en haar inschrijving’ in het hemels boek van eeuwig Leven. Lieve mensen, beste vrienden, dit is een grove misleidende leugen!

Het verdriet mij zeer familie en vrienden te kennen die zo, zonder rust en vrede op het hart, hun vasthoudendheid aan de kerkelijke leer zullen bekopen en een verschrikkelijke dood tegemoet gaan.

Ik wil je vragen; AUB deel dit artikel op Sociaal Media én zo mogelijk de homepage van de website www.stichtinginderdaad.nl tot verheerlijking van Jezus grote Naam en uitbreiding van het hemels Vrederijk dat hier en nu begint.

GODs zegen!

Deel op social media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *