De macht is ons gegeven.

De macht over het (aan tijd gebonden) lichaam is aan jou gegeven, wanneer je Jezus erkent dat Hij GOD is en jij dus GODs Koninkrijk toebehoort.

Met de macht van de tijdloze Geest van GOD, de Bron van Licht, Liefde en Leven, (Jezus) leggen wij het lichaam onze wil op en verjagen in Zijn Naam pijnen, kwalen en kwaden.

Wanneer wij de Heer Jezus aannemen als Heer, en ons in Zijn Naam laten dopen, sluiten wij in feite een geestelijk huwelijk met GOD (het hemels Vrederijk) waarmee wij het rijk van de duisternis (waarmee wij zijn geboren) achter ons laten.

Met ‘Jezus Naam’ zijn wij bewapend om de zwaktes van ons lichaam tegen aanvallen van de geest van het kwaad (die ons vormgaf) te slechten.

Jezus Naam is hét wapen tegen de griep, virus, verslaving of een pijn. De ‘stok’ die Jezus ons gaf is beschreven in de oudste versie van de Bijbel; Psalm 23.

2000 jaar kerkelijke indoctrinatie met handhaving ‘van angst’ als standaard verander je niet zomaar met een knip van de vingers. Gelukkig wordt geloven in GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven, aannemelijker wanneer wij in Jezus Naam, met Jezus Erfenis, wonderen verrichten.

Gezien het ons aller welzijn betreft vind ik het, als Evangelist van de Heer Jezus, heel belangrijk om de Blijde Boodschap die Jezus bracht, uit de Bijbelse lezing te halen, en nu correct vanuit Zijn Gedachtegoed weer te beschrijven.

TE WETEN:

De “schepping” van ons tijdelijke bestaan was het resultaat van een pact tussen GOD (Bron van Licht, Liefde en Leven, het hemellicht) met Zijn opponent de gevallen engel, de geest van duisternis (het kwaad).

Doel van GOD (Jezus) is om Zich met ons, in de gegeven genadetijd, op aarde te verzoenen. Hij wil jou (als verbannen/verloren engel. De tijdloze ziel) redden uit de greep van de geest van duisternis (de eeuwige dood), en bovendien voorkomen dat je dit leven slijt in angst, pijn en onrust. Hij GOD, Jezus, heeft ons welzijn op het oog!

Aan allen die Hem als Heer en Heiland hebben aanvaard heeft Hij Zijn heilige Naam in de doop verbonden, om daarmee elke destructieve macht, alsook de verleidingen van de geest van duisternis (de wereld) te kunnen overwinnen.

Ter versterking van onze goede wil heeft Hij ons, tijdens de volwassenendoop*, van de kwade inborst (de macht-/hebzucht, bekend als schuld op zonden, het geweten) gezuiverd, en heeft Hij, Jezus, ons Zijn Heilige Naam in een Geestelijk huwelijk gegeven. Met Zijn Geest inwonend zijn wij overwinnaar op aanvallen van het kwaad. (*de bekrachtiging in de verwisselde zielstatus Hem voortaan toe te behoren.)

Doel van de geest van het kwaad (de God van duisternis, de heersende tijd-/wereldgeest, Moedernatuur waarin wij zijn geboren):

Vanuit de heersende tijd-/wereldgeest; Het ontwrichten van geluk/harmonie door de aandacht van de mensheid te vangen én vast te houden in angsten, zorgen, verdriet, onrust en onzekerheden, om te voorkomen dat men rust en heil bij de Heer Jezus zoekt en vindt.

Vanuit de heersende tijd-/wereldgeest; met het belasten van onze gezondheid met ziektes en ongemakken tracht zij onze aandacht vast te houden, om zo te voorkomen om ‘het’ met de Heer (de GOD van Licht, Liefde en Leven) in orde te maken.

Vanuit de heersende tijd-/wereldgeest; Nu, aan haar einde van de verleende (aardse) genadetijd, gaat zij in haar lust tot destructie rond als een briesende leeuw.

Vanuit de heersende tijd-/wereldgeest; het bidden tot een van de onzichtbare Goden (Licht of duisternis) het gebed en onze aandacht te vangen. Die uiteraard onbeantwoord blijven…

Angst is geen optie voor ons die gehecht zijn aan de Heer.
 Met ONZE WIL zijn wij sterker dan bedreigingen zoals pijn en ziekten, die het lichaam kunnen belasten.

De volgers/ aanbidders van de Heer Jezus (GOD, de Bron van Licht, Liefde en Leven) hebben zich ontworsteld aan het misleidende beeld van de Bijbel:

 1. Het geschetste Bijbelse beeld van de schepping, met Adam als eerste mens uit klei gevormd los te willen laten. En over zijn gegaan tot erkenning van het onzichtbaar zijn (de ziel) in haar tijdloosheid en de evolutie van het lichaam.
 2. Het geschetste Bijbelse beeld dat onze daden van goed of slecht pas bij de dood worden beoordeeld los te laten! Dit i.p.v. de dag van verzoening met GOD;
 3. Het geschetste Bijbelse beeld dat het zichtbare leven ons wezen (ons zijn) bepaald i.p.v. de status van de tijdloze en onzichtbare ziel (het karakter).
 4. Het geschetste Bijbelse beeld dat wij slechts één God hebben; de tijd-/wereldgeest. Terwijl Jezus ons met GOD de Vader bekend heeft gemaakt. Jezus maakte ons GOD van verlichting bekend (het onzichtbare liefdevolle Licht) en Zijn opponent de ondoordringbare destructieve duisternis, de tijd-/wereldgeest, het kwaad.
 5. Het geschetste Bijbelse beeld dat God uit drie personen zou bestaan heeft ons misleidt! Dankzij Jezus kennen wij nu GOD de Enige, de Almachtige Bron van Licht, Liefde en Leven.
 6. Het geschetste Bijbelse beeld dat wij moeten bidden en smeken om onze wil bij God bekend te maken in de hoop op beantwoording, klopt ook niet! Dit, omdat niet correct geadresseerde gebeden aan GOD de hemelse Vader (de Heer Jezus), niet bij Hem, maar door de geest van duisternis, de aardse tijdgeest die ons lichaam vormgaf, het kwaad, worden onderschept. Lees gestolen!
 7. De kerkgeschiedenis leert ons dat vóór Jezus komst en verkondiging (2000 jaar geleden) er alleen zicht was op gewelddadigheden, angst en onrust, wat, om orde te scheppen de opmaak van wetten tot gevolg had.
 8. Met overtreding van een wet kwam het geweten met schuld in beeld die moest worden betaald. Dit in tegenstelling tot GODs genadeboodschap die geen andere conditie kent dan erkenning van Hem als Heer om bevrijd van onze kwade inborst (het geweten) door Jezus in de statuswissel wordt vrijgezet.
 9. Het beoogde en geschetste Bijbelse ideaal beeld van een aards paradijs is een leugen!
 10. Het door de kerk geschetste beeld van een hemels paradijs waarin wij onze aardse dierbaren zullen herkennen is óók een leugen, omdat wij, als ziel onzichtbaar, niet eenzelfde lichaam zullen hebben!
 11. Het geschetste Bijbelse beeld van een te verwachten nieuwe of herstelde aarde is niet reëel, maar een wens naar aardse maatstaven/behoefte aan zekerheid.
 12. NB. Wij kunnen het hemelse hiernamaals bereiken door Jezus tot enige Almachtige GOD te erkennen. Die plaats bereiken wij dus niet door ons te beperken tot zo genaamde goede werken.

Wij ‘Stichting Inderdaad’ verkondigen/beschrijven het Gedachtegoed van de Heer Jezus, dat, met Zijn aanname en kennis tot het leven ‘van welzijn in gezondheid’ leidt.

De tijd van de kerk met haar misleidende Bijbel is over!

In strijd met de Schriften, leert Jezus ons; dat wij met ons wezen (de ziel) met onze wil, in Christus herboren, boven het lichaam staan.

GOD wil ons Welzijn! En daarom kunnen wij met Zijn Geest inwonend de strijd met elke duistere macht of kracht aan en haar onze wil opleggen!

 1. Wezenlijk zijn wij mensen (de ziel) onzichtbaar en tijdloos, net zoals GOD, Jezus en de geest van het kwaad dat zijn.
 2. Bij de eerste buitenmoederlijke (zelfstandige) ademhaling verkleefd de incarnerende (verbannen) ziel zich vanuit de duisternis voor een genadetijd aan de adem.
 3. De geboortedatum van de baby bepaalt, door haar gevonden en bepaalde wetmatigheid in de ons meetbare tijd, de aanleg van het individuele basiskarakter. Zie het EGO-DNA.ID.
 4. In de van het hemellicht verbannen zielstatus worden wij als intelligent wezen (verbannen niet deugende engel) geboren, om, middels erkenning van Jezus tot Heer, dit leven aan GOD (Die Goed is) tot Heer over ons leven aan te stellen, om zo in vrede, bevrijd van ellende, te leven. Wij spreken dan van een wisseling van de zielstatus of van ‘in Christus herboren’ zijn, waarin wij het hiernamaals in vrede tegemoet gaan. Het geweten, met misdaden, schuld op zonden en gemaakte fouten zijn gewist en vergeten! Als gevolg hiervan is onze wil veranderd tot alleen maar Goed te doen.
 5. Geboren ‘in duisternis’ zoals de Bijbel beschrijft, hebben wij de opdracht; zoek het goede en verlaat de weg van het kwaad. Het antwoord op ‘zoeken’ is het vinden! Jezus zegt: “Ik ben het Licht, de weg en de waarheid naar het Leven!”
 6. Helaas erkende de schrijvers van de Kronieken Jezus destijds niet, en werden Zijn inzichten verworpen en buiten de Kronieken gehouden. Met uitzondering van enkele citaten, die vanwege hun afwijzing echter zonder toelichting bleven…
 7. De Geest van GOD sprak ooit: “Onthoud van Mij: Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest van Liefde (Jezus) is het Mijn wil jou te bevrijden van de geest van duisternis (het kwaad) die over de wereld heerst. Ik zal jou, bij erkenning van Jezus als Heer, van een zuivere zielstatus voorzien.”
 8. Een belangrijk voorbeeld van een ontbrekende verklaring in de Bijbel is dat van de inhoud van Jezus belofte de essentie van ‘de Blijde Boodschap’: “Mijn stok* en Mijn staf** vertroosten jou!” De uitleg van de stok*: de stok staat voor de macht (van dragers van Zijn Naam) om ‘in Jezus Naam’ de geest van duisternis met haar kwalen en kwaden de deur te kunnen wijzen. Waarmee, naast de erkenning tevens Zijn Heilige Naam wordt verheerlijkt. De uitleg van de staf** staat voor de heilzame ingevingen waarmee Zijn Geest (de Trooster) ons, vanaf de statuswissel, fluisterend in het onderbewuste leidt, troost en bemoedigt. Dit, in de plaats van de schizofrene destructieve ingevingen waarmee de oude geest ons tot aan de laatste ademsnik tracht te bewerken.
 9. De 23 jaar ervaring als Geestverwant van de Heer heeft mij geleerd Hem volledig te kunnen vertrouwen en daarin voorrang te geven op andere ingevingen; aardse destructieve verleidingen.
 10. Mijn standpunt m.b.t. de Bijbel, het Bijbelse plot, is in de conclusie onderbouwd, dat men die ook zelf uit de kerkgeschiedenis* trekken kan. (…/kerkgeschiedenis* is hier in website opgenomen.)
 11. Gezond verstand is onze meester van het menselijk bestaan.

Als Geestverwanten van de Heer vertegenwoordigen wij allen ‘het Licht’ op deze onrustige wereld zijn wij Zijn strijders. Strijders voor zuiverheid in waarheid. Met de Geest van Jezus inwonend zijn wij overwinnaars op de duistere machten/geesten van het kwaad!

Een opgetekend citaat van de Heer zegt het!

Strek je naar Hem uit, en neem Jezus aan als jouw Heer!

Het Woord van GOD, Jezus, heeft het niet over zonden, schuld en het belastende geweten, maar verlicht je tijdens de doop in Zijn Naam van al die zorgen door je zielstatus te verwisselen (van verbannen/verloren, naar geborgen en gezuiverd in Christus).

Leren vertrouwen op de Heer is ‘het zelfingenomen egotrippen’ loslaten, en de geest van macht-/eer en hebzucht te verruilen voor liefde en dienstbaar zijn. En de macht om kwalen en kwaden de deur te wijzen.

Welzijn in gezondheid. Wie wil dat nu niet?!

Wanneer je lichaam een pijn of aandoening aangeeft, spreek je dan als volgt hardop uit: “pijn, griep of hoe je ook heet, in Jezus Naam verdwijn!” Herhaal dit zo vaak als nodig, totdat je zeggen kan en zal: “Dank U Jezus.”

Het boek ‘Engel of bengel’ dat ik schreef kan je online inzien en kopen bij boekenbestellen.nl

Ben je ook Goedwillend, word dan Vriend van Vrede en Welzijn!

Deel ajb deze link (URL) met de Blijde Boodschap op sociaal media!

Erik Visser (Onderzoeker, …, godsdienstfilosoof, karakteroloog en Jezus-fan.)

Deel op social media

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.