De macht is ons gegeven.

De macht over het aan tijd gebonden lichaam is aan ons, die erkennen dat wij wezenlijk Niet het lichaam zijn, gegeven.

Met de kracht van de tijdloze geest (aan wie wij toebehoren) leggen wij het lichaam onze wil op!

Wanneer wij de Heer Jezus aannemen als Heer, en ons in Zijn Naam laten dopen, sluiten wij in feite een geestelijk huwelijk met GOD (het hemels Vrederijk) waarmee wij het rijk van de duisternis, waarin wij geboren zijn, achter ons laten.

Met Jezus Naam (verkregen) zijn wij bewapend tegen aanvallen van de geest van het kwaad en zijn ‘in Christus’ voor eeuwig in GODs hemels Vrederijk geborgen.

Hét wapen tegen de griep, virus, verslaving of een pijn, is ‘de stok’ die Jezus ons gaf. ‘De stok’ staat voor GODs Zijn Naam: Jezus.

Wij kunnen Jezus Naam inzetten om de veroorzaker (de geest van kwaad, die ons in een pact met GOD uit ‘de stof’ vormde) te verjagen.

2000 jaar kerkelijke indoctrinatie met handhaving ‘van angst’ als standaard, verander je niet zomaar met een knip van de vingers. Gelukkig lukt het veranderen van een misleidende leer wel wanneer wij met een Godswonder in Jezus Naam worden geconfronteerd.

Gezien het ons aller welzijn betreft vind ik het, als Evangelist en Geestverwant van de Heer Jezus, belangrijk om de Blijde Boodschap die Jezus bracht, weer, maar dan correct (vanuit Zijn Gedachtegoed) weergegeven te beschrijven.

TE WETEN:

De “schepping” van ons tijdelijke bestaan was het resultaat van een pact tussen GOD (Bron van Licht, Liefde en Leven, het hemellicht) met Zijn opponent de gevallen engel, de geest van duisternis (het kwaad).

Doel van GOD, Jezus, is om Zich met ons in de gegeven genadetijd op aarde te verzoenen. Hij wil jou (als verbannen/verloren engel, ziel) redden uit de greep van de geest van duisternis (de eeuwige dood), waarin wij geboren zijn en bovendien voorkomen, dat je dit leven slijt in angst, pijn en onrust!

Hij GOD, Jezus, heeft ons welzijn op het oog!

Aan allen die Hem als Heer en Heiland hebben aanvaard heeft Hij Zijn heilige Naam in de doop verbonden, om daarmee elke destructieve macht, alsook de verleidingen van de geest van duisternis (de wereld) te kunnen overwinnen.

Ter versterking van onze goede wil heeft Hij ons, tijdens de volwassenendoop*, van de kwade inborst (de macht-/hebzucht, bekend als schuld op zonden, het geweten) gezuiverd, en heeft Hij, Jezus, ons Zijn Heilige Naam in een Geestelijk huwelijk gegeven. Met Zijn Geest inwonend zijn wij overwinnaar op aanvallen van het kwaad. (*de bekrachtiging in de verwisselde zielstatus Hem voortaan toe te behoren.)

Doel van de geest van het kwaad (de God van duisternis, de heersende tijd-/wereldgeest, Moedernatuur waarin wij zijn geboren):

Het ontwrichten van geluk/harmonie door de aandacht van de mensheid te vangen én vast te houden in angsten, zorgen, verdriet, onrust en onzekerheden, om te voorkomen dat men rust en heil bij de Heer Jezus zoekt en vindt.

Ook met het belasten van onze gezondheid met ziekten en ongemakken tracht zij onze aandacht vast te houden, om zo te voorkomen om ‘het’ met de Heer (de GOD van Licht en Liefde) in orde te maken.

Nu, aan haar einde van de verleende (aardse) genadetijd, gaat zij (de geest van duisternis, het kwaad, Moeder natuur) in haar lust tot destructie rond als een briesende leeuw.

Angst is geen optie voor ons die gehecht zijn aan de Heer.
 Met ONZE WIL zijn wij sterker dan bedreigingen zoals pijn en ziekten, die het lichaam kunnen belasten.

De volgers/ aanbidders van de Heer Jezus (GOD, de Bron van Licht, Liefde en Leven) hebben zich ontworsteld aan:

 1. Het geschetste Bijbelse beeld van de schepping, met Adam als eerste mens uit klei gevormd los te willen laten. En over zijn gegaan tot erkenning van het onzichtbaar zijn (de ziel) in haar tijdloosheid en de evolutie van het lichaam.
 2. Het geschetste Bijbelse beeld dat onze daden van goed of slecht pas bij de dood wordt beoordeeld los te willen laten i.p.v. onze dag van verzoening met GOD; dat, met het uitstappen van het doopbad wordt/is bekrachtigd.
 3. Het geschetste Bijbelse beeld dat het zichtbare leven ons wezen (ons zijn) bepaald i.p.v. de status van de tijdloze en onzichtbare ziel (het karakter).
 4. Het geschetste Bijbelse beeld dat wij slechts één God hebben los te willen laten i.p.v. twee: Eén goede GOD, Jezus, van verlichting en de zich verhoogd hebbende destructieve god, de geest van duisternis, het kwaad. Jezus maakte ons GOD van verlichting bekend, het onzichtbare liefdevolle Licht en Zijn opponent de ondoordringbare destructieve duisternis, de tijd-/wereldgeest, het kwaad.
 5. Het geschetste Bijbelse beeld dat God uit drie personen zou bestaan i.p.v. GOD de Enige, de Almachtige Bron van Licht, Liefde en Leven is misleidend.
 6. Het geschetste Bijbelse beeld dat wij moeten bidden en smeken om onze wil bij God bekend te maken in de hoop op beantwoording, klopt ook niet! Dit, omdat niet correct geadresseerde gebeden aan GOD de hemelse Vader (de Heer Jezus), niet bij Hem, maar door de geest van duisternis, de aardse drie-eenheid die ons lichaam vormgaf, het kwaad worden onderschept. Lees gestolen.
 7. De kerkgeschiedenis leert ons dat vóór Jezus komst en verkondiging (2020 jaar geleden) er alleen zicht was op gewelddadigheden, angst en onrust, wat om orde te scheppen de opmaak van wetten tot gevolg had.
 8. Met overtreding van een wet kwam het geweten met schuld in beeld (de aardse gegevens) dat naar de aardse natuurwetten met ‘gelijke munt’, of aflaat, moest worden betaald. Dit in tegenstelling tot GODs genadeboodschap die geen andere conditie kent dan erkenning van Hem als Heer om bevrijd van onze kwade inborst (het geweten) door Jezus in de statuswissel te zijn vrij gezet.
 9. Het beoogde en geschetste Bijbelse ideaal beeld van een aards paradijs is een leugen!
 10. Het door de kerk geschetste beeld van een hemels paradijs waarin wij onze aardse dierbaren zullen herkennen is ook een leugen, omdat wij, als ziel onzichtbaar, niet eenzelfde lichaam zullen hebben.
 11. Het geschetste Bijbelse beeld van een te verwachten nieuwe of herstelde aarde is niet reëel, maar een wens naar aardse maatstaven/behoefte aan zekerheid.

Wij ‘Stichting Inderdaad’ verkondigen Het Gedachtegoed van de Heer Jezus, dat met Zijn inzicht, en de kennis tot wijsheid naar het leven van welzijn, alsnog beschrijven.

De Bijbel is out! In strijd met de Schriften, leert Jezus ons; dat wij met ons wezen, ons zijn (onze wil) bóven het lichaam staan.

GOD wil ons Welzijn! En daarom kunnen wij met Zijn Geest inwonend de strijd met elke duistere macht of kracht aan en haar onze wil opleggen!

 1. Wezenlijk zijn wij mensen (de ziel) onzichtbaar en tijdloos, net zoals GOD, Jezus en de geest van het kwaad dat zijn.
 2. Bij de eerste buitenmoederlijke (zelfstandige) ademhaling verkleefd de incarnerende (verbannen) ziel zich vanuit de duisternis voor een genadetijd aan de adem.
 3. De geboortedatum van de baby bepaalt, door haar gevonden en bepaalde wetmatigheid in de ons meetbare tijd, de aanleg van het individuele basiskarakter. Zie het EGO-DNA.ID.
 4. In de van het hemellicht verbannen zielstatus worden wij als intelligent wezen (doel/hoofd van de schepping) geboren, om, middels erkenning van Jezus als Heer, dit leven aan GOD (Die Goed is) tot Heer over ons leven aan te stellen om zo in vrede, bevrijd van ellende, te leven. Wij spreken dan van een wisseling van de zielstatus of van ‘in Christus Herboren’ zijn, waarin wij het hiernamaals in vrede tegemoet gaan. Het geweten, met misdaden, schuld op zonden en gemaakte fouten zijn gewist en vergeten! Als gevolg hiervan is onze wil veranderd tot alleen maar Goed doen!
 5. Geboren ‘in duisternis’ zoals de Bijbel beschrijft hebben wij de opdracht; zoek het goede en verlaat de weg van het kwaad. Het antwoord op ‘zoeken’ is het vinden! Jezus zegt: “Ik ben het Licht, de weg en de waarheid naar het Leven!”
 6. Helaas erkende de schrijvers van de Kronieken Jezus destijds niet, en werden Zijn inzichten verworpen en buiten de Kronieken gehouden. Met uitzondering van enkele citaten, die vanwege hun afwijzing echter zonder toelichting bleven…
 7. Een belangrijk voorbeeld van een ontbrekende verklaring in de Bijbel is die van de inhoud van Jezus belofte de essentie van ‘de Blijde Boodschap’: “Mijn stok* en Mijn staf** vertroosten jou!” De uitleg van de stok*: de stok staat voor de macht (van dragers van Zijn Naam) om ‘in Jezus Naam’ de geest van duisternis met haar kwalen en kwaden de deur te kunnen wijzen. Waarmee, naast de erkenning tevens Zijn Heilige Naam wordt verheerlijkt. De uitleg van de staf** staat voor de heilzame ingevingen waarmee Zijn Geest ons, vanaf de statuswissel, fluisterend in het onderbewuste leidt, troost en bemoedigt. Dit, in de plaats van de schizofrene destructieve ingevingen waarmee de oude geest ons tot aan de laatste ademsnik tracht te bewerken.
 8. De 22 jaar ervaring als Geestverwant van de Heer heeft mij geleerd Hem volledig te kunnen vertrouwen en daarin voorrang te geven aan Zijn ingevingen boven aardse (destructieve) verleidingen.
 9. Mijn standpunt m.b.t. de Bijbel, het Bijbelse plot, is in de conclusie onderbouwd die men ook zelf uit de kerkgeschiedenis* trekken kan. (…/kerkgeschiedenis* hier in weblog opgenomen.)
 10. Gezond verstand is onze meester van het menselijk bestaan.

Als Geestverwanten van de Heer vertegenwoordigen wij allen ‘het Licht’ op deze onrustige wereld zijn wij Zijn strijders. Strijders voor zuiverheid in waarheid. Met de Geest van Jezus inwonend zijn wij overwinnaars op de duistere machten/geesten van het kwaad!

Strek je naar Hem uit, en neem Jezus aan als jouw Heer! Verzeker je van Zijn Naam, door je in Zijn heilige Naam (GOD van Licht en Leven) te laten dopen en spreek je daarbij duidelijk uit ‘Hem tot Heer en Herder’ te willen!

Het Woord van GOD, Jezus, heeft het niet over zonden, schuld en het belastende geweten, maar verlicht je tijdens de doop in Zijn Naam van al die zorgen door je zielstatus te verwisselen (van verbannen/verloren, naar geborgen en gezuiverd in Christus).

Leren vertrouwen op de Heer is ‘het zelfingenomen egotrippen’ loslaten, en de geest van macht-/hebzucht, kwalen en kwaden naar de deur te verwijzen.

Welzijn in gezondheid. Wie wil dat nu niet?!

Wanneer je lichaam een pijn of aandoening aangeeft, spreek je dan als volgt hardop uit: “pijn, griep of hoe je ook heet, in Jezus Naam verdwijn!” Herhaal dit zo vaak als nodig, totdat je zeggen kan en zal: “Dank U Jezus.”

Jezus erkennend als Heer vormen wij samen Het Licht in de wereld!

Het boek ‘Engel of bengel’ dat ik schreef kan je online inzien en kopen bij boekenbestellen.nl

Ben je ook Goedwillend, word dan Vriend van Vrede en Welzijn!

Deel ajb deze link (URL) met de Blijde Boodschap op sociaal media!

Erik Visser (Onderzoeker, …, godsdienstfilosoof, karakteroloog en Geestverwant van de Heer Jezus.)

Deel op social media

Eén antwoord op “De macht is ons gegeven.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *