Vrede op aarde.

Het artikel ‘Vrede op aarde’ is de samenvatting van het veertig jarige onderzoek naar de waarheid.

 1. Dat het bewerkstelligen van Vrede geen zaak is van een collectieve aardse strijd (in het gelijkhebben van een overtuiging of bezit), maar betrekking heeft op onze individuele strijd tot welke macht wij (willen) behoren is een feitelijk gegeven. Het is de eeuwige strijd tussen de Geestelijke Machten die het gezag over de eeuwigheid voeren; ‘de duisternis of Die van het Licht’.
 2. De creationisten alsook de evolutionisten blijken beiden ‘het gelijk’ aan hun kant te hebben. Zij het, dat aan deze strijders om het gelijk een derde en belangrijkste factor ‘de incarnatie van de tijdloze ziel’, ontbreekt! 
 • Volgens de Geest van GOD (Jezus) is de ziel wezenlijk een tijdloos karakter, verbonden aan een levensgeest, dat een genadetijd op aarde beleeft…

Bijgaand schema geeft onze wording aan.

Al gaat de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaald haar wel.

Enkele conclusies uit dit onderzoek:

 1. Wij zijn niet ons lichaam, maar bestaan uit een ziel, geest en het lichaam. Dit lichaam bewonen wij tijdelijk, in ballingschap van het hemellicht, met het tijdloze karakter (de ziel) verkleefd aan de levensgeest om het in dit aardse leven met GOD de Almachtige in orde te maken.
 2. De norm van ‘goed of slecht’ wordt bepaald door onze leefomgeving, de cultuur waarin wij leven. De mens bepaalt zelf (en soms voor elkaar) wat slecht (kwaad of zondig) is! Bij overtreding van de eigen norm/wet, of, bij overtreding van een opgelegde norm (die wij kennen en wij het gezag hebben geaccepteerd) wordt ons geweten bij overtreding belast.
 3. Jezus, onze Lieve Heer met de Geest van GOD de Almachtige, deed naar kerkelijke en maatschappelijke maatstaven geen kwaad. Hij (GOD) veroordeeld de aardse daden/wetten van de mens, die Hem hebben erkend als gezaghebbend niet, maar vergeeft ze en beschouwd ze, vanaf datum van Zijn Heerschappij, als nooit te hebben begaan!
 4. Bij erkenning van Jezus tot Koning en Heer, dus onze toetreding tot GODs Vrederijk, komt de door Jezus beloofde Trooster (GODs Geest) inwonen en verwisseld Hij het besmette en belaste geweten (de status van onze ziel) tot één die geheel zuiver is en dat blijven kan.
 5. Met het bewijs dat men ‘in Jezus Naam’ (Jezus Erfenis) pijnen, kwalen en kwaden met succes heeft bezworen begint in feite onze verering van GOD, de GODSDIENST. In feite behoort de individuele kerstviering dan ‘niet meer thuis’ op de collectief ingestelde 25e december, maar verhuist Kerstmis naar de eerste dag van Zijn inwoning, de verzoening met GOD, de zielstatuswisseling, de dag van de wedergeboorte! (Aldus citaten uit Mattheus 5:13-14 en Galaten 2:20)
 6. Wanneer er geen kennis aan GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) was voordat Jezus GOD bekend maakte, is het logisch om aan te nemen dat de Schriftuur, de Bijbel (met haar kerkgeschiedenis van discriminatie, indoctrinatie, dictatuur en veel geweld in vervolgingen) geïnspireerd was door de ‘geest van duisternis, die zichzelf tot God verhief’.
 7. Wij kunnen dus nu op weg naar Vrede op het hart, het verwarring stichtende en misleidende plot van de Bijbel, tot en met de verwijzing naar Christus in de noemer ‘christendom’ als levensles los-/achterlaten!
 8. Bij erkenning van Jezus tot GOD en Heer is het vanzelfsprekend dat wij onze weg naar Vrede (een hartsgesteldheid) vervolgen door óók ons verleden los te laten en vergevend rond te gaan, beginnend bij onszelf.
 9. Hij, Jezus, Die bij Leven Verlichting bracht, en wij (die Hem liefhebben) met de macht van Zijn Naam Verlichting brengt, verdiend onze lof, alle eer en aanbidding!
 10. Doordat wij door de eeuwen heen met angst en gebrek aan inzicht over het ‘onbekende hiernamaals’ zijn gevoed en opgegroeid, en de opvattingen (Verlossing) van de Heer Jezus onduidelijk bleef, ja zelfs door de kerk (Moeder Gods) werd tegengesproken waren wij gevangenen van de aangenomen en door onszelf opgelegde regels en wetten.
 11. De Heer Jezus Die geprobeerd heeft geloof te vinden voor de kennis van onze verbannen zielstatus met de oplossing; de verzoening met GOD, is ondanks Zijn onschuld toch veroordeeld. Daarvoor is de geest van duisternis verantwoordelijk! Dit kan uit de opgetekende woorden worden afgeleid: “zij, die mensen, wisten niet wat zij deden”.
 12. Ook is zij (de geest van duisternis die ons lichaam in opdracht van GOD uit de stof vormgaf) verantwoordelijk voor de klimaatverandering op aarde. Dat nu, in de versnelling van de kleiner wordende cyclus rond de zon, ons bestaan met stormen en overstromingen van verval overtuigt.

Geef voorrang aan de keuze voor GOD, de Heer Jezus, want je weet niet wanneer ‘magere Hein’ een kans grijpt je te halen

13. ‘Vrede op aarde’ is naar aardse begrippen een utopie. Maar wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk met de inwonende GOD, de Trooster. Want aan ons, die tot GODs Vrederijk behoren, is de Macht over ons wezen gegeven!

Wanneer jij ook de Naam van de Heer Jezus (GOD) waardevoller acht dan de Schriftuur, maak dan dankbaar het verblijdende nieuws van de verlichting (verlossing) tot wereldnieuws, en support ‘vriend van Vrede en Welzijn’ op www.karaktersinkleur.nl/word-vriend

Deel op social media

2 antwoorden op “Vrede op aarde.”

 1. Het woord ’tijdloos’ suggereert dat de ziel niet kan sterven. In de Bijbel is dit echter nergens terug te vinden. De Bijbel, en dan met name het Oude Testament, stelt de ziel gelijk aan de persoon of het leven dat hij leeft, en het is soms best lastig om uit die teksten af te leiden dat de ziel onsterfelijk zou zijn. Zomaar enkele voorbeelden:
  * Numeri 23:10: Mijn ziel sterve de dood der oprechten, […]
  * Jacobus 5:20: […] weet dan, dat, wie een zondaar van zijn dwaalweg terugbrengt, diens ziel van de dood zal behouden en tal van zonden bedekken.
  * Openbaring 16:3: […] en alle levende ziel is gestorven in de zee.

  Het begrip “tijdloze ziel” lijkt dan ook ontleend aan de Griekse filosofie, waar veel duidelijker sprake was van een dichotomie van lichaam en ziel. Zo was Plato overtuigd van de onsterfelijkheid van de ziel en een hiernamaals dat afhankelijk was van het geleide leven op aarde (lees: hemel/hel); via Plato’s Academie, die in die tijd veel invloed had, zijn die (heidense) denkbeelden terechtgekomen in het christendom.

  Verder lees ik in het schema van de eerste afbeelding: “Dat wij wezenlijk een tijdloos karakter zijn met een aardse onderbreking is ook een feit.” Een feit is iets waarvan de werkelijkheid vaststaat, doordat het zintuiglijk waargenomen of met instrumenten gemeten kan worden. Het lijkt me dan ook best wel onmogelijk om het begrip “tijdloos karakter” feitelijk vast te stellen.

  In punt 6 wordt de hypothese gesteld dat de Bijbel, voordat Jezus God bekend maakte, onder invloed van de kerk was geïnspireerd door de geest van duisternis. Deze hypothese snap ik niet zo goed. Dit zou dan het Oude Testament / de Tenach betreffen, maar die geschriften stammen van vóór het ontstaan van de kerk en kunnen daar dus nooit door beïnvloed zijn. De kerk is min of meer ontstaan door/na de verkondiging van het evangelie door de apostelen. Het Nieuwe Testament is geschreven in de periode van ongeveer 50-110 na Christus; het is dan ook aannemelijker dat de kerk juist invloed heeft gehad op de geschriften die het Nieuwe Testament vormen.

  In punt 10 wordt gesproken over het “onbekende hiernamaals”. Zo onbekend is dat echter niet, want dat wordt beschreven in Prediker 9:5-6: “Want de levenden weten dat zij sterven zullen, maar de doden weten helemaal niets. Zij hebben ook geen loon meer, maar hun nagedachtenis is vergeten. Ook hun liefde, ook hun haat, ook hun afgunst is al vergaan. Zij hebben geen deel meer, voor eeuwig, aan alles wat er onder de zon plaatsvindt.” Blijkbaar is er geen hiernamaals. Dit kan meteen ook worden opgevat als een ontkenning van een tijdloze ziel.

  Tot slot wil ik het nog even hebben over punt 12. Daar wordt de geest van de duisternis verantwoordelijk gesteld voor de klimaatverandering op aarde. Even afgezien van het feit dat het klimaat sowieso veranderlijk is (eigenlijk is het pas de afgelopen 10000 jaar relatief stabiel geweest; daarvoor waren de extremen veel groter) kan er in punt 12 ook worden gelezen dat óf de geest van de duisternis sterker is dan God, óf dat God ons (en de Aarde) niet belangrijk genoeg vindt om er iets aan te doen. Geen van beide alternatieven vind ik aantrekkelijk. Het is ook maar de vraag in hoeverre klimaatverandering slecht is. Als alles altijd hetzelfde blijft, kan er geen vooruitgang plaatsvinden. Overigens kan ik de “versnelling van de kleiner wordende cyclus rond de zon” in de wetenschappelijke literatuur niet bevestigd vinden.

  1. Bedankt voor de reactie op dit artikel Alfred.

   20210714 Beste Alfred,
   Om met mijn commentaar te beginnen bij de laatste opmerking punt 12, is het wetenschappelijk aangetoond dat met een atoomklok is gemeten dat de jaartelling van onze draai om de zon met enkele seconden afneemt. Vandaar dat er is gekozen om februari eenmaal per 4 jaar een dag minder te geven…

   Betreffende uw verwijzingen naar de Bijbel kan ik kort zijn; zie punt 7 in het bovenstaande, met mijn toevoeging; dat de Schrift in tegenstelling tot Jezus insteek met een geweldloos, dienend en verzorgend karakter’, en zij, de kerk, een commercieel belang dient met haar macht-/hebzucht, dat wel spreekt van hoop, maar dat niet kan geven!

   Betreffende het bestaan van de tijdloosheid leun ik óók niet op wat anderen hebben geschreven (Plato) maar kan ik terugzien op eigen ervaringen, dat daarmee tot een feit is vastgesteld.
   Onder andere, de herbeleving van mijn bevrijding uit de gevangenis (beschreven als Petrus), waar ik geketend aan de bewakers door een lichtende Engel dwars door de muren heen naar buiten werd geleid en daar aangekomen uit mijn slaap (visioen) in het heden wakker werd. Doorslaggevend voor het geloof in een hiernamaals was de redding door Jezus uit de hel van vuur bij een bijna dood ervaring. Zie de pagina ‘Over ons’!

   In punt 6 heb ik het niet over een hypothese, maar de conclusie afgeleid van de twee opties van waarheid (GOD) en onwaarheid (de leugen van de kleermaker, de geest van het kwaad.) Zie punt 2 in de FAQ, de pagina ‘Engel of bengel’ op de website, of lees het boek ‘Engel of bengel’ waarin de tweegodenleer wordt geïntroduceerd! Ten onrechte heeft de kerk bij inspiratie van ‘de kleermaker’ ons voorgehouden dat zij als enige God bestond en aanbeden moest worden. Dat het ego, met de persoonsverheerlijking en onze trots daarmee een sluwe en misleidende factor was, speelde haar intentie om ons verloren vast te houden ten diepste in de kaart!

   Mijn conclusies zijn niet alleen bevestigd met het Evangelie van Thomas (Thomas de Strijder), maar heb ik ook in conclaaf met de Trooster (de Geest van GOD) stuk voor stuk bevestigd gekregen.

   Mede met de persoonlijke ervaring van het kunnen doen van wonderen in ‘Jezus Naam’ (het bezweren/bevelen van de ‘kleermaker’ met haar kwalen, kwaden en pijnen weg te gaan), moeten wij met de Trooster inwonend geen geloof aan de Schriften hechten, maar wel aan de levende Relatie met GOD, als de Architect van ons bestaan.
   Een voorbeeld; vanmorgen werd ik wakker met een beklemmend gevoel van angst op de borst m.b.t. de gevolgen die mijn publicaties voor mij persoonlijke teweeg kunnen brengen. Direct schoot de Trooster mij te hulp met een frase uit een lied: “Beveel gerust uw wegen, al wat het harte deert…” en besefte ik dat ik werd aangevallen door de geest van het kwaad en ik mijn denken kon veranderen door haar, de geest van angst, ‘in Jezus Naam’ weg te sturen.

   Zonder de inwoning van de Trooster en Zijn wapenrusting zou ik geen ‘aanval’ kunnen weerleggen. Maar GOD zij dank, kan ik in de voetsporen van de Heer Jezus vrede, met Zijn inzichten en wijsheid, bewerkstelligen.

   Als verbannen engel uit het hemellicht is de statuswisseling van de ziel naar de verzoening met GOD (Bron van Licht, Liefde en Leven) met de inwonende Trooster in deze genadetijd gegund en gegeven. Wanneer jij Jezus als Heer en Herder hebt aangenomen, heeft GOD de Vader Zijn doel met de Schepping ‘van deze genadetijd’ en het herstel en redding van de verbannen zielen naar Zijn Vrederijk bereikt!

   Door Jezus tot Heer aan te nemen wordt je in wezen veranderd van Zijn en van denken.
   Wees wijs en ga met GOD!
   GODs zegen vriend!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *