Word gelijk aan Jezus.

Word in handelen aan de Heer gelijk!

Lieve mensen, beste tijdgenoten,

Word veranderd in je denken!

Mogen wij, vanuit de visuele (wetenschappelijke) waarneming naar uiterlijkheden en gedrag sterke overeenkomsten vertonen met het dierenrijk, voor GOD de Vader (de Bron van het Karakter van Licht, Liefde en Leven) zijn wij een tijdloos onzichtbare ziel (karakter) in een tijdelijk lichaam van stof; een tijdloos karakter.

Het aardse leven is een onderbreking in de tijd. Jij bepaalt met een vrije wil of je ‘bewapend’ en verheugd ‘met de Geest van de Heer Jezus inwonend’ wilt leven. Of dat, blijvend onwetend van Zijn zegeningen dat niet wilt.

Om ons uit de aardse duisternis (met een inborst van de tijd-/wereldgeest van onheil, kwalen en kwaden) te verlossen bracht Jezus (door Liefde gedreven) de mensheid de eeuwige verlossing; door ons (de ontheemden van het Hemellicht) in deze gegeven genadetijd, op aarde, van de eeuwige dood en tijdelijk onheil ons met Zijn lichaam vrij te kopen van de tijd-/wereldgeest.

Jezus roept ons op: “word veranderd in je denken en Hij zegt er ter verduidelijking bij: neem Mij aan tot Heer! Komt allen tot Mij, die vermoeid en met zorgen beladen zijn en Ik zal je (in de zielstatus herboren in Christus) in en met Mijn Naam rust en vrede brengen!”

Dit betekend voor de GODzoekers (de zgn. gelovigen) dat ‘het bidden en smeken’ (tot God, de 3-eenheid van de Bijbel) voor de Jezus-fans is komen te vervallen, en wij bevrijdt van angst, aandoeningen en pijn ‘in Jezus Naam’ vol zelfvertrouwen, in navolging van Jezus, actie kunnen nemen door kwaden en kwalen met Zijn ‘Stok’ te verjagen, wanneer die zich aandienen.

In Jezus Naam’ is ons, die GOD toebehoren, de macht gegeven om van Jezus Erfenis te profiteren.

Strek jij je óók uit naar gezondheid, rust en vrede op je hart? Dan moet je bij Jezus, GOD de Vader (de Bron van Licht, Liefde en leven) zijn! Die als de Geest van GOD, zónder tussenkomst van een persoon of kerkgemeente, bereikbaar is.

Amen! Want, door Hem tot Koning en Heer aan te nemen zijn wij aan Hem gelijk geworden. Wij behoren niet langer tot het rijk van duisternis, maar zijn wij Hemelburgers geworden, van GODs Vrederijk.

Het plaatje verbeeld ons zijn (het bestaan) in de aardse onderbreking van de tijdloosheid.

Dankzij het aannemen van de Heer Jezus tot Heer, wat in Zijn Naam met de doop bevestigd is, ben je voor altijd met GODs Vrederijk verbonden en heb je een Relatie met Zijn Geest, Die is komen inwonen. (Aldus, ook naar Galaten 2:20)

Het is niet het goede (het nobele) doen of nastreven, maar de zielstatus ‘in Christus herboren’ zijn, dat ons ‘van het Zelf sprekend’ de Vrede (het geluk en de voldoening) brengt!  — EOV

De blijde Boodschap die Jezus brengt heeft meerdere kanten, want Hij liet ons niet als wezen achter:

 1. In de Geest verbonden heb je als Naamdrager van Jezus de macht gekregen om in Zijn Naam kwaden en kwalen te verjagen.
 2. Het resultaat is dus het kunnen leven in gezondheid!
 3. Van onrust, pijnen en zorgen wordt je in de status van de Heer bevrijdt. GOD de Vader wil dat niemand verloren blijft!
 4. Ook onzekerheid over het hiernamaals houdt je niet meer bezig.

Jezus tot Heer aannemen. Doen dus! Onderneem actie en verjaag de geest van het kwaad in Zijn Heilige Naam!

Met de komst van de JezusLeer heeft de Bijbel in haar verwarrende, zichzelf soms tegensprekende samenstelling (plot) je tot GOD de Vader (Bron van Licht, Liefde en Leven) te leiden misleidt. Jezus biedt Leven, de kerk niet!

De Bijbel blijkt het instrument van de geest van duisternis* te zijn, die zichzelf in een aardse drie-eenheid manifesteert, en zichzelf ook nog eens tot god heeft verhoogd om aanbeden te worden…

Niet alleen de natuur en het geld. Ook kerkelijke relikwieën, ons lichaam of dat van een idool, zijn onze afgoden. Helaas beseffen velen dat niet.

Als geschiedenisboek is de Bijbel misschien ten dele betrouwbaar, maar als leerboek van-/en naar verzoening met GOD de Vader totaal onbetrouwbaar! (*de geest van duisternis kreeg van GOD de opdracht om ons in Zijn Heilsplan uit de stof te vormen.)

NB. De kerk heeft in beginsel de Gnostiek (de Leer van Jezus) als ketterij bestempeld en veroordeeld, waardoor de eerste kerkgemeenten die de Heer volgden (w.o. de Katharen) werden vervolgd en uitgemoord. (Zie www.stichtinginderdaad.nl/de-kerkgeschiedenis .)

De Katharenburgt in Zuid Frankrijk.

De ontheemde mensheid (de, in deze Genadetijd op aarde van het Hemellicht, verbannen Engelen) is vóór, maar ook na Christus, door de kerk misleidt. Wij dreigen in de door haar voorgehouden opgelegde ‘afwachtende houding’ alsnog verloren te gaan…

NB. Het is niet het geloof in het wel/niet hebben ontvangen van vergeving van zonden, maar de statuswissel van de ziel dat ware Vrede in Gnosis* brengt. (*Gnosis; kennis in Vrede.)

Asjeblief, neem Jezus aan als jouw persoonlijke Heer en laat je (in afwijking van het kerkelijk gebruik) alleen in Jezus Zijn Naam dopen!

Alles voor je eigen bestwil. (Of je nu wilt of niet!) — E. de Pender

Zegen, vanuit de herboren zielstatus ‘herboren in Christus’, je omgeving, familie en netwerken in Jezus Heilige Naam en verjaag het kwaad, wanneer zij je (mogelijk weer eens) bedreigt! Het kwaad (de geest van duisternis) slaapt niet, maar probeert je geluk tot de laatste ademsnik onderuit te halen!

Bidden brengt geen rust, wél het in dankbaarheid lofprijzen van de Heer! Ben je neerslachtig of depressief? Neem actie en ga zingen!

Hij, de Geest van GOD, is er vanaf het moment dat jij uit het doopbad in/met Zijn Naam gedoopt stapt bij! (Naar Galaten 2:20.)

Jezus kwam 2020 jaar geleden ‘GOD de Vader’ bekend maken, dat qua leer (de Gnostiek) in strijd is met bestaande religiën. Reden voor hen, die de Schriften en de uiterlijkheden (ten onrechte) verafgoden, om Jezus en Zijn bevrijdende Leer te veroordelen.

Als Lichtdrager, herboren in Relatie met Hem, geef ik graag op Internet door wat ik van Hem in de Geest meekrijg, zodat ook jij kennis krijgt aan GOD de Heer en met Hem in gezondheid zal kunnen* Leven. (*kunnen, omdat je bent uitgenodigd om als Zijn Naamdrager actie te nemen en Zijn Naam in te zetten wanneer kwaden opdoemen, maar Hij verplicht je niets.)

Jezus is overwinnaar. Geprezen is de Heer, Hij is het Die leeft en ons niet als wezen achterliet!

Hij, Jezus, is het, Die ons bij onze keuze voor Hem als Heer van Hem de macht krijgt om kwaden en kwalen te bestrijden, zodat wij in gezondheid ons levenseinde tegemoet gaan.

Het boek ‘Engel of bengel’ dat ik samen met de Geest van GOD schreef, kan je online inzien en kopen bij boekenbestellen.nl

Hierbij nodig ik jou uit, om ook ‘als Jezus-fan’ onze vriend te worden op www.stichtinginderdaad.nl/word-vriend

Hiermee ondersteun je Stichting Inderdaad in haar doelstellingen.

Van Harte GODs zegen bevolen!

GOD de Vader wil dat je gezond bent en dat niemand verloren blijft! stichtinginderdaad.nl legt het graag uit.

NB. De artikelen op de Weblog kan je eventueel uitprinten, kopiëren of in een eBook opnemen.

Erik Visser (Onderzoeker, Jezus-fan en Lichtdrager van de Heer.)

Deel op social media

5 antwoorden op “Word gelijk aan Jezus.”

 1. Dankzij het inzetten van de machtige Naam van Jezus wordt regelmatig met wonderen bewezen (het bewijs geleverd) dat ook ik bij het hemels Vrederijk behoor.
  Zo kwam ik gisteren met het inzetten van Jezus Naam (Zijn Stok) direct weer vrij van de rugpijn, dat ik bij het tuinieren had opgelopen.
  Halleluja!
  Jezus, GODs Geest leeft in en door mij.
  (Aldus ook naar Galaten 2:20.)

 2. Reaction:
  My personal miracle that I did in the Name of Jesus Christ, doing miracles like Jesus.
  I have healed a cancer patient in the mighty name of Jesus. The doctor told someone that he will no longer be alive, but I commanded in the name of the Lord Jesus Christ that he be healed. The doctor was incredibly surprised.
  Indeed, Jesus Christ is deserving of all praise, honor and worship.
  He has the power to make the impossible possible! Amen.
  Then I was so happy that you can imagine.
  And I was filled with joy and began to praise Jesus Christ with a loud voice.
  I have shared this testimony with great joy to others who lived around me.
  ==

  Reactie:
  Mijn persoonlijke wonder dat ik deed in de Naam van Jezus Christus, wonderen deed zoals Jezus.
  Ik heb een kankerpatiënt genezen in de machtige naam van Jezus. De dokter vertelde iemand dat hij niet langer in leven zal zijn, maar ik gebood in de naam van de Heer Jezus Christus dat hij genezen zou worden. De dokter was ongelooflijk verrast.
  Inderdaad, Jezus Christus verdient alle lof, eer en aanbidding.
  Hij heeft de macht om het onmogelijke mogelijk te maken! Amen.
  Toen was ik zo blij dat je het je kunt voorstellen.
  En ik was vervuld van vreugde en begon Jezus Christus met luide stem te prijzen.
  Ik heb dit getuigenis met grote vreugde gegeven aan anderen om me heen.

  Redactie:
  Beste Sanjeel,
  Geweldig dat de geest van het kwaad (de kanker) gehoor heeft gegeven om in Jezus Naam het veld te ruimen.
  GOD is goed en trouw aan zijn Naamdragers!
  Hiermee heeft u getuigd dat u in ‘de ogen’ van de Heer waardig bent om Zijn Naam te dragen Die u kunt inzetten om aandoeningen te verjagen.
  Ja, u kunt dus, gekomen in de status van het hemels Vrederijk kwalen en kwaad weghouden. Niet alleen bij uzelf, maar bij allen die erkennen dat GODs Geest op u rust.
  Met de Geest van GOD (Jezus) inwonend, kan u met GODsvertrouwen Zijn wil beantwoorden.
  Ga door met Jezus Naam in te zetten, want daarmee getuigd u dat Jezus leeft.
  Handelingen 3:6 “En Petrus zei: Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u; in de naam van Jezus Christus, sta op en wandel.”
  Dienen is GODs wil en onze missie.
  Geweldig, dat ik u als mijn broer binnen GODs Koninkrijk mag herkennen!
  GODs zegen!

 3. Reaction:
  I have many miracles to share that I have done through the mighty name of Jesus Christ.
  Like recently with a weak person I received a visit. I opened the eyes of this blind person through the mighty name of Jesus Christ.
  And some people and animals would die. So, on the authority of Jesus Christ, I chased away every kind of sickness, every weakness, every kind of curse that also removed the diseases of their animals, and they were healed.
  A servant had diabetes. I also healed him of his diabetes in the sacred name of Jesus, and he was healed.
  Indeed, Jesus Christ deserves all praise, respect, and worship. Amen

  Thanks for sharing, brother.

  Reactie:
  Ik heb veel wonderen te delen die ik heb gedaan door de machtige naam van Jezus Christus.
  Zoals laatst bij een zwak persoon die ik op bezoek kreeg. Ik opende de ogen van deze blinde persoon door de machtige naam van Jezus Christus.
  En sommige mensen en dieren zouden sterven. Dus verjoeg ik op gezag van Jezus Christus elke soort ziekte, elke zwakheid, elke soort van vloek waardoor ook de ziektes van hun dieren verdween, en ze werden genezen.
  Een dienaar had diabetes. Ook hem genas ik van zijn diabetes in de heilige naam van Jezus, en hij werd genezen.
  Jezus Christus verdient inderdaad alle lof, respect en aanbidding. Amen

  Redactie:
  Beste Sanjeel,
  Geweldig, dat ik u, met deze wonderdaden, als mijn broer binnen GODs Koninkrijk kan en mag herkennen!
  Bedankt voor het delen!
  Met deze getuigenissen van wonderen heeft u opnieuw bewezen dat u in ‘de ogen’ van de Heer waardig bent om Zijn Naam te dragen.
  Niet alleen bij uzelf, maar bij allen die erkennen dat GODs Geest op u rust kunt u zo zuiverend te werk gaan en aandoeningen als pijn en ziektes verjagen.
  Met de Geest van GOD (Jezus) inwonend, kan u met GODsvertrouwen Zijn wil blijvend beantwoorden.
  Ga door met Jezus Naam in te zetten, want daarmee getuigd u dat Jezus (GODs Geest, de Bron van Licht, Liefde en Leven) leeft, en wij geen slachtoffer hoeven blijven van de tijd-/wereldgeest die ons met zwaktes vormde.
  GODs zegen!

 4. Lieve mensen,
  Ik snap echt niet waarom er mensen wachten en achterblijven om geen vrienden van Vrede en Welzijn, Jezus, te willen zijn.
  Inschrijven op http://www.karaktersinkleur.nl/word-vriend is de eerste stap voor de GODzoekers om dichter bij GOD te komen.
  De tweede stap is, in geloof autoriteit nemen, en de machtige Naam van de Heer Jezus inzetten bij het verjagen van aandoeningen, pijn en ziektes.
  NB. De kunst van leven is niet te wachten tot men oud en lelijk is. — EOV

 5. Hello greetings in The name of Jesus Christ Lord.
  I want to share with you in Short word’s the wonderful Testimony Miracle Happens in my Father Life.
  I want to Tell you that my Father has New Life now. 24 Of November my Father Had So much pain in his Chest That is Heart Attack Pain. But we didn’t know what about it, that this was a Heart Attack.
  5 Am we go to Hospital and Doctor Said to me That Father Had Major Heart Attack.
  We have to Give him Very Havey Inaction. But in that case 50 50 Its mean You have to sign papers.
  I was stand on the right side of the bed in hospital and With Faith I started command in The Name of Jesus Christ that All The pain Go in the name of Jesus Christ.
  The name above All the names is Jesus name. The Lord gave in few minutes his condition is coming back, in good. The Doctor see it and they said; How is it possible?
  We praise The Lord that Lord Jesus Christ Give My Father New Life In The Holy Name of Jesus…
  Praise the Lord Jesus Christ!
  Amen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *