De JezusLeer.

De JezusLeer: de Leer van de Heer Jezus.

De website van Stichting Inderdaad geeft uitleg over ons zijn, onze ware identiteit: de geest van het onzichtbare. Te lezen als het Eerste Testament…

Met de verruiling van het oude gezag (de duisternis) naar dat van GOD (het Licht) zijn wij in deze zuivere zielstatus met Onze Wil sterker dan aardse zwaktes. Als overwinnaar bezweren wij, in Jezus Naam, de geest van het kwaad met haar aandoeningen, pijn of ziekten te verdwijnen.

Bovendien kunnen wij, dankzij verkregen inzicht in het persoonlijk KleurID, verantwoord richting geven aan onze verlangens en doelen die aan onze individuele persoonlijkheid zijn gerelateerd.

De KleurID van het EGO-DNA gaat terug tot aan onze geboortedag. Dus voorbij aan onze periode van kopieergedrag, de opvoeding, dat ons de eerste 8 á 9 levensjaren aan normen en waarden moet helpen.

Goed nieuws. Een blijde boodschap dus!

De eerste Levensles

De eerste Levensles: Wij zijn Niet het lichaam en kunnen kiezen welke Heer wij van de twee Goden willen dienen; GOD de Heer, Bron van Licht en Leven, of de geest van duisternis waarmee wij worden geboren.

Van de tijd-/wereldgeest kregen en krijgen wij tot onze laatste ademsnik veel onrust en onheil mee. Ik noem er een paar: eigenwijsheid, koppigheid, opstandigheid, afgunst/haat, macht-/hebzucht, kwetsbaarheid van het lichaam, alsook gevoeligheid voor ziekten en aandoeningen, mede als gevolg van mateloosheid en verslavingen.

Wezenlijk zijn wij het karakter (een ziel) dat als bengel, onderdeel van het verbannen rijk in een onderbreking van de tijd* in dit lichaam aan de levensgeest verkleefd, door de tijd reist. (*lees: de tijdloosheid).

Ons zijn, in de aardse onderbreking van de tijdloosheid.

2000 jaar kerkleer noodzaakt mij om hier heel duidelijk stelling te nemen tegen de geïndoctrineerde misleidingen.

Als eerste wil ik noemen: Voor GOD de Heer is ons uiterlijk niet bekend, evenals zijn onze aardse daden van ‘goed en slecht’ niet bekend (zoals de Boeken ons met angst willen inprenten…).

Het begrip ‘zonden’ is door de Bijbelschrijvers bedacht om, onder druk van angst voor ellende (de hel), ons te bewegen verstandig de weg van de oprechtheid te volgen…

De Heer, GOD de Vader, kent alleen diegenen die Hem hebben erkend* en Hem ‘herboren in Christus’ hebben aangenomen! (*naar de verwisselde zielstatus.)

De vorming van een GODwelgevallig karakter bereikt men Niet door braaf de wetten en regels op te volgen, of het doen van goede werken, maar is bereikt bij de transformatie van de zielstatus!

Wanneer wij ons uitstrekken naar kennis aan GOD, de Heer Jezus, Hem als Heer/Herder aannemen en onze wil daartoe in de daad van de doop bevestigen, dan, pas dán, zijn wij verlicht en behoren wij aan GODs Vredevolk toe!

Het vormen van een volledig gezuiverd en mooi karakter, ontdaan van afgunst/haat, macht-/hebzucht, kunnen wij bij aanname van de Heer Jezus als Koning, uit Genade, verkrijgen.

Spijtig voor ons ego, kunnen wij dát niet op eigen kracht bewerkstelligen!

De tweede Levensles

De tweede Levensles: Wij zijn tijdelijk op aarde om ons met GOD te verzoenen. Met de GOD van Liefde (Jezus, de Bron van Licht en Leven) kan ieder mens zich vanuit de oprechte en vaste wil daartoe verenigen/verzoenen. Tenminste, wanneer wij ‘de Bijbel’ opzij durven leggen, en erkennen dat de schrijvers van de Kronieken door de geest van duisternis* (*waarmee de mensheid is geboren) bij de opmaak van het Nieuwe Testament wéér door haar is misleidt. Correct verwoord heet dat: ‘zijn beduveld’. Zie www.karaktersinkleur.nl/de-kerkgeschiedenis

Met de overname van de Tenach uit de Joodse Kronieken (het oude Testament) en deze honderden jaren na Jezus kruisdood in haar plot van speculaties aan te vullen met een Tweede-/Nieuwe Testament, was het de Rooms Katholieke kerk (de R.K.) die ons “het christendom”  introduceerde.

Onze onrustige en ondernemende inborst kwam goed van pas om een rustpunt/platform te gaan exploiteren, dat onder de noemer godsdienst haar bestemming kreeg.

Helaas gingen zij, de schrijvers, aan de kernwetenschap voorbij dat macht-/hebzucht (de) liefde dood. Een feit van eeuwigheidswaarde!

De inborst (het karakter) van hebzucht en het gevecht om het gelijk in het ‘mijn en dijn’ komt ook uit de verf in de opgemaakte kerkgeschiedenis en de nog altijd voortdurende strijd tussen de volken.

De R.K. zette nota bene genadeloos de vervolging in op de eerste christengemeenten (de volgelingen van Jezus). Haar gewelddadige aard werd blijkbaar ingegeven door de tijd-/wereldgeest.

De Katharen in Zuid-Frankrijk (die de JezusLeer erkenden) kregen zelfs speciaal een tweede paus aangesteld, die vanuit Avignon hun uitroeiing moest bewerkstelligen.

De tegenstelling ‘macht-/hebzucht’ tegenover het karakter van de JezusLeer in ‘gunnen, geven en vergeven’ maakt duidelijk bij welke leer de ware Liefde huist!

De derde Levensles

De derde Levensles: De overtuiging van Jezus was; dat Hij geloofde dat Hij, met de Geest van GOD gezegend* (met GODs Geest inwonend) Zijn wil sterker was dan de kwalen, aandoeningen of virussen die Het lichaam, bedreigden. (*gezegend wil zeggen; dat de Geest GODs inwoont en Deze de tijd-/wereldgeest heeft vervangen, waarmee wij zijn geboren.)

Hij, Jezus, was de overwinnaar op alles wat de tijdgeest (Moeder natuur) Hem aan kwaad kon aandoen!

Wij nu, die Zijn Naam rechtens dragen en gezegend Zijn met GODs Geest, kunnen óók dezelfde overwinningen boeken!

Het in geloof nemen van Zijn autoriteit en je wil van genezing uitspreken is ons helaas door de Bijbel en kerken niet voorgehouden, lees; niet geleerd.

Maar Jezus zegt: “wees niet ongelovig, maar geloof in Mijn Aanwezigheid. Geloof in Mijn Naam en getuig van Mij door Mijn Naam in te zetten bij het verdrijven van kwade geesten en het doen van genezingen!

Dit is de Blijde Boodschap, de Vredesboodschap, die ik jullie verkondig.”

Terecht wordt de Heer Jezus de Koning genoemd Die de wereld kwam verlossen van het kwaad en daarmee Vrede bracht.

Gedogen is goed, maar bewust lijden is uit en van de boze! Heb je honger eet! Heb je dorst, neem te drinken en weet daarbij maat te houden!

De Heer onze GOD wil dat het ons GOeD gaat! Daarom zond Hij Jezus om ons met GOD, de Bron van Licht en Leven, bekend te maken.

Het geloof ‘de JezusLeer’ heeft dus niets, maar dan ook helemaal niets met kerk en religiebedrijven te maken!

Zijn boodschap (stellingen) van heil en zegen was tegen het zere been van het kerkelijk gezag en daarom werd Jezus door hen gezocht om Hem te doden.

Met het uitstappen uit het doopbad is onze voorkeur welke Heer wij willen dienen bekrachtigt en betreden wij voor altijd en eeuwig GODs Vrederijk. Amen!

Conclusie: Vanaf de dag dat je uit het doopbad stapt dénk je niet alleen dat je GOD en Zijn Vredevolk toebehoord, maar ervaar/ben je ook veranderd/ getransformeerd* (*voor GOD geregistreerd) in een mens met een GOeD karakter, gelijk Jezus was.

(Zij het, nog in hetzelfde sterfelijke kwetsbare lichaam met haar natuurwetten die wij respecteren.)

Hoe je het ook wendt of keert: Jezus sprak in alle opzichten de Waarheid.

Herboren in de status van Christus hebben wij de macht gekregen om met de krachtterm ‘in Jezus Naam’ alle vormen van leed te bezweren.

Het beeld van ons zijn (aan wie, welk hemelrijk, wij toebehoren) doet er, voor het leven als voor de eeuwigheid, toe! De zielstatus, het karakter deugt, of het deugt niet!

Het bovenstaande is een deel gekopieerd van de Homepage van de website van Stichting Inderdaadwww.karaktersinkleur.nl

Deel op social media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *