Vrede en welzijn.

GOEDENDAG VRIEND.

Als herborene in Christus, bevrijd van een belast geweten en kwade zin, kan ik blijven zingen: “Geloofd zij GOD met diepst ontzag! Hij overlaadt ons, dag aan dag met Zijn gunstbewijzen…”

Heb je stem en kan je zingen, zing dan maar met de teksten mee van Psalm 84 en Psalm 45 en 68 enz. ….

Halleluja! Hoe zouden wij kunnen zwijgen met zoveel vreugde op het hart.

Het ‘zijn’ herontdekt.

Op www.karaktersinkleur.nl kan iedereen zijn/haar standpunt of twijfels over de Bijbel en haar ‘gezag’ herzien.

De Geest van GOD (Jezus) leeft omdat Jezus is opgestaan.

Daarom kan Hij ook (vorm-/tijdloos dat een Geest is) bij iedereen verlichtend komen inwonen, die Hem daarom verzoeken.

Bevrijd, verblijd te leven en te getuigen van de overwinningen op de geest van het kwaad, dat is onze aardse missie.

Bestel het boek ‘Engel of bengel’

bij boekenbestellen.nl  en strek je naar Jezus uit Die jou sterken kan en bescherming wil bieden. 

Geloven dat de Heer Jezus als persoon ooit heeft bestaan is niet genoeg. Je ‘moet’ Hem als Heer en Herder echt aannemen! Deze “aanstelling” wordt met een volwassenendoop bevestigd.

aub Schrijf je in als vriend van vrede en welzijn, zodat je weet dat wij, met Jezus als Geestverwant, niet alleen staan in de strijd tegen de gevestigde orde van het kwaad.

 Ben je Goedwillend en sta je open voor het hemels patriottisme, word dan Vriend van Vrede en Welzijn. Wij zijn geen religieuze onderneming, omdat wij Geestverwanten van de Heer zijn, Die de geest van het kwaad hebben overwonnen.

 Help met een donatie!

Als Evangelist (Geestverwant, dus Getuige van de Heer Jezus) wens ik jou; met GODs zegen een goede ontvangst van de Blijde Boodschap dat Hij leeft, en jij je dus nog kan aansluiten in Zijn Vrederijk…

Erik Visser

Jezus klopt aanhoudend aan de deur.

Jezus klopt aanhoudend aan de deur van ons hart. Eenmaal binnen, in Christus herboren, stimuleert Zijn Geest ons, om gezond en vredelievend, naar het voorbeeld van Hem te leven.

Van de week uitte ik hier mijn teleurstelling over de magere oogst van het aantal bezoekers op mijn website, ondanks mijn toelichting dat het ‘het Gedachtegoed’ betreft, dat aan de Bijbel is onthouden.

Veel groter zal die teleurstelling zijn bij GOD de Vader, de Bron van Licht en Leven, de Architect van het Heilsplan Die onze verzoening van bengel naar Engel in deze aardse genadetijd mogelijk maakte.

‘Nood leert opzien en bidden’ zal GOD gedacht kunnen hebben. Maar de mens blijkt koppig, en houdt vast ‘het’, de problemen, zonder GODs hulp wel op te kunnen lossen. Ondanks onze vaststelling dat men gezondheid, de jeugd en het leven niet op eigen kracht kan vasthouden of verduurzamen…

GOD wil dat niemand verloren gaat! Lees; in het duister achterblijft.

Hij liet in de Bijbel optekenen Hebreeën 11:3  “Door ons geloof weten wij dat het heelal gemaakt is door het woord van God en dat het zichtbare ontstaan is door het onzichtbare.”

Joël 3:4 dan wordt de zon duister, de maan rood als bloed, dan breekt de verschrikkelijke dag van de Heer aan… , maar wie een beroep doet op Mij zal worden gered…

(=kopie uit de GROOT NIEUWS BIJBEL. Dit stemt overeen met de Leer van Jezus, zoals hier op de website verwoord en in het boek ‘Engel of bengel’ beschreven.)

Het ‘zijn’ herontdekt. Het ware woord komt van de Geest van GOD, Jezus.

Aldus in ‘Engel of bengel’ opgenomen en op deze website nader belicht.

Dit schema geeft aan dat wij niet ons lichaam zijn. Het is het fundament van ons bestaan en verwijst naar het onzichtbare karakter (de ziel) als wezenlijk. Zij wist ook de duiding van Mozes naar ‘het vlees’ en andere speculaties over ons wezen, ons ‘zijn’.

Zou er iets voor GOD de Heer onmogelijk zijn? Nee. Alles is voor Hem, de Almachtige Bron van Licht en Leven, mogelijk!

Onwetendheid lost nooit een vraag op.
Het ‘hemelse gesprek’ dat vooraf ging aan de schepping vindt je ter kennisname in ‘Engel of bengel’ en op de website van Stichting Inderdaad.

NB. GODs volk, de ware christenen, zijn diegenen die de Heer Jezus erkennen en de hemelse Vader aanbidden. Dat Jezus ‘de Schriften’ als onjuist betitelde en daar een geheel  ander beeld van gaf, was reden voor de Schriftgeleerden om Jezus als rebel te veroordelen en Zijn Gedachtegoed niet in de Schriften op te nemen.

Durf jij ook ‘de Bijbelse waarheid’ in twijfel te trekken, nu je Jezus Gedachtegoed kent?!
Het geeft aan waarom belangrijke standpunten van Jezus, wél in het recent gevonden en vertaalde Thomas Evangelie staan, maar destijds niet in de Bijbel zijn opgenomen. Sterker nog, Jezus werd toen hierom als rebel veroordeelt…

NB. In tegenstelling tot wat de Bijbel in haar plot van doemdenken schrijft, komt er voor elk individu, ja, allen die Jezus als Heer en Herder hebben aangenomen, géén verschrikkelijke oordeelsdag!

Bevrijd, verblijd leven en getuigen van de overwinningen op de geest van het kwaad,
dat is onze aardse missie.  —  EOV

Men kan aan de wereldwijde natuurlijke verschrikkingen afleiden; waaronder de recent waargenomen bloedmaan, het smelten van de poolkappen, het uitsterven van dieren en uitvallen van ecosystemen, dat de aarde krimpt en op leeftijd aan haar einde raakt.

De Bijbel heeft wel waarheden in zich, maar deze kan men niet in één lijn als waarheden doortrekken met haar vergelijkingen. Wel wordt terecht de urgentie gewekt om het leven serieus te nemen.

De tekenen van de tijd en alsmede het door mij ontdekte algoritme van het EGO-DNA.ID kunnen wij als bewijs van de realiteit ‘zien’…

GOD roept iedereen op, om van Hem en Zijn Heilsplan kennis te nemen en met  de Geest van Zijn Zoon Jezus ‘als inwoner op het hart’ verblijd te leven.

Een oproep die voor iedere wereldburger geldt. Ook voor de Bijbelschrijvers en de Islam…

In het bijzonder is de oproep van Heer gericht aan diegenen die ver van Hem af staan en die ‘de zogenaamde christenen’ haten en vervolgen.

Het kruis te dragen van discriminatie naar ‘volk, afkomst, huidskleur of geslacht’ valt in het niets, wanneer men bewust wordt van de verloren status waarin men zich nog bevind. Dit met betrekking tot de eeuwigheid.

Bestel het boek ‘Engel of bengel’

bij boekenbestellen.nl  en strek je naar Jezus uit Die jou sterken kan en bescherming wil bieden. 

Geloven dat Hij ooit heeft bestaan is niet genoeg. Je ‘moet’ Hem als Heer en Herder echt aannemen! Deze ‘aanstelling’ wordt met een volwassenendoop bevestigd.

aub Schrijf je in als vriend van vrede en welzijn zodat je weet dat wij, met Jezus als Geestverwant, niet alleen staan in de strijd tegen de gevestigde orde van het kwaad.

 

Erik Visser (Evangelist, …, …)

Jezus roept: “Kom. Haast je!”

30 januari plaatste ik hier het kritische en daarmee gewaagde artikel ‘De kerk en haar Bijbel in opspraak’ en meldde dat dagelijks op Facebook en Twitter.

Gisteren noemde ik de Bijbel op Facebook een GEDROCHT, met de verwachting dat dit toch enige opschudding teweeg zou brengen en een piek in de bezoekers van de website zou geven. Waar ik, als vertegenwoordiger van de Heer, onze hemelse GOD en Vader, Zijn Gedachtegoed bekendmaak waar de Bijbel bleef zwijgen…en de “Rebel Jezus” kruisigde.

Eindelijk is de waarheid over ons wezen en de zin van het leven bekend en beschreven. Blijkt mij tot mijn verdriet dat er geen voorrang wordt gegeven, om kennis te nemen van informatie dat eeuwigheidswaarde heeft.

Ik ben diep teleurgesteld in de waargenomen reacties. (Voor mij ook waar te nemen op Google Analytics.)

Van de ‘4950 Facebook vrienden’ waaronder vele voorgangers, hebben er in januari gemiddeld zes (6) per dag de website www.stichtinginderdaad.nl bezocht.

Waarmee ik zeggen wil; de interesse, met een verwachte piek aan bezoekers, is uitgebleven…

Beste vriend, met de ‘in de Geest ontvangen’ opdracht van de Geest van GOD getuig ik op Internet (mijn podium) van Hem en mijn afkeer van religieuze uitingen waarbij ‘de Schriften’ nog hun waarheid is.

Ik zal mijn getuigenis, net als de oprechte voorgangers destijds moeten bezuren. Maar mijn dankbaarheid en blijdschap tot GODs Koninkrijk te behoren en mijn betrokkenheid met jou, jouw ziel, overstijgt de angst van een mogelijk smadelijke dood.

aub, laat je leren wat de Heer mij bekend heeft gemaakt! Leg de Bijbel even op de plank en bestudeer wat ik aandraag. Ik draai er niet omheen. Ik vertel de waarheid.

Jezus overwon de geest van het kwaad (met haar hebzucht, gewelddadigheid en machtswellust, dat naar de dood leidt) door met Liefde verlichtend, troostend, genezend, bemoedigend en vergevend rond te gaan. De dood van het lichaam heeft Hem niet klein gekregen. Jezus leeft!

Jezus was de levende waarheid en Zijn Geest woont in mij om van Hem, Zijn Gedachtegoed, te getuigen, op de levensweg van waarheid naar het eeuwige Leven.

Blijf niet als makke schapen slapen. Maar kom tot leven, door op Jezus uitnodiging in te gaan en Hem binnen te laten. Sta dan op en getuig van een veranderde mentaliteit de kerk en haar Schriften het juiste weerwoord te geven. Het weerwoord dat Liefde heet.

Bestel het boek ‘Engel of bengel’ bij boekenbestellen.nl

aub Schrijf je in als vriend van vrede en welzijn zodat je weet dat wij, met Jezus als Geestverwant, niet alleen staan in de strijd tegen de gevestigde orde van het kwaad.

 

Erik Visser (onderzoeker, karakteroloog, evangelist, …)

De kerk en haar Bijbel in opspraak.

Omdat in het dogma van de Bijbel, lees dictaat, elke aanpassing wordt ontmoedigd (Openbaringen 22:19) was er, tot op vandaag, niemand die op basis van ‘die beklonken waarheid’ een weerwoord durfde geven.

Op zoek naar ‘de waarheid’ blijkt alles, wat tussentijds als commentaar op dit ondeugdelijk Godswoord is geschreven, een persoonlijk interpretatie, inclusief de valkuil van ‘de alverzoening’.

Maar de Geest van Jezus is opgestaan en heeft Zich geopenbaard met stellingen, waarvoor Hij destijds door het kerkelijk gezag werd genegeerd en veroordeeld.

Het is niet verwonderlijk dat het nu gepubliceerde boek ‘Engel of bengel’ met het Gedachtegoed van de Heer als inhoud geheel anders luidt dan ‘de Schriften’ willen doen geloven.

Lees ‘Engel of bengel’ en bid elke dag, opdat je verlicht leven mag.

Nu wij anno 2017 van de Geest van GOD, Jezus, de waarheid kennen over ons ontstaan met een meer geloofwaardiger verklaring die aansluit op de zin van het bestaan, vind ik het te gênant voor woorden; dat ik moet bekennen dat ook ik ooit die sprookjes van Mozes met zijn scheppingsverhaal heb geloofd: “Over een kleiend God, Die de eerste mensen met Zijn handen uit klei vormde; een roman schreef over Adam en Eva met hun idyllische paradijs; een ark voor opvang van alle dieren door Noach liet bouwen; en andere niet te geloven verhalen die alleen als metafoor zouden kunnen verwijzen naar een God Die ver boven onze verbeelding, macht en krachten is verheven.”

De Bijbel heeft met dit script voor een “religieuze” commerciële onderneming ons, de onwetenden en zekerheid zoekenden, aan Godslasterlijke leugens en misleiding bloot gesteld.

Vanuit mijn orthodoxe opvoeding heb ik deze fantasieën altijd voor waarheid gehouden en in die overtuiging ook doorverteld aan degenen die de Bijbel niet kenden.

Bij mijn verzoening met de Geest van GOD, van Licht en Leven (1997), werd mij al snel duidelijk dat de Bijbel een samenraapsel was van; ‘de Joodse geschiedenis, hun zelfingenomenheid, machtswellust en kennis van de heersende psychische nood’, dat geschikt was om als ‘religieus gekleurd script’ van een onderneming aan het onwetende en behoeftige volk voor te leggen. Een marketingconcept van de hoogste orde, dus.

De blijvende onzekerheid die men openlijk ‘het gehoor’ met een te verwachten oordeelsdag voorhoudt is een grove leugen. Dat dán, achteraf, ons kwade geweten zal worden gewogen; tegenover de gedane goede werken en ons beoordeeld of wij wel waardig genoeg zijn om de hemel in te gaan, waar onze dierbaren zouden zijn.

De mythologische leer doet er niet voor onder om de psyche zo met onzekerheid en angst te voeden.

De Bijbel is duidelijk geen liefdesbrief van GOD (wat men suggereert) ook al staan er ook bemoedigende wijze- en mooie woorden in.

Heel triest is, dat er bij de Godzoekenden het vertrouwen in de ‘volwassen mens’ én de kerk en daarmee ook GOD is weggenomen. De wereldwijde schandalen  van de kerk zijn alom bekend. Door misbruik te maken in gesteld vertrouwen is bij velen het geluksgevoel, lees zelfvertrouwen, geruïneerd, en de onzekerheden van het leven met een X-Factor verhoogt.

Geen wonder dat de kerken leeglopen! Behalve dan bij de streng orthodoxen. Die, bang, vroom en vasthoudend van aard, zich krampachtig vasthouden aan ‘de Schriften’, en daarmee als lotgenoten gevangen zitten in een angstonderhoudende wettische leer! Tot op heden worden daar steevast de 10 geboden, gelijk het zwaard dat Damocles boven het hoofd hing, nog als anker van dreiging voorgelezen…

Nog gezwegen over de opgenomen barbaarse gewelddadigheid en liefdeloosheid. Dat o.a. in Deuteronomium 7 het volk Israël wordt opgeroepen om de volken van Kanaän volledig uit te roeien.

De Joodse schrijvers van de Thora/Tenach (het oude Testament) hebben zich bovendien egocentrisch boven andere volken geplaatst, en de mensheid al discriminerend, misleidt met hun stelling dat zij als Joden al GODs kinderen naar de leer van de alverzoening zouden zijn en dus geen verlossing (statuswisseling van hun wezen) nodig hebben…

De Bijbel geeft geen hoop en geestelijke steun! Zij voedt angst en straf bij het niet naleven van haar regels en wetten.

En dat moeten dan de ‘geloofsbrieven’ heten die ons moeten leiden naar de vrede van GOD? Geloof haar maar niet!

Voor mij, die de Bijbel in diverse uitvoeringen en talen heb bestudeerd is het niet meer dan een (zinvol) naslagwerk van de Joodse geschiedenis geworden.

En niet meer dan dat!

Lees het boek ‘Engel of bengel of het gepubliceerde Gedachtegoed op de website van Stichting Inderdaad; de Heilsboodschap van Liefde van de Heer.

De Heer Jezus sprak: “Ik ben de weg van de waarheid, Die jou leid naar rust en vrede. Komt allen tot Mij (neem Mij aan als je Heer en Herder) en Ik zal je van de onrust, het kwaad, bevrijden.”

Door de afwijzing en veroordeling van de Heer werd Zijn genadeboodschap bezoedelt en bleef, deels gecensureerd, in nevelen gehuld achter…

Dat zij, de Joden, hun status van macht-/hebzucht niet hebben ingeruild voor de Geest van Jezus in ‘gunnen, geven en vergeven’ blijkt wel uit hun bezitsdrang en aanhoudende oorlog om de stad Jeruzalem.

In conclaaf (in relatie) met GODs Geest heb ik Zijn woorden in het boekje ‘Engel of bengel’ opgetekend en eind 2017 uitgegeven.

Jezus kwam niet op aarde om de wereld te redden en ons idee van een paradijs te realiseren. Nee!

Hij kwam ons bekendmaken met GODs Heilsplan, om de mensen (ons wezen) vrij te kopen, lees te verlossen, uit de netten van de tijd-/wereldgeest Moeder natuur waarmee en waarin wij geboren zijn.

Op www.stichtinginderdaad.nl ontdek je de twee opties van zijn.

aub, in het belang van jouw zielenrust, welzijn en persoonlijke vrede, lees en bestudeer het boekje: ‘Engel of bengel’ en de uiteenzettingen hier op de website van Stichting Inderdaad www.karaktersinkleur.nl 

Lees ‘Engel of bengel’ en bid elke dag, opdat je verlicht leven mag!

Met Jezus, Zijn plaatsvervangende Geest inwonend, heb je Zijn hulp en kom je als overwinnaar in Christus herboren aan in het Licht!

Eerst was ik boos op mijzelf dat ik mij met al die sprookjes en leugens had ingelaten. Maar nu, met kennis en verwerking van de Waarheid, ben ik verdrietig, dat er met bedrog (manipulatie) en commercieel belang mensenzielen vergeefs bij de kerk naar geestelijke hulp hebben gezocht.

GODs zegen en sterkte bid ik je toe, in de strijd om je van de geest van het kwaad te ontdoen. 

Mét Jezus heb je Zijn hulp (Zijn Geest inwonend), en kom je met Hem als overwinnaar in het Licht aan. Beloofd!

Ga met Jezus!

 Ben je Goedwillend, word dan ook vriend van Vrede en Welzijn.

aub Schrijf je in als vriend van vrede en welzijn zodat je weet dat wij, met Jezus als Geestverwant, niet alleen staan in de strijd tegen de gevestigde orde van het kwaad.

 

Erik Visser (onderzoeker, karakteroloog, evangelist, …)

Toeval bestaat niet.

50 jaar geleden voltooide ik de opdracht in de opleiding tot Meester Schilderen aan de CNS te Zwolle met het maken van een wanddecoratie voor een zeilschool.

Wanddecoratie

Elementen als de boot, anker, roer, zee, zon, zeilen en de wind ontbraken niet.

Bijzonder is het getal 27, waarvan mij steeds weer is gevraagd of dat ook een betekenis had. Ik wist het niet. Tot vandaag…

Hier herken ik de parallel met betrekking tot de voltooide opdracht met de relevante elementen in de basis-elementen van wat wij kunnen geloven. En wat wij, Jezus gelovend, ter vervanging van de Bijbelse stellingen mogen aannemen als waar.

Gisteren plaatste ik in een ‘Open brief’ het bericht dat mijn hemelse opdracht* was voltooid. Lees; op internet ‘het proces van het leven’ naar het Gedachtegoed van de Heer te verwoorden/te verbeelden, zoals Hij dat 2019 jaar geleden verwoordde.

(*= in de Geest ontvangen, vanuit mijn levende relatie met de Geest van GOD.)

Op 27 januari 2019 kwamen daar nog eens ‘toevallige dagteksten’ bij: “Ons hele leven bestaat uiteindelijk uit accepteren wie we werkelijk zijn” en “Een doel is een droom met een deadline.” En de datum “27-01-2019” met betekenisvolle cijfers.  Op de achtergrond hoor ik toepasselijke muziek; “Jezus is Heer…”

Teveel toevalligheden bij elkaar. Aanleiding om vraag-/en uitroeptekens te plaatsen bij deze ‘toevalligheden’. Ik geloof niet in toeval, wél in leiding!

Zoals op de homepagina van de website van Stichting Inderdaad is aangegeven maken wij deel uit van een ‘hemelrijk’ en is het lichaam slechts onze tijdelijke behuizing. Geboren in het rijk van duisternis, (onder het beheer (lees invloed) van de grillige tijd-/wereldgeest Moeder natuur) gaan wij op weg om het leven naar beste weten en kunnen in te vullen.

Aan mij de opdracht om in de herboren status in conclaaf met Hem ‘het proces en de zin van het leven’ uit de doeken te doen. Zoals ook de Heer Jezus dat destijds al, met minder technische middelen dan heden voorhanden, bekend maakte.

GODs heilsplan is helder. Hij wil dat het ons GOeD gaat! Het is aan de mensheid gegund en gegeven om dat (uit vrije wil) ook te willen…

Dit betekend, dat wij ons zelfgerichte ego moeten inleveren en ons, met behoudt van aanleg (talenten), in het zuiveren schikken naar GODs wil.

Sta je hier achter, dan kan je jouw intentie van goede wil laten blijken door je met het formulier op karaktersinkleur.nl/word-vriend aan te sluiten bij de vriendenkring van vrede en welzijn. Er wordt je geen religie opgelegd. Integendeel!

Op pagina …eur.nl/Religie-of-Godsdienst is daar al op ingegaan.

Door mij, vertegenwoordiger van de Heer, herboren in Christus, wordt aanbevolen: de relatie met de Heer, Bron van Licht en Leven, GOD de Vader, aan te gaan! Het is een zaak van het hart (de ziel) de wissel van onze identiteit (ID) tot eeuwig heil van het karakter, naar de zachtaardige mentaliteit van de Heer Jezus.

Financiële ondersteuning van de Stichting Inderdaad is welkom om de doelen te behalen en de financiering van de kostbare website van het EGO-DNA.ID te voeden.

Zo je intussen overtuigt bent dat er een goede God moet bestaan, laat je dan niet meer door de geest van angst en vrome tradities leiden, maar neem Jezus aan als Heer en Herder. Van harte aanbevolen!

Toeval bestaat niet. Wél leiding!

‘Ingevingen’ komen van Boven en beneden. Aan jou naar wie je wilt luisteren.

Op www.stichtinginderdaad.nl ontdek je de opties van zijn.

GODs zegen en sterkte toegebeden in de strijd het kwaad te overwinnen.

Erik Visser (onderzoeker, karakteroloog, evangelist, …)

Open brief.

Open brief.

Geachte bezoeker, beste vriend,

Goedendag.

Diverse correspondentie heb ik in gebed bij de Heer gebracht in afwachting van Zijn reactie.

Van de week werd ik gewekt met de herinnering aan mijn eerste wanhopige gebed: “Heer, dat ik ziende mag worden.”

Na veel aanpassingen van de website komt dit wakker maken met deze herinnering bij mij over als het einde aan ‘het opmaken en redigeren van de teksten’ op de website. Hij is klaar, halleluja! GOD geeft Zijn fiat tot publiceren.

Mijn uitstrekken ‘GOD te kennen’ (1986) heeft tot veel openbaringen geleid. Deze heb ik in het boekje ‘Engel of bengel’ en op de website van ‘Stichting Inderdaad’ verwoord. Nu is de waarheid over ons wezen ook bij jou in de eigen taal bekend en kan je het fundament, wat Jezus bracht, eigen maken.

Men heeft volkomen gelijk, wanneer men stelt dat mijn taalgebruik (lees de taalfouten en zinsopbouw) te wensen overlaat. Mijn excuses daarvoor! Reden dat ik een rewriter zoek.

Ik geloof dat de opmaak van de Bijbel door de Geest van GOD is geïnspireerd, maar, ook en helaas, niet alleen door Hem!

Reden waarom ik het plot van de Bijbel, met haar oproep ‘haar voor de waarheid te houden’ en onbekritiseert te geloven en te gehoorzamen, naast mij heb neergelegd om alleen de woorden ‘direct en indirect van de Heer ontvangen’ als waarheid, juist en goed te erkennen. Het loslaten van de (ingebakken) Bijbelse stellingen kost wel enige moeite. Maar wanneer je oprecht het ‘onze Vader’ bidt,  is het loslaten niet onmogelijk. Er is niets onmogelijk voor de Vader en Zijn kinderen!

Het stadium om de Bijbel voor zoete koek aan te nemen en intellectueel te geloven ben ik met de opmaak van het boek ‘Engel of bengel’ (dat ik in conclaaf met de Heer heb geschreven) gepasseerd.

Met het krijgen van de antwoorden op de vele gestelde vragen, is mijn onzekerheid weg en kan ook voor jou het zoeken naar antwoorden in de Bijbel met haar dogma worden los gelaten.

Naar Galaten 2:20 zeg ook ik: “niet ik, maar Hij, de Geest van GOD, leeft in mij.”

Om het in mijn termen van uitleg te zeggen: “de status van de tijd-/wereldgeest waarin ik 71 jaar geleden ben geboren, is vervangen in de herboren status van Jezus, ‘in Christus’.”

Ik nodig jou uit om van ‘het onthouden woord’ dat aan de Bijbel is onttrokken (en de reden was Hem, Jezus, het leven te ontnemen) op de website kennis te nemen.

Dit is door de Heer exclusief aan mij opgedragen om aan de hele mensheid bekend te maken. Nu is er gelukkig Internet en wordt deze informatie niet door het Joodse volk geclaimd als hen alleen toekomend…

Op de website www.karaktersinkleur.nl ontdek je (naar het Gedachtegoed van de Heer) wie je bent en vindt je ook waarom ik, net als Jezus destijds, kritiek heb op de gevestigde kerkelijke orde.

Van 1998 tot 2012 was ik in zuid Frankrijk als evangelist actief. Geen kerk/denominatie vertegenwoordigend maar geleidt door GODs Geest ben ik, gehoorgevend aan de oproep in Marcus 16:15 “Trek de wereld in en wees mijn getuige.”

Als laatste was ik daar lid van een Pinkstergemeente die overging in een ‘Vol Evangelische’.

Gezien men in de kerk de Bijbel van kaft tot kaft (de Schriften) aanhangt, ben ik daar (en elders) niet meer ‘thuis’ omdat men preekt vanuit de Bijbel en deze als wet dicteert.

Jammer! Want persoonlijk mis ik wel de samenkomsten met gezamenlijk zingen in lofprijs.

Deze ‘open brief’ heb ik inmiddels (enigszins aangepast) naar diverse kerkelijke organisaties verzonden. In de hoop, dat men er serieus aandacht aan zal besteden en het woord van de Heer, nu na 2000 jaar, wél toegang krijgt bij de verkondiging van het woord van de Vredevorst Jezus.

Jezus was onze Adviseur en Verlosser op onze levensweg naar rust en vrede.

Helaas is Zijn woord niet geloofd en slechts deels opgetekend. Dit omdat Zijn Gedachtegoed en Zijn weerwoord/kritiek op de Schriften van de gevestigde orde sterk afwijkt. Zoals je dat ook hier op de website kan lezen.

AUB/SVP. Wanneer je de onrust en ontevredenheid op je hart wilt stillen,  en tijdloos deelgenoot wilt zijn van Licht en Vrede, neem dan de gepubliceerde kennis tot je en neem Jezus en Zijn woord aan als bepalend!

Het is aan mij, om als Zijn aardse vertegenwoordiger opnieuw de realiteit over ons wezen (het zijn) in deze eindtijd te herhalen.

Dank voor het uitlezen van dit bericht en welkom als een geregistreerd vriend van Vrede en Welzijn. Niet een geloven in een religieus kader, maar het herboren zijn in Christus is het leven in Welzijn! Amen.

Gods zegen!

Erik Visser (karakteroloog, onderzoeker, evangelist, …)

 

Van verbannen naar verlicht.

Geboren vanuit de duisternis (de van het hemellicht verbannen ruimte) zijn wij met een ondeugdelijk karakter (verkleefd aan de geest) voor een zekere tijd van leven in dit lichaam bij de geboorte ‘in het stof’ geïncarneerd.

Jezus, ook als mens geboren kwam niet uit die duisternis, maar met de Geest van GOD vanuit het Hemellicht om ons GOD de Vader (Bron van Licht en Leven) bekend te maken; om Hem als Heer en Herder aan te nemen ter vervanging van de grillige tijd-/wereldgeest waarmee wij zijn geboren.

Naar GODs Heilsplan zijn wij ‘in duisternis’ geboren om in dit leven tot verzoening te komen met GOD en Zijn hemels Vrederijk.

Dit houdt in, als het goed is, dat ons leven twee statusperioden kent; beginnend, nog verloren in duisternis om bij bezinning en aanname van Jezus als Heer, te worden verlicht.

De Bijbel is daar omslachtig over. In Mattheüs 6:32-33 staat: “Uw God en Vader weet heel goed wat u nodig hebt. Geef God en Zijn Koninkrijk de hoogste plaats in uw leven. Hij zal dan in alles voor u zorgen.”

Jezus was direct en duidelijker in Zijn Heilsboodschap om de status van ons wezen onder Zijn (GODs) Heilbrengende heerschappij te brengen. Hij stelde als Zoon van de Vader: “Komt allen tot Mij…en Ik zal u rust geven!”

Het is een algemeen aanvaard begrip dat “onzekerheid doet verenigen” en aardse machten, de kerken, daar handig misbruik van hebben gemaakt om macht over de onwetende mens te krijgen.

Wij mogen inmiddels rustig concluderen dat die machtswellust niets te maken heeft met Godsdienst, maar voornamelijk het eigen opgezette imperium heeft gediend. Het is ook juist dat waartegen Jezus opstond!

De Bijbelschrijvers hebben hun geschiedschrijving met oude ‘profetische waarnemingen’ samengevoegd tot een script, geschikt om als handboek voor een religieuze organisatie te gebruiken…

Met veel fantasie en misleiding is zo het oude en het nieuwe testament schaamteloos samengesteld en met verdraaiing van feiten, die hier op de website zijn belicht, geschreven. Om aldus de Godzoekers met een veelheid aan regels, wetten en tradities bij overtreding aan hun wetten dwingend onder controle te brengen. Dat is slechts voor een deel gelukt.

Gevoelens van schuld, boete en boetedoening gingen bij de kerkelijke overheden hand in hand, ter manipulatie van de onzekere en onwetende gemeenschap die naar leiding zocht.

Nu het inmiddels tot de mensheid is doorgedrongen dat de kerk als club van Godzoekers (lees lotgenoten) alleen sociale en materiële hulp bieden wil en geen zekerheid bij geestelijke nood geven kan, is de trend van loskoppeling van kerk en Godsdienst meer en meer zichtbaar.

De trend van individualisering die wij maatschappelijk zien gaat ook met de leegloop van kerken door. Dit, zolang daar Jezus in Zijn Gedachtegoed, zoals hier nader gepubliceerd, wordt miskent als de waarheid.

Overigens; geen enkele religie houdt stand op basis van wet en regel!

Alleen een persoonlijke directe geestelijke relatie met de Heer, onze hemelse GOD en Vader, is ons tot Heil en zegen.

Jezus stelde: “Voor een relatie met GOD de Vader hebben wij geen tussenpersoon, of het aanhangen van een religie nodig.” Maar Hij werd om deze woorden als rebel veroordeeld.

Jezus gaf aan; met de woorden (waarvan akte): “kom tot Mij… en Ik zal je rust geven”. Daarmee aangevend dat wij in de gelegenheid zijn gesteld Hem als Heer en Herder over onze zielen te plaatsen in de ons gegunde en gegeven genadetijd.

Alleen erkenning van Jezus als Zoon van de Vader en het geven van vertrouwen in Hem, door zich rechtstreeks op Zijn aanwijzing met GOD de Vader te verbinden, biedt uitkomst tot verlichting en bevrijding van de geest van duisternis.

In genade als kind met de Vader verzoend kan en mag ik van Hem getuigen.

Ajb, lees en bestudeer het boekje: ‘Engel of bengel’ en mijn toelichtingen op de website van Stichting Inderdaad www.karaktersinkleur.nl in het belang van jouw rust, welzijn en persoonlijke-/en wereldvrede!

De trend van ons leven in de gegunde en gegeven Genadetijd is van ‘gebonden’ (verloren en geboren in duisternis) naar in Christus gezuiverd en herboren verlicht. Dit, wanneer wij onze wil (lees trots) ondergeschikt maken aan die van Jezus; de statuswissel naar dienstbaar zijn.

Sta jij ook al te boek als vriend van Vrede en Welzijn? Je kan je makkelijk aanmelden op www.karaktersinkleur.nl/word-vriend  Het zal je eerste stap naar verlichting kunnen zijn.

De Heer herkent de intentie. Hij ziet het hart aan! Kies voor de Heer en stel een daad! GOD de Vader is de enige macht die GOeD is!

Hij, Jezus, is de Geest van Liefde Die leeft!

Erik Visser. GODs zegen!

Vrede en Welzijn in 2019

Een voorspoedig 2019 begint met de wens elkaar vanuit een Goedwillend hart een Gelukkig Nieuw Jaar toe te wensen.

Verbeter de wereld en begin bij jezelf is dus een nieuwe, lees tweede start.

Onze overtuiging is, dat ‘gelukkig zijn’ de kern, de zin van het leven raakt. De gesteldheid van het hart bepaalt het.

Inderdaad!

Het ware geluk is/wordt in gelijk-waardigheid gevonden, bij de gevolgen van de ‘mentaliteitswissel’ van macht/hebzuchtig naar dienstbaar zijn.

Voor de keuzemogelijkheid die Jezus ons voorhield, worden jij en ik op onze individuele verantwoordelijkheid van leven gewezen.

Met de mentaliteitswissel bouw je niet meer op jezelf en het beschadigde en ondeugende verleden, maar pak je dankbaar de tweede kans van leven aan en richt deze in met de Goede Herder, Jezus, inwonend; met vertrouwen, rust en vrede op het hart, in de aanvaarding te leven met een eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot je Schepper en de eeuwigheid; de negatieve ingevingen van onze inborst te kunnen beheersen; de positieven in de aanleg (zie karakters) te kunnen ontwikkelen; dat wij met de mentaliteit van dienstbaarheid ‘in gunnen, geven en vergeven’ en het begrip gelijkwaardig te zijn meer ‘vrede, begrip en verdraagzaamheid’ zullen ervaren, én kunnen uitdragen, dan bij handhaving van de egostrijd om ‘bezit, macht en het gelijk…’.

In de Geest van Vredestichter verbonden, hartelijk welkom bij de Vriendenkring van Vrede en Welzijn.

Word ook Vriend van Vrede en Welzijn!

Stichting Inderdaad beoogt persoonlijke Vrede en Welzijn te bewerkstelligen, door

1: Het Gedachtegoed, de Kennis en de Leerstellingen, van de levende Geest van Jezus bekend te maken. Die de geschiedschrijvers ten onrechte uit de Bijbel hebben gecensureerd.

2: De onderzoeken ter verbetering van het welzijn (de gezondheid) te ondersteunen die bijdragen aan bestrijding van ziekten; het stimuleren van de eigen talenten in maatschappelijke dienstbaarheid.

. Ik geloof, dat Stichting Inderdaad met haar kennis en doel bijdraagt aan de zin van ons bestaan en de verbetering van het Welzijn in het algemeen. Het in kleur online plaatsen van het EGO-DNA is hierbij van cruciaal belang.

Het onderhouden en het verder ontwikkelen van de website en de Stichting vraagt offers. Zou je ons willen ondersteunen met een financiële bijdrage? Bij voorbaat hartelijk dank.

De vrienden van Vrede en Welzijn wensen jou een voorspoedig 2019 en vooral een Gelukkig Nieuw Jaar met de inborst van Vrede!

De Kerst-/Heilsboodschap van Jezus.

24 december 2018

Daar waar kerken anticiperen op de inborst van angst, (en kortzichtig hameren op schuld en de ongehoorzaamheid aan hun regels en wetten) is het de Geest van GOD Die aan onze zonden voorbijgaat*, wanneer wij persoonlijk Jezus als Zoon van GOD de Vader (Bron van Licht en Leven) erkennen, en Hem als onze Herder aannemen. Lees; tot Heer verheffen, in de plaats van de heersende tijd-/wereldgeest waarmee wij geboren zijn.

(*de zonden zijn met onze mentaliteitswissel [de statuswissel van de ziel bevestigt met de doop in Zijn Heilige Naam] automatisch vergeven en gewist.)

Het recent gevonden en vertaalde Evangelie van Thomas bevestigd  de leer en concrete uitspraken van de Heer Jezus, zoals in ‘Engel of bengel’ verwoord en hier op de website van Stichting Inderdaad zijn opgenomen.

De Joden die verantwoordelijk zijn/waren voor de opmaak en verdraaiingen van de Schriften, de Thora, Tenach en later de Bijbel, hebben Jezus Woorden niet geloofd en hebben Hem naar hun geschiedschrijving monddood gemaakt door Hem te doen kruisigen.

Gelukkig zijn wij, naar het woord van de Heer, niet ons lichaam. Halleluja!

De Geest van GODs Liefde, Jezus, leeft! Herboren in Christus laten wij het kwaad achter ons en leven voortaan als kinderen van GOD in het Licht.

Jezus heeft tot de dag van vandaag dezelfde Blijde Heilsboodschap: “Komt tot Mij … en neem Mij aan als Heer en Herder, en Ik zal je rust en vrede geven!”

Hoelang houden de mensen nog vast aan de Schriften en laat men zich nog misleiden door dezelfde Schriften dat GODs liefde verkracht?

Jezus leeft! Want Hij kwam als het zuivere licht, de Heilige Geest, in de mens wonen om de hele mensheid met de barmhartigheid van GOD de Vader (Genade en zegen) bekend te maken.

Lees het gesprek wat in hemelse gewesten aan de Schepping voorafging op www.karaktersinkleur.nl/Boek en ontdek de verdraaiingen, lees leugens van Mozes, waarop de Schriften en de Bijbel is gebaseerd.

Jezus leeft en klopt, ook nu, aan de deur van je hart om te worden binnen gelaten… Bidden kan je rechtstreeks tot de Vader. Dank Hem nu, alsjeblieft! Laat deze gegeven genadetijd niet zinloos voorbijgaan, maar leef in Christus met rust en vrede op het hart; herboren!

GODs zegen!