Reizigers

Reizigers.

Volgens Erasmus zijn wij in deze wereld reizigers. Tijdreizigers wel te verstaan.

En dat klopt, ook wanneer wij de JezusLeer erbij halen…

Jezus houdt ons voor dat wij een tijdloos karakter zijn in een tijdelijk lichaam, een verloren ziel, geboren in duisternis op weg naar de dood.

Het lichaam is vanaf de geboorte slechts ons tijdelijk verblijf, een jas voor de ingedaalde ziel die gevormd is door de tijd-/wereldgeest*. (*de kleermaker.)

De tijd van aards leven, die ons gegund en gegeven is, is dus een onderbreking van de eeuwigheid.

Ons aardse leven, deze genadetijd geeft ons de gelegenheid om met GOD de Vader (de Bron van Licht, Liefde en Leven) in het reine te komen.

Laat dus de zin van het leven (te komen tot verlichting en eindigend in het Licht) niet onbenut voorbijgaan, door met je aandacht te blijven hangen in je zorgen, angst voor de dood, ‘het geweten’ van het heden en jouw verleden…

Richt je aandacht op de levende GOD en praat met Jezus.

Velen van ons hebben zich aan de leer van een kerk verbonden, door zich als baby en/of ouder te laten dopen in ‘de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest’.

Let op, daarmee ben je akkoord gegaan met hun boeken en de daarin opgenomen beginselen! Het is een daad die geen invloed heeft op de status van de ziel!

Het zou/zal wél invloed hebben op de zielstatus, wanneer jij je in de Naam van de Heer Jezus laat dopen! Een constructieve daad die je verbindt met GODs Koninkrijk, en het recht geeft om Zijn Macht aan te wenden.

Jezus leeft, en heeft allen die Hem tot Koning en Heer hebben aangesteld bewapend met Zijn Naam. Halleluja!

Hij, Zijn heilige Geest, is alom aanwezig om ingezet te kunnen worden om de geest van de wereld met haar kwaad, kwalen, ongemakken en pijn te verjagen.

Dankzij ‘de bewapening’ van de Naam Jezus heb ik al veel leed verdreven en voorkomen.

Niet alleen pijnen als jeuk, steken en krampen, maar ik heb in Jezus Naam met succes ook een knobbel in mijn borst bezworen weg te gaan die dagelijks groter werd en steeds meer ging steken en jeuken.

Met het uitspreken van; “Jezus is mijn Heer en Hij regeert en jij niet meer. Dus ga weg in Jezus Naam! Nu! In Jezus Naam ga weg! In Jezus Naam!” op het moment dat ik mij uitsprak verdween de pijn en jeuk. Drie dagen later was de knobbel ook weg!

Zo heb ik de griep met haar koorts bezworen weg te gaan. Evenals de corona die zich als een rasp door mijn keel getrokken mij in de nacht wekte. Direct begreep ik dat het de geest van kwaad was en heb haar bevolen weg te gaan, waaraan zij gehoor moest geven…

‘Beveel gerust uw wegen en wenst gij de uitkomst goed, …” is een lied dat, geïnspireerd door de levende GOD, ons de vrijmoedigheid geeft om actie te ondernemen en aldus te doen.

Jezus, is net als GOD, wij mensen én de geest van het kwaad géést! Ingedaald/inwonend in een menselijk lichaam zal men zich ook zó (GOeD of slecht) manifesteren!

Dit, omdat wij niet het lichaam zijn, maar een tijdloos karakter dat door de tijd reist.

Telkens wanneer je Jezus Naam hebt ingezet, en een kwaad hebt verjaagt, wordt GOD verheerlijkt en wordt Jezus invloed bevestigt in je leven.

De JezusLeer komt overeen met dat wat de Catharen geloofden, tot ergernis van het katholicisme uit Rome. Maak je keus en juich mee, want Jezus is Heer en leeft! Halleluja!

Het zingen van zogenaamde christelijke liederen, waaronder het bezingen van de stal van Bethlehem of Maria de moeder van Jezus of andere door de kerk heilig verklaarde personen en dingen, is geen GODsdienst! Zij vallen onder ‘religie bedrijven’!

Jezus. Hij, Die het kwaad (onze grillige inborst) overwon betrok ons, die Hem eren, in Zijn overwinning met Zijn mandaat; een rijke erfenis.

Vol vertrouwen op de Heer zingen wij, de Jezus-fans: “Wat de toekomst brenge moge mij geleidt des Heren hand, moedig sla ik de ogen op naar het onbekende land…”

De reiziger. Een met alle reizigers op aarde.

Voor ons welzijn, rust en vrede op het hart komt alle eer, dankzegging en aanbidding de Heer Jezus toe! Zet Zijn Naam in, en verheerlijk zo GOD!

Misbruik Zijn Naam niet. Want met vloeken wordt Zijn Naam misbruikt en wordt de verbondenheid met GOD de Vader verzwakt en ontkracht. Een daad van destructie!

Het lied; “komt allen tezamen jubelend van vreugde, komt nu ja komt nu naar Bethlehem, ziet nu…” moet je niet letterlijk als een pelgrimsreis naar Israël nemen! Maar is figuurlijk. Een verblijd verhogen van Zijn grote Naam!

In een eerder schrijven heb ik al aangegeven dat je de Bijbel moet onderzoeken en zeker niet letterlijk moet nemen. Ook niet als de waarheid, want daar staat alleen de Heer Jezus voor!

Opgetekend door Erik Visser (onderzoeker, ontdekker en enthousiast Jezus-fan.)

www.karaktersinkleur.nl/word-vriend

Deel op social media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *