Over geloof en geloven.

De stelling van Gianluca Spalice; “Geloof wint over alles” vraagt om een toelichting.

Ik, als godsdienstfilosoof en Geestverwant van de Heer, kan met deze stelling weinig tot niets. Wel heb ik een standpunt over geloven:

‘Geloven’ is een rationeel vasthouden van informatie als feitelijk. In een zeker verband wordt kennis of veronderstellingen in een overweging als waarheid aangenomen.

De Heer Jezus, de Geest van GOD Die (niet zoals wij vanuit de [tijdloze] duisternis in een mens incarneerde, maar vanuit het [tijdloze] hemellicht kwam) rebelleerde tegen de kerkelijke leer door aan te geven dat geloven geen zaak is van het verstand maar kennis is van onze identiteit; een weten vanuit onze kern, de ziel, het hart!

Zijn boodschap ging verder dan de aanbeveling elkander vergevingsgezind tegemoetkomen. Hij gaf openheid over onze verloren zielstatus, dat, middels aanname van de Heer Jezus tot Heer, verwisseld kan worden naar geborgen in Christus, het hemels Vrederijk. Een hartsaangelegenheid dus. Een status van onze tijdloze ziel, van zijn.

Het plaatje: Onze tijdloosheid verbeeld in de aardse onderbreking.

Als mens, verbannen van het hemellicht geschapen, staan wij in deze aardse tijd van genade voor de keuze; te blijven in de verloren zielstatus waarin wij geboren zijn, of te komen tot Verlichting, door Jezus als Heer over ons wezen aan te nemen.

De duiding van geloof of geloven krijgt dus, naar de kern van de Leer van Jezus, een draai naar zijn. Niet het verstand bepaalt ons geloven, maar de ziel, het karakter van het hart!

Door het aangaan van een geestelijke relatie met de Heer, dat is bekrachtigd met ‘het huwelijk’ van de doop, ervaren wij (Zijn Geestverwanten); dat wij Jezus Zijn Naam mogen en kunnen inzetten om kwaden en kwalen, als pijn en ziektes, te kunnen verjagen.

Met deze zegen verrijkt kunnen wij geloven (weten door bevestigingen) dat Hij, GODs Geest in onze kern, het hart, is komen inwonen en wij tot GODs Vrederijk behoren!

GOD wil dan niemand verloren blijft. Hij, Jezus, roept ons op om van Hem te getuigen.

Nee, niet door kerken te stichten en weer religie te gaan bedrijven met regels en tradities, maar de getuigenis van onze persoonlijke Vrede in welzijn en tevredenheid uit te dragen.

Naar de Leer van de Heer valt de dag van onze entree naar het Hemels Vrederijk niet bij de dood, maar begint op de dag van de bekrachtiging met de doop.

Een opmerkelijk verschil met de (misleidende) kerk* die ons oproept te blijven wachten op de Heer in persoon op de wolken… (*Zie ‘weblog/De kerkgeschiedenis’.)

Onze evangelisatie is het delen van de wonderen die wij, in Christus herboren, doen en ons overkomen. Zo worden onwetenden (verwonderd) geraakt en nieuwsgierig willen ook zij die bijzondere macht en bevrijdt van onrust en ziektes bij de Heer Zijn GODs Vrederijk behoren.

Ziektes en ellende zijn vaak terug te brengen tot oorzaken van misstanden. Realiteitszin is bij zelfreflectie dus wel praktisch om je levensweg te herzien en reinigingen aan te brengen. De kerk noemt dit (onvolledig) bekeren. Jezus slaat het verleden, met het benoemen van schuld aan zonden, over en brengt ons direct, bij aanname van Hem als Heer, onder in het hemels Vrederijk. Halleluja!

De Heer sprak tot Zijn profeten: “Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest van Liefde, Jezus, zal Ik u verlossen van het kwaad, de geest van duisternis.”

Jezus kwam en overwon de aardse negatieven, die als verleidingen bij ons worden ingegeven door de oude inborst. Hij overwon (met de Geest van GOD inwonend) de geest van het kwaad (de duisternis) en bevrijdde ons, die onwetend zijn.

NB. Zonder Jezus Zijn inwoning, met Zijn macht, zal het verwisselen van de zielstatus (ons ego ten spijt) niet kunnen lukken!

Jezus, GODs Geest (Hij) Leeft!

Wil jij ook in Vrede en Welzijn leven, gewapend met Zijn ‘stok’ om kwalen en kwaden te verjagen? Zolang er adem is kan dat nog.

Strek je naar Jezus uit en roep Hem aan, zodat je vanaf de doop (het geestelijk huwelijk) verblijd en dankbaar in welzijn, met een schoon blazoen, het leven opnieuw kan oppakken.

Ben je klaar een nieuw leven aan te gaan, laat een oprecht vrome man of vrouw, die in Hem (de Bron van Licht, Liefde en Leven) geloofd, de volgende dooptekst gebruiken: “Ik doop u naar uw wens in de Naam van Jezus Christus, de Geest van GOD, Die ons ontworpen heeft naar Zijn onzichtbaar Beeld.”

Voordat je hieronder gaat je reageren, waarop ik wel hoop dat je dat doen zal, lees ook de andere pagina’s op deze website.

GODs zegen!

Deel op social media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *