Stadia van de tijdloze ziel.

Stadia van de ziel van grijs naar zwart, of naar WIT van het Licht.

Dit verslag is belicht vanuit mijn levenservaringen en verkregen inzichten.

Ooit één in de tijdloosheid met GOD de Vader in het hemelse Licht was er op een zeker moment opstand in de hemel en werden de opstandelingen (de bengels) afgescheiden van het hemelse Licht.

Het idee van GOD, Die GOeD is en was, om het leger van engelen die onder de opstandige Satan stonden en die sinds in de buitenste duisternis vertoeven genade te schenken, door hen (dat zijn wij) in de gelegenheid te stellen zich in een tijdelijk aards bestaan weer bij Hem in het hemelse Licht te kunnen voegen.

Aldus gebood GOD de bengel Satan ‘de schepping’ te vormen met de evolutie emolumenten; ruimte, licht en materie, en (ons, als dwalende zielen in het duister) bij een geboorte van een mensenkind de keuze te geven hierin te incarneren, om de weg naar het Licht, GOD, in te kunnen slaan.

        Satan, de tijd-/wereldgeest en heer van de duisternis, vond de planeet aarde de geschiktste locatie om de opdracht uit te voeren, en zette, met behulp van de wisselingen van temperatuur van dag met de nacht, de evolutie in.     

        Satan, met zijn kwaadaardig karakter en dubbele agenda, slaagde erin de opdracht van GOD de Heer te voltooien, en vormde de mens via de stadia van plant en dier tot mens, waarin de verloren ziel zich (bij de geboorte van een mensenkind) op de levensadem kon nestelen.

Je zou kunnen stellen dat wij met ons karakter (levend op aarde) in een genadetijd ergens tussen het Hemelse Licht en de zwarte gaten in de (grijze) mist zitten.

Aan het ontwerp van de mens, door GOD ontworpen, is niets aan het toeval overgelaten om ons de vrije keus te laten wie wij zijn en wie wij willen toebehoren.

Zo bestaan wij uit; een lichaam, het karakter (de ziel) verkleefd aan de levensgeest. Waarvan alleen de ziel een tijdloos karakter heeft, dat in de aardse onderbreking van de tijd in de gelegenheid is om het met GOD in orde te maken.

Ik heb al aangegeven dat wij niet het lichaam zijn, maar dat wij met ons verstand de weg bepalen van goed en slecht, ‘gewenst en ongewenst’.

Accepteren wij de aangeboren status van onvolmaaktheid en ongemak niet… en gaan wij dokteren met verbouwen en opleuken van ons uiterlijk, of richten wij ons tot GOD de Vader om vrede op ons hart te vinden, zodat wij met vallen en opstaan al lerend van gemaakte fouten verzelfstandigen en onszelf kunnen en durven zijn.

Wij bepalen dus zelf wat goed en wat slecht is, ook al wordt dat, goed bedoeld, door je omgeving op wie je vertrouwd, soms opgelegd…

Ja, onze wil bepaald met welke Grootmacht wij ons leven willen delen. Met GOD de Bron van Licht, Liefde en Leven, of de grillige God van onze natuur (de geest van duisternis, onze kleermaker) die zich in de Schriften tot God heeft verhoogd.

Door de Heer Jezus, in de plaats te stellen (voorrang te geven) op de ondeugdelijke inborst zuiveren wij onze weg, ons leven, en verzoenen wij ons met GOD de Heer. (Johannes 3:3)

Witter en zuiverder dan vers gevallen sneeuw is dan onze ziel

Door een zware burn-out, met het verlies van het totale geheugen van enige maanden de inktzwarte nachtmerrie te hebben overleefd, ben ik mij na ongeveer 5 jaar van langzaam herstel en zoeken mij gaan verdiepen in de geestelijke wereld.

Mijn omgeving, vrouw en dochter, zochten naar bevrijding uit die onwerkelijkheid van voornamelijk slapen.

Zij vonden de oplossing. Door mij aan de tekentafel te krijgen en mij vroegen een landschap te tekenen werd mijn hersenmotoriek weer aktief.

Nu was en is tekenen mij eigen, dus zette ik mij aan het tekenen. En, om het tot een uitdaging te maken, maakte ik de tekening van een Fries landschap ondersteboven…

Tot mijn (en onze) verrassing kwam er energie vrij en ging ik creatief door op een plaatselijk atelier, waar ik de techniek ‘doodle’ leerde*. (*gedachteloos tekenen, zoals velen dat tijdens het telefoneren doen, om vervolgens de vlakjes als een damboard in te kleuren) Zo viste ik intrigerende onderwerpen uit mijn onderbewuste naar boven.

Niet ingekleurde intuïtieve doodle.

Bij mijn ouders en verdere familie te biecht wie en wat ik was vóór mijn geheugenverlies. Maar helaas. Ik kon aan hun bespiegelingen geen touw vastknopen.

Ook vond ik, Bijbels opgevoed, geen houvast door de Bijbel weer te gaan lezen. Dit omdat ik haar plot misleidend, ondeugdelijk en niet geloofwaardig vond, en dat overigens nog vind.

Als kleuradviseur ooit bekend met de psychologische invloed van kleuren op de mens, en daarmee de karakters van kleuren kennend, ontdekte ik de blauwe hemel en zocht naar de twee andere natuurlijke elementen die bij de drie primaire rood, geel en blauw horen.

Zo kwam ik op het idee om de bewegingen (de karakters) van de astronomische tijd in een kalender van de drie primaire kleuren te duiden.

 Door ook de evolutie-emolumenten (de drie-eenheid ‘ruimte, licht en materie’) daaraan te koppelen (en als gegeven aan te nemen,) en ik ook onze geboortedatums bij deze data betrok, bleek de wetmatigheid daarvan ook betrekking te hebben op het basiskarakter. En zo ontstond er een geheel nieuwe kijk op het onzichtbare karakter van de mens en deed een nieuwe theorie daarover haar entree.   

In de FAQ en elders op de website heb ik het duiden van ons wezen in het profiel van een KleurID al belicht, dus kan ik nu terug naar ons onderwerp ‘Stadia van de tijdloze ziel’.

Ik wil hier nog even kwijt, dat, doordat ik geen geloof hechte aan de Bijbel met haar hel en paradijs, ik, ondanks dat ik wel in de Drie-eenheid was gedoopt, bij een bijna doodervaring in de hel van vuur, angst en pijn ben terecht gekomen. Verschrikkelijk!

Door ‘Jezus’ te roepen haalde Hij mij weer terug in de realiteit.

Alle reden om Hem als de enige Waarheid en Verlosser te verkondigen, ondanks dat Hij door het geestelijk gezag van die tijd, het Sanhedrin, als rebel was verworpen.

Enfin, terug naar ons onderwerp ‘de stadia van onze tijdloze ziel’;

GRIJS:

De inborst, het karakter (de ziel), van de boreling is ‘grijs’. Vol verwachting kloppen onze harten om ‘het leven’ te gaan idealiseren, vieren de verbeteringen en jubilea met feesten… Niet voorbereid op de tegenslagen die de geest van het kwaad voor ons in petto heeft.

ZWART:

Het onwezenlijke zwart van het zwarte gat waarin de ziel bij het overlijden valt en wij daar, al zoekend naar licht, dwalen is te vergelijken met een volledige burn-out…

Hetzelfde lot treft m.i. allen die het bestaan van GOD ontkennen (de atheïsten) en diegenen die bewust Jezus als Koning en Heer afwijzen. Verschrikkelijk, maar niet uitzichtloos!

Dwalend in de duisternis kunnen zij, zolang de genadetijd van de aarde niet ten einde is, ervoor kiezen (weer) te incarneren om alsnog voor GOD (Jezus) tot Heer te kiezen.

De destructie van de klimaatcrisis

Alles beter, dan in dat uitzichtloze verschrikkelijke zwarte gat te blijven, accepteren wij ook de incarnatie bij een minder valide boreling (en miserabele omstandigheden) waar dan ook op de wereld…

GOD is GOeD! Hij had en heeft een plan met de hele mensheid! De Genadetijd, ons gegund en gegeven had en heeft het doel dat je bij Hem hulp zoekt!

Richt je rechtstreeks tot GOD, onze hemelse Vader, en geloof dat Hij zal omzien naar jou en alle zielen die ooit op aarde geboren zijn, zodat jij ook een verloren geliefde pijnloos kan loslaten.

NB. Wanneer wij met de tijd-/wereldgeest zijn ingewijd (getrouwd of gedoopt), en wij sowieso Niet de Heer Jezus tot Koning en Heer in deze genadetijd hebben aangenomen is er na de laatste ademsnik geen weg terug, ongeacht welke religie wij belijden. Verschrikkelijk en uitzichtloos!

Neem dus nu actie en richt je tot GOD, onze hemelse Vader, om van dood en ellende gered te worden!

WIT:

Jezus spreekt ons niet aan op ons verleden, onze zonden, zoals de kerk dat doet. Hij, Jezus, doet ze gewoon weg en zegt ‘bij erkenning van Hem tot Gezaghebbende’: “heden zal je met mij bij de Vader in het Licht zijn!’

Witter en zuiverder dan vers gevallen sneeuw is onze ziel wanneer wij haar, met hulp van de Trooster Die (dankzij de erkenning van de Heer Jezus tot Koning) is komen inwonen hebben gezuiverd; van alle drang, drift, gewelddadigheid, eer-/macht en hebzucht die bij onze geboorte werd meegegeven plus van alle gemaakte foute keuzes (opgetekend in ons geweten) die wij tijdens ons leven hebben gemaakt.

Samen met de macht en kracht uit de verkregen erfenis, om Jezus Naam te kunnen inzetten om kwalen en kwaden te bezweren weg te gaan, ervaar ik met de Heer inwonend Liefde, dankbaarheid, geluk en oprechte dienstbaarheid, in de plaats gekomen van veroordeling, liefdeloosheid, macht-/eer-/hebzucht.

Beste tijdgenoot, lieve mensen; dom zijn is niet erg. Bewust dom willen blijven en de ingenomen standpunten niet willen heroverwegen om te veranderen is onverantwoord. Lees dodelijk!

Ik wens je de wijsheid toe om tijdig voor het leven in gezondheid te kiezen!

Laten wij GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) danken en loven voor elke dag van deze genadetijd!

Lees de ware toedracht van het begin in ‘Engel of bengel’ (ISBN 978-90-827543-0-8)

Opgetekend met respect voor Leven, door Erik Visser (onderzoeker en enthousiast Jezus-fan)

Deel op social media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *