Met kerst werd het overstappen.

Kerst, is overstappen van ‘traditioneel geloven’ naar geloof in Jezus erfenis;  ‘de GODDELIJKE Macht om (naar eigen wil) de Naam Jezus in te kunnen zetten’.

Beste tijdgenoot, lieve mensen,

Hoe wij elkaar op de hiërarchieke weg aanspreken hangt af op welke tree wij ons bevinden.

Is die ander een gezaghebbende ouder of een hoger geplaatste op de maatschappelijke ladder, dan is de standaard dat die persoon met u wordt aangesproken.

Is het een gelijke, zoals broer, zuster of een collega, dan mogen wij die tutoyeren, en gewoon met je of jij betitelen.

Vandaag de dag ligt ‘het gezag’ onder vuur.

Zo vond ik het vreemd, dat toen ik in Frankrijk woonde de dominee/pastor beslist niet getutoyeerd mocht worden, maar hij de kerkgangers wel voorhield om in het gebed God te tutoyeren…

In België was het ook vreemd, want daar moet men, ongeacht de relatie of leeftijd, de ander met u aanspreken.

Voor mijzelf heb ik het makkelijk gemaakt; wanneer een ‘u‘ zich met haar of zijn naam bekend heeft gemaakt en ik dat ook heb gedaan, dan is de betiteling automatisch veranderd van u naar jij of je.

Sinds ik heb aanvaard dat wij niet het lichaam zijn, maar een tijdloos karakter (ziel) in dit tijdelijk aardse lichaam, en ik ook de tweegodenleer ben gaan begrijpen, is het in die zin ook logisch dat wij de levende GOD (Jezus) kunnen en mogen aanspreken bij Zijn Naam.

Met Hem inwonend zijn wij nooit alleen! En ervaren wij ons, bij een ‘alleen zijn’ niet eenzaam, maar met Hem verbonden!

Kijk om je heen en tel je zegeningen, dan kan je ook (ongeacht mogelijke depressieve omstandigheden) net als de andere Lichtdragers, dankbaar en blij van vreugde stralen!

Want Hij, Jezus, leeft!

Ook logisch is dat wij de geest van duisternis tutoyeren en wij (die in Christus herboren zijn) ‘in Jezus Zijn heilige Naam’ de geest van kwaad en duisternis kunnen bevelen weg te gaan!

De Heer Jezus zien als de vertegenwoordiger van de levende GOD (geest) houdt mijn ingenomen stelling overeind om Hem, inwonend, vertrouwelijk en eerbiedig toch met U te blijven benaderen.

Het gegeven dat de Heer Jezus (de Overwinnaar op de oude natuur, onze inborst) en wij die in Christus herboren zijn ook de macht hebben om de geest van duisternis te gebieden weg te gaan, betekend; dat wij individueel zijn overgegaan van verloren zielen naar GODs volk, en in dezelfde zielstatus zijn komen te verkeren als Jezus toen Hij nog op aarde wandelde…

Kerst, is overstappen van ‘traditioneel geloven’ naar geloof en actie op Jezus erfenis;  ‘de GODDELIJKE Macht van de Naam Jezus’.

Het is niet dat wat wij denken of geloven, dat de toekomst bepaalt, maar wie wij, in een zekere zielstatus, zijn!

De Bijbelschrijvers houden ons voor dat Jezus komt (gekomen is) om de wereld te redden. Ik ben een andere mening toegedaan:

Jezus, door Liefde en medelijden gedreven, kwam niet voor de wereld.

Integendeel!

Hij overwon onze natuurlijke drift en drang, en kende ‘dat’ toe aan de intieme liefdesrelatie.

Door de Heilige Geest gedreven kwam Hij naar ons (de mens) toe, om ons ‘al moraliserend’ van de kwaadaardige wereld en haar destructie bewust te maken en, zo wij weten, ons met zijn leven vrij te kopen van de eeuwige dood.

Dit, omdat Jezus wist, dat niemand zonder Zijn hulp en erkenning met GOD tot verzoening kan komen, en wij (individueel) zelf verantwoordelijk zijn tot welk gezag (heerschappij) wij willen behoren: tot GODs Koninkrijk, het Licht. Of te blijven in duisternis…

Hier hoort een ander, correct, standpunt bij: 

Bij ‘Geest en Waarheid’; de juiste interpretatie van het Bijbelse woord Johannes 3:16 is:

“GOD de Vader (de Almachtige Schepper, de Bron van Licht, Liefde en Leven) heeft de mens zo liefgehad dat Hij naar onze wil (onze gebeden) Zijn Heilige Geest (de Trooster) zendt, Die in onze harten plaatsneemt, waardoor Hij (GOD) keer op keer wordt verheerlijkt wanneer wij Jezus’ Naam inzetten om te vechten tegen elk fysieke kwaad* dat ons bedreigt.”

Dankzij Jezus Zijn overwinning op de geest van duisternis (het kwaad) delen wij, die Hem toebehoren, in (Jezus) geloven, in Zijn erfenis!

Dankzij de verwisselden zielstatus met de inwoning met GODs Geest de Trooster kunnen wij (wij die GOD toebehoren) bewapend met Jezus Naam, ons ontdoen van de onzuivere inborst* waarmee men is geboren. (*gewelddadigheid, boosheid, eer-/hebzucht, zwaktes, pijn, ziektes en ander ongerief)”

Bevrijd van de eeuwige dood, kunnen wij in gezondheid leven in dankbaarheid, verlicht en (Geest zijnde) blij verder tot in eeuwigheid.

Er is (dus) voor geen mens nog reden om nog langer te wachten om Jezus tot Koning en Heer te verhogen.

Jezus bleef niet stilstaan bij ‘de zonden’. Neen! Hij bood GODs Koninkrijk aan om in verder te leven. De zonden, het Godsbeeld (van de drie-eenheid) wijst Hij af en liet Hij, net als jij nu, achter Zich!

Kerstfeest is dus overstappen ‘van geloof in het ego’  (het traditioneel geloven) naar geloof in de Macht en Kracht ‘van de Naam Jezus’!

Jezus woorden: “Gaat heen en zondig niet meer” kan jij dus ook gaan waarmaken!

Hij Jezus (GOD) zei: “kom tot Mij, neem Mij aan als jouw Heer en Koning, en Ik zal je rust en vrede geven door je te bewapenen.”

Laat dit bezinken!

Besef dat Kerst betrekking heeft op het feest van gelijke zielen, gelijkgestemden die als één familie (volk van de levende GOD) het feest van de overwinning vieren, waarin Koning Jezus ons als eerste voorging…

De Geest van GOD (Jezus) leeft bij allen die Hem als Heer en Koning hebben aangenomen.

Zolang er adem is, is er hoop dat ook jij tot de overwinnaars gaat behoren. Richt je op Koning Jezus en je zult vrede vinden en met Zijn Naam bewapend kwalen en kwaden kunnen verjagen.

Weg met zeurende pijnen! Benoem ze en verdrijf ze in Jezus heilige Naam, want het lichaam en haar kleermaker (de geest van duisternis) zijn ondergeschikt aan de levende GOD!

Telkens wanneer je de Naam Jezus inzet, wordt Jezus (GOD) verhoogd en zal het kwaad zich ‘met schrik in de benen’ uit de voeten maken.

Ben je klaar om zonder die opgesmukte kermis een waar kerstfeest te vieren? Fijn!

Ik wens je Zijn vrede en gezondheid van harte toe!

Het is van persoonlijk levensbelang tot welk Universum jij behoort: Het Licht of de duisternis! Lees de ‘twee Goden’ op deze website er maar op na.

GOD, de Bron van Licht, Liefde en Leven, kwam in de persoon van Jezus Christus de mensheid verlichten. Omdat Hij niet voldeed aan de verwachting, de interpretatie van ‘het beeld’ dat over Hem beschreven stond, werd Jezus naar zijn menselijk uiterlijk veroordeeld en ter dood gebracht.

Maak de Blijde Boodschap wereldwijd bekend, zodat de hele mensheid onze Heer Jezus, in lofprijs, dank en eer, gaat verhogen.

www.karaktersinkleur.nl/word-vriend

Namens de Heer Jezus, de Broeders en Zusters in de Heer en de nog onwetenden, hartelijk welkom als Lichtdrager in GODs Koninkrijk!

Opgetekend door Erik Visser, (Moralist, Lichtdrager en Jezus-fan. Auteur van deze website, stichinginderdaad.nl)

www.karaktersinkleur.nl/twee-goden

Deel op social media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *