De Transformatie van de ziel.

De derde Levensles ‘Worden als Jezus’ herzien.

Het vormen van het karakter is een levensles. De derde levensles, die op de website van Stichting Inderdaad nog ontbrak en hier haar plaats vindt.

Wat wij ‘beginnend aan het leven’ moeten weten (!) is:

De Weg die Jezus ons voorhoudt is: “Omzien naar elkaar door oprecht vredelievend elkaar te helpen en te leven ‘in gunnen, geven en vergeven’. Wat allemaal leidt naar voldoening, vrede, verlichting en welzijn. Én, wanneer wij Jezus aannemen als Heer en met Zijn Geest inwonend* de strijd tegen ‘het kwaad’ overwinnen, leidt dit alles ook nog eens naar GODs Vrederijk in het Hemellicht. (inwonend* = van heer verwisseld)

Helaas erkende de Bijbelschrijvers Jezus niet en verwierpen zij Zijn Gedachtegoed. Koppig hielden zij vast aan hun oude geschriften, gebaseerd op angst, op schuld, de wet en zelf opgestelde regels.

De grillige tijd-/wereldgeest (Moedernatuur) waarmee wij mensen geboren zijn laat ons wezen, het ego, met de aangeboren geest van macht-/hebzucht niet zomaar gaan! Nee, want zij weet dat egotrippen leidt naar liefdeloosheid, geweld en geestelijke armoede, met uiteindelijk de door haar gewenste dood!”

Enfin, bij kennis aan voornoemde  levenswijsheid had ik (voor zeker) mijn hoge ambities geen voorrang gegeven op de gevoeligheden. En had ik ook geen burn-out opgelopen op een moment dat ik als succesvol zakenman op 34 jarige leeftijd mijn ambities beantwoord zag.

Van het een op het andere moment werd mijn rationele geheugen gewist. Mijn geheugen verloor ik volledig tot en met het niet meer weten te benoemen van personen en dingen, en zelfs hoe te zwemmen…

Verschrikkelijk te ervaren. Maar geweldig, dat ik na een rusttijd van enige jaren de mogelijkheid had om mij volledig te wijden aan de beginselen van het leven en antwoord te vinden op vele levensvragen.

Dit onderzoek ging niet zonder slag of stoot.

Door het lezen van boeken der wijsgeren, kwam ik ook in aanraking met de wereld van de New Age en andere overtuigingen.

Een bijna doodervaring deed mij in het vuur van de hel belanden, waarbij ik de Heer Jezus om hulp riep. Hij haalde mij gelukkig gelijk terug naar mijn aardse lichaam. Opvolgend ben ik gedurende 9 maanden dagelijks met verschrikkelijk horrordromen geplaagd en werd ik meermalen per nacht wakker overladen in zweet, tranen en grote angsten. Ik durfde vanwege de ervaren hitte geen eitje te bakken of geen lucifer meer aan te steken.

Met deze bijna doodervaring werd ik mij van mijn zielstatus van dat moment bewust en werd duidelijk dat ik/wij wezenlijk niet ons lichaam zijn. Met mijn hulpvraag aan de Heer Jezus, GOD, werd de geest van het kwaad (waarmee wij allen zijn geboren) gealarmeerd dat er iemand, ik dus, uit haar rijk van duisternis wilde verhuizen naar GODs Vrederijk, het hemellicht. De geest van het kwaad probeerde mij opvolgend met grote angsten en onzekerheden te ontmoedigen.

Op zekere nacht werd ik niet met angst en beven wakker, maar werd wakker met een visioen: alsof ik de Apostel Petrus was die door een lichtende Engel uit de donkere gevangenis naar buiten werd geleidt. (Handelingen 12) Het gegeven dat dit geen verontrustend wakker worden was, gaf mij hoop.

Aan het ontbijt werd het verhaal van de bevrijding van Daniël uit de leeuwenkuil voorgelezen. (Daniël 6:24) Ik dacht; dat kan geen toeval zijn en bad; “Heer, driemaal is scheepsrecht. Wanneer ik vandaag nog een derde positieve ervaring mag hebben, dan kan ik geloof hebben dat U mijn gebeden gehoord en verhoord heeft”.

Diezelfde dag zag ik op de binnenplaats van het klooster waar ik verbleef op een driehoekige katheder op het dak een witte duif (een pauwstaartje), het symbool van de heilige Geest. (Johannes 1:32)

In de opvolgende nachten zijn, tot op heden, de angst-/onrustgevende horrordromen weggebleven!

Ook kreeg ik de Stem van de Heer in de nacht (7 op 8-8-1997) te horen. Hij sprak: “Psalm 117 volstaat”. Niet beseffend Wie tot mij sprak en wakker maakte, reageerde ik (de Bijbel kennend) met: “dat is een kleintje”. Waarop de Heer nogmaals sprak: “Psalm 118 volstaat ook!” Uiteraard sprong ik direct het bed uit en zocht de Bijbelverzen op.

Als dank aan de Heer Jezus voor de bevrijding van die onrustgevende geest (de geest van duisternis) heb ik mijn leven aan Hem gegeven en kon ik mij, overtuigt van een nieuwe zielstatus laten dopen, met de volwassenendoop.

Met deze daad werd het Geestelijk huwelijk bekrachtigt en heb ik Zijn Naam gekregen, om Die bij geval in te kunnen zetten. NB De doopdatum bleek (toevallig) precies op de dag af 50 jaar na mijn kinderdoop?!

Tot mijn verwondering (en vreugde) begon ik vanaf de dag van de transformatie (de volwassenendoop) te ontdekken dat er negatieve karaktereigenschappen waren verdwenen en ik blijk gaf van meer karakter. Dit bleek door:

  1. Mijn materialisme bleek omgezet.

In een kerk sprak De Heilige Geest tot mij en gaf aan dat ik een bepaald persoon in de kerk een biljet van 50 moest geven. Ik dacht; ho ho wie spreekt hier tot mij, de geest van het kwaad (destructie) of GOD? Ik vertrouwde GOD wel, maar niet de geest van het kwaad. Dus vroeg ik of die persoon (een student theologie) bij uitzondering nu wel richting zijn huis met mij mee zou willen rijden. Tot mijn verbazing kwam hij mij dat zelfs vragen…

  • Nadat een bankbezoeker boos met lege handen bij de geldautomaat was weggegaan ben ik hem, zonder na te denken, spontaan nagelopen om het vrijgekomen geld dat ik daar aantrof te geven. Zou ik voorheen eerst hebben overwogen…
  • Mijn jagersinstinct om bij geval bij beschikbare willige dames te scoren veranderde in een meer respectvol, afstandelijker, houding.

Nu, dankzij de transformatie van mijn ziel of eigenlijk de wisseling van onze geestelijke overheid (de statuswissel van verloren naar in Christus herboren) in Relatie gekomen met de Geest van GOD (1997) krijg ik geen beangstigende horrordromen meer, maar visioenen met daarin onder andere Zijn wil tot:

1 Genezing uit te gaan spreken over bepaalde, mij nader in de Geest aangewezen, personen. Die ook de opvolgende dag op mijn pad kwamen/komen om die in Jezus Naam te genezen.

2. De Blijde Boodschap van Jezus komst naar de aarde voor iedereen bereikbaar opnieuw op Internet uit te leggen en te beschrijven als een geestelijke zaak; de start van een nieuw tijdperk voor allen die Hem als Heer en Heiland aannemen/hebben aangenomen.

3. Bij het schrijven van het boek ‘Engel of bengel’ kreeg ik visioenen, opdrachten en Bijbelfrasen in de Geest te lezen. Ook pakte/leidde Hij mijn hand naar die specifieke Bijbel (4 talen en uitgaven in één van de 15 Bijbels die op de tafel stonden) waarin ik de nachts de juiste duiding van een Bijbeltekst kon vinden, dat ik als antwoord op een vraag had gekregen. (NB Zoals wij weten kunnen vertalingen een andere duiding geven.)

4. Heb ik in 2017 een groeiende stekende en jeukende knobbel in mijn linkerborst in Jezus Naam bezworen. Direct na mijn bezwerende woorden aan het adres van de kwade geest hield het steken en jeuken op. Drie dagen later was er van de knobbel niets meer te vinden…

5. Recent ben ik door Zijn Geest op een neurotisch probleem opmerkzaam gemaakt, dat ik nota bene zelf had bewerkstelligd. De oorzaak van mijn duizeligheid en wankel evenwicht bleek bij een ‘zelfhypnose’ van + 20 jaar geleden te liggen: “dat, bij teleurstellende verkopen (lees geen geloof in de JezusLeer) van het boek ‘Engel of bengel’, ik gek mocht worden…”

Woorden en zelfs standpunt bepalende gedachten hebben blijkbaar grote kracht. Ik was toen al een paar jaar bezig om mijn ontdekkingen met de gevonden tijdloze kleurenkalender van geboortedata van verenigingen in kaart te brengen en ontdekte de grote impact ervan. De destructieve instructie aan mijzelf bleek als een blokkade mijn fysieke evenwicht te verstoren. De heersende tijd-/wereldgeest laat ons tot onze laatste ademsnik niet ongemoeid…

Nu het boek ‘Engel of bengel’ al een paar jaar uit is en ik ook op de website www.karaktersinkleur/word-vriend  weinig bijval waarneem, kwam, met de teleurstelling ook de zelfveroordelende verloochening als psychosomatische (neurologische) de blokkade in beeld…

Echt, lieve mensen. Wij zijn met onze geest de baas over onze gezondheid ongeacht in welke zielstatus wij zijn!

Gelukkig laat de Heer niet los wat Zijn hand ooit begon. Ook deze situatie is met de genezing van mijn evenwichtstoornissen en het hier getuigen tot Zijn eer hersteld. Amen!

Wanneer je oprecht bidt: “niet mijn wil, maar Uw wil geschiedde” uit het ‘Onze Vader’, zullen de transformaties tot de mentaliteit ‘het karakter van Jezus’ je niet zwaar vallen. Integendeel!

 ‘Vertrouwen en loslaten’, dat is wat ik van GOD de Vader heb geleerd.

Met de Heer als Herder inwonend zijn wij in alle opzichte veel beter af, dan met de tijd-/wereldgeest waarmee wij zijn geboren.

Kies dus voor Jezus. Laat je in Jezus Naam dopen ter bevestiging van deze keuze Hem als Heer te erkennen (statuswissel) en wordt zo lid van het hemels Koninkrijk, de familie van GOD.

De beste keuze waar je nooit spijt van krijgt. Al was het alleen al voor de genezende macht die je, Zijn Naam dragend, krijgt om dit tijdelijk aardse leven te kunnen verbeteren…

NB Met de keuze voor Jezus als Heer komt de zondeschuld (waarmee de kerk ons leert en belast) niet meer in beeld. In de nieuwe zielstatus komt het ‘geweten’ (de stem van het kwaad) tot zwijgen en blijft deze buiten beeld.

Zoals wij niet in het duister kunnen kijken, zo is GOD in Zijn hemellicht niet op de hoogte van onze aardse daden…  Heb je wel eens geprobeerd om van buiten, in het licht, in het donkere gat van een grot iets te onderscheiden? Moeilijk, in feite onmogelijk!

Je bent, vanaf de bevestiging met de doop, gezegend met een nieuwe zielstatus. Je bent een nieuwe schepping.

Jij hebt met je keuze voor Jezus Zijn Naam gekregen en behoort vanaf de volwassenendoop toe aan het Hemels Koninkrijk! Halleluja!

Verbazend en verwonderlijk vind ik, dat nu ik een nieuwe Heer (Meester) heb, dat van dat ‘ene op het en andere moment’ onzuivere intenties en onrust zijn verdwenen en ik rust en vrede ervaar bij alles wat ik doe. Én niet, naar het Bijbels plot, op de dood hoef te wachten om zekerheid over het hiernamaals te krijgen. Van het verlichte hiernamaals ben ik i.i.g. verzekerd. De aardse toekomst blijft ongewis, maar kunnen wij met Hem inwonend met vertrouwen benaderen en beslechten.

Halleluja! Geprezen is de heilzame Naam van Jezus!

Met het Gedachtegoed van de Heer Jezus zetten wij, de Vrienden van Vrede en Welzijn, een ‘dikke streep’ door religieuze stromingen* als zijnde diensten aan GOD de Vader:

1. Wij de Vrienden van Vrede en Welzijn erkennen het bestaan van Twee Heren/Goden: Jezus de Geest van Liefde, de Genadige GOD (de Bron van Licht en Leven), en Zijn gewelddadige opponent; de geest van duisternis (de grillige tijd-/wereldgeest, Moedernatuur) waarmee wij zijn geboren.

2. Het geloof in de kracht van de wil (de psychosomatiek) is onze insteek en de bepalende factor in de manifestatie van het bestaan: Zowel in Positieve als negatieve zin!

3. Onze overtuiging is: dat de Geest van GOD niet ver weg is, maar Hij met Zijn Engelen is komen inwonen. Lees; de oude geest met haar demonen van onze inborst heeft vervangen.

4. Wij (die nu Hem toebehoren) beheren, instrueren en beheersen ons handelen, het lichaam (de materie) door onze wil daartoe te kunnen sterken met de krachtterm: ‘In Jezus Naam’.

5. Onze daden zullen van haar (de oude geest), of van Hem (Jezus) getuigen!

6. Niet onze daden, maar de status van onze ziel bepaalt aan wie wij toebehoren!

 (*Onze stelling m.b.t. religies: “Theorieën in wettisch denken zijn achterhaalde leerstellingen.  Leerstellingen, die gebaseerd zijn op fysieke waarnemingen, samengesmeed met ‘geleende’ profetieën en een niet-weten ‘van dicterende veronderstellingen’ hebben geleidt tot misleiding van de GODzoekers.”)

De grote teleurstelling van de onwetenden is (en was destijds); dat de Heer Jezus, de Geest van GOD, ons niet met fysiek geweld, pracht en praal ons uit de ellende kwam bevrijden. Nee, Hij kwam ons (toen mondeling) informeren met de Blijde Boodschap: “Het bestaan van een liefdevolle GOD de Vader (de Bron van Licht en Leven. En het gratis kunnen en willen vervangen van onze onrustige inborst, voor De Geest Die krachtig is, machtig en genadig.

Conclusie: Vanaf de dag dat je uit het doopbad stapt denk je het niet alleen, maar bén je ook veranderd (getransformeerd) in een mens als Jezus. Eén met een GOeD karakter!

Wanneer ik niet het gezagsprobleem uit mijn jeugd had meegenomen, waarvan de oorzaak lag bij het niet zijn onderwezen in de gelijkwaardigheid van de man aan de vrouw door ons onzichtbaar wezen, en van gelijkwaardigheid van de ratio aan onze emoties, dan had ik ook de fouten niet gemaakt die er zijn gemaakt. GOD wil gevonden worden en alles ten goede gebruiken!

Gelukkig heeft de transformatie naar de zielstatus van Christus alle misvormingen van het karakter recht gezet. Halleluja!

Het zou mooi zijn, wanneer de JezusLeer ‘Engel of bengel’ de bestaande kerkelijke leerboeken zou vervangen. Of ten minste mogen aanvullen…

Vanuit de statuswissel kan ik vol vuur getuigen; dat GOD, Bron van Licht en Leven, bestaat en een barmhartig GOD is.

Jij/wij niet in het hemels Vrederijk komen; door een wettische leer te volgen, door die gewelddadige god genade af te smeken, maar de JezusLeer als de waarheid voorop te stellen.

Hij, Jezus, is bereidt genade te schenken aan allen die Hem oprecht zoeken en Hem willen toebehoren.

Let op de tegenstelling; haat, macht-/hebzucht tegenover liefde in gunnen, geven en vergeven. Strek je dus naar Hem uit!

NB Het voorhouden ‘te mogen discrimineren op grond van Religie en uiterlijkheden’ kan voor de toekomst worden uitgebannen, wanneer de gelijkwaardigheid van mens in Artikel 1 van onze/de grondwet nader wordt genuanceerd met de erkenning van ons onzichtbaar wezen, het karakter.

Worden en zijn als het karakter van Jezus is een geweldloze weg van Leven in Vrede, Liefde en vergevend omzien.

Het is aan ons, aan jou, om het leven rechtstreeks met GOD de Vader in het reine te brengen, door onze wil daartoe nadrukkelijk en volhardend bij Hem bekent te maken en dit met de volwassenendoop te bevestigen!

Niet een geloven, maar de Relatie met Jezus, de Geest van GOD, geeft de moed en de kracht om dit leven, met al haar weerstanden en destructies, vol te kunnen houden.

Het ‘Onze Vader’ dat de Heer ons ooit leerde, heeft eeuwigheidswaarde. Gehoorgevend aan Zijn Wil zijn wij, met Zijn Naam gegeven, nu al beter af en getuigend dat Hij in ons leeft, verbeteren wij ook nog eens onze leefomgeving…

Ik wens jou goede ontvangst van mijn aanbeveling de JezusLeer voor waarheid aan te nemen en heet je op voorhand hartelijk welkom bij de Koninklijke familie, waarvan Jezus de eerstgeborene was.

Erik Visser

(Evangelist van ‘de JezusLeer’, het Evangelie van Jezus.)

Het boek ‘Engel of bengel’ te bestellen bij boekenbestellen.nl

Alsjeblieft, reageer gerust met jouw getuigenis. Wanneer het de mijne bevestigd, zal dat anderen ook aanmoedigen met Jezus ‘in zee te gaan’ en Hem als Heer aan te nemen.

Hoe meer gezuiverde zielen zich bekendmaken op www.karaktersinkleur.nl/word-vriend, hoe meer familievreugd in ons Hemels Vrederijk.

Deel op social media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *