ENGEL OF BENGEL

‘Engel of bengel’ is het boek met de Waarheid over ons wezen; het ontstaan, bestaan en perspectief.

Duidelijk wordt dat Jezus niet onze bemiddelaar of advocaat was, zoals sommige boeken beschrijven, maar de Adviseur Die met de Geest van GOD geboren het karakter van GOD de Vader bekend maakte en het Goede met de mens voorhad.

 In tegenstelling tot wat de Boeken schrijven over een boze toornige God, Die gunstig gestemd kon worden met giften, goede daden of afkoop, wordt hier en in het boek ‘Engel of bengel’ (met de duiding van ‘het hemels gesprek dat aan de Schepping vooraf ging’) duidelijk, dat de geest van duisternis (het kwaad) die ons, naar ontwerp van GOD de Vader vormgaf, de aan ons gegunde genade niet gunt, maar zoveel als mogelijk onze aandacht steelt door onrust, angst en onheil te bewerkstelligen.

Zij, de geest van het kwaad, Moeder natuur, tracht in al haar grilligheid ons dagelijks gevangen te houden in zorgen, of verslaaft aan een teveel aan ‘lol, lust, leuk en lekker’ af te houden van de tijd van bezinning naar het uitstrekken van GOD de Vader.

‘Engel of bengel’ (Het Gedachtegoed van de Heer) is een boek, zonder het opleggen van een religie, wetten, tradities en/of te gehoorzamen aan de door een machtsimperium (een kerk) opgestelde regels.

Jezus kwam met adviezen. Niet met wetten!

Gedurende ons leven op aarde regeert de tijd-/wereldgeest, het kwaad, over alle materie van de wereld. Zij is het die Jezus met Zijn Heilsboodschap tegenwerkte en, middels de aangeboren zelfingenomenheid van de mens, Hem deed veroordelen en kruisigen.

Door, na Zijn dood in de gedaante van een mens aan meerdere mensen te verschijnen (wat ook in de Bijbel is opgetekend) bewees Jezus het tijdloze en het wezenlijke van de Geest.

In de stilte van het rechtstreekse gebed tot de hemelse Vader worden wij gesterkt in ons gevecht en vinden wij verlichting in rust, heil en zegen!

Hij adviseerde ons de ingevingen van de geest van het kwaad (waarmee wij geboren zijn te negeren) en Hem, de Zoon van GOD, als Heer en Herder over ons leven aan te stellen.

Door Hem, Jezus, als Zoon van God de Vader te accepteren en als Heer over ons leven te hebben aangesteld, zijn de natuurwetten niet vervallen. Nee, maar we zijn wel van haar gevangenschap van kwaden verlost en kunnen haar kwade invloed, in relatie met de Heer met het aanroepen van Jezus, deze met succes bestrijden!

Met Hem ‘aan het roer’ vinden wij individueel rust op het hart en de weg van leven, verlichting en bescherming. Én het eeuwige leven!

 Het is onze verantwoordelijkheid hoe wij met de wetten van de natuur, waaronder ook ons lichaam valt, omgaan.

Inderdaad. Stichting Inderdaad volgt de Heer Jezus in Zijn advies naar het andere denken: “Niet de macht-/hebzucht als levensregel, maar de mentaliteit van gunnen, geven en vergeven!

Bevrijdt van de grillige tijd-/wereldgeest (waarmee wij worden geboren) mogen, en kunnen, wij van GOD de Vader (Bron van Licht en Leven) gezond onszelf zijn! (mens-zijn)

Het kennen van onze individuele aanleg, lees talenten, weergegeven in het KleurID van het EGO-DNA.ID is behulpzaam bij het vinden van ons unieke mens-zijn.

Jezus de Goddelijke Geest van Liefde kent en leidt ons. Hij wil dat het leven ons vreugde brengt i.p.v. de destructie dat de tijd-/wereldgeest voorheeft.

Word dus vriend van de vriendenkring (www.karaktersinkleur.nl/word-vriend ) en ontdek in welk percentage van de primaire kleuren jij uniek bent en uitblinkt.

De grote belofte GODs: “Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest van Liefde, Jezus, zal Ik de mens bevrijden van de geest van het kwaad.”

Met kennis aan het onderbewuste, de individuele  aanleg, is dit een Blijde Boodschap!

Met erkenning van Jezus en met onze persoonlijke kwaliteiten (te lezen als de specifieke persoonlijke eigenschappen en talenten, verwoord in het EGO-DNA.ID) ontdekken wij; hoe wij ‘in Welzijn’ GOD dankbaar en vreugdevol reeds op aarde kunnen loven.

‘Engel of bengel’ geeft inzicht in ons ontstaan, bestaan en de zin van dit leven.

‘Engel of bengel’ een boek dat door Erik Visser in conclaaf met de Geest van GOeD is verwoord.

Niet de populariteit van de Heer Jezus was de reden dat Hij monddood moest! Ook al speelde jaloezie wel een rol…

Nee, het was, zoals het nog steeds in de wereld gaat, de strijd om het gelijk!

Met het bedrijven van een religie, naar een script van een hiërarchieke organisatie en gesteund met zelfbedachte wetten (en Bijbelboeken waarin profetische woorden waren opgenomen) betekende macht. Macht, het dwingende en krachtige middel om mensen naar je hand te zetten, te binden. Het zelfingenomen kerkelijk gezag wilde, en wil tot de dag van vandaag, de macht vasthouden. Ondanks dat, in recente opgravingen bevestigd, de Heer stelde dat de Schriften van Mozes onwaarheden bevatten.

Geen wonder dat de Heer Jezus met Zijn boodschap, het komen tot zelfbewust zijn, in de aanvaarding van onze verantwoordelijkheid tegen de schenen van het kerkelijk gezag schopte. Dáárom moest Jezus van ‘de weg’…

De Waarheid en de Woorden van Jezus lees je in ‘Engel of bengel’!

‘Lekker in je vel’ dat is Welzijn met Jezus inwonend!

De Auteur Erik Visser (karakteroloog, onderzoeker, kleurendeskundige en herboren* christen) beschrijft het menselijk wezen naar haar karakter: het ontstaan, bestaan en haar zin.

Als ervaringsdeskundige, ontvouwt en onderbouwt hij in zijn boek ’Engel of bengel’ de theorie over de parallel tussen het principe van de drie-eenheid; het evolutionair creationisme en het onzichtbaar tijdloze karakter (de Ziel) als een status van de mentaliteit binnen het bewuste zijn.

Kort en simpel gesteld: Wij zijn niet ons lichaam! Wij zijn in wezen de ziel (het onzichtbare karakter) die vanaf het geboortemoment voor een levenstijd haar inwoning heeft!

Aldus in de verruilde status van zijn, neemt de Auteur (gekomen in relatie met de Geest van GOeD en in navolging van de Heer Jezus) stelling tegen de gevestigde orde met haar Geschriften, de Bijbel en haar kerken.

In ‘Engel of bengel’ zijn vele Bijbelteksten opgenomen en in conclaaf met de Geest van GOeD met Zijn alles overtreffende Wijsheid opnieuw geduid. Hij verwijt de kerk dat wij met het verstand de boeken naadloos moeten geloven. En zo zijn/werden/worden wij op intellectuele wijze op het verkeerde been gezet…

Citaten uit het boek ‘Engel of bengel’.

Hoofdstuk 4.

Wat aan de Schepping vooraf ging.

Toen de rebelse bengel Lucifer (een engel van GOD en overste over vele engelen) Gods troon wilde bezetten werd zij, nadat haar coupe was mislukt, met haar onderdanen uit de Hemel van het Licht (de bron van Licht en Liefde) verstoten en verbannen naar de buitenste duisternis. (Judas:6, 1 Petrus 1:14 en 2:5

De voortijd. Het verhaal uit de hemel: De getrouwe engelen die bij GOD in de hemel verbleven waren blij en gelukkig om als familie van GOD in het hemelse Licht te zijn, maar vroegen zich na de overwinning op Lucifer af, in hoeverre zij de verstoting van hun vrienden uit de gevoerde burgeroorlog in de hemelse gewesten wel eerlijk vonden. Ten slotte waren de andere engelen die nu verworpen waren, voorheen hun maten, leden van GODs Koninkrijk/familie en nu met Lucifer verjaagt en van licht en leven verstoten. Zij, die andere zielen (karakters) voorheen hun broeders/zusters, waren toch door GOD ooit onder Lucifer geplaatst. Zij hadden hun overste toch niet gekozen…

GOD liet de verworpen rebel/bengel Lucifer (geest van duisternis) bij zich komen om dit te bespreken. GOD sprak zich genadig uit en ontwierp een plan, een Heilsplan, om alle verworpen zielen/karakters (onderdanen van Lucifer) als mensen op aarde te voorzien van een eigen wil en eigen verantwoordelijkheid te geven, gevangen in een tijdelijk en met beperkingen voorzien kwetsbaar lichaam, om vrijwillig alsnog de keuze te maken GOD de Vader te willen dienen en zich met Hem (in Christus Jezus) te verzoenen. Om zo, vanuit verkregen genade gezuiverd en geheiligd, na de aardse genadetijd terug te kunnen keren naar GOD de Vader in het hemellicht. Of, bij hun eigen wil en zinnen in zelfingenomenheid te blijven en voor altijd van GOD verstoten in de duisternis te blijven.

GOD sprak zich uit: “laat Ons mensen maken die op Ons lijken, naar Ons beeld* en Onze gelijkenis*!” (*beeld = geest. *Gelijkenis wijst op het verschillende karakter van GOeD en Lucifer. (naar Genesis 1:26)

GOD maakte het scheppingsplan, waarin “bestek/condities en tekeningen” waren opgenomen en legde dat de bengel, aan Lucifer (aangesteld als de tijd-/wereldgeest) hier nader genaamd ‘Moeder natuur’ voor, om, gebruikmakend van het nutteloze zwarte gematerialiseerde hemellicht deze te gaan vormen en in de resultaten zowel het Goede én het kwade karakter te laten uitkomen.(!)

GOD stelde een tijd van genade vast dat de eeuwigheid (de bestaande tijdloosheid) voor de te vormen aarde en alle verloren zielen individueel zou worden onderbroken voor een zekere periode van behuizing in een mens. Een proces van ‘donker naar licht, van zwart naar wit, van vast naar verlicht’ in de breedste zin van het woord. Deze zogenaamde genadetijd zal ook een einde kennen voor de aarde, waarvan haar einde* waarneembaar zou zijn aan vele natuurrampen.

*Gelet op het gegeven dat dieren ‘natuurrampen’ eerder opmerken dan mensen, kunnen wij aan het uitsterven van diersoorten met zelfvernietiging o.a. de grienden en de afbrekende ecosystemen zien, dat het einde van de genadetijd in zicht is. Ook is inmiddels bekend dat het percentage vruchtbare zaadcellen bij mannen afneemt…

Gelukkig zijn wij niet het zichtbare deel van ons bestaan, maar wezenlijk naar de uitleg van de Heer Jezus het onzichtbare deel, het karakter (Ziel en geest).

Bij onze laatste ademtocht zal de status van onze Ziel bepalend zijn of wij bij GOD de Vader in het hemellicht komen. Of tijdloos verloren blijven in duisternis.

Zijn wij herboren in Christus en is onze bekering bekrachtigd met de volwassenendoop (= doop door onderdompeling) dan zijn wij opgetekend in het eeuwige Levensboek en hebben de status in het Licht herboren/geborgen te zijn!

Wij die herboren zijn weten dat bevestigd, middels de ingetreden vrede en vreugde vanaf de dag van volwassenendoop (!) en wij geen angst meer kennen voor toekomst of het hiernamaals. Ons geweten klaagt ons niet meer aan, omdat al het verkeerde is beleden en vergeven.

Klaagt ons geweten ons nog wel aan, dan is het zinvol die specifieke zonden alsnog bij de Heer te belijden en om vergeving te vragen.

De Heer is GOD en Goed en Hij kent genade bij oprechte spijt. Hij vraagt in lofprijs jouw respect en erkenning van Zijn grootheid. Jezus was Zijn Zoon en met Zijn Geest ons tot voorbeeld.

Stelling: Het geboortemoment van de mens is de ontknoping van haar zijn in een onzichtbaar karakter (Ziel en levensgeest) in haar onderbreking binnen de grotere orde van de tijdloosheid, nu tijdelijk verbonden/gevangen aan het door de tijd-/wereldgeest Moeder natuur gevormde en voortgeplante zichtbare deel, het lichaam. Het Goede en het kwade in zich dragend.

Enfin, GOD de Vader legde als de Architect van ons bestaan in het zo genaamde “bestek” de voorwaarden en omschrijvingen vast, waaraan de schepping (de onderbreking van de tijdloosheid) in haar vormgeving zou moeten voldoen. Vanuit het midden van het universum, tussen het hemellicht en de buitenste duisternis, moest een zonnestelsel de basis vormen voor de uitwerking van het heilsplan.

Uit voorafgaande fases zal uit de stoffelijke universele materie de aarde met een vurige kern en aardkorst worden gevormd. Dat op de aarde uiteindelijk via evolutie van plant, dier tot mens moest worden gevormd.

Hier maakt het Darwinisme haar entree met de fysieke mens tot hoofd. Aanvaard, dat wij niet het lichaam zijn maar dit lichaam tijdelijk bewonen!

Stelling: Vanaf de eerste buitenmoederlijke ademhaling van de mens, zal de geïncarneerde verloren Ziel (het karakter) tijdens de genadetijd van leven op de adem meeliften, om deze, bij vrije keuze en aanname van de Heer Jezus, de zielstatus van verloren naar geborgen in Christus, kunnen verwisselen.

Moeder natuur, de rebel Lucifer, Satan of welke naam je er ook aan geeft, heeft gehoor gegeven aan de opdracht van GOD de Vader en haar eigen grillige inborst van kwaad alsook het Goede in de opdracht en deelopdrachten verwerkt. De zichtbare natuur en haar uitwerkingen geven veel voorbeelden van tegenstellingen; aangenaam/prettig en onprettig, van mooi en lelijk en van Goed en slecht, waardoor de intelligentie is en wordt gevoed en de mens in staat is om beperkt* over de wereld te heersen en oplossingen tot verbeteringen van welzijn te vinden.

(*De mens is beperkt en zal met frustraties aan zijn zelfingenomenheid moeten worden ontdekt.)

De inborst van zelfingenomenheid (door Moeder natuur ingebracht) heeft wijsgeren en zelfs theologen tot dwalen aangezet om maar vast te houden aan het zelfdoen, het ego te strelen; het spiegelen van het karakter van de rebel Lucifer; de verheerlijking van het stoffelijke, het lichaam tot en met de mogelijkheid van ‘een paradijs’ ooit.

Men nam en neemt de natuur wel als voorbeeld (dat zich naar het aangename licht van de zon keert, wat zorgt voor groei en bloei van de plantenwereld) maar leerden pas van de Heer Jezus, ruim 2000 jaar geleden, dat dit alles is ‘geschapen’ tot verwijzing naar het grotere en hogere Zijn (in de tijdloosheid) om ons met GOD de Vader, Bron van Licht en Leven te verzoenen.

==

Kom tot leven! Lees het nu!

Het boek ‘Engel of bengel’ is uitgegeven op 27-09-2017 en hier te bestellen:  boekenbestellen.nl