Algemene Voorwaarden.

Algemene Voorwaarden.

Alleen voor de uitvoering van de communicatie tussen ons, de registratie bij Stichting Inderdaad, zo ook de bevestiging van gedane donatie(s) en bestellingen zijn de formulieren door u (de bezoeker) ingevuld en de opgenomen gegevens geautoriseerd geadministreerd.

Het is de kopers* van bundels met het ColorID bekend, (*de gebruikers van de Brainshow Kleurenkalender© (het EGO-DNA) dat de duiding van een datum een unieke combinatie is van een KleurID/ColorID, in percentages van de drie primaire kleuren.

NB. Bij het invullen van de geboortedatums is het mogelijk om, in de kolom ernaast, de naam van de referentie in te vullen of de code van de doelgroep die intern bekend is. Mocht men een Bundel (willen) delen of publiceren, dan mogen de gegevens niet kunnen worden gerelateerd aan een publiekelijk geregistreerd persoon!

In verband met de wet op de persoonsbescherming (de AVG) is het niet toegestaan om daar openbare en herleidbare gegevens als bedrijfsnamen, telefoonnummers, een BSN-nummer, kentekennummers e.d. op te nemen!Doordat de Bundels intern door de gebruiker worden ingevuld en in zijn/haar persoonlijk account op onze Server zijn opgeslagen, zijn de gegevens tegen derden* beschermd. (*Zie, en neem van wat hiervoor is beschreven in acht!)

Er kunnen aan de duiding van een ColorID geen rechten worden ontleend, anders dan dat zij in de geduide percentages in die kleurnuances zichtbaar zijn gemaakt.

De door een persoon of organisatie verstrekte (persoonlijke) gegevens blijven bij ons geheim. In de privacyverklaring is verdere toelichting over de condities te lezen.

De Stok, het inzetten van Jezus Naam.

Jezus liet een rijke erfenis na; Hij bewapende de Jezus-fans met de macht en kracht van Zijn Naam.

Aan het kunnen inzetten van de Naam Jezus, om kwaden te bezweren weg te gaan, zijn zekere condities verbonden:

A. Allereerst, neem afstand van de Boeken, de kerkelijke benadering, en neem in geloof aan dat je niet het lichaam bent, maar een tijdloos karakter (ziel) dat vanaf de geboorte in je lichaam woont en zich manifesteert.

B. Vervolgens dien je de ergernis, het kwaad (pijn, aandoening of ongemak) als een negatieve kracht (geest) te duiden en te benoemen.

C. Vervolgens dien je jouw onzekerheid los te laten en je in status te verhogen naar die van Jezus, GOD de eigenaar, de Ontwerper van deze genadetijd (in dit zonnestelsel) en Almachtige Gezag-/Machthebber.

D. Je neemt dus Zijn autoriteit aan, in de Naam van de Heer Jezus.

E. Rechten van de Jezus-fan; het onbeperkt kunnen inzetten van ‘de Stok’ Jezus Naam, met de krachtterm: “Kwaad, ongemak, kwaal, pijn, of hoe je ook heet; verdwijn nu en direct in Jezus naam! Nu, ga weg! Hij regeert en jij niet meer! Ga weg, in Jezus Naam!” Dank U Vader.

Het is niet zo, dat je i.p.v. geëmotioneerd te gaan schelden, simpel de woorden in de mond neemt, van: “pijn of kramp, of hoe je ook heten mag, ga weg, in Jezus Naam, ga weg!” Nee!

Gelijk jij jouw hond niet africht met een vriendelijke vraag, maar corrigeert met een bevel, zo spreek je ook gezaghebbend een kwaad aan! En tegelijk wordt Jezus Naam verhoogt.

Denk en verbeeld je nu niet dat je Jezus, of GOD, beledigt of misschien wel geworden bent, wanneer je met succes van ‘de Stok’ (Zijn Naam) hebt ingezet!

Nee, dank Hem! En blijf je bewust dat jij aan GODs verlichte vrederijk toebehoort, waar geen plaats is voor ongemak en lijden!

Ontdek, dat je vertrouwen (het zelfvertrouwen) toeneemt naar gelang je vaker de autoriteit van Jezus aanneemt.

Helaas is de tijd-/wereldgeest, zij die ons aardse bestaan in opdracht van GOD vormgaf* óók tijdloos, en trouw aan haar dubbele agenda met destructieve intenties…

(*Vormgaf in: de ziel, het karakter meeliftend op de levensadem, wonend in het stoffelijke lichaam.)

Gisteren nog, werd ik overvallen met een stekende bovenarm, bekend als een slijmvliesbeurs ontsteking.

Pas, nadat ik uit de negatieve emotie stapte en ik mij richtte op de geest van het ongemak, en haar bestrafte, pas toen liet zij los en bleef de pijn weg…

Donaties.

De aard van een donatie/gift aan Stichting Inderdaad en de aard van een bestelling van een bundel/KleurID, maken het niet mogelijk betalingen ongedaan te maken.

Ingelogd, heeft de gebruiker het recht en de mogelijkheid om een datum in één of meer bundels* op te nemen, en aangevinkt deze per KleurID in te zien.

De gepubliceerde bundels kunnen, op verzoek, per email naar de gebruiker worden gemaild. (*bundels zijn bestellingen van twee en meer IDs.)

Het referentienummer.

Het referentienummer is het klantnummer dat begint met ‘DON… bij een donatie, of Best… bij een bestelling’ geregistreerd met uw naam, geboortedatum en de postcode dat bij de bevestiging van een donatie of bestelling, via de betaalprovider, bij ons werd opgemaakt.

Noodhulp.

Om in aanmerking te komen voor noodhulp hanteren wij de volgende regels;

De condities om noodhulp te ontvangen staan in het teken van de kennis en de bevordering van de Leer van de Heer Jezus Die ons de macht van Zijn Naam, als erfenis, naliet:

1. Je hebt Jezus, met de Geest van GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) tot Heer, Heiland en Koning als gezaghebbend GOD erkent.

2. Die religieuze organisaties, die blijkgeven de Bijbelse leer te hebben verruild voor het Gedachtegoed van de Heer Jezus (de Waarheid) en dus alleen (nog) dopen in de Naam van de Heer Jezus, kunnen als eersten onze hulp verwachten.

3. Maak persoonlijke ervaringen van bevolen wonderen (bezweren van de geest van het kwaad) in ‘Jezus Naam’ bekend, in een reactie op www.karaktersinkleur.nl/Jezus-Leeft. Het is hét bewijs dat niet een bidden*, maar gebieden blijk geeft in de autoriteit van de Heer Jezus te hebben gestaan om een kwaad, kwaal of pijn, bij opdracht, te hebben verwijderd!

4. Wanneer wij jouw getuigenis als reactie hebben gepost, schrijf ons dan via het contactformulier van de website (met vermelding van de datum van onze publicatie) het verzoek om financiële hulp.

Rechten en plichten.

Voor het “lid” worden van ‘de Stichting van Vrede en Welzijn’ zijn er geen andere beperkingen dan; dat u/hij/zij Jezus als Gezaghebbend Heer erkennen. U/hij/zij draagt zelf de verantwoordelijkheid de ziel van haar geweten te zuiveren, door spijt over een fout verleden persoonlijk en rechtstreeks aan GOD de Vader te belijden.

Met een donatie, via het donatieformulier, wordt men als Jezus-fan bekend en automatisch lid van ‘de vrienden van Jezus’ verenigd in ‘de Stichting van Vrede en Welzijn’ (De SVW).

NB. Zo grillig als de natuur, zo grillig is ook de tijd-/wereldgeest die ons bestaan vormgaf. Wanneer zij zich in Naam van de Heer Jezus heeft laten verjagen, wees dan niet verbaast wanneer zij zich opnieuw en bij herhaling manifesteert met de pijn of ziekte die je met succes bezwerend had verjaagt.

Vertrouw op de macht en kracht van de Naam Jezus en herhaal, indien nodig, in Jezus Naam jouw wil dat zij vertrekt!

Wij, die in deze gegeven genadetijd tijdelijk in dit sterfelijke lichaam ‘wonen’ hebben de zorg, lees de verantwoordelijkheid, om het lichaam te onderhouden en te verzorgen en onze ziel gezuiverd, naar GODs wil ontdaan van agressie, bedrog, macht-/hebzucht, aan de levende GOD (de Vader) toe te kennen!

Aldus, als Jezus-fan in Christus herboren, gekomen in de zuivere zielstatus zegt Jezus: “Gaat heen, Leef en blijf gezond!

Wees heilig, want GOD de Heer is heilig!” (Psalm 42, Ezechiël 36:26-27, Johannes 3:3)

NB. Het is verstandig om de geneugten van het leven te doseren, waardoor verslavingen en haar gevolgen worden voorkomen!

De rechten van de Jezus-fan zijn; het onbeperkt kunnen inzetten van ‘de Stok’ (Jezus Naam) met de krachtterm: “Kwaad, kwaal, pijn, of hoe je ook heet; verdwijn nu en direct in Jezus naam! Nu, ga weg!” Dank U Vader!

Ontvangen gelden, zonder nadere omschrijving, worden in dank aanvaard en als gift zonder verplichting van een tegenprestatie, anders dan het onderhouden van de website, verwerkt.

Intellectueel eigendomsrecht.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden overgenomen, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur Stichting Inderdaad!

De via de betaalprovider verkregen KleurID’s (ColorID) zijn door de aankoop uw niet exclusieve eigendom. Anderen kunnen namelijk ook een datum detecteren die overeenkomt met die van u.

Giften/donaties aan Stichting Inderdaad.

Ontvangen gelden, zonder nadere omschrijving, worden in dank aanvaard en als gift zonder verplichting van een tegenprestatie, anders dan het onderhouden van de website, verwerkt.

© 2017-2023 Stichting Inderdaad. Laatste aanpassing 27 november 2023 om 06.05 uur