De ware identiteit van ons wezen:

Please, use always the refresh button to look the latest changes.

De teksten worden regelmatig geüpdatet.

Beste tijdgenoot,

In deze wereld van onrust en haast die zo kenmerkend door Herman van Veen met: ‘Opzij, opzij, opzij, maak plaats, maak plaats, maak plaats, wij hebben ongelofelijke haast’ wordt bezongen, nodigt “Stichting Inderdaad” jou uit je basisinstellingen nog eens tegen het licht te houden.

Op deze website en op www.ego-dna.nl/ maken wij u een wereldprimeur bekend.

De te onderscheiden Genderneutrale aanleg van ons wezen (het karakter, de ziel). In percentages van de (unieke) drie primaire kleuren waarin onze individuele persoonlijkheid, van het geboortemoment, in een kleurnuance wordt geduid.

Ook geeft de website van Stichting Inderdaad de informatie aan over de status van ons zijn, de ziel. En hoe deze ten goede is te veranderen…

Het is niet een rationeel (kerkelijk) geloven, maar de statuswissel van de ziel naar de relatie met GOD de Vader (de Bron van Licht, Liefde en Leven) dat Vrede brengt! – EOV

Om het met de termen* van het licht te verklaren: wij zijn geboren met een gebroken deel van het licht (een percentage van de *drie primaire kleuren, bekend als het EGO-DNA), en met de Geest van GOD (de Trooster) inwonend zijn wij gekomen tot het volle licht en is de status van de ziel (het karakter) naar honderd procent licht gezuiverd…

Met de verruiling van het oude gezag (de tijd-/wereldgeest van duisternis waarin wij zijn geboren) naar dat van GOD (het Licht) zijn wij in de nieuwe zielstatus met Onze Wil sterker dan aardse zwaktes.

In de Naam van de Heer Jezus, de Almachtige, bevelen wij (de herborenen in Christus) de geest van angst (het kwaad) met haar aandoeningen, pijn en ziekten te verdwijnen. Ook kanker en het coronavirus vallen onder de verliezers!

Bovendien kunnen wij op onze andere website (www.ego-dna.nl), dankzij verkregen inzicht in ons Archetype, het persoonlijk KleurID, verantwoord richting geven aan onze verlangens, talenten en doelen die aan onze individuele persoonlijkheid zijn verbonden.

De Auteur van ‘Engel of bengel’, Karakteroloog en Voorzitter van Stichting Inderdaad, kan en wil jou, nu op de leeftijd van 70+ vanuit de gevonden rust (de Gnosis) zijn verzamelde liefde voor wijsheid, lees zijn opgedane inzichten, bekendmaken.

Goed nieuws dus! Een blijde boodschap.

Hopelijk wordt ook jouw keuze ‘voor een beter leven’ bepaald door de erkenning dat er behoefte is aan stabiliteit en deugdelijke standpunten die leiden tot innerlijke rust en vrede. Het ligt, gegund en van GOD in deze Genadetijd gegeven, binnen bereik.

Naar de voorhanden kennis gaan wij te vaak terug naar datgene wat wij hebben overgenomen van onze voorouders met hun verouderde boeken.

Het oude beeld van God: De autonomie van de drie karakters binnen de drie-eenheid van het licht (de primaire kleuren rood, geel en blauw) was, vanuit de waarneming van onze basis (ruimte, licht en ruimtestof) voor de schrijvers van de Kronieken en de Bijbel het overtuigende bewijs “de waarheid” over ons bestaan (ons wezen) te kennen en daarom óók God (Die boven de schepping staat) deze te beschrijven als een aardse familie van drie personen: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.

Intussen leert ons de kerkgeschiedenis (zie weblog) dat het niet GOD de Bron van Licht, Liefde en Leven, was Die de regie had over het plot van de geschiedschrijvers, maar de geest van duisternis, het kwaad.

De ware identiteit van ons wezen is onze zielstatus, de status van het zijn, geboren in/met beperkingen. Niet ons zichtbare lichaam dus, maar de onzichtbare geest, het karakter, toont ons het ‘ware gezicht’!

Met de kennis aan Jezus en Zijn Gedachtegoed, is het onze overtuiging dat wij niet ons lichaam zijn, maar het karakter wezenlijk is! Deze opvatting is deels door beschrijving van de wil door enkele wijsgeren gedeeld.

Met meer overtuiging, optimisme en onderbouwing dan de Filosofen Arthur Schopenhauer en zijn collega Friedrich Nietzsche hun visie over ‘het onzichtbare zijn van de wil’ brachten, verduidelijkte de Heer Jezus 2000 jaar geleden al dat het tijdloze begrip van ons ‘zijn’ de onzichtbare ziel (het karakter), de wil is! Helaas werd de overtuiging van Jezus niet door het kerkelijk gezag gedeeld, laat staan beschreven en overgenomen…

Dankzij de levende Geest van de Heer is het hemelse gesprek, dat aan “de evolutie/schepping” voorafging, alsnog 2017 jaar na Zijn kruisdood gepubliceerd. Beschreven in de unieke uitgave ‘Engel of bengel’. Online aan te schaffen bij boekenbestellen.nl

In ‘de wetenschap’ werd de leer van genoemde filosofen ondergebracht onder de noemer nominalisme, terwijl de “Leer over de wilsbeschikking” van de Heer (de JezusLeer) door het Sanhedrin (het kerkelijk gezag van destijds) als rebellerend werd afgedaan, veroordeeld en buiten de Boeken gehouden…

Daar de Heer Jezus GOD (de Bron van Licht en Leven) nog niet bekend had gemaakt, behoeft het geen betoog dat genoemde filosofen ook, gelijk de Bijbelschrijvers, onder regie stonden van de geest van duisternis, waarin ieder mens is geboren.

Onze conclusie m.b.t. het plot van de Bijbel is dan ook; dat zij onbetrouwbaar en onvolledig is. En onwaarheden als waarheden (uit commercieel oogpunt) heeft geponeerd. Zie de onderbouwing op: www.karaktersinkleur.nl/de-kerkgeschiedenis

Het uitgangspunt dat wij niet ons zichtbare lichaam zijn, bevrijdt ons van alle vormen van discriminatie… De JezusLeer sluit discriminatie uit!

Traditiegetrouw houden wij graag vast aan het oude en zijn wij dus min of meer gevangen bij de ideeën van onze ouders en voorouders.

Maar, je bent het met mij eens dat discriminatie naar geslacht en huidskleur, alsook de ‘cultuur gebruiken’, door de meerderheid van de wereldbevolking als onjuist en als onrecht wordt ervaren.

Het eigen gelijk wordt nog steeds geëtaleerd, met de bereidheid om voor het eigen gelijk zelfs geweld te willen gebruiken wanneer men daarin niet direct meegaat. Dit zowel binnen-/en buiten het gezin, de familie, de buurt, dorp en stad, volk en landsgrenzen.

Dat het kopieergedrag van de omgeving waarin wij opgroeien als kind tot ongeveer het 8e levensjaar, onze normen (o.a. die van waarden en waarheid) ons leven bepaalt, geeft verantwoordelijkheid aan de opvoeders.

Het bijbrengen van normen en disciplines in die periode van ons leven bepaalt onze houding, en stimuleert dus wel of niet onze educatie binnen de samenleving, waar wij nog geen deel van uitmaken.

Triest te moeten opmerken dat bij oude culturen, die geen gelijkwaardigheid tussen man en vrouw kennen en zelfs de kinderen tot goden worden verheven, de leergierigheid vanwege de negatieve inborst wordt afgeremd. Bij emigratie komen de verschillen in opvatting pas en vaak aan het licht.

Ik maak je opmerkzaam op ‘het begrip willen’ dat hier ’tussen de regels door’ staat. Het is dit ‘willen’ dat mijn inziens als begrip teveel buiten beeld is gebleven bij de ontwikkeling van het zelfbewustzijn.

Het is heel goed, om regelmatig even stil te worden en afstand te nemen van dat wat je zo bezighoud en in beslag had genomen. De onderbreking met een pauze, een stilte moment, blijkt een heel verstandige actie te zijn!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 20191116-indeed.jpg

Ons functioneren staat onder de constante druk te moeten kiezen, een wilsbeschikking. De nadruk ligt dus op onze wil de verantwoording te nemen waarvoor, voor wie of voor wat, wij kiezen!

Ons ego ten spijt, moeten wij erkennen dat wij boven ons wezen twee geestelijke machten (hemelrijken) hebben: GODs Vrederijk (het Licht) en Zijn opponent het grillige rijk van de duisternis, de tijd-/wereldgeest (die ik, omdat wij daarin zijn geboren, gemakshalve ‘de kleermaker, Moedernatuur’ noem).

GOD de Vader (de Bron van Licht, Liefde en Leven) gaf ooit de opdracht aan de geest van duisternis: “Laat Ons mensen maken” (Genesis 1:26).

Onze behoefte (wil) naar orde, rust en welzijn, wordt gesterkt/gezegend door de Geest van het hemelse Vrederijk, Jezus*, en wordt ondermijnt door de geest van duisternis (Moedernatuur) met al haar fratsen. Ook al hebben wij haar met de statuswissel, het gezag ‘in Christus herboren’, ontnomen en zijn er, in Jezus Naam meermalen diverse kwalen (w.o. aandoeningen, ziekten en verslavingen) bezworen.

(Jezus*. Ten minste, wanneer onze zielstatus Hem toebehoort. Lees; de keus voor GOeD als Heer ook met de doop in Jezus naam is bekrachtigd.)

‘Keuzes maken’ betekend opties onderscheiden. Kies de weg van verlichting en leef in vrede met de Geest van GOeD, Jezus, inwonend!

Al gaat de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaald haar wel!

Aan de basis van deze website ligt het boek ‘Engel of bengel’ met het Gedachtegoed van de Heer Jezus*. (*Door Zijn Geest zegt Hij:”dat wij niet het lichaam zijn; maar wezenlijk de ziel/het karakter, dat slechts tijdelijk in dit lichaam in een verbannen zielstatus is gekomen, zodat de Heer Jezus ons met GOD de Vader kan verzoenen.”)

De Geest van GOD, de Bron van Licht en Leven, sprak ooit: “Onthoud dit: Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest van Liefde, Jezus, is het Mijn wil jou te bevrijden van de geest van het kwaad die over de wereld heerst. Ik zal jou, bij erkenning van Jezus als Heer, van een nieuw en zuiver hart (een gezuiverde zielstatus) voorzien.”

NB De kennis aan onze zielstatus en de mogelijkheid deze te kunnen vervangen naar de zielstatus ‘herboren in Christus’ staat in de vroegchristelijke stromingen beschreven als Gnosis; de goddelijke kennis aan de beide Goden; het Licht en de duisternis.

Het aardse leven is de mens gegeven om in de zielstatus van Welzijn te komen* (*GODs Vrederijk). Een status die wij bij geboorte letterlijk en figuurlijk níet hebben!

Dat de geest van duisternis; de tijd-/wereldgeest/ de formeerster van Moeder aarde en haar natuur verantwoordelijk is voor alle kwaad en onrust, en zij haar waarneembaar destructief einde in alle denkbare vormen liefdeloos over de mensheid uitspreidt wordt ook bij bestudering van ‘de kerkgeschiedenis’ (zie weblog) duidelijk.

Helaas gingen zij, de oude schrijvers, aan de kernwetenschap voorbij dat macht-/hebzucht de liefde dood. Een feit van eeuwigheidswaarde!

De tegenstelling ‘macht-/hebzucht’ tegenover het karakter van de JezusLeer in ‘gunnen, geven en vergeven’ maakt duidelijk bij welke leer Leven, de ware Liefde, huist!

Stichting Inderdaad introduceert ‘de Blijde Boodschap’ naar het Gedachtegoed van de Heer Jezus: “Ons menselijk bestaan bestaat uit drie delen; ziel, levensgeest en lichaam. Waarvan wezenlijk; het tijdloze karakter* (*bekent als de ziel!)”.

Op deze website maken wij de Genderneutrale aanleg van ons wezen (het karakter, de ziel) in een kleurnuance bekend, waarmee wij, in percentages van de unieke drie primaire kleuren zijn geboren.

Om de website te activeren met de tijdloze kleurenkalender hebben wij ook jouw hulp nog nodig! Wordt vriend van Jezus en ondersteun ons met een donatie op www.karaktersinkleur.nl/word-vriend

Lees de toepassingsmogelijkheden van het KleurID in de FAQ en natuurlijk ook de aanbevelingen in de weblog, als Leven je lief is…

Auteur: Erik Visser; onderzoeker, karakteroloog, evangelist van Jezus, CEO van Stichting Inderdaad.