Ken de mens, jezelf en de ander!

De persoonlijke aanleg in karakters van de kleuren geduid.

“Om een succesvolle boer te zijn, moet je eerst de aard van de bodem kennen.” — Xenophon van Athene

Ons tijdelijk aardse bestaan, ons wezen, kent drie ‘onderdelen’ namelijk: “de ziel (een entiteit), de levensgeest en het lichaam.”

Let op! Onze afgoden zijn de producten van de geest van duisternis!

Zij is het, die met de drie-eenheid: “de ruimte, het zonlicht en het ruimtestof” als de bouwstenen ons wezen, het lichaam, vormgaf én met haar destructief karakter (inborst) ons uiteindelijk over een lange tijd van draaien en bewegen heeft gevormd.

De entiteit van de ziel, ons karakter, is tijdloos, onzichtbaar en niet tastbaar.

Door de bewegingen van de aardse tijd naar de karakters van de primaire kleuren te duiden is het gelukt om de datums van geboortes een kleur toe te kennen, die dankzij de gelijktijdige indaling van de ziel bij de eerste buitenmoederlijke ademhaling overeenstemt met de inborst (het karakter) van de nieuw geboren mens; die met een autonome wil en de aanleg van haar zwakheden en talenten is geboren.

De Entiteit, met het karakter van de ziel, is dus nu wél zichtbaar geworden…

In tegenstelling tot de uitleg van de Schriften, die uitgaan van de fysieke waarneming (de producties van de weergoden) en deze als wezenlijk beschouwen en in de beschreven geschiedenis van Abraham die, naar de beschrijving zijn woonstee moest verlaten, gaat Stichting Inderdaad uit van de tijd in de tijdloosheid, de plaats van de wil (van de entiteit) daarin, én de overtuiging dat GOD ons individueel aanspreekt!

 Let op. Wij zijn niet het lichaam, maar mogen er tijdelijk in wonen!

GOD de Vader, alsook de op destructie gerichte geest van duisternis, spreken tot ons door- en tot de Geest.

GODs volk is géén aards volk, maar één voor de in Christus herboren zielen!


De Schriftschrijvers van Koran en de Bijbel hebben de mensheid op het verkeerde been gezet, door (naar hun aard en traditie) hun zonen ten onrechte als goden te vereren, waardoor terechtwijzen uitbleef met respectloosheid tot gevolg, én hebben nota bene deze nazaten óók nog de status ‘GODs volk’ gegeven. Een grove misleiding!

Kijk maar naar de actuele situatie in de (conservatieve) Arabische wereld waar geweld hoogtij viert.

De aanhangers van de schrijvers Mohammed en Mozes zetten zich net als de andere volken af tegen andere religieuze stromingen. Waardoor afgunst, haat en geweld worden gevoed en onderhouden. Geen heil en vrede, maar onrust en oorlog is het gevolg.

GOD de Vader (de Architect van hemel en aarde) gaf de afvallige engel (de geest van duisternis) de opdracht om ons (haar onderdanen), voor een genadetijd tot mens te vormen uit de drie elementen; ruimte licht en materie, om individueel en persoonlijk zich alsnog met Hem te kunnen verzoenen.

De zin van het leven is dat wij het verleden loslaten en heel ons wezen (ziel en lichaam) reinigen van alle kwaden met de Naam van de Heer Jezus (als Koning en Heer) op onze lippen en zo in gezondheid kunnen voortleven!

De beschreven geschiedenis van Abraham had wel een kern van waarheid. Hij moest met zijn familie niet zijn regio verlaten, maar hun kwaadaardige innerlijk! GODs doel (de zin) was en is om onze inborst (het natuurlijke karakter) te zuiveren van gewelddadigheid, agressie, macht-/hebzucht en alle vormen van discriminatie, zodat wij gezuiverd van alle kwaden waardig het hiernamaals kunnen ingaan.

Hoe vreselijk triest is het lot van al degenen die het geweld koesteren en Jezus niet als hun GOD hebben erkend!

Hij/zij die Jezus kent, en hebben erkend, kennen ook GOD de Vader!

Onze identiteit ligt bij de geboorte van een mensenkind met een deel van alle denkbare karakters vast. Dat, genderneutraal als tijdloze ziel (van een verbannen engel) gelijktijdig met de eerste buitenmoederlijke ademhaling voor een genadetijd is ingedaald!

Met GODs doel (de zin) om de inborst (het natuurlijke karakter) te zuiveren van gewelddadigheid, agressie, macht-/hebzucht en alle vormen van discriminatie.

De geboortedatum kunnen wij als wetenschappelijk gegeven nu, dankzij het kunnen duiden van de tijd in de primaire kleuren, inzetten om de aanleg van het basiskarakter, te achterhalen. Onze aanleg blijkt overeen te komen met het karakter van het geboortemoment dat in de bewegingen van de astronomische tijd zijn aan te wijzen.

Mogen de genen bij de conceptie zijn bepaald, de geboortedatum is het concrete gegeven dat de mens de status van dier “verlaat” en met zijn/haar wil het lichaam beheert, én mens is geworden!

Ga voor de uitleg van de kleuren naar karakters en ontdek de ludieke waarden.

Wij zijn niet het lichaam, maar wonen er tijdelijk in!

Met de zuivering van onze natuurlijke inborst van kwaden (agressie, macht-/en hebzucht) worden wij als mens uiteindelijk humaan en sterven, in vrede met GOD en onszelf, waardig.

Met de keus, de wil, GOD de Schepper (het Licht) te willen dienen heeft Jezus als eerste mens Zijn Leven met bedachtzaamheid in wijsheid geheiligd door de natuurlijke driften en instincten te verjagen en volharde Hij daarin tot Zijn dood.

Daarom werd Zijn ziel (de inborst), ooit verbannen uit het hemels Licht, in Christus Jezus door GOD de Vader geborgen, en verhoogd tot het eeuwig hemelrijk van het Licht.

Leven: Door karakter te tonen volg je het voorbeeld van Jezus. Wat betekend; leven in het Licht is Leven in/met waardigheid! Vertrouw niet op je eigen kracht en kennis! Maar vertrouw op de Geest van GOD, want Jezus leeft!

Het leven is een gunst (een les) om natuurlijke agressie van gewelddadigheid en macht-/hebzucht los te laten, en lief* te hebben. Van jezelf houden mag en gaat verder dan je lichaam verzorgen! (*liefhebben, niet te verwarren met drift of drang naar seks!)

Met de erfenis van de Heer Jezus mogen wij, die Hem hebben aangenomen als Koning en Heer, Zijn heilige Naam inzetten om kwaden en kwalen te gebieden weg te gaan! Ook al luistert die plaaggeest slecht, hou vol haar te gebieden weg te gaan!

Mocht jij je ook verbazen over de oplopende agressie, onrust en het stormachtig natuurgeweld in de wereld, dan is het antwoord: Er wordt respectloos en destructief gehandeld door aan het oude vast te houden, en de kennis waaraan onze identiteit onthouden is te negeren!

De drie stadia van onze entiteit: 1 dierlijk wezen, 2 als verbannen engel geboren in duisternis, en als 3e; in Christus Jezus herboren geheiligd.

Drie, is het startsein om voor eeuwig in Het Licht te gaan leven!

De tijd gaat snel, besteed haar wel!

— — —

Met de herkenning van het Archetype in een kleurnuance kan er meer begrip (lees waardering) komen voor elkanders verschillend karakter en de aanwezige talenten.

Geen onrust, strijd en gewelddadigheid mag ons drijven, maar waardering, begrip, rust en vrede in saamhorigheid.

Daar gaan wij voor. Jij toch ook?!

Met de unieke Tool, de duiding van het EGO-DNA, ontdekken wij per geboortedatum de verwijzingen naar de karakteristieken waarop het karakter wordt opgebouwd…!

Ga voor de uitleg van de kleuren naar karakters en ontdek de ludieke waarden.

VOORBEELD

In de uniek getraceerde Anima (EGO-DNA) vindt je hier, naast de MIX van het ColorID, de kleuren van de twee astronomische tijdzones.

De getraceerde percentages (%) geven de basiskarakter(s) aan, die in dát kleurveld het sterkst als drive aanwezig zijn!

Stichting Inderdaad pretendeert de kennis te verspreiden van de Waarheid (de weg) naar Het Licht en Het Leven.

Ga voor de uitleg van de kleuren naar karakters en ontdek de ludieke waarden.

Van Harte GODs zegen bevolen!

Auteur Erik Visser. (karakteroloog, Onderzoeker, passioneel Jezus-fan en CEO van Stichting Inderdaad)

Deel op social media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *