Corona, weg ermee!

Voor het begrijpen van de remedie tegen een pandemie moeten wij terug naar de oorspronkelijkheid van het menselijk bestaan, met het antwoord op de vraag: “wat is onze identiteit, onze zielstatus en tot wie, welk hemelrijk behoren wij toe?”

Wij bestaan uit een drie-eenheid; een ziel, het lichaam en de levensgeest.

Jezus verkondigde; dat wij niet het lichaam zijn, maar een tijdloos karakter (de ziel) die bij de geboorte incarneert; ‘in duisternis’ is verwekt en geboren, om bij de statuswisseling ‘in Christus herboren’ (verzoend met GOD de Vader) het leven bewapend met Zijn Naam blij en gezond te kunnen leven om uiteindelijke naar het hemelse Licht terug te gaan.

Toen de Heer Jezus de dood vond, liet Hij ons niet als wezen achter, maar gaf ons, die Hem tot Koning en Heer hebben erkend naar Zijn belofte, Zijn Geest, de Trooster als erfenis, als medebewoner. Jezus gaf ons Zijn Naam, als ‘Stok’. Niet letterlijk, maar in en door de Geest*, om daarmee kwalen en kwaden te kunnen verjagen…

De wetenschap gaat uit van de zintuigelijke waarneming, het lichaam, in navolging van de Schriften die voornamelijk vóór Jezus komst naar de aarde, door wijsgeren en onderzoekers zijn samengesteld.

Zeker in deze crisis rond het coronavirus is het GOeD te weten, dat ons een spiritueel wonder tot genezing is gegeven: ‘de Stok’ (de Naam) van Jezus.

Bepalend is aan wie wij het gezag over ons wezen, ons zijn, toekennen!

Zoals wij uit de Schriften begrijpen is de Heer Jezus destijds door het kerkelijk gezag niet serieus genomen en werd Hij afgewezen en vermoord, omdat Zijn Leer (dat wij wezenlijk niet het lichaam zijn maar het karakter) haaks staat op ‘de visuele waarneming’.

Nu mij is gebleken dat Jezus Zijn Gedachtegoed de waarheid is en Hij, Jezus, Zijn belofte is nagekomen door ons de macht van Zijn Naam te geven, is het zeer verdrietig dat er 2000 jaar met veel ziektes en verdriet is verstreken zonder dat deze ‘weg’ van hoop van verlichting door de kerken is geboden.

Maar, al gaat de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaald haar wel!

Zijn Naam blijkt dé remedie om elke aandoening dat onze gezondheid belaagt tegen te houden! Ten minste, wanneer wij Hem als afgevaardigde van GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) en Heer hebben erkend, en tot Koning en Heer hebben aangenomen!

Dat ziektes overdraagbaar zijn is ook de overheid opgevallen, waarmee de ingestelde maatregel van ‘afstand houden’ duidelijk is. Gelukkig is het gemeengoed dat Nederlanders opgevoed worden met veel verantwoordelijkheidsbesef en disciplines, waardoor deze maatregel wel het beoogde effect zal behalen, in afwachting van een antivirus.

Overigens is ‘onthechten of loslaten’ wel de karaktertrek die de mens als heel moeilijk ervaart.

De genomen maatregel van afstand houden is mooi om besmetting tegen te gaan, maar, de crisis om het coronavirus te stoppen wordt daar vooralsnog slechts vanuit één optie benaderd. Het echte van GOD gegeven remedie tegen de pandemie is ‘de Stok’, de Naam van Jezus!

In antwoord op voorheen ‘het biddend opzien’, bidden wij (de herborenen in Christus) niet meer, maar overleggen in conclaaf met de Trooster.

Het bidden is overigens, naast afwachten, de ketting waarmee de geest van duisternis, die zich als de vormgever (de kleermaker) in de Bijbel tot God heeft verhoogd, ons vasthoudt!

Jezus leerde ons afstand van de Schriften te nemen omdat ze niet deugen, en Hem tot Heer en Koning aan te nemen in de plaats komend van de tijd-/wereldgeest, waarmee wij geboren zijn! Stop dus met bidden en neem in Jezus Naam actie!

Het sociaal-/en maatschappelijk leven wordt met de genomen maatregelen ‘van afstand houden’ wel ernstig ontwricht. En dat ‘ontwrichten’ is precies de bedoeling van onze oermoeder de geest van het kwaad, de duisternis, die in opdracht van GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) haar de opdracht gaf; ons vorm te geven voor deze genadetijd.

Gelukkig heeft de Heer Jezus ons 2000 jaar geleden GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) bekend gemaakt. Die wij Jezus mogen noemen.

Met de kracht van de tijdloze geest (tot wie wij toebehoren) leggen wij het leven (het lichaam) onze wil op! Herboren ‘in Christus’ zijn wij met de Trooster, de Geest van GOD als medebewoner, overheersend en in alle opzichten beter af.

Hebben wij Jezus leren kennen en hebben wij Hem tot Heer aangesteld, dan zijn wij met Hem overwinnaars en leven wij naar GODs wil vreugdevol, dankbaar en in gezondheid (wanneer wij tijdig Zijn Naam inzetten).

In de herboren zielstatus ontvangen wij (i.p.v. destructieve) van de inwonende Geest de Trooster goede en constructieve ingevingen, die Jezus in Psalmen 23 ‘Zijn Staf’ noemde. NB. Is in de laatste vertalingen uitgefilterd…

Heb je bij de verdediging van een moord wel eens gehoord dat de moordenaar aangaf dat hij/zij, naar ingeving van zijn God, dat moest doen? Duidelijk dat er twee Goden zijn. Één waarmee wij geboren zijn en twee de Bron van Licht, Liefde en Leven. Jezus.

(*Zoals ooit door de Heer beloofd: “Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest van Liefde, Jezus, zal Ik u bevrijden uit de macht van het kwaad, de geest van duisternis, waarmee wij geboren zijn!”)

Nu, in deze crisis van de coronapandemie is het de hoogste tijd dat wij Jezus macht kennen én aanwenden! Zolang er adem is kunnen wij ons nog met GOD verzoenen.

Met GOD verzoenen is één. Met Zijn Naam (als wapen) kwalen en kwaden tot stoppen bevelen, is twee. Het komen in het lichte hiernamaals, het hemellicht, wordt dan drie…

(*Sommigen denken dat ziektes straffen op een goddeloos leven zijn. Nee. Alhoewel, uit ervaring weten wij dat ziekte het gevolg kan zijn van overmaat en onzuiverheid…

Beschouw ziektes als laatste wake-up call om je over ‘de weg die je gaat’ te bezinnen en het leven te (ver)beteren om bij GOD, bij Jezus, hulp en troost te vinden!

GOD, Jezus, heeft het GOeDe met ons voor! Hij is op de aarde gekomen om ons van de duisternis, het kwaad, te redden! En niet, om ‘als bannelingen van het hemellicht’ extra met ziektes te worden gestraft.

Op de weblog heb ik een aantal artikelen geplaatst waaruit ook jij kunt concluderen dat de oorzaak van onze ellende niet, zoals bij aids, aan een verkeerd gedrag is te wijten. De oorzaak van de ziekte corona ligt dieper: bij de veroorzaker; de vormgeefster van ons wezen, het kwaad zelf!

In …/de-macht-is-ons-gegeven/ schreef ik o.a. het volgende:  “Doel van de geest van het kwaad (de God van duisternis, de heersende tijd-/wereldgeest, Moedernatuur waarin wij zijn geboren): Het ontwrichten van geluk/harmonie door de aandacht van de mensheid te vangen én vast te houden in angsten, zorgen, verdriet, onrust en onzekerheden, om te voorkomen dat men rust, vertrouwen en heil bij de Heer Jezus zoekt en vindt.

Met het belasten van onze gezondheid met ziekten en ongemakken tracht zij onze aandacht vast te houden, om zo te voorkomen dat wij ‘het’ met de Heer (de GOD van Licht, Liefde en Liefde) in orde maken en tot GODs Licht komen.

Nu, aan het einde van de verleende (aardse) genadetijd, gaat zij (de geest van duisternis) in haar lust tot destructie rond als een briesende leeuw.”

Met de Geest van GOD, de Trooster inwonend, vinden wij baat bij het inzetten van de Naam van Jezus, die ons Zijn Naam als Stok tegen kwalen en kwaden heeft gegeven. Niet alleen pijnen (w.o. rug-/en kiespijn) heb ik zo kunnen wegsturen, maar ook ziektes als de griep en een kanker (dat zich in de vorm van een dagelijks groter wordende knobbel zich al stekend en jeukend manifesteerde) kunnen stoppen. NB. De jeuk en het steken hielden bij het inzetten van Jezus Naam direct op. Drie dagen later was de knobbel ook weg…

Zo ook, heb ik vorige week een plotseling ontstane heftige rauwe pijn in de keel weggestuurd. Alsof er een rasp doorheen werd gehaald. Prijs de Heer ook dat is ‘bij mijn aanspreken’ per direct gestopt en weggebleven, zodat ik na deze nachtelijke verstoring weer rustig kon gaan slapen.

Het lichaam van Jezus werd 2000 jaar geleden onschuldig gedood. Maar Hij leeft voort in het hemels Vrederijk!

De macht van het kunnen gebruiken van Zijn Naam, bewijst dat wij niet het lichaam zijn, maar een tijdloos karakter, dat toebehoort aan een geestelijk rijk; van duisternis of Het Licht.

Na de Heer, is het nu aan ons, jou en mij om Jezus als Heer (GOD) te erkennen en de wereld in Jezus Naam te verlichten. Het is ons gegund en gegeven!

Laat je dus niet langer door een kerk en haar leer misleiden! Erken de Almachtige GOD, Jezus, de Bron van Licht, Liefde en Leven, Die door Jezus Hemzelf, geïncarneerd in een mens, bekend werd gemaakt.

Hij kan en wil ‘met een statuswissel van de ziel’ de plaats van de geest van het kwaad overnemen. Je hoeft het de Heer Jezus alleen maar in gedachten, de geest, voor te stellen! Daar is geen kerk met haar regels, tradities en wetten voor nodig! Hij, Jezus, wacht op jouw aanroepen!

De Heer wil onze rust en vrede in alle opzichten! Neem Jezus aan als jouw Koning en Heer. Verhoog/getuig opvolgend Jezus Naam, door kwalen in Zijn Naam de deur te wijzen en dat alom bekend te maken!

Geweldenaars, egotrippers en machtswellustelingen (tot geweld in oorlogen gedreven) hebben Jezus Blijde Boodschap niet begrepen… of nooit gehoord!

Jezus Naam kregen wij bij de doop (in Jezus Naam) en is ook ‘de Stok’ die Hij ons gaf, om kwalen de deur te wijzen…

NB. Niet het Bijbelse woord van Zijn vergoten bloed, maar Jezus Zijn Naam is ons tot genezing gegeven!

Ik leef en bouw op Jezus! Voor gezondheid en welzijn leven wij met de Geest van Jezus, de Trooster, inwonend.

Kom, laten wij de religies met haar misleidende van geweld getuigende Boeken en (verkeerd gericht) bidden achter ons laten en blij, dankbaar en verheugd de Naam van de heer Jezus danken en bezingen!

Wordt jij ook, in dank voor de (alsnog) aangereikte kennis om actie te kunnen nemen om gezondheid voorop te stellen en kwalen te kunnen stoppen, dat in de Schriften ontbrak, Jezus-fan? www.stichtinginderdaad.nl/word-vriend (NB. Hier wordt onderaan de pagina nog even de instructies herhaald.)

Doen he!

Ik kende Hem vóór mijn burn-out ruim 35 jaar geleden niet. Maar nu, nadat ik mij naar Hem heb uitgestrekt en Hem heb leren kennen, behoor ik in gezondheid nu (al 23 jaar) tot de Zijnen, GODs Vrederijk de overwinnaars van kwalen en kwaden.

Halleluja! GODs Vredevolk heet je welkom.

En, nog iets: Geef de term ‘alleenstaand’ geen betekenis van negativiteit meer, want in relatie met GODs Geest, Jezus, ervaar jij je nooit meer alleen! Zelfs de pijn van verdriet, of gemis, kan je, wanneer je dat echt wilt, loslaten.

‘Coronavirus’ weg ermee! Jezus is Koning! Met Hem inwonend niet meer biddend tevergeefs wachten op beantwoording, maar bij ongemak, pijn of aandoening, direct actie ondernemen en Jezus Zijn Naam in stelling brengen.

Ik wens ook jou GODs Vrede in gezondheid toe!

Het boek ‘Engel of bengel’ dat ik samen met de Geest van GOD in 2017 schreef kan je online inzien en kopen bij boekenbestellen.nl

Ben jij ook Vredelievend, word dan Vriend van Vrede en Welzijn!

Getekend door Erik Visser ( Onderzoeker, Godsdienstfilosoof, Karakteroloog en Jezus-fan.)

PS. Wil je een ervaring delen of hierover iets zeggen, laat dan een reactie achter.

Deel op social media

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.